Р Е Ш Е Н И Е

317                                         24.11.2017г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На тридесет и първи октомври 2017г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива Атанасова

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №226 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.73 ал.3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове / ЗУСЕСИФ/ във връзка с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата Община Стара Загора и Община Казанлък против  Писмо №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в частта му, с която Управляващия орган доналага финансова корекция в размер на 5% от верифицираните разходи по договор №Д07-188/18.11.2013г. с изпълнител Обединение „Геодепо Димас”, върху които вече е наложил финансова корекция в размер на 5%, или размерът на сумата, която следва да възстанови бенефициерът Община Стара Загора е 347 609,20лв.

         Със същото Писмо №08-00-352/24.04.2017г. Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г” е отправил и Покана за доброволно изпълнение и възстановяване на сумата, като изрично е указал, че: „Настоящото писмото в частта, която представлява индивидуален административен акт може да бъде обжалвана пред АС Стара Загора в 14-дневен срок от получаването му”. Писмо №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на УО на ОП „Околна среда 2007-2013г” е адресирано до Кмета на община Стара Загора в качеството й на бенефициер по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С007 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора с бенефициер община Стара Загора”. Към писмото е приложена извадка от окончателен одитен доклад на Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейския съюз / Одит на операциите ОПОС 2016, Проект 10 Окончателен доклад, стр.47 по делото/.

        Мотивите за доналагане на финансова корекция върху верифицираните разходи по договор №Д07-188/18.11.2014г с изпълнител Обединение „Геодепо Димас” са следните:

         В периода 27.02-14.03.2017г. Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” получи окончателни одитни доклади от одитен ангажимент за приключване на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”. Одитът е извършен от ИА ОСЕС и в него попада проектът на Община Стара Загора – „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”. В обхвата на проверката, извършена от ИА ОСЕС попадат три договора, сред които и този с изпълнител Обединение „Геодепо Димас” №Д07-188/18.11.2013г., сключен между Община Стара Загора и Обединение „Геодепо Димас” за строителство с предмет „Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци –Казанлък”. При проверката, извършена от ИА ОЕСЕС в предварителния одитен доклад, срещу който е подадено възражение от страна на Община Стара Загора, одиторския екип е констатирал следните нарушения с финансово влияние:

     1. Незаконосъобразен срок за получаване на офертите; 2.Недостатъчен срок за закупуване на документацията за участие; 3.Ограничително изискване; 4.Незаконосъобразна методика за оценка на офертите. Подробни мотиви за установените нарушения и определеното им финансово влияние са изложени в окончателния одитен доклад на ИА ОСЕС, извадка от който се прилага към писмото. В регламентирания срок Община Стара Загора е представила възражение по направените констатации за някои от извършените нарушения, но в окончателния доклад от одит за приключване на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” / Проект 10, стр.77/, посочените по-горе нарушения са потвърдени. За констатираното нарушение на чл.28 ал.6 от ЗОП /отменен/ вр. с т.4 от Приложение към чл.6 ал.1 от ПМС №134/05.07.2010г., одитния орган счита, че финансовата корекция в размер на 5% от стойността на Договор №Д07-188/18.11.2013г. с изпълнител Обединение „Геодепо Димас”, наложена на бенефициера  с Окончателно становище №08-00-4031 от 02.12.2014г. / стр. 325 по делото/ е със занижен размер, който е следвало да бъде определен на 10% от допустимите разходи. С оглед на гореизложеното и във връзка с одитен доклад 10, като възприема мотивите, изложени от ИА ОСЕС по отношение на посочения по-горе договор с изпълнител, УО доналага финансова корекция в размер на 5% от верифицираните разходи по договора с изпълнител, или размерът на сумата, която следва да възстанови бенефицерът –Община Стара Загора е 347 609.20лв., за връщане на която сума е изпратена и покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаване на писмото.

       С жалбата се иска от съда да бъде отменено Писмо изх.№08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в частта с която е доналожена финансова корекция в размер на още 5% от стойността на Договор №Д07-188/18.11.2013г. с изпълнител Обединение „Геодепо Димас” като незаконосъобразно и да бъдат присъдени разноските по делото по следните съображения:

      Обжалвания акт е издаден в нарушение на чл.59 ал.1 и ал.2 от АПК и чл.73 ал.1 и ал.2 от ЗУСЕСИФ, защото липсват фактически и правни основания за издаването му, което сериозна затруднява правото на защита и съдебния контрол. Не е ясно на какво правно основание се позовава Ръководителя на УО, за да доналожи финансова корекция с оглед на наложената вече с Писмо изх.№08-00-4031/02.12.2014г. за същите нарушения. Липсва такава правна възможност .Съгласно чл.71 ал.4 и ал.5 от ЗУСЕСИФ за една и съща нередност може да бъде наложена само веднъж финансова корекция. Налагането на финансова корекция е основание за приключване на процедурата по администриране на нередността.

       От друга страна законодателя е предвидил съгласно чл.74 от ЗУСЕСИФ, че при условията и на основанията по чл.99 от АПК размерът на определената с решението по чл.73 ал.1 финансова корекция може да бъде увеличен от ръководителя на управляващия орган и по предложения на одитен орган, като за възобновяване на производството се прилагат съответно сроковете и редът по глава седма от АПК. Липсата на посочено правно основание за издаване на обжалвания акт води до това да не може да се прецени приложимата правна норма за доналожената корекция- дали се касае за наложена втора финансова корекция за една и съща нередност или се касае за увеличаване на наложена вече такава. Законодателя не е регламентирал „доналагане” на финансова корекция като самостоятелна правна възможност.

    Недопустимо е да се налага втора финансова корекция за нередност, за която вече е наложена финансова корекция, алтернативно се възразява, че условията и основанията на чл.99 от АПК вр. с чл.74 от ЗУСЕСИФ не са налице. Освен това, Управляващия орган не се е позовал на чл.74 от ЗУСЕСИФ и не е спазил процедурата по глава седма от АПК за  възобновяване на производството по наложената с акт от 02.12.2014г.  финансова корекция за същата нередност. Нормативно установения срок по чл.102 от АПК за възобновяване на производството е изтекъл.

    Обжалвания акт е издаден при неспазване на правилата на чл.73 ал.2 от ЗУСЕСИФ, тъй като УО не е осигурил възможност преди издаване на акта да се представят в разумен срок, не по-кратък от две седмици, възражения по допустимостта, основателността и размера на доналожената финансова корекция.

       Не са налице посочените нередности, конкретно нередността „недостатъчен срок за закупуване на документация за участие”, тъй като разпоредбите на чл. 28 ал.6, чл.27а ал.8 т.2 и чл. 29 ал.2 от ЗОП са приложени според точния им смисъл при провеждане на процедурата за определяне на Обединение „Геодепо Димас” за изпълнител на обществената поръчка. Тъй като не е налице нередността „Недостатъчен срок за закупуване на документацията за участие” наложената финансова корекция за нея е незаконосъобразна, а поради това незаконосъобразно се явява и обжалваното писмо в частта му, с която е доналожена финансова корекция в размер на 5% от стойността на Договор №Д07-188/18.11.2013г. Дори да е налице нередността „Недостатъчен срок за закупуване на документацията за участие”, в процесния случай би била приложима разпоредбата на чл.77 от ЗУСЕСИФ т.е. разходите следва да останат за Министерство на околна среда и водите.

     Ответния административен орган – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”-Главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма околна среда”, чрез процесуалния си представител  иска от съда да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна и да присъди разноските по делото, съгласно представен списък. Прави се възражение и за прекомерност на възнаграждението за един адвокат, заплатено от жалбоподателите. В дадения от съда десет дневен срок за поискана писмена защита, не се представя писмено становище по съществото на спора.

       Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

      Жалбата на община Стара Загора е подадена от бенефициер по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С007 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора с бенефициер община Стара Загора”, сключен в процедура за директно предоставяне на БФП №BG 161РО005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионална системи за управление на отпадъците в региони:Борово, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, Приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”,  и в рамките на 4-дневния срок за оспорване на Писмо №08-00-352/24.04.2017г., в частта му с което  Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” доналага финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор за възлагане на обществена поръчка №Д07-188/18.11.2013г., сключен между Община Казанлък и Обединение „Геодепо Димас” за строителство с предмет „Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци –Казанлък”, поради което е допустима. Разгледана по същество се явява и основателна.

Жалбата на община Казанлък, подадена в качеството й на община-партньор по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С007 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора с бенефициер община Стара Загора”, е недопустима. За да обоснове допустимост на жалбата си, Община Казанлък се позовава на факта, че Кмета на общината има качеството на възложител по Договор №Д07-118/18.11.2013г. с изпълнител Обединение „Геодепо Димас”, върху чиято стойност е доналожена финансова корекция от 5%, възложена в тежест на Община Казанлък, съгласно Анекс № 1/18.01.2013г., сключен към Споразумение за партньорство от 27.06.2011г. между общините от регион Стара Загора във връзка с подготовката и изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”., конкретно т.1 и т.14 от този Анекс, според които възложител на обществената поръчка „Изграждане на претоварна станция Казанлък” е Кмета на община Казанлък, а Всяка община носи отговорност за вреди, причинени на другите общини вследствие на неточно изпълнение на нейни задължения, възникнали по силата на договора за безвъзмездна помощ, като ще е длъжна да обезщети другите общини до пълния размер на отказано финансиране, или съответно наложена финансова корекция/санкция за допуснати нередности по време на договаряне, изпълнение на договорите и извършване на несъвместими с изискванията на ОПОС разходи.

Уговорената между бенефициера и неговите партньори имуществена отговорност за наложени финансови корекции за допуснати нередности при сключване на договори за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, по които партньора има качеството на възложител, не поражда право на оспорване на индивидуалния административен акт, издаден по повод отношения между страните по Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Видно от стр.2 на Договор № DIR-511211-С007 /стр.215 по делото/ бенефициер е Община Стара Загора като съгласно чл.130 от същия договор, в случай на установена нередност, Бенефициерът е длъжен да възстанови всички неправомерно изплатени суми, заедно със съответните лихви и да ги осчетоводи / стр.268 по делото, стр.54 от договора/. Бенефициерът има задължението за спазване на ЗОП при сключване на договори за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проекта, финансиран по силата на договора за безвъзмездна финансова помощ. Партньорите са трети лица, които ще се ползват от проекта, за чието реализиране се предоставят средства от ЕСИФ, но между тях и договарящия административен орган не възникват правоотношения, поради което и оспореното волеизявление за увеличаване размера на финансовата корекция не ги засяга пряко и непосредствено.

Финансовата корекция представлява намаляване размера на допустимите разходи или отмяна на предоставената финансова подкрепа със средства от ЕСИФ за  нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициера, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ. Имуществена отговорност за възстановяване на сумите по наложени финансови корекции носи бенефициера по договора в качеството му на страната, която получава безвъзмездната финансова помощ при определени условия, при чието неизпълнение е длъжна да възстанови всички или част изплатените суми, тъй като същите не й се следват. В съответствие с установеното от нормите на Раздел ІІІ от ЗУСЕСИФ за адресата на акта за налагане на финансова корекция, оспореното в настоящото съдебно производство увеличаване на размера на вече наложена финансова корекция е насочено спрямо бенефициера Община Стара Загора. Жалбата на Община Казанлък в качеството й на партньор по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Фактите по делото, на които ответния административен орган и жалбоподателя се позовават и не оспорват съществуването им са следните: Между Министерство на околната среда и водите в качеството му на „Договарящ орган” и Община Стара Загора в качеството й на бенефициер е сключен договор № DIR-511211-С007 /29.08.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№BG 161РО005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионална системи за управление на отпадъците в региони:Борово, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”. Проектът ще се изпълнява в общините Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан, съответно същите са партньори на бенефициера.

Управляващ орган е Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в Министерство на околната среда и водите по силата на чл.40 от Постановление №58/14.03.2014г. на МС за изменение на Постановление №274/2009г. на МС за приемане на Устройствен правилник на МОСВ. Ръководител на УО на Оперативна програма „ОС 2007-2013г” е Главния директор на същата дирекция по силата на Заповед №РД-634/18.08.2014г. на Министъра на околната среда и водите, с която изрично и конкретно е определена Яна Николова Георгиева – и.д. Главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда 2007-2013г” да изпълнява функциите на ръководител на управляващия орган. Заповед №РД-634/18.08.2004г. на Министъра на околната среда и водите е изменена със Заповед №РД-641/21.08.2014г на Министъра на околната среда и водите като се заличават думите „и.д” т.е. Яна Николова Георгиева в качеството й на Главен директор на ГД „ОП ОС 2007-2013г” е лицето, определено за Ръководител на управляващия орган от посочения в чл.9 ал.5 ЗУСЕСИФ компетентен орган, а именно Министъра на околната среда и водите е ръководител на МОСВ, в чиято структура се намира Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда 2007-2013г”. Следователно  оспореното в настоящото съдебно производство Решение №08-00-352/24.04.2017г.  на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в частта му, с която доналага финансова корекция в размер на 5% от верифицираните разходи по договор №Д07-188/18.11.2013г. с изпълнител Обединение „Геодепо Димас”, върху които вече е наложил финансова корекция в размер на 5%, или размерът на сумата, която следва да възстанови бенефициерът Община Стара Загора е 347 609,20лв., е издадено от компетентен орган, но при съществено нарушение на административно производствените правила и на материалния закон.  

С окончателно Становище изх.№08-00-4031/0212.2014г. / на основание чл.13 ал.1 т.3 вр. с чл.10 ал.3 от ПМС №134/05.07.2013г.,  Ръководителя на УО на ОП „ОС 2007-2013г” налага финансова корекция в размер на 5% от стойността на Договор за възлагане на обществена поръчка №Д07-188/18.11.2013г., за нарушения по т.4, т., т.9 и т.13 от Приложение към чл.6 ал.1 от Методологията за налагане на финансови корекции, приета с ПМС №134/13.07.2010г. /отменено с Постановление №57 на МС от 27.03.2017г. в сила от 31.03.2017г./:

1. Недостатъчен срок за закупуване на документацията за участие, представляващ нарушение на чл.28 ал.6 от ЗОП, в размер на 5% от стойността на разходите по договора, чийто размер одитния орган е препоръчал да бъде увеличен с още 5% в два поредни одитни доклада – Одит на операциите ОПОС2016 Проект 29 Окончателен доклад / стр.350 по делото/ и Проект 10 Окончателен доклад / стр.77 по делото/, на който се позовава Ръководителя на УО на ОПОС, за да увеличи размера на наложената финансова корекция върху допустимите разходи по договор  № Д07-188/18.11.2013г. с Обединение „Геодепо Димас”.  УО на ОПОС е констатирал в окончателното си становище от 02.12.2014г за налагане на финансова корекция, че с решение за промяна №861/18.04.2013г. на основание чл.27а, ал.8 т.2 от ЗОП възложителя е удължил срока за получаване на оферти от 22.04.2013г. на 24.04.2013г. / с два дни/, но без да удължи срока за закупуване на документация за участие, като същият е останал непроменен – 12.04.2013г. Следователно документацията за участие е могла да се закупува до 14 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Определяйки нов срок за получаване на оферти, възложителят е длъжен да промени и срока за закупуване на документацията за участие с оглед спазване на чл.28 ал.6 от ЗОП, а именно между срока за подаване на оферти  и срока за закупуване на документацията за участие да има период  от 10 дни.

В жалбата се поддържат правни доводи против извършването на посоченото нарушение, но в настоящото съдебно производство, предвид въведения от оспорващия предмет на съдебен контрол за законосъобразност - волеизявление за увеличаване размера на финансовата корекция, произнасяне на съда по законосъобразността на изменения акт за нейното налагане е недопустимо. Оспореното решение е административен акт за изменение на вече издаден административен акт – Окончателното становище от 02.12.2014г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2007-2013г., в частта му относно размера на ставката от 5% на 10%, поради което извън предмета на съдебен контрол за законосъобразност остава въпроса за наличието на основание за налагане на финансова корекция на основание т.4 от Приложение към чл.6 ал.1 от Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци"  / Методологията/., приета с ПМС №134/05.07.2010г.

Останалите три нарушения, описани в Окончателно становище от 02.12.2014г не са относими към предмета на настоящя спор, тъй като финансовата корекция е наложена за описаното по-горе незаконосъобразно определяне на срока за получаване на офертите, което е отчетено като най-тежко, а по отношение на размера на ставката от 5% е направено предложение от одитния орган същата да  бъде увеличена на 10% от верифицираните разходи по договора, изпълнено с обжалваното Решение №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2007-2013г., след приключване на процедурата по предоставяне на БФП на 30.09.2016г.

Констатацията на ИА ОСЕС е направена в хода на проверка за определяне на финансовото влияние върху сертифицираните разходи по засегнатия договор №Д07-188/18.11.2013г. в одитирано окончателно искане за плащане BG161PO005-2.08-0009-C0001-M0023,  като грешката в одитираните разходи по това искане за плащане е 79 358.66лв /5% от 1 587 173.25лв одитирани сертифицирани заходи по договор №Д07-188/18.11.2013г. В окончателното становище за определяне на финансова корекция от 02.12.2014г Ръководителя на УО на ОПОС не е посочил стойността на верифицираните средства по засегнатия договор, нито размера на средствата, подлежащи на възстановяване в резултат на приложената  финансовата корекция от 5%, а в оспореното решение за увеличаване размера на финансовата корекция е вписана общата сума, представляваща 10% от изплатените допустими разходи по същия договор. Липсата на информация за размера на изплатените суми по засегнатия договор, върху които се увеличава размера на финансовата корекция е пречка да се извърши проверка за коректното изчисление на размера на сумата от 347 609.20лв., чието възстановяване се търси с оспореното решение, но и по този въпрос спор между страните не е въведен с жалбата.

 Между страните няма спор и се установява от мотивите на доклада, към които Ръководителя на УО на ОПОС 2007-2013г препраща, че процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е приключила и проверката на одитния орган е с цел Окончателен контролен доклад и Декларация за приключване на ОП „Околна среда 2007-2013г”. Препоръките на ИА ОСЕС дадени в с окончателен доклад 10 / стр.47 по делото/ са изпълнени от Ръководителя на УО на ОПОС 2007-2013г. с издаване на оспореното решение за увеличаване размера на вече наложена финансова корекция, като съдържанието на акта сочи на прилагане на основанията и реда по Методологията и тъкмо този факт очертава и правния спор по делото, а именно за приложимото право и изпълнението на установената процедура, на изискванията за мотивиране на волеизявлението, съществуването на основанията и условията за издаване на акта.

Увеличаването на размера на наложената при действието на Методологията финансова корекция и преди влизане в сила на ЗУСЕСИФ, е в изпълнение на предложението на одитиращия орган, установил занижен размер – хипотеза по чл.13 ал.8 от Методологията, като действията предприети от Ръководителя на УО на ОП „ОС 2007-2013г.” попадат в хипотезата на чл.13 ал.4 от същия подзаконов нормативен акт – Когато органът извършва финансова корекция след изплащане на безвъзмездната финансова помощ, той предприема незабавни действия за събиране на сумите, подлежащи на възстановяване, като изпраща до бенефициера покана за доброволно изпълнение на задължение в 14-дневен срок от получаване на поканата. Доклада на стр.47 по делото, към който препраща административния орган съдържа изрична е безспорна между страните констатация, че проекта е приключил на 30.09.2016г. като обект на проверката е окончателното искане за плащане на разходи сертифицирани в периода 09.12.2015г-30.06.2016г. на обща стойност 29 382 898,88лв. Сигнала за нередност по договор №Д07-188/18.11.2013г. е с №ОПОС/УО/14/220/20.11.2014г. и е активен като предложение за 10 % финансова корекция е направено още с предварителен одитен доклад на ИА ОСЕС -7-ми Одит на операциите. УО на ОПОС изпълнява препоръките след 10-ти одит на операциите, резултатите от който ще послужат при издаване на Окончателния контролен доклад и Декларацията за приключване на Оп „Околна среда 2007-2013г”. Следователно касае се за увеличаване размера на наложена финансова корекция  след изплащане на безвъзмездната финансова помощ, а Ръководителя на УО на ОПОС 2007.-2013г. е приложил основанието на чл.13 ал.8 и реда по ал.4 от Методологията, въпреки че към 24.04.2017г. -датата на акта за увеличаване размера на наложената финансова корекция са в сила разпоредбите на ЗУСЕСИФ. Въпроса за приложимото материално и процесуално право, поставен в настоящото съдебно производство има своя отговор в чл.15 от Закона за нормативните актове, който гласи: Нормативния акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. По силата на преходното правило на §8 ал.2 от ДР на ЗУСЕСИФ, Методологията запазва своето действие по отношение на програмен период 2007-2013г., но нейните разпоредби като приети с Постановление на МС, представляващо подзаконов нормативен акт се прилагат само ако не противоречат на ЗУСЕСИФ по аргумент от чл.15 ал.3 от ЗНА. Аргумент против прилагане на правилото на чл.15 ал.3 от ЗНА може да се извлече от разпоредбата на чл. 13 ал.2 от ЗНА, според която новият закон може да разпореди да останат временно в сила всички или някои разпоредби на акта по прилагане на отменения закон, ако те са съвместими с разпоредбите на новия закон, а след като законодателя в §8 ал.2 от ДР на ЗУСЕСИФ е разпоредил актовете на МС да се прилагат за програмен период 2007-2013г., то проверката за съответствие на подзаконовия акт вече е извършена на ниво законодателство. Правилото на чл.13 ал.2 от ЗАН не дерогира задължението на правораздавателните органи по чл.15 ал.3 от ЗНА, тъй като граматичното и логично тълкуване на текста / чл.15 ал.3/ сочи на безусловност на изискването за приложение на акта от по-висока степен, когато този от по-ниска му противоречи, независимо дали новия закон е запазил действието на предходни подзаконови актове, без да постави като условие за прилагането им изискване за съответствие, какъвто е случая с разпоредбата на  §8 ал.2 от ДР на ЗУСЕСИФ. Следователно актовете на МС, визирани в преходното правило на §8 ал.2 от ДР на ЗУСЕСИФ се прилагат от административните органи и от съда, но само ако техните материални и процесуални правила не противоречат на ЗУСЕСИФ, въпреки липсата на постановено условие за съответствие от законодателя. Противно тълкуване би противоречало на основния правен принцип за йерархия на нормативните актове, като представлява и една от гаранциите за правен ред и сигурност. Като изхожда от изложеното за преимуществено приложение на ЗУСЕСИФ пред Методологията, настоящия състав счита, че реда и условията на чл.13 ал.8 от ЗУСЕСИФ за увеличаване размера на наложената финансова корекция са неприложими от момента, в който влиза в действие правилото на чл. 74 от ЗУСЕСИФ. Разпоредбата на подзаконовия и на законовия нормативен акт имат един и същи предмет на правно регулиране – правна възможност за увеличаване размера на наложена финансова корекция, като законовата уредба препраща към материално правните  условия и основания по чл.99 от АПК за възобновяване на производството по налагане на финансови корекции, а относно сроковете и  реда за изменение на решението за наложената финансова корекция се прилагат, но съответно сроковете и реда по глава седма на АПК. Законовите разпоредби, както материални, така и процесуални не са спазени при издаване на оспореното Решение №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2007-2013г., поради което следва да бъде отменено в оспорената му част, без да се обсъжда наличието на условията и основанията по чл.99 от АПК, спазването на сроковете по чл.102 от същия кодекс и на процесуалните правила на чл. 73 ал.2 и ал.1 от ЗУСЕСИФ, които имат предимството на специалния закон пред общия АПК. 

Адвокатското възнаграждение от 8 400лв. е заплатено от Община Казанлък, чиято жалба е недопустима, поради което не следва да бъде присъждано. 

          Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

РЕШИ

ОТМЕНЯ Решение №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в частта му за доналагане на финансова корекция в размер на 5% от верифицираните разходи по договор №Д07-188/18.11.2013г. с изпълнител Обединение „Геодепо Димас”, върху които вече е наложил финансова корекция в размер на 5%, или размерът на сумата, която следва да възстанови бенефициерът Община Стара Загора е 347 609,20лв.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Казанлък против Решение №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” като недопустима поради липса на правен интерес и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№226/2017г. в тази му част.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок.  

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: