Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

256        16.10.2017  година      град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

                  Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                  Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА  

 

при секретаря Зорница Делчева

и с участието на прокурор

като разгледа докладваното от  съдия  ДАРИНА МАТЕЕВА  административно дело № 209 по описа  за 2017год., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е чл.145 и  сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.   

 

          Образувано е по жалба на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против  Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, с която са класирани участниците в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.3219 с площ от 976 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”, представляващ УПИ VІІ-одо, кв.26 по регулационния план на града,  и е обявен „ХБ ХОЛИДЕЙ” ООД ЕИК 203631688 за спечелило този публичен търг за постигнатата на търга продажна цена в размер на 93420 лв без ДДС.

В жалбата са изложени доводи за нищожност на заповедта поради това, че не е подписана от кмета на община Павел баня, както и доводи, че е незаконосъобразна поради постановяването й в несъответствие с изискванията за форма и съдържание, при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Твърди, че със заповедта в нарушение на чл.91 от Наредбата на Община Павел баня са класирани само двама от тримата участвали в публичния търг участници и че посочването на класираните не съдържа индивидуализиращи ги данни. Твърди, че в нарушение на чл.77 ал.4 т.1 от Наредбата, е допуснато до класиране „ХБ Холидей” ООД, който не представил вярно и точно попълнен  и подписан пълен комплект документи, съобразно изискванията на тръжната документация и неправилно е изчислен дължимия ДДС. Счита, че неправилно е определена като дължима стойността на възложената оценка на имота, наред с определянето  на режийни разноски.

Иска се от съда да прогласи за нищожна, съответно да отмени като незаконосъобразна  Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня и да присъди на жалбоподателя направените по делото разноски.

 

Ответникът — Кмет на община Павел баня, чрез процесуалния си представител - адв.Красимира Горунска, заема становище за недопустимост, отделно и за неоснователност на жалбата. Твърди, че жалбоподателят е класиран на второ място, с него не може да се сключи договор. Твърди, че заповедта е издадена и подписана в условията на заместване на Кмета на община Павел баня от заместник- кмета, определен с изрична негова заповед и е валиден акт.  Твърди, че не са налице основания за отмяна на заповедта като незаконосъобразна. Счита, че при публичен търг с явно наддаване, се следва класиране на първо и второ място на участниците, защото при евентуален отказ и на втория класиран участник, се следва прекратяване на процедурата и откриване на нов търг. Твърди, че не са налице основания за отмяна на заповедта като незаконосъобразна и иска отхвърляне на жалбата на „МАРКОНИ МДС”ЕООД като неоснователна.

         

          Заинтересованите страни „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН”   ООД гр.София и „ХБ ХОЛИДЕЙ” ООД гр.Пловдив, редовно и своевременно призовани — не изпращат представител по делото и не заемат становище по основателността на жалбата.

 

Административен съд Стара Загора, като взе предвид събраните в хода на делото доказателства, намира за установено следното:

 

Оспорената заповед приключва публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост на Община Павел баня, а именно: ПИ с идентификатор 55021.501.3219 по КККР на гр.Павел баня, с площ от 976 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”, представляващ УПИ VІІ-одо, кв.26 по регулационния план на град Павел баня, и актуван с АОС №3566/17.01.2017г като частна общинска собственост /л.31-32/. С Решение №457 от 23.02.2017г Общински съвет Павел баня, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.45 ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8 ал.2 от  ЗОС /достъпна на сайта на Община Павел баня/ и в изпълнение на т.3.1.7 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г, е решил да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІІІ от НРПУРОИ на имоти — частна общинска собственост, вкл. ПИ с идентификатор 55021.501.3219 по КККР на гр.Павел баня, при начална тръжна цена 34600лв без ДДС съгласно представена пазарна оценка на лицензиран оценител /л.6—7 по делото/.

Съответно, със заповед № РД-15-53/15.03.2017г Кметът на община Павел баня /л.8/, е открил процедура за провеждане на публичния търг за продажба на поземлените имоти, посочени в решението на ОбС, вкл. ПИ 55021.501.3219,  при начална тръжна цена 34600 лв без ДДС,  дата и час за провеждане търга 04.04.2017г, 14:30ч; депозит за участие -20% от началната тръжна цена или 6920лв;  утвърдил е тръжната документация и условия за участие и е назначил комисия за провеждане на търга в състав председател в лицето на заместник кмета на общината М.Паунова и отделно шест редовни члена, от които един юрист, директор дирекция, счетоводител, специалист „общинска собственост” и двама общински съветници. Определени са резервни членове, краен срок за подаване на документи — последният работен ден, предхождащ деня на търга. Със своя заповед№ РД-15-66/03.04.2017г. Кметът на община Павел баня  е разпоредил промяна в членския състав на комисията по провеждане на публичния търг за продажба на ПИ с идентификатор 55021.501.3219, като вместо адв.Кр.Горунска е определена за член на комисията адв.Велина Стойчева, също юрист/л.11/. Съобщение за търга е направено посредством публикуване на заповед № РД-15-53/15.03.2017г  на сайта на общината /л.10/ и поставянето й на таблото за обяви /видно от протокол от 16.03.2017г/.

В срока за подаване на заявления, т.е. до 03.04.2017г. , заявления за участие в процесния търг са подали „Мениджмънт бизнес машин” ООД, вх.№ ОС-20-95 /31.03.2017г, „ХБ Холидей” ООД с вх. № ОС-20-108 /03.04.2017г, „Маркони МДС” ЕООД с вх. № ОС-20-111/ 03.04.2017г. (регистър  на л.12).

На 04.04.2017г от 14:30ч, в сградата на общинската администрация, стоя №8  се е събрала на заседание назначената със Заповеди №№ РД-15-53/15.03.2017г и №РД-15-66/03.04.2017г на Кмета на община Павел баня Комисия /съгласно Протокол №30/04.04.2017 на л.41—47/. Комисията е заседавал в състав —Председател: Милена Паунова —заместник кмет на общината и членове адв.В.Стойчева, както и поименно посочените лица, заемащи длъжностите Директор Дирекция, главен счетоводител, гл.специалист „общинска собственост”, като са отсъствали и двамата общински съветници. На заседанието на комисията са присъствали в лично качество участници № 1 и №2, а за участник № 3 / Маркони МДС ЕООД/ е присъствала и участвала в търга адв.А.С., упълномощена с нотариално заверено пълномощно.

Комисията е приела, че на основание чл.76 ал.1 т.1 и т.2 от НРПУРОИ търга може да се проведе. На основание чл.82 от НРПУРОИ е приела, че стъпката за наддаване ще е в размер на 10 % от началната тръжна цена. Въз основа на разглеждане на постъпилите заявления за участие в публичния търг за продажба на ПИ 55021.501.3219, по реда на постъпването им, Комисията е констатирала: По отношение на заявлението на „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД /участник №1/, че същото съдържа заявление, декларация по образец, удостоверение за липса на задължения към общината, копие от удостоверение за актуално състояние, копие от фактура за закупена тръжна документация и преводно нареждане за внесен депозит, с оглед на което с протоколно решение №1, е допуснала участника Мениджмънт Бизнес Машин” ООД до по-нататъшно участие. По отношение на заявлението на „ХБ Холидей” ООД /участник №2/ е констатирала, че съдържа заявление по образец, декларация по образец, удостоверение за липса на задължения към общината, копие от удостоверение за актуално състояние, копие от документ за самоличност, копие от фактура за закупена тръжна документация, преводно нареждане за внесен депозит, проектодоговор, скица и АОС на имота, с оглед на което с протоколно решение №2, е допуснала участника „ХБ Холидей” ООД до по-нататъшно участие. По отношение на заявлението на „Маркони МДС” ЕООД /участник №3/ Комисията е констатирала, че то съдържа заявление, декларация по образец, удостоверение за липса на задължения към общината, извлечение от търговския регистър, копие от фактура за тръжна документация, преводно нареждане за внесен депозит и пълномощно рег.№ 2018,2019 от 04.04.2017г на нотариус П.Куцарова, и  с протоколно решение №3 е допуснала до участие в процедурата за продажба и  участника „Маркони МДС” ЕООД.

След допускане и на тримата участници, се е пристъпило към наддаване, като по отношение на ПИ 55021.501.3219 председателстващия е обявил началната тръжна цена 34600 лв, стъпката за наддаване 3460лв. и началото на наддаването. В отделен лист, приложение № 1 са отразени наддавателните предложения, следващи тази стъпка и посочване номера на направилия съответното предложение участник. Последно предложената покупна цена от 93420 лв за имот № 55021.501.3219 е предложена от участница с №2 — „ХБ Холидей” ООД, а предходната такава от 89960лв е предложена от участник №3 /”Маркони МДС” ЕООД/. Вписано е в протокола /л.44/, че водещият търга е обявил последователно три пъти последната наддадена цена в размер на 93420лв без ДДС, предложена от участник №2. При липса на възражения, наддаването е приключено и комисията е взела протоколно решение № 4, с което на основание чл.80 от НРПУРОИ е обявила класирането на участниците — на първо място участник №2—„ХБ Холидей”ООД с цена 93420лв без ДДС и на второ място участник №3 „Маркони МДС” ЕООД с цена 89960лв. Въз основа на класирането, комисията е взела решение № 5, с което е обявила класирания на първо място участник за спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на имот 55021.501.3219, подробно описан, и предлага на кмета на общината да издаде заповед и подпише договор за продажба с този участник.

Въз основа на резултатите от проведения търг /решения №4 и 5 от Протокол №30/04.04.2017г, на комисията/  с оспорената Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, на основание чл.92 от НРПУРОИ, е обявил за класирани: на първо място участник № 2—„ХБ Холидей” ООД, представлявано от управителя Христо Георгиев Костов с достигната в наддаването на търга цена в размер на 93420лв без ДДС и на второ място— участник №3 „Маркони МДС” ЕООД, с управител Събин Марков Събчев чрез пълномощника адв.А.С. с достигната цена от 89960лв без ДДС. Със същата заповед е обявено „ХБ Холидей” ООД с посочени ЕИК, седалище и адрес за спечелило публичния търг за продажба на ПИ 55021.501.3219  за постигната на търга продажна цена в размер на 93420лв без ДДС, като са определени параметрите за плащане на същата, ведно с дължимите други такси и разноски /л.5/.

Тази заповед е допълнена със Заповед № РД-15-86/25.04.2017г на Кмета на Община Павел баня /л.56/ в частта за класиране на участниците, като са посочени пълни данни за единния идентификационен код, седалището и адреса на управление и начина на представляване на класираните на първо  и второ място, както и обявен за класиран на трето място участник№1 „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД с достигната цена 55360лв /лист56/.Последно посочената заповед е издадена на основание чл.62 ал.1 от АПК, като няма данни за влизането й в сила.

 

         Предмет на обжалване по това дело е Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на община Павел баня, като по делото са приети документите, образуващи преписката по издаването й и допълващата й Заповед № РД-15-86/25.04.2017г на Кмета на Община Павел баня.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените от жалбоподателя оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на основание чл.168 ал.1 вр.с чл.146 от АПК на законосъобразността на оспорения административен акт намира от правна страна следното.

Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на община Павел баня, която е подлежащ на съдебно разглеждане и контрол за законосъобразност административен акт. Същата приключва административната фаза на процедурата по разпореждане с имот частна общинска собственост. Посочената заповед представлява административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, доколкото е издадена от административен орган, въз основа на предоставена му с нормативен акт властническа компетентност /чл.35 ал.6 от ЗОбС/ и рефлектира върху правата и интересите на участниците в търга. Неоснователно е възражението за липса на правен интерес- „Маркони МДС” ЕООД е участник, класиран на второ място в търга, като евентуална отмяна на оспорения акт обуславя хипотетично възможността  това дружество да го спечели, в което се състои и правния му интерес. Жалбата е подадена в 14-дневния срок. Предвид изложеното  жалбата на „Маркони МДС” ЕООД срещу Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на община Павел баня и е процесуално допустима.

 

         Разгледана по същество същата е неоснователна.  

 

         Съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 и ал.6 от ЗОбС продажба на имоти и вещи —частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс /ал.1/, като въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно-решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. Следователно кметът на общината е компетентен да издаде заповед, с която да обяви резултатите от търга и спечелилия го участник, както е в настоящия случай.  На 06.04.2017г. когато е издадена оспорената заповед кметът на общината е бил в законоустановен отпуск, съгласно писмо вх.рег. индекс РД-20-321/27.03.2017г, с което кметът уведомил, че ще ползва платен годишен отпуск в периода 27.03.2017г—07.04.2017г. и в този период ще бъде заместван от Й.Н.Енева, заместник кмет на общината /л.58/. Същата е и определена и със Заповед №РД-335/10.11.2015г /л.59/ на основание чл.39 ал.2 от ЗМСМА да изпълнява функциите на кмет при отсъствието от общината на кмета Радевски. Заместването се извършва по принцип в случаите, когато лицето, титуляр на правомощия, е в обективна невъзможност да ги изпълнява. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващият титуляр нарежда заместването му от друго, подчинено нему лице. За определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган /ТР № 4 от 22.04.2004 г. на ВАС по д. № 4/2002г./. В случая подписването на оспорената заповед в условията на заместване на кмета от заместник кмета на общината е въз основа на надлежно упълномощаване, допустимо и необходимо с оглед ползвания от кмета отпуск, вкл. на 06.04.2017г. С оглед на изложеното, оспорената Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на община Павел баня изхожда от материално  компетентен орган.  Действително, от формална гледна точка, заповедта да не е следвало да бъде оформена с означение, че е подписана от титуляра Радевски, а е следвало като издател да се посочи действителния такъв в лицето на Й.Енева, заместник кмет на община Павел баня и се отбележи акта, с който кметът я е определил за негов заместник. Но  в случая авторството на обективираното в обжалваната заповед волеизявление и компетентността на издателя на акта са безспорно установени, с оглед на което допусната формална неизрядност не води до невалидност на административния акт.

 

Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г е в надлежна форма /чл.59 ал.2 от АПК и чл.91 от НРПУРОИ/. Според чл.91 от общинската наредба, въз основа на резултата от публичният търг  (таен или явен),  кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на кандидатите и определя спечелилия участник, цената, условията, срока на плащането, и другите условия по процедурата. Оспорената заповед съдържа тези реквизити. Налице е яснота на изявлението относно лицата, класирани на първо и второ място, поради което непълното посочване на други техни индивидуализиращи белези, освен наименованието им, не обуславя порок на заповедта и оплакването в тази насока е неоснователно. Неоснователно е и оплакването относно липсата на посочване като класиран на третия участник.   Нормата на чл.91 от НРПУРОИ на община Павел баня не съдържа изискване на бъдат класирани всички участници в публичния търг. Това е така и предвид обстоятелството, че при евентуален отказ  от договор /т.е.невнасяне на цената/  от класираните на първо и второ място участници, органът не е длъжен да сключи договор с участника, предложил по—ниска от първите двама цена, а следва да прецени дали това е целесъобразно или е по—целесъобразно спрямо интересите на съответната община да прекрати търга. Третата по ред цена може да е и значително по—ниска от достигнатата в търга /както е и в случая/. При липса на специална правна уредба относно това — дали при отказ на класираните на първо и второ място органът, провеждащ търга е длъжен да сключи договор със следващия участник, приложение може да намери  уредбата на подобни случаи, каквато се съдържа в чл.57 ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и което съдът намира е в съответствие с целта на закона. Според чл.57 ал.3, вр.с ал.2 от ППЗДС, в случаите по ал.2, т.е.ако спечелилият търга участник не внесе цената, дължимите данъци и такси и режийни разноски в срока по ал.1, се приема че се е отказал от сключването на сделката, в който случай областния управител или съответният министър може да прекрати търга или да определи за купувач участника, предложил следваща по размер цена. Според ал.4 на чл.57 от ППЗДС, ако и купувачът по ал.3 / т.е.класирания на второ място/ не внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14- дневен срок, се насрочва нов търг. Следователно спрямо имотите, частна държавна собственост, органът провеждащ търга прекратява задължително търга в хипотеза на отказ от сделката на  предложилите първа и съответно втора по размер цена. При липса на правило, задължаващо кмета да сключи договор с участника в търга, предложил трета по размер цена, следователно той не е длъжен и да го класира.  Неоснователно следователно е оплакването на жалбоподателя за липса на реквизит в оспорената заповед.

Съдебната практика, съответно на ТР №16/31.03.1975г ВС, допуска мотивите към акта да предхождат издаването му и да се съдържат в друг документ, когато този документ е част от административната преписка по издаването му и в мотивите към акта органът  препраща изрично към него. В случая, органът се е позовал на Решения №4 и №5 от Протокол №30/04.04.2017гна Комисията по провеждане на търга и сформирана със Заповед № РД-15-53/15.03.2017г и № РД-15-66/03.04.2017г. Посочения протокол и обективираните в него протоколни решения съдържат относими към приключването на търга за продажба факти относно класирането на участниците и направените от тях наддавателни предложения за покупката на имота, предмет на търга. Органът се е позовал и на Решение №457 по Протокол №19/23.02.17г на ОбС за отпочване на процедурата по продажба на имот 55021.501.3219 в гр.Павел баня. Следователно   Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на община Павел баня е надлежно мотивирана и не страда от пороци на формата и съдържанието.

 

При издаване на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят отмяна на заповедта като незаконосъобразна на основание порок по чл.146 т.3 АПК.

 Процедурата по продажба на ПИ с идентификатор 55021.501.3219  е започнала в съответствие с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 35 ал.1 от ЗОбС, въз основа на Решение №457 от 23.02.2017г на Общински съвет Павел баня, с което е дадено съгласие за разпореждане чрез продажба с този имот, който е частна общинска собственост, включен в годишната програма на Община Павел баня по чл.8 ал.9 от ЗОбС,  определен е вида на търга — публичен търг с явно наддаване  по реда на Глава VІІІ от НРПУРОИ и началната цена. Началната цена от 34600лв без ДДС се основава на приета пазарна оценка от независим оценител и е по—висока от данъчната оценка на имота в размер на 7708лв видно от АОС на л.32.

Редът за провеждането на публични търгове, вкл.по продажба на имоти общинска собственост се съдържа в чл.47, чл.70 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на основание чл.8 ал.2 от ЗОбС от Общински съвет Павел баня /достъпна на сайта на общината/.  Според чл.74 ал.1 НРПУРОИ публичният търг се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа: описание на имота; вида на търга - с тайно или явно наддаване, съобразно решението на общински съвет, начална цена; начина на плащане на цената и евентуални обезпечения; датата, мястото и часа на провеждане на търга; датата, мястото и часа на провеждане на повторен търг, ако първият не се е провел; специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта; размера на депозита за участие –  не по-малък от 10% (десет процента) и не по-голям от 50 % (петдесет процента) от началната тръжна цена; други тръжни условия. Според ал.2, със същата заповед се утвърждават и тръжната документация, условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане на заявленията за участие. В случая, в съответствие с тази разпоредба и решение№457 от 23.02.2017г  на ОбС, Кметът на община Павел баня е издал Заповед № РД -15-53 от 15.03.2017г с която е открил публичния търг, определил  е условията за провеждането му и е утвърдил тръжната документация. Оповестяването на търга е съответно на изискванията на чл.75 от НРПУРОИ, която норма предвижда обнародване на условията на търга в един местен вестник и/или интернет страницата на общината и по възможност в други средства за информация, както и на видно място в сградата на общината. Комисията по провеждането на търга следва да се състои от 3 до 7 члена, в случая —7 члена, отделно двама резервни, включително изискуемите юрист, икономист и двама представители на общинския съвет.

Комисията, назначена със Заповеди № РД -15-53 от 15.03.2017г и №РД-15-66/03.04.2017г, е надлежно сформирана, заседавала е при наличие на кворум /присъствали са 5 от 7 членове/, вкл.необходимия юрист, решенията са взети с пълно мнозинство. Отсъствието на двама от членовете на комисията не обективира процесуално нарушение, тъй като отсъствието им не влияе на кворума, нито е предвидено в НРПУРОИ изискване за отлагане на заседанието на комисията, ако те липсват. За работата на комисията е съставен протокол №30/04.04.2017г /л.41 и сл/, съответно на чл.77 ал.1 от общинската Наредба.  Търгът е проведен на датата и часа, обявени за провеждането му, при спазване на чл.76 ал.1 т.1 и т.2 от НРПУРОИ, като и тримата участници, подали заявления, са изпратили представител. Комисията е отворила и разгледала подадените за участие в търга заявления по реда на постъпването им и съгласно приложения регистър. След преценка съответствието на представените документи с изискуемите такива, комисията е взела отделни решения за допускане  и на тримата участници. Всички участници са представили изискуемите се документи: заявление за участие, удостоверение за липса на задължения към общината, декларация за запознаване с документацията и извършен оглед, документ за внесен депозит, документ за закупени тръжни книжа, документ за търговска регистрация /л.13—л.41/.

 

Неоснователно е оплакването че спрямо участникът „ХБ Холидей” ООД било налице обстоятелство, обуславящо необходимост от отстраняването му. Според чл.77 ал.4 т.1 от Наредбата, не се допускат до участие в публичния търг лица, които не са представили пълен комплект документи съобразно изискванията на тръжната документация /т.1/; не са заплатили определения депозит за участие/т.2/, не са закупили документация /т.3/, не са подали заявления в определения срок/т.4/ или са неизправни платци или страни по договор с общината /т.5/.  Спрямо никой от участниците в случая не е налице непълнота на документацията, несвоевременно подаване на заявлението, нито несъответствие с другите изисквания, следователно Комисията по провеждането на търга правилно ги е допуснала до участие, вкл. участникът „ХБ Холидей” ООД. Наддаването за покупко—продажбата  на ПИ 55021.501.3219  е проведено публично, след като председателят на комисията е обявил началната цена и стъпката за наддаване /чл.82 от НРПУРОИ/, като тази стъпка е и следвана при наддаването, видно от приложение №1 към протокол № 30/04.04.2017г на л.46.  Комисията е класирала участниците в низходящ ред, като с решение № 4 на първо място в търга за продажба на ПИ 55021.501.3219  е определила участникът „ХБ Холидей”ООД за цена 93420лв без ДДС, която е и достигната на търга, а на второ място — „Маркони МДС”ЕООД с предложена от него цена 89960лв. без ДДС. Съответно на това класиране, с Решение №5/протокол №30/04.04.2017г, тръжната комисия е предложила на Кмета на община Павел баня, да сключи договор за продажба на посочения имот с „ХБ Холидей”ООД. От изложеното е видно, че търгът за продажба е проведен при спазване на административно производствените правила и спрямо оспорената Заповед № РД15-74/06.04.2017г не е налице такова  основание за отмяната.

 

Заповедта е издадена и в съответствие с материалния закон, а именно съответно на  чл.91 от НРПУРОИ на община Павел баня, според която норма въз основа на резултата от публичния търг (таен или явен) кметът издава заповед, с която обявява класирането на кандидатите и определя спечелилия участник, цената, условията, срока на плащането и другите условия по процедурата. В случая Заповед № РД15-74/06.04.2017г е издадена в съответствие с резултатите от проведения публичен търг, обективирани в Решения № 4 и 5 от Протокол №30/04.04.2017г на помощния орган. С посочената заповед правилно и законосъобразно е обявен „ХБ Холидей”ООД гр.Пловдив за спечелил публичния търг за продажба на имота, частна общинска собственост и предмет на търга — ПИ 55021.501.3219 в гр.Павел баня, подробно описан, за достигната в търга и предложена от него цена 93420лв без ДДС. Върху тази цена се следват данъци, такси и режийни разноски /чл.93 от НРПУРОИ/. Размера на режийните разноски е 2 на сто върху цената на правото /§1 от ДР на ППЗДС, приложима по аргумент от чл.46 ал.2 от ЗНА/. Дали са правилно изчислени по размер акцесорните задължения спрямо главното такова, е извън предмет на съдебна проверка. Интерес от установяването на по—малък от определения от орган размер на тези задължения би имал участника, определен за купувач. Доколкото никой не може да  упражни чужди процесуални права и е извън обхвата на дължимата от съда проверка за законосъобразност на Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня,  оплакванията в жалбата за неправилното изчисление на определените със заповедта данъци, такси и режийни разноски, не следва да бъдат обсъждани.

Предвид изложеното, Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня като издадена от компетентен орган, в надлежна форма и с изискуемото съдържание,  при правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта на закона, при спазване на административно—производствените правила, следва да се остави в сила, а жалбата на „МАРКОНИ МДС”ЕООД като неоснователна следва да се отхвърли.

 

С оглед на този изход от спора се явява основателна претенцията на ответника, чрез адв.Горунска за присъждане на разноски, каквито са направени от Община Павел баня за процесуално представителство и защита в размер на 500 лв съгласно Договор за правна защита и съдействие №098848/28.06.2017г на л.78. Предвид това и на основание чл.143 ал.4 от АПК  жалбоподателят „Маркони МДС”ЕООД следва да бъде задължен да заплати на Община Павел баня разноски в размер на 500 лв. 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

           

 

                              Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, с която са класирани участниците в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.3219 с площ от 976 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”, представляващ УПИ VІІ-одо, кв.26 по регулационния план на града,  и е обявен „ХБ ХОЛИДЕЙ” ООД ЕИК 203631688 за спечелило този публичен търг за постигнатата на търга продажна цена в размер на 93420 лв без ДДС,  като неоснователна.

 ОСЪЖДА  „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347  да заплати на Община Павел баня сумата  500 лв—разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                              

                                                                           СЪДИЯ: