Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 307

 

гр.Стара Загора, 23.11.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд в публичното  заседание                                       на        двадесет и четвърти октомври

през     две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

  Председател: СТИЛИЯН МАНОЛОВ                                                                                   

 

при секретаря  Албена Ангелова

и в присъствието на  прокурора                

като разгледа докладваното от  СТИЛИЯН МАНОЛОВ                                                                                    адм.дело     196   по описа  за 2017г, за да се произнесе, съобрази следното:

                          

          Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.   

 

          Образувано  е по жалба на М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** против Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план изменение на План за регулация за УПИ ІІ 4646а и УПИ І кжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, като с проекта за изменение на Плана за регулация, се обособява нов съсобствен урегулиран поземлен имотУПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора,  отреден за ПИ с проектен идентификатор 6885.506.5646 по КККР, така както е показано по зелените надписи и линии съгласно приложения проект, а с проекта на Плана за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646  се установява устройствена зона Оо1за обществено и делово обслужванесвободно, ниско застрояване, с височина на застрояване Н до 10м, и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване-60%, коефициент за интензивност Кинт2, минимална озеленена площ над 20%, съгласно приложения проект.

 

          В жалбата са изложени твърдения за незаконосъобразност на акта, поради издаването му при неспазване на изискванията за форма, в нарушение на административно производствените правила, при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Твърди, че е собственик на самостоятелен обект в сграда в УПИ І кжс и пг в кв.520, плана за който УПИ е предмет на изменение, а именно ап.№4 в Етажната собственост на жилищна сграда с адрес гр.Стара Загора, кв.”Три чучура ”, бл.№57, вх.0, ет.2. Счита за несъобразено с нормите на ЗУТ и Наредба №7/2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /Наредба №7 за ПНУОВТУЗ/ е предвиденото с Плана за застрояване в УПИ ІІ5646 в кв.520, и че в нарушение на чл.103, ал.4 и чл.104, ал.1 от ЗУТ и чл.46, ал.1 от Наредба №8/2001г параметрите  на ПЗ не съответстват на предвидените такива в общия устройствен план и за зона Жк, при липса на обемно устройствено решение или работен устройствен план. Твърди, че са несъответни на ОУП показателите плътност на застрояването и озеленяване, предвидени с одобрения план за застрояване за УПИ ІІ5646 и че нова устройствена зона се следва за група поземлени имоти, а в случая е установена за един имот. Сочи, че не били предвидени в проекта необходимите места на паркиране, нарушение на чл.43 ал.1 от ЗУТ, нито е видно от къде ще се осигурява достъпа, че акта необоснован, тъй като не била доказана нуждата от изменението на плана и че е в противоречие с целта на закона. Изтъква, че в нарушение на чл.108 ал.3 от ЗУТ проектът за изменение на ПУП-ПР не бил придружен със схема на уличната мрежа, от напречни профили на улиците, както и от схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, каквито са необходими тъй като се засяга улица с о.т.4514 – о.т.4519. В нарушение на процесуалните правила липсвало съобщаване на проекта на ПУП на заинтересованите лица, вкл. на собствениците на самостоятелни обекти в 15-етажния жил.блок – пл.№4647. Твърди неспазено изискуемото според чл.32, ал.1 от ЗУТ разстояние между предвиденото застрояване и този блок. По изложените съображения отправя искане за отмяна на Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г на Главния архитект на Община Стара Загора и за присъждане на направените по делото разноски.

 

          Ответниците – Главен архитект на Община Стара Загора и Община Стара Загора, двамата чрез ст.юр.Даниела Желязкова, заемат становище за неоснователност на жалбата, като се иска отхвърлянето й. Твърдят, че оплакванията за допуснати с изменението на ПУП несъответствия с материалния закон и общия устройствен план на града, са опровергани, вкл.чрез изпълнената СТЕ. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение. При условие, че съдът уважи жалбата, прави възражение за прекомерност на разноските, претендирани от жалбоподателката.

 

          Ответникът – „Дейта” ЕООД гр.Стара Загора, чрез процесуалния си представител – адв.Д.П. заема становище за  неоснователност на жалбата. Твърди, че предмет на оспорване е единствено плана за застрояване, доколкото не се възразява срещу изменението на регулацията. Поддържа, че оспорената заповед е законосъобразна – издадена от компетентен орган, при липса на съществени нарушения на административната процедура и в съответствие с материалния закон. Твърди, че одобреният план съответства на правните норми, относими към конкретния случай, вкл.на ОУП, което е потвърдено от изпълнената по делото СТЕ. Спрямо УПИ ІІ5646, доколкото е с малка площ не може да се приложи преобладаващото за кв.520 комплексно застрояване, както и че определянето му за обществено обслужващи дейности не е единичен случай, тъй като със сходно предназначение и параметри на застрояване е и УПИ ІІІ-1345, находящ се в същия квартал /заповед № РД-25-436 от 17.02.2010г/.  Сочи, че конкретното предназначение и режим на застрояване, отразени с нормативи на плана съответстват на определените в Наредба №7 ПНУТ за устройствена зона Оо1 и на параметрите за тази зона по Общия устройствен план на града. Счита за неотносими към плана възраженията относно осигуреността на паркоместа и  достъпа. По изложените съображения иска се от съда да отхвърли жалбата като неоснователна и присъди в полза на дружеството направените по делото разноски. При условие, че съдът уважи жалбата, прави възражение за прекомерност на разноските, претендирани от жалбоподателката.

 

          Заинтересованите страни – собствениците на самостоятелни обекти в ПИ №4642 – бл.52, в.0 в кв.”Три чучура”, чрез  С.М. Динева – домоуправител; и собствениците на самостоятелни обекти в бл. 57, вх.А, /ПИ №4646/  гр.Стара Загора – чрез  домоуправителя С.М.Г. изразяват становище за неоснователност на жалбата.

 

          Заинтересованите страни – собственици на самостоятелни обекти в ПИ №4642 – блок № 52, вх.А – чрез И.И.М., домоуправител на етажната собственост на вх.А, бл.52, кв.”Три чучура”; в ПИ №4643- трафопост – „Електроразпределение-юг” ЕАД; в ПИ №4644-хидрофор – „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора, в ПИ №4646-блок №57, вх.0, чрез Марин Р.Р., домоуправител на етажната собственост на вх.0, бл.57, кв.”Три чучура”, всички изброени в УПИ І кжс и пг, кв.520 – не изразяват становище по основателността на жалбата.

 

          Въз основа на съвкупната преценка на представените и приети по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

С решение № 476 от 28.07.2016г на ОбС Стара Загора /л.67/ е дадено съгласие за сключване на предварителен договор между общината и  „Дейта”ЕООД за изменение на регулацията между двата съседни имота УПИ Ікжс и пг и ІІ4646а в кв.520 по плана, одобрен със заповеди № 826/03.07.2011г и заповед № 19-12-64/25.03.2015г. като се образува нов съсобствен  УПИ ІІ-5646, кв.520, с площ 196 кв.м, от които 28 кв.м на Община Стара Загора и 168 кв.м на „Дейта”ЕООД /според т.1 и т.2 от решението/. Със същото решение е упълномощен кмета да сключи предварителен договор съобразно горните условия /л.67/.  

На 15.08.2016г Община Стара Загора и „Дейта” ЕООД, като собственици съответно на УПИ Ікжс и пг и УПИ ІІ-4646а в кв.520  са сключили Предварителен договор за изменение на плана за регулация на кв.520 по ПУП на гр.Стара Загора в частта му за УПИ Ікжс и пг и УПИ ІІ4646а и  в кв.520, като са се споразумели за разработване на ПУП за изменение на ПР за горните имоти съгласно скица-предложение; да се обособи нов съсобствен УПИ ІІ5646  с обща площ 196 кв.м, при посочени квоти и за др. последващи действия /л.66/.

 

УПИ ІІ4646а и УПИ Ікжс и пг кв.520 са съседни, УПИ Ікжс и пг кв.520 /идентификатор 68850.506.5201, с площ 5467 кв.м/ е собственост на Община Стара Загора, отреден за комплексно застрояване /скица № 15-353176 от 20.07.2016г на СГКК Стара Загора л.64, скица №447/25.2.2016г на община Стара Загора-л.85/, а УПИ ІІ-4646а в кв.520 /идентификатор 68850.506.5646/ е с площ 350кв.м, НТП за ниско застрояване, собственост на „Дейта” ООД /скица № 15-342727  от 14.07.2016г. – л.65, скица, издадена от Община Стара Загора на л.85, нотариален акт за покупко – продажба №63/01.10.2015г на л.70/. „Дейта”ЕООД се легитимира и като собственик на стопанската сграда /ПИ №4645/, попадащата частично в УПИ ІІ4646а /видно от скица проект на л.74, скица извадка от плана – л.78-79, нотариален акт 64/01.10.2015г/.

 

Имотите попадат в зона 1/Жк по общия устройствен план (жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване, одобрен с Решение №1158/26.05.2011г на ОбС Ст.Загора /л.80, л.91/

 

Със заявление вх.№19-06-284 от 06.10.2016г „Дейта” ЕООД и Община Стара Загора, като собственици съответно на УПИ ІІ-4646а първия и на  УПИ Ікжс и пг кв.520 втория посочен заявител, са поискали да бъде разрешено изработване на проект на ПУП за изменение с обхват УПИ ІІ4646а и УПИ Ікжс и пг кв.520, като към заявлението си са приложили предварителния договор от 15.08.2016г, решение №476/28.07.2016г на ОбС Ст.Загора, скици, документи за собственост, скици-предложение, техническо задание, извадка от плана /л.62 – 75/. Изменението на плана за регулация предвижда изменение на общите между двата съседни УПИ вътрешни регулационни граници като се образува нов УПИ ІІ-5646 /скица – предложение л.74/, като за този имот се предвижда изработване проект на план за застрояване – техническо задание на л.76, като се установи за имота обществено – обслужваща зона, при посочени устройствени показатели, вкл. ниско застрояване, Пз-60%, Кинт 2, Оз над 20%, допълващо застрояване, свързано между два имота.

 

По заявлението е налице положително становище на ЕСУТ, дадено с решение по т.1.1., протокол №40 от 12.10.2016г /протокол л.59-60/.

 

Със Заповед №19-13-153/24.10.2016г на главния архитект на община Стара Загора /л.58/, на основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено на „Дейта” ЕООД и Община Стара Загора да възложат изработване на проект за изменение на подробен устройствен план –  изменение на плана за регулация за УПИ ІІ4646а и УПИ Ікжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, съгласно техническото задание и скица-предложение /л.58 – 77/. Заповедта е съобщена чрез публикуването й във вестник Старозагорски новини от 27.10.2016г /л.86/.

 

На 24.01.2017г, със заявление вх.№19-11-23 от 24.1.2017г за съгласуване и одобряване на подробен устройствен план, „Дейта” ЕООД и Община Стара Загора са внесли изготвен от правоспособни лица проект за изменение Плана за регулация на УПИ Ікжс и пг и УПИ ІІ4646а и за одобряване План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646   в кв.520 по плана на гр.Стара Загора (л.36 и сл, графична част на л.81). Приложени са заповед №19-13-153/24.10.2016г за разрешаване проектирането, документи за собственост, обяснителна записка /л.40, л.54/, доказателства за специална правоспособност /л.41-42, л.53-56/, скица проект за изменение на ПУП /л.50/, скица проект за изменение на КККР /л.51-52/ и др.

 

На 24.01.2017г, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ е изготвено съобщение за изработения проект за изменение на ПР за УПИ Ікжс и пг и УПИ ІІ4646а и и ПЗ на новообразувания УПИ ІІ-5646, кв.520, адресирано до собствениците на УПИ ІІ-4646а, УПИ І-кжс и пг, УПИ ІІІ-1345, ПИ 4643, ПИ 4644, ПИ 4642 и ПИ 4646. /л.30/. На собствениците на самостоятелни обекти в бл.52 и бл.57 в кв.”Три чучура” юг е съобщено чрез съобщение№19-99-52 /1.02.2017г, поставено на 25.01.2017г и на 06.03.2017г на входните врати на жилищните сгради (съгласно служебна бележка на длъжностни лица при община Стара Загора – л.25, л.29 – л.30). На 25.01.2017г, проектът е приет от ЕСУТ при Община Стара Загора с решение по т.2.5, Протокол №04/25.01.2017г /л.31-32/. Съгласно акт от 22.03.2017г на главния архитект на община Стара Загора, против проекта няма постъпили възражения /л.24/. На 22.03.2017г, проектът отново е бил разгледан от ЕСУТ и приет с решение по т.5.3. по Протокол №13/22.03.2017г /л.23/.

 

С оспорената по делото Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед №10-00-241 от 15.02.2017г на Кмета на община Стара Загора /представени на л.8 и л.14 по делото/, е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ ІІ 4646а и УПИ І кжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 в кв.520  по плана на гр.Стара Загора, като с  проекта за изменение на Плана за регулация, се обособява нов съсобствен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, отреден за ПИ с проектен идентификатор 6885.506.5646 по КККР, така както е показано по зелените надписи и линии съгласно приложения проект. С проекта на Плана за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646  се установява устройствена зона Оо1 – за обществено и делово обслужване – свободно, ниско застрояване, с височина на застрояване Н до 10м, и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване-60%, коефициент за интензивност Кинт – 2, минимална озеленена площ над 20%, съгласно приложения проект, графичната част на който е представена на л.77 по делото.

 

          Заповедта е издадена на основание чл.129, ал.2, вр. с чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6, чл.21, ал.1, чл.23, ал.1, т.1, чл.24, чл.25, чл.35, ал.2 и чл.43, ал.1 от ЗУТ; чл.39, чл.72, ал.1, т.1, чл.74, чл.75, чл.79 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ; Заповед № 19-13-153 от 24.10.2016г. за възлагане изработване на ПУП, Протокол №04, т.2.55. от 25.01.2017г. на ЕСУТ, Констативен акт от 22.03.2017г., Протокол №13, т.5.3. от 22.03.2017г. на ЕСУТ и Заповед №10-00-241 от 15.02.2017г. на кмета на община Стара Загора.

 

 По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорената заповед, и документи за собственост. От доказателствата се установява, вкл. от скица № 447/25.02.2016г., издадена от община Ст.Загора, че в УПИ Ікжс и пг  са нанесени: ПИ №4642 – жилищен блок, ПИ № 4643-Трафопост-Енергоснабдяване, ПИ №4644-Хидрофор „ВиК”ЕООД, ПИ №4645, която се установи, че е собственост на „Дейта”ЕООД; ПИ №4646 – жилищен блок (л.84-85, скици с предложение на л.77, л.78). 

 

          За изясняване на обстоятелствата от значение по делото, е допусната, назначена и изпълнена съдебно – техническа експертиза /л.167 и сл/. Според заключението на вещото лице – архитект, имотите УПИ Ікжс и пг и ІІ4646а от кв.520 попадат съгласно ОУП в зона, относима за целия квартал жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване – Жк. С проекта за изменение се образува нов УПИ ІІ5646 кв.520, с квадратура 196 кв.м /л.52/. Предвидено е от УПИ Ікжс и пг да се придадат към УПИ ІІ 5646 28 кв.м. Експертът сочи, че в новообразувания имот, вкл.тези 28 кв.м понастоящем няма нищо, тревна площ с едно дърво със средна височина /до 5.00м/. В отговор на въпрос №3 сочи, че дали това дърво ще подлежи на премахване ще зависи от това как ще бъде проектирана сградата. С проекта за изменение на ПУП-ПЗ по отношение на новообразувания ІІ 5646 кв.520 се предвижда зона за обществено обслужваща дейност – Оо1, което е съобразено с ОУП.   Съгласно експертизата, за целия кв.520 е предвидена в ОУП жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване /Жк/ при следните градо – устройствени параметри: Пз-20-50%, Кинт-1.0-1.5, макс 2.5, Оз—50-60%, мин.40%, макс. кота корниз 24м за жилищни и обслужващи сгради, начин на застрояване комплексно, и свободно застрояване в индивидуални УПИ. За УПИ ІІ5646 кв.520 експертът сочи предвидена плътност на застрояване 60%, която според вещото лице е съобразена с новото предвиждане на УПИ, а именно за обществено обслужващи дейности /Оо1/ и за която съгласно ОУП се предвижда плътност до 60%. Поради това сочи съобразена плътността с предвиденото в ОУП за този показател. Заявява, че с ПЗ са посочени градоустройствените параметри в матрицата на самия план, съгласно която са спазени разпоредбите на чл.39, ал.2 и ал.3 от Наредба №7, и параметрите на тази зона по ОУП на гр.Стара Загора. За устройствена зона за обществено обслужващи дейности Оо1 градоустройствените параметри съгласно ОУП са: Пз-60%, Кинт-2, Оз – мин.20%, както са и в процесния ПУП – ПЗ. Съгласно ОУП за целия кв.520 в който попада УПИ ІІ4646а е предвидена жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване. УПИ ІІ-5646 кв.520 е с предвиждане за обществено обслужващи дейности Оо1, като за тази устройствена зона съгласно ОУП се предвижда озеленяване мин.20 %. Предвид изложеното, според експерта е съобразен параметъра за озеленяване с ОУП и Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ. В отговор на въпрос №7 уточнява, че не е допуснато в проектите за промяна на ПР и ПЗ превишаване на предвидените в ОУП градоустройствени показатели, напротив същите са съобразени с ОУП и Наредба №7 за ПНУТ. Сочи спазено необходимото разстояние по чл.32, ал.3 ЗУТ между съществуваща сграда кад.№4647 в УПИ І кжс,коо и гаражи в кв.519в по план на града и линиите на застрояване в УПИ ІІ-5646, като разстоянието измерено от експерта е 11.08м и 11.87м, надвишаващо изискуемите 10м. Твърди, че бъдещата сграда /10м/ няма да засенчи сградата от 45м, която към бъдещата застройка е с напречната си фасада и която е изцяло калканна.  Вещото лице твърди, че не се следват към проекта: проект за вертикално планиране, схеми и напречни профили на уличната мрежи, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, тъй като територията е урбанизирана, тези мрежи и съоръжения съществуват, няма подземни мрежи и съоръжения на експлоатационните дружества, одобрения проект не предвижда промяна на уличната регулация. По отношение на паркирането, отговаря, че двете сгради  в УПИ І – 68850.506.5201.7 и 5201.12  собственост на „Дейта”ЕООД са елемент от комплексното застрояване в УПИ І, затова условията за паркиране на използващите ги лица не касаят предмета на оспорената заповед. За УПИ І и УПИ ІІ-4646а в кв.520, след приемането на ОУП с решение по протокол № 55/26.05.2011г на ОбС, не е процедиран ПУП-ПРЗ. Експертът сочи, че разстоянията между 15 етажния блок, разположен южно от имот 5646, и бъдещата застройка  в последния  е 18.15м. Разстоянието между новопредвидени и съществуващи сгради  сочи, че не следва да се определя по правилата за комплексно застрояване в един УПИ /приложение №2 към чл.81 Наредба №7 за ПНУТ/. Според  чл.79 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, разстоянията между сградите на основното застрояване и регулационните граници на имоти и през улицата се определят  като се спазват нормативите на чл.31 – чл.36 от ЗУТ, като най-малкото разстояние, изискуемо от закона е 9.00м, а в случая то е 18.15м /л.164-л. 176/.

 

          Заключението на СТЕ, като компетентно, добросъвестно и безпристрастно изготвено и неоспорено от страните съдът кредитира с доверие.

         

          По допустимостта на жалбата:

         

          В разпоредбата на чл.131, ал.1 от ЗУТ е определен кръга на заинтересуваните лица в административното производство по одобряване на устройствените планове и техните изменения, а именно това са собствениците и носителите на ограничени вещни права, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ. Съгласно т.1 на чл.131, ал.2 от ЗУТ, непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП са имотите - предмет на плана. В случая УПИ Ікжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора е предмет на плана, одобрен със Заповед №19-12-73/29.03.2017г, като  жалбоподателката се легитимира като титуляр на вещни права в него – собственик на идеална част от самостоятелен обект – ап.№4 във вх.0, в бл.57  - /ПИ 4646/ изграден в УПИ Ікжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора. Изложеното се установява от договор от 04.10.1989г за продажба на недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти и удостоверение за наследниците на Енчо Михайлов Енчев /л.12-13/. Жалбата на М.Д. е следователно подадена от заинтересувано лице, в срок и е процесуално допустима и следва да бъде  разгледана по същество.

 

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените от жалбоподателката оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на основание чл.168, ал.1 вр. с чл.146 от АПК на законосъобразността на оспорения административен акт, формира следните правни изводи:

 

          Оспорената Заповед № 19-12-73 от 29.03.2017г. е издадена от главния архитект на община Стара Загора в условията на делегирана компетентност. Съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ подробният устройствен план в обхват до един квартал, какъвто е настоящия случай, се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общински експертен съвет.  Разпоредбата на §1, ал.3 от ДР на ЗУТ допуска кметът на общината да може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската (районната) администрация.  В случая Кметът на Община Стара Загора със своя Заповед №10-00-241 от 15.02.2017г  (л.14) е делегирал на Главния архитект на Община Стара Загора свои правомощия по ЗУТ, вкл.това по чл.129, ал.2 – за одобряване и изменение на подробни устройствени планове с обхват до 1 квартал. Следователно Заповед № 19-12-73 от 29.03.2017г. е издадена от страна на Главния архитект на Община Стара Загора като материално и териториално компетентен орган,  в рамките на надлежно делегираните му правомощия.   

 

         Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г. е постановена в предвидената от закона форма и при спазване на нормативно установените изисквания за съдържание на административния акт /чл.129, ал.2 ЗУТ и чл.59, ал.2 от АПК/. Фактическото основание за изменението на регулацията се установява от подаденото от всички собственици заявление и документите, приобщени по административната преписка и се свързва с желанието на собствениците на двата съседни поземлени имота да се измени общата им граница /чл.15, ал.3 ЗУТ/, съответно и да се одобри план за застрояване на съсобствения им имот /чл.134, ал.2, т.6 ЗУТ/. Изложеното се установява от приложения предварителен договор от 15.08.2016 на /л.39/, обяснителните записки /л.40, л.54/, скици, техническо задание /л.76/, даденото разрешение за проектиране /л.58/. В случаите, когато от приобщените по преписката доказателства се установяват фактите и обстоятелствата, послужили като основание за изменението на плана, следва че заповедта за одобряването му е надлежно мотивирана от фактическа страна. В Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г. са подробно изброени правните норми, на основание на които е  одобрено изменението. Поради изложеното, оплакванията за несъответствие с изискванията за форма и съдържание на акта, са неоснователни.

 

         В хода на производството по издаване на Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят отмяна на заповедта на това основание.

        

         Съгласно чл.135, ал.1 от ЗУТ лицата по чл.131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината. „Дейта” ЕООД и Община Стара Загора са собственици съответно на УПИ ІІ-4646а първия и на  УПИ Ікжс и пг кв.520 втория заявител, като за имотите им е налице влязъл в сила ПУП. Съгласието за изменението на плана е обективирано в сключения между тях предварителен договор от 15.08.2016г. Необходимото за проектиране на изменението е дадено, като със заповед № 19-13-153 от 24.10.2016г на гл.архитект на община Стара Загора, след съгласуване от ЕСУТ /л.58 – 60/, на основание чл.135, ал.3, вр.с чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП – ПР с обхват УПИ І-кжс и пг и УПИ ІІ-4646а и одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-5646 съгласно желанието на собствениците, обективирано в  предварителен договор, скицата – предложение на л.74, и техническото задание на л.76.

 

Съгласно чл.136, ал.1 от ЗУТ на основанията по чл.131, ал.1 и ал.2 проектите за изменения на подробните устройствени планове се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел  трети, глава седма (чл.124 и сл.от ЗУТ).  Проектът на ПУП е внесен със заявление вх.№19-11-23 от 24.1.2017г и на двамата собственици /л.36 и сл./ и е бил разгледан, съгласуван, обявен и одобрен съобразно включените в този раздел правила . Проектът предвижда изменение Плана за регулация на УПИ Ікжс и пг и УПИ ІІ4646а и за одобряване План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646   в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, т.е. в обхвата на даденото разрешение за проектиране и съгласно одобреното техническо задание /чл.125 ал.1 от ЗУТ/. Приложени са документи, удостоверяващи съгласието на собствениците за изменение на регулацията, вкл. документи за собственост, предварителен договор, и др. Проектът е съгласуван от ЕСУТ както преди, така и след обявяването му – с решения по т.2.5, Протокол №04/25.01.2017г. /л.31-32/ и с решение по т.5.3. по Протокол №13/22.03.2017г на ЕСУТ при Община Стара Загора /л.23/.

 

Съобщаването на проекта е направено от общинската администрация в съответствие с чл.128, ал.3 от ЗУТ, според която норма изработения проект за изменение на подробен устройствен план, когато е за част от населено място с обхват до 1 квартал, какъвто е този случай, се съобщава като  обявлението по ал.1 не се обнародва в „Държавен вестник”, а се съобщава на заинтересованите лица в срок 1 месец от постъпването на проекта в общинската администрация. На 24.01.2017г, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ е изготвено съобщение за изработения проект за изменение на ПР за УПИ Ікжс и пг и УПИ ІІ4646а и и ПЗ на новообразувания УПИ ІІ-5646, кв.520, адресирано до собствениците на УПИ ІІ-4646а, УПИ І-кжс и пг, УПИ ІІІ-1345, ПИ 4643, ПИ 4644, ПИ 4642 и ПИ 4646 /л.30/. На собствениците на самостоятелни обекти в бл.52 и бл.57 в кв.”Три чучура” юг е съобщено чрез съобщение№19-99-52/01.02.2017г., поставено на 25.01.2017г. и на 06.03.2017г. на входните врати на жилищните сгради  (съгласно служебна бележка на длъжностни лица при община Стара Загора – л.25, л.29 – л.30). Следователно оплакванията за липса на съобщаване, вкл.спрямо собствениците на самостоятелни обекти в бл.57 са неоснователни.  Налице е съгласуване на проекта и с експлоатационните дружества.

 

Неоснователно се твърди от жалбоподателката, че се е следвало съобщаване на проекта и на собствениците на 15-етажния жилищен блок в ПИ №4647 /бл.51/, който е през улица и северозападно спрямо УПИ ІІ-5646. Недопустимо е да се защитават чужди процесуални права, от една страна, а от друга страна, съдът споделя, че съобщаване се е следвало спрямо собствениците и титулярите на вещни права в УПИ І и ІІ, кв.520, които са предмет на изменение. Не се установиха намалени отстояния между предвиденото в УПИ ІІ-5646 застрояване /спрямо предвидените ограничителни линии/ и съществуващите сгради в съседни имоти. Според чл.32, ал.1 от ЗУТ разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през улицата е по-голямо или равно на височината на жилищните сгради, а според ал.3 на чл.32 при определяне на разстоянието между сградите по ал.1 и ал.2, височината на сградата откъм по-благоприятната страна се намалява с височината на първия и следващите нежилищни етажи. Според отговора на въпрос №8 от заключението на СТЕ /л.173/, между съществуваща сграда кад.№4647 в УПИ І кжс, коо и гаражи в кв.519в и линиите на застрояване в УПИ ІІ-5646, разстоянието е 11.08м и 11.87м, надвишава изискуемите 10м, колкото е височината, предвидена за УПИ ІІ и която е от по-благоприятната страна. Вещото лице изтъква, че бъдещата сграда, височината за каквато в проекта е 10м няма да засенчи сградата от 45м, която към бъдещата застройка е с напречната си фасада, която е изцяло калканна. Освен това по делото бе приложено становище от името на етажната собственост в бл.51, вх.0 /спрямо който жалбоподателката твърди, че са налице намалени отстояния/, с което изрично е заявено, че нямат възражения срещу заповед № 19-12-73 от 29.03.2017г на главния архитект /л.131/.

 

Предвид изложеното, следва да се приеме, че проектът е съгласуван и съобщен при спазване на относимите правила – чл.128, ал.3 от ЗУТ. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обявлението по ал.1 или в 14 дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  Съгласно акт от  22.03.2017г, имащ характера на констативен акт на главния архитект на община Стара Загора, против проекта не са постъпили възражения /л.24/.

 

Предвид изложеното, съдът намира, че правилата за разглеждане, съгласуване, обявяване и одобряване на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ в случая са били спазени в хода на производството по издаване на Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г. на Главния архитект на община Стара Загора.

 

Оспорената заповед е издадена в съответствие и при правилно приложение на материалния закон.

 

Изменението на плана за регулация се изразява в изменение на общите между двата съседни УПИ вътрешни регулационни граници като се образува нов УПИ ІІ-5646, кв.520 по плана на град Ст.Загора, отреден за ПИ с идентификатор 68850.506.5646 по КККР на гр.Стара Загора съгласно приложения проект /текстова и графична част на л.8 и л.77/. Видно е, че изменението се изразява в придаване към новообразувания УПИ ІІ-5646 на площ от 28.кв.м от УПИ Ікжс и пг  и на площ от 168 кв.м от УПИ ІІ4646а при условията на чл.15, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ – по съгласие на собствениците на имотите, границите на които се изменят. Съгласието на Община Стара Загора и „Дейта”ЕООД е изразено в заявлението и сключен на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ предварителен договор между страните, при изразено съгласие на общината, посредством Решение № 476/28.07.2016г. на ОбС Стара Загора /л.39/. Следователно в тази част актът е в съответствие с материалния закон.

 

С одобрения със Заповед № 19-12-73 /29.03.2017г План за застрояване на новообразувания УПИ ІІ5646, - се установява за този имот устройствена зона Оо1 - за обществено и делово обслужване, свободно ниско застрояване, височина - Н до 10м, и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване-60%, максимален коефициент на интензивност – Кинт-2, минимална озеленена площ - 20%, съгласно приложения проект /л.8, л.77/.

 

Съдът намира за неоснователни оплакванията, че е незаконосъобразно отреждането на имота за обществено и делово обслужване по съображения, че за кв.520 по плана на гр.Стара Загора, ОУП предвижда зона 1/Жк – жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване. Разпоредбата на чл.22, ал.3 от ЗУТ предвижда, че в жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване, каквото е предвидено и за кв.520 по силата на ОУП, одобрен с решение №55/26.05.2011г. на ОбС Ст.Загора,  може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Според чл.39, ал.2, т.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, с устройствените планове обектите за обществено обслужване се предвиждат вкл. в жилищните, производствените, курортните, вилните и смесените територии като отделни обекти в урегулирани имоти с обслужващо значение за съответната територия. Местоположението на общественообслужващите обекти се определя с устройствените планове /чл.39, ал.3 от същата Наредба/. В случая отреждане за обществено и делово обслужване е предвидено и находящия се в същия квартал  УПИ ІІІ-1345, кв.520, съседен на УПИ Ікжс и пг, по силата ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №РД-25-436 от 17.02.2010г. на заместник кмета на община Стара Загора /л.17/. СТЕ потвърждава, че зоната, установена за УПИ ІІ5646  съответства на ОУП /отговор на въпрос №4, л.169 по делото/. Според чл.4, ал.6 от Наредба №7/22.12.2003г за ПНУОВТУЗ с подробните устройствени планове се определя конкретното предназначение за всеки отделен поземлен имот, а в ал.7 се съдържа изброяване на възможните предназначения, вкл.такова за обществено и делово обслужване по т.7 на чл.4, ал.7. Според чл.5, ал.3 от същата наредба, за поземлени имоти с определено конкретно предназначение по чл.4, ал.7 с подробен устройствен план се определя конкретен режим на устройство за всеки имот, който се изразява с нормативи, означавани на плана, както е направено в случая.

 

Действително, за единствен урегулиран поземлен имот непрецизно се сочи установена устройствена зона. Съгласно разпоредбата на чл.11 от ЗУТ, за осигуряване целесъобразно устройство поземлените имоти могат да се групират в територии и устройствени зони, които се определят с общите и подробните устройствени планове. Според т.8 от §5 ДР на ЗУТ „Територия” или „устройствена зона” по чл.11 представлява съвкупност от съседни поземлени имоти със сходни характеристики и преобладаващо предназначение. В случая обаче отреждането на УПИ УПИ ІІ5646 в зона за обществено обслужваща дейност не е такова нарушение, което да обуслови отмяна на заповедта само на това основание, налице е в съседство с този имот и друг, предвиден за обществено и делово обслужване – УПИ ІІІ-1345, кв.520.

 

На следващо място, спорен по делото е въпроса дали предвидения режим на устройство на УПИ ІІ5646, изразен като нормативи на застрояването съответства на тези, установени с Общия устройствен план на гр.Стара Загора, одобрен с Решение №1158 по протокол№55/26.05.2011г. на ОбС Стара Загора. Оплакванията на жалбоподателката са за несъответствие на  предвидените с процесния ПУП – ПЗ показатели за максимална плътност на застрояването и минимум озеленяване с ОУП, при липса на предшестващо изменение на последния и в нарушение на чл.103, ал.4 от ЗУТ и чл.46, ал.1 от Наредба № 8/2001г за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

Съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по – горна степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка. Съгласно чл.103, ал.2 и ал.3 от общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територииите, обхванати от плана, а подробните устройствени планове – конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана. Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове /чл.104, ал.1 от ЗУТ/. В същия смисъл е и чл.46, ал.1 от Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, плановете за застрояване се изработват в съответствие с Общия устройствен план за съответната територия и въз основа на задание изработено съгласно чл.125 от ЗУТ. По аргумент от чл.108, ал.1 изр.първо ЗУТ, подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването в териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания, т.е. ПУП детайлизират заложените в ОУП показатели на режима на устройство на територията при спазване на правила и нормативи и съобразяване със заложения общ устройствен режим на територията. Следователно предвидените с оспорения ПУП устройствени параметри следва да са на първо място в съответствие с ОУП и на следващо място – съобразени с правилата и нормативите, установени с Наредба №7 от 22.12.2003г ПНУОТУЗ. 

 

В случая се установява, че тези норми са спазени. За целия кв.520 по плана на гр.Стара Загора ОУП, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011г. на ОбС Стара Загора предвижда жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване /Жк/ при следните градоустройствени параметри: Пз-20-50%, Кинт-1.0-1.5, макс 2.5, Оз-50-60%, мин.40%, макс. кота корниз 24м за жилищни и обслужващи сгради, начин на застрояване комплексно, и свободно застрояване в индивидуални УПИ. За УПИ ІІ-4646а е била предвидена зона жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване съгласно ОУП, а за УПИ  ІІ5646 кв.520 – обществено обслужващи дейности Оо1. В чл.39, ал.2 от Наредба №7/2003г за ПНУОВТУЗ такива дейности могат да се предвидят вкл. в такива зони, а в ал.3 се сочи, че местоположението на обектите се детайлизира с устройствените планове, какъвто е и ПУП за изменение на ПРЗ на кв.520. Експертът сочи, че с плана за застрояване са посочени градоустройствените параметри на имота в матрицата към самия план, като са спазени чл.39, ал.2 и ал.3, а също и параметрите за тази зона съгласно ОУП на гр.Стара Загора. Експертът сочи, че глава ХІ от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ в чл.40-чл.44 определя конкретните показатели за спазване на обществено значими сгради, като училища, детски градини, висши училища, болници и социални домове, като за всички останали дейности, попадащи в сферата на общественото обслужване това се определя от устройствения план, естествено съобразен с ОУП. За УПИ ІІ5646 кв.520 по силата на процесния ПУП се установява устройствена зона за Обществено обслужващи дейности /Оо1/. Градоустройствените параметри тази зона /Оо1/ съгласно ОУП на града са: Плътност на застрояване -60%, Кинт/коефициент на интензивност на застрояването/-2, Озеленяване – мин.20% /СТЕ, л.171/, като с тези показатели са изцяло съобразени предвидените с ПУП градоустройствени параметри на УПИ ІІ5646 кв.520 – Плътност на застрояване – до 60%, Кинт -2, Оз – минимум 20%, максимална кота корниз в метри 10м. СТЕ потвърждава, че предвидените с оспорения ПУП-ПЗ параметри: максимална плътност на застрояване на УПИ ІІ-5646  Пз до 60% и минимум озеленяване -20%,  са съобразени с ОУП. Според вещото лице с разработките на ПУП се конкретизират параметрите на ОУП, както е с изготвения ПЗ на УПИ ІІ-5646 кв.520, като предвиденото за УПИ ІІ-5646 озеленяване минимум 20% е съобразено с ОУП за Оо1 и с Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

 

В отговор на въпрос №7 експертът категорично сочи, че не е допуснато в оспорения ПУП превишаване на предвидените в ОУП градоустройствени показатели, напротив същите са съобразени с ОУП и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ /л.172/.   

 

Предвид изложеното одобрения в случая ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-5646 кв.520 по плана град Стара Загора е съобразен с Общия устройствен план на града  и с Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, не е налице нарушение на чл.103, ал.4  от ЗУТ, нито на чл. 46, ал.1 от Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

Неоснователни са оплакванията, че липсва схема на уличната мрежа, напречни профили на улицата, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, тъй като проектът не предвижда засягане на съществуващата инфраструктура, нито на уличната регулация. Вещото лице, изпълнило СТЕ потвърждава, че не се следват към проекта проект за вертикално планиране, схеми и напречни профили на уличната мрежи, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, тъй като територията е урбанизирана, тези мрежи и съоръжения съществуват, няма подземни мрежи и съоръжения на експлоатационните дружества, одобрения проект не предвижда промяна на уличната регулация.

 

Неотносими към одобрения в случая ПУП са оплакванията, че не били предвидени в проекта необходимите места на паркиране /нарушение на чл.43, ал.1 от ЗУТ/ и възможностите за достъп, тъй като тези въпроси са предмет на решаване при евентуално изработване на проект за бъдещата застройка в имота. 

 

Неоснователни са оплакванията за неспазени изискванията за разстояние между съществуваща сграда кад. №4647 в УПИ І кжс,коо и гаражи в кв.519в по плана на града  и линиите на застрояване в УПИ ІІ-5646. Съгласно СТЕ, спазено е необходимото разстояние по чл.32, ал.3 ЗУТ между сграда кад. №4647 в УПИ І кжс,коо и гаражи в кв.519в по плана на града  и линиите на застрояване в УПИ ІІ-5646, като разстоянието измерено от експерта е 11.08м и 11.87м, надвишаващо изискуемите 10м.  

         

         Предвид изложеното, Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора,  с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ ІІ 4646а и УПИ І кжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 в кв.520  по плана на гр.Стара Загора, като издадена от компетентен орган, в надлежна форма, в съответствие с материалния закон и неговата цел и при липса на съществени процесуални нарушения, следва да се остави в сила, а жалбата срещу нея като неоснователна следва да се отхвърли.

 

При този изход на спора на основание чл.143, ал.4 и ал.3 от АПК  ответниците – главен архитект на община Стара Загора и „Дейта”ЕООД  имат право на разноски, които следва да се възложат в тежест на оспорващата страна.  В полза на Община Стара Загора следва да бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение в минималния размер от 100лв. при прилагане на чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК и на чл.37 от Закона за правната помощ във връзка с чл.24  от Наредбата за заплащането на правната помощ. В полза на „Дейта”ЕООД с ЕИК 123748598 се следват разноски в общ размер 858 лв., от които 258лв. –  за депозит за СТЕ и 600лв – за адвокатско възнаграждение, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие №055696 от 2017г., фактура №0000000258/09.05.2017г. и извлечение от сметка за период 16.03.2017г-15.06.2017г. на л.109-л.111 по делото.

 

На основание чл.77 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК жалбоподателката Д.  следва да бъде осъдена да заплати по набирателната сметка на АС  Стара Загора и сумата от 158.50лв. – за съдебно-техническа експертиза, поради неизпълнено от нея в предоставения срок с определение на съда от 24.10.2017г. за довнасяне на сумата от 158.50лв. за СТЕ.

 

          Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                                             Р  Е   Ш  И:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата  на М.Е.Д.  против Заповед  № 19-12-73 от 29.03.2017г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора,  с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ ІІ 4646а и УПИ І кжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 в кв.520  по плана на гр.Стара Загора, като с проекта за изменение на Плана за регулация, се обособява нов съсобствен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, отреден за ПИ с проектен идентификатор 6885.506.5646 по КККР, така както е показано по зелените надписи и линии съгласно приложения проект, а с проекта на Плана за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646  се установява устройствена зона Оо1 – за обществено и делово обслужване – свободно, ниско застрояване, с височина на застрояване Н до 10м, и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване – 60%, максимален коефициент за интензивност Кинт – 2, минимална озеленена площ над 20%, съгласно приложения проект, като неоснователна.

 

         ОСЪЖДА М.Е.Д.  с постоянен адрес *** с ЕГН ********** да заплати по набирателната сметка на АС Стара Загора в Банка SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК: IBAN  ***  ТТBBBBG22 сумата от 158.50лв. – доплащане за съдебно-техническа експертиза.

 

         ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** *** сумата 100.00 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

         ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** да заплати на „Дейта”ЕООД с ЕИК 123748598 сумата 858.00 лв. – разноски по делото.

 

  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                            СЪДИЯ: