Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

152                                               06.06.2018 год.                   гр. Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорски Административен  съд, шести състав, на осми май две хиляди и осемнадесета год. в публично заседание в състав:

        

                           Председател: МИХАИЛ РУСЕВ

 

секретар Зорница Делчева като разгледа докладваното от съдия М. Русев адм. дело №174 по описа на Административен съд Стара Загора за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по жалба на „К.”ООД *** против Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017 год. от Директора на РИОСВ Стара Загора, с което на основание чл.14, ал.4, вр. с чл.117, ал.1 от ЗООС и Констативен протокол №003496/14.02.2017 год. предписва: т.1„К.“ ООД да осигури техническа възможност, обезпечаваща пломбирането на инсталация, включително почистване на тръбопроводи и оборудване на производство на алуминиев сулфат в цех „Алуминиеви соли“ , производствена площадка в гр. Ямбол, като за горното се представи в РИОСВ Стара Загора писмено потвърждение за изпълнение, в срок 19.04.2017 год., а с т.2 да  представи технологична схема с цел определяне на възможно място за поставяне на пломби на инсталация за производство на алуминиев сулфат в цех „Алуминиеви соли“ производствена площадка на дружеството в гр. Ямбол. В жалбата е изразено становище за незаконосъобразност на оспорените предписания по съображения за даването им при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния закон. Оспорва предпоставките за даване на предписанията. По така изложените съображения се иска отмяната на дадените предписания №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017 год. от Директора на РИОСВ Стара Загора.

         Ответникът Директор РИОСВ Стара Загора, чрез процесуалния си представител – юриск. С. оспорва жалбата като неоснователна.

         Съдът установи следното от фактическа страна по административно правния спор:     

         На  14.02.2017 год. служители на РИОСВ гр. Стара Загора, инж. Г.П., гл. експерт КПКЗ и инж. К.М., мл. експерт КПКЗ, са извършили проверка в „К.”ООД, производствена база в гр. Ямбол, с дейност – производство на  неорганични соли и натриев хипохлорит, за което е съставен Констативен протокол №003496/14.02.2017 год. /лист 15-18/. Проверката е извършена и протоколът съставен на основание чл.155, ал.1 от ЗООС /“По време на извършването на текущия контрол длъжностни лица, определени от органите по чл.148, ал. 3, съставят констативни протоколи“/. Присъствали са  управителя на „К.“ООД и инспектор ЗБУТ в предприятието. 

         Съгласно констативен протокол №003496/14.02.2017 год., при проверката е установено, че на площадката на „К.”ООД гр. Ямбол има три инсталации: инсталация за производство на алуминиев сулфат, инсталация за производство на железен сулфат и инсталация за  натриев хипохлорит. Относими към делото са констатациите единствено за инсталацията за производство на алуминиев сулфат, спрямо която е дадено предписанието. Съгласно протокола /лист 16/, посочено е, че за производството на алуминиев сулфат като суровини се използват алуминиев хидроксид и техническа сярна киселина. Производството е осъществявано до 28.07.2016 год. /съгласно представена справка от управителя на дружеството/. За периода 06.02.2017 год. - 09.02.2017 год. инсталацията за Алуминиеви соли е приведена в работен режим във връзка с провеждан на обучение на лица от дежурните смени на РД ПБЗН, гр. Ямбол. Представена е книга за инструктаж  с лицата и техните подписи за проведено обучение в този период. Представена била заповед №11/03.02.2017 год. на управителя. В деня на проверката инсталацията не работи. Налични количества суровини към датата 14.02.2017 год.: натриев хидроксид - 50 опаковки  приблизително количество 55 т., техническа сярна киселина около 50 тона, като последната може да се вложи при производство на железен хлорид сулфат. Следват констатации по отношение на инсталация за производство на железни соли и инсталацията за натриев хипохлорит. Обобщено е накрая, че за експлоатацията на тези инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС е необходимо комплексно разрешително. Проверяващите органи са отразили в протокола следните предписания: 1. за цех „Алуминиеви соли“ да се отстранят от площадката наличните количества алуминиев хидроксид. За предприетите действия да се информира РИОСВ гр. Стара Загора в срок до 29.03.2017 год. и предписание по т.2. да се извърши почистване на тръбопроводи и съоръжения към цех Алуминиеви соли с цел недопускане на замърсяване, за което се информира РИОСВ в срок до 23.03.2017 год..

         С оспореното по делото Предписание №202 изх.№КОС-23-7298 /29.03.2017 год. Директора на РИОСВ Стара Загора на основание чл.14, ал.4 във връзка с чл.117, ал.1 от ЗООС и Констативен протокол №003496/14.02.2017 год. предписва:  1.„К.“ ООД да осигури техническа възможност, обезпечаваща пломбирането на инсталация, вкл. почистване на тръбопроводи и оборудване на производство на алуминиев сулфат в цех „Алуминиеви соли“, производствена площадка в гр. Ямбол, като за горното се представи в РИОСВ Стара Загора писмено потвърждение за изпълнение, в срок 19.04.2017 год. и  т.2 да  представи технологична схема с цел определяне на възможно място за поставяне на пломби на инсталация за производство на алуминиев сулфат в цех „Алуминиеви соли“ производствена площадка на дружеството в гр. Ямбол, в срок 19.04.2017 год.. Указва, че за неизпълнение на предписание дружеството носи административно наказателна отговорност.

         Въз основа на изложеното, съдът формира следните правни изводи.

         Издаването на предписания е в компетентностите на директорите на РИОСВ, същите са сред изброените актове, които тези органи, наред с други органи, посочени в чл.14, ал.4 от ЗООС издават. Според чл.117, ал.1 от ЗООС изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение №4 се разрешават след издаването на комплексно разрешително съгласно разпоредбите на тази глава /Глава VІІ, предотвратяване на промишлено замърсяване/. Оспореното в случая предписание е издадена спрямо лице, експлоатиращо инсталации за неорганични соли и натриев хипохлорид  /попадащи в приложение №4 съгласно констативен протокол №003496/14.02.2017 год./. Териториалния обхват на дейност на РИОСВ-Стара Загора обхваща и територията на община Ямбол, гр. Ямбол, съгласно приложение към чл.3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите. Следователно даденото в случая Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017 год. е издадено от материално и териториално компетентен орган.

         Предписанието е в писмена форма. В него не се съдържат мотивите на органа, обусловили издаването му. Това не е съществено нарушение в случая, тъй като органът се позовава на приобщен по преписката подготвителен документ - констативния протокол  №003496/14.02.2017 год. Представен е Констативен протокол със същия номер, с дата 14.02.2017 год. /лист 15/. Протоколът съдържа констатации спрямо същия субект, адресат на даденото предписание и производствена дейност на посочената производствена площадка гр. Ямбол, ул.“Ямболен“№35 и за инсталацията за производство на алуминиев сулфат. Възможно е следователно да се осъществи съдебния контрол за законосъобразност на акта. С оглед на изложеното и при прилагане на разрешението дадено в ТР №16/31.03.1975 год., следва да се приеме, че актът отговаря на изискването за мотивираност. 

         Не се споделя доводът на оспорващия за неяснота на волеизявлението. С т.1 от предписанието органът разпорежда на „К.“ООД да осигури техническа възможност, която да обезпечи пломбиране на инсталация за производство на алуминиев сулфат в цех „Алуминиеви соли“, за което се представи писмено потвърждение. Уточнено е по т.1 че се изисква почистване на тръбопроводи и оборудване на посочената инсталация, следователно ясни са указаните действия от гледна точка осигуряването на техническа възможност за  пломбиране на конкретната техническата инсталация. Това предписание съвпада с предписанието по т.2 от констативен протокол №003496/14.02.2017 год., дадено от контролните органи и отнасящо се до почистването на тръбопроводите и съоръженията към цеха. Същото не е оспорено от дружеството и е породило правното си действие, като влязло в сила. С т.2. от предписанието се изисква предоставяне на технологична схема с конкретно посочена цел – за поставяне на пломби на същата инсталация. Следователно фактическите действия, за които е задължен адресата с Предписание №202 изх.№КОС-23-7298 от 29.03.2017 год. на Директор РИОСВ Стара Загора са ясни и са посочени срокове за изпълнението им. Не е налице нарушение на изискванията за форма и съдържание на акта /т.2 на чл.146 АПК/.        

         Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017 год. от Директора на РИОСВ Стара Загора  е издадено въз основа на фактите, установени в хода на осъществяван текущ контрол върху дейността на оператор на инсталация по смисъла на §1, т.43 от ДР на ЗООС, а именно въз основа извършена извънредна  проверка на „К.“ООД площадка гр. Ямбол с дейност - производство на неорганични соли и натриев хипохлорит. Не се спори, че „К.“ООД експлоатира инсталацията за производство на  алуминиев сулфат в цех „Алуминиеви соли“, производствена площадка Ямбол. С писмо изх.№УК-116 от 202016 год. на МОСВ операторът  „К.“ООД е получил потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС за извършената класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС за предприятие с висок рисков потенциал - „Производствена база“ гр. Ямбол /лист 37/. Видно е от същото, че потвърждението е по повод уведомление за класификация  във връзка с дейността на предприятието по производство на железни и алуминиеви коагуланти и съхранение на суровините за тяхното производство; внос, съхранение и дистрибуция на течен хлор за дезинфекция и пречистване на отпадъчни разтвори на неорганични киселини и железни отпадъци и превръщането им в железни неорганични соли за третирането на отпадъчни води. Посочени са следните опасни химични вещества и смеси /хлор- 60 т., разтвор на натриев хипохлорит 9% -80 т.; калциев хипохлорит – 10 т./, попадащи в повече от една категория на опасност съгласно част 1 на приложение №3 към ЗООС /лист 38/. Производствената дейност на предприятието на „К.“ООД в „Производствена база“ гр. Ямбол с оглед потенциалното си въздействие върху околната среда подлежи на контрол от страна на РИОСВ. Според чл.148, ал.1 МОСВ осъществява контрол върху качество на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, като според ал.2 видовете контрол са превантивен, текущ и последващ. Според ал.3 на чл.148 контролът се осъществява на национално равнище от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него лица, а на регионално равнище от директорите на РИОСВ, директорите на басейнови дирекции, директорите на националните паркове, областните управители, кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица.  Доколкото се касае за инсталация, за която според КП е в обхвата на приложение №4 на ЗООС, компетентни контролни органи спрямо дейността, са органите по чл.120, ал.5 от ЗООС – съответната РИОСВ /чл.154а от ЗООС/. Според чл.155, ал.1 от ЗООС, по време на извършване на текущия контрол длъжностни лица, определени от органите по чл.148, ал.3 съставят констативни протоколи. Проверката, извършена на 14.02.2017 год. е от служители на РИОСВ Стара Загора, определени органа по чл.148, ал.3 от ЗООС – директора на тази инспекция, за резултатите от проверката съответно на законовото изискване е съставен констативен протокол  №003496/14.02.2017 год., въз основа на който е издадено оспореното предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017 год. Следователно не се установяват допуснати нарушения на административно-производствените правила, относими към издаването на оспореното предписание.

       Предписанието е дадено в съответствие и при правилно приложение на материалния закон. Задължителните предписания по принцип съдържат указание за фактическите действия, които проверявания субект следва да предприеме вкл. за отстраняване на пропуски при осъществяване на разрешената дейност или за предотвратяване и преустановяване на нарушения.

Предписаните в случая фактически действия за почистване на тръбопроводи и оборудване на въпросната инсталация и представяне на технологична схема с цел мястото за поставяне на пломби на инсталацията за производство на алуминиев сулфат е насочено към препятстване възможността тя бъде експлоатирана преди да е издадено комплексно разрешително за дейността. Предписанията видно от съдържанието им целят обезпечаване прилагането на ПАМ по чл.159, ал.2 от ЗООС – пломбиране на инсталацията. Съществуващата вероятност от привеждане в действие на инсталация в случая е установена с констативен протокол от 14.02.2017 год., в който е констатирано, че в периода 06.02.2017 - 09.02.2017 год. инсталацията за „Алуминиеви соли“ е приведена в работен режим с обучителна цел, както и че са налични   количества натриев хидроксид и техническа сярна киселина. Привеждането на инсталацията в работен режим, дори и само за провеждането на каквото и да е обучение, по същество си представлява експлоатация на инсталацията. Следователно органът е преценил  риск от привеждане в експлоатация на инсталацията за производство на алуминиев сулфат на производствената площадка в гр. Ямбол без да е издадено комплексно разрешително. За предотвратяване на друго подобно нарушение, е издадено оспореното предписание. Със Заповед №РД-08-73 от 03.05.2017 год. Директорът на РИОСВ Стара Загора на основание чл.160 вр. с чл.158, т.3 и т.4 , чл.159 и чл.117 от ЗООС е разпоредил и спиране експлоатацията на инсталацията чрез пломбирането й. Жалбата на дружеството против посочената Заповед за прилагане на ПАМ е отхвърлена като неоснователна с Решение №2445/26.02.2018 год. на Върховния административен съд на РБ по адм. дело №10595/2017 год. на ВАС /лист 78/.

         Следователно оспореното предписание е издадено при правилно прилагане на закона.

Предвид изложеното оспореното Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017 год. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Стара Загора като издадено от компетентен орган, в съответствие с материалния закон и изискванията за форма и съдържание, при липса на съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в съответствие с целта на закона, е законосъобразно,  жалбата срещу него следва да се отхвърли като неоснователна.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К.” ООД ***  против Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017г от Директора на РИОСВ Стара Загора, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: