Р   Е   Ш   Е   Н   И   E

 

 № 174   13.06.2018г.      град Стара Загора

 

   В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

          СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

 

       

при секретар   Минка Петкова                                                                        и с участието

            на прокурора                                                                                                      като разгледа

            докладваното от съдия Янкова административно дело № 232 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

       

                        Производството по делото е по реда на чл.145 и сл.от АПК.

                        Образувано е по жалба на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД против Решение на Директора на РЗОК Стара Загора за определяне по отношение на „МБАЛ Тракия“ЕООД   нова стойност по Приложение №2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г за заплащане през м.май 2017 г /дейност м.април 2017г/  в размер на 978 118 лв, обективирано в писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г. на Директор РЗОК Стара Загора /л.3/.

                        Излага доводи за незаконосъобразност на оспорения акт поради постановяването му от некомпетентен орган, при липса на мотиви, при неправилно приложение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в несъотстветствие с целта на закона. Твърди, че са определени несправедливи и чувствително занижени стойности, като в резултат РЗОК няма да заплати оказана медицинска помощ, която е извършена от лечебното заведение с необходимото качество. По изложените съображения иска отмяна на оспорения акт.

                        Ответникът – Директор на РЗОК – Стара Загора чрез процесуалния си представител по делото заема становище за недопустимост на жалбата, тъй като писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г не е индивидуален административен акт, отделно излага и доводи за неоснователност на жалбата.

                        Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Жалбоподателят в настоящото производство – Многопрофилна болница за активно лечение „МБАЛ Тракия” ЕООД – гр. Стара Загора, е изпълнител по сключени с НЗОК – гр. София Договор №241104/24.02.2015г  за оказване на болнична помощ по клинични пътеки,  с  Допълнително споразумение към него №241859 от 27.05.2016г /л.12-37/; Договор за извършване на амбулаторни процедура №241860/27.05.2016г /л.38-53/, Договор за извършване на клинични процедури /№241861 /27.05.2016 / л.54-63/, вкл. за процесния период .

            С писмо изх.№20-00-119/12.04.2017г на Управителя на НЗОК, гр.София /л.87 по делото/ съобщава на директорите на РЗОК, че в изпълнение на решение №РД-НС-04-36/11.04.2017г на НЗОК са утвърдени общи тримесечни стойности на разходите за БМП за дейностите по приложение №2 от „Правила за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017“  /Правилата/: за дейността по договорите на РЗОК за изпълнение на БМП в периода м.май-юни 2017г. Указва, че директорът на РЗОК следва да създаде организация за разпределение на утвърдените общи тримесечни стойности на РЗОК с решение РД-НС-04-36/11.04.2017г по месеци в тримесечието и определяне на месечните стойности на дейностите за болнична медицинска помощ по договорите с изпълнителите, следвайки реда на глава ІІІ от Правилата.  Дадени са указания за попълване приложен макет, изисква първоначално определените от РЗОК месечни стойности с изпълнителите за период м.април-юни 2017г да бъдат попълнени в Макета и придружени с обяснителна записка на директора на РЗОК да бъдат качени до 20.04.2017г на FTP сървъра в папка на съответната РЗОК файл с посочено наименование и бъдат предоставени с официално писмо в ЦУ на нЗОК /л.90 и сл/. Утвърдената тримесечна стойност за РЗОК Стара Загора за посочения период е 10 377348 лв /л.95/ и е с 4.17 % по-малка спрямо базата за изчисление.

            Съгласно писмо изх.№35-001108/21.04.2017г/л.97/ Директорът на РЗОК Стара Загора уведомява Управителя на НЗОК за предложените стойности за болнична помощ към договорите с изпълнителите за периода май-юли 2017г,  като в данните сочи, че не са включени новите за РЗОК дейности. Твърди промяна в месечното разпределение на утвърдените стойности, продиктувана от напрежение от страна на ЛЗ и постъпили възражения. Съгласно обяснителна записка л.98, Директора на РЗОК Стара Загора сочи, че в изпълнение на писмо изх.№20-00-119/12.04.2017г НЗОК, в РЗОК Ст.Загора е извършено  разпределение на утвърдените с решението от 11.04.2017г на НЗОК общи тримесечни стойности на разходите за БМП за дейностите по приложение №2 от Правилата за периода май-юли 2017г /обяснителна записка л.98/ При изготвяне на разпределението сочи спазени Правилата, указанията и зададения от ЦУ НЗОК макет.  Преразпределението е извършено при отчитане общия обем и вид на отчетената и заплатена  дейност за периода, брой легла, налични специалисти и оборудване, нива компетентност, прогноза движение на пациентите, дата на започване дейността. За РЗОК Стара Загора за  периода са утвърдени общо 10377348лв, намалели спрямо базата за изчисление с 451721 лв или 4.17 %. Месечното разпределение на ниво РЗОК е направено при съобразяване динамиката на разходите за аналогичния период на предходната година. Стойностите по лечебни заведения за м.май-м.юни са съобразно относителните дялове в изплатените средства за периода м.януари –м.март 2017г. Стойностите за м.юли са съобразно относителните дялове  в изплатените средства за периода м.януари –м.март 2017г.и след преразпределение на нови дейности. /л.98-106/.   Съгласно таблицата „Определени месечни стойности на дейностите БМП по Приложение №2 от Правилата за периода м.май- м.юли 2017г“  приложена към обяснителната записка, стойността за м.май 2017г определена за МБАЛ Тракия е 978118 лв /л.99/. Посочени са данни за лечебните заведение, въз основа на които е направен анализа, относим към разпределението. За повечето лечебни заведения с изключение на три, предложението за периода м.май-м.юли 2017г формира като процент 96 % от базата, същият е приложен и по отношение на МБАЛ Тракия ЕООД. Според т.9 от анализа /л.101/ предложената стойност  за периода м.май-юли 2017г -2915231 лв е 96% от базата и 93 % спрямо същия период на 2016г.. Същата е резултат от редукцията на средствата на РЗОК Стара Загора за периода и преразпределение за нови дейности за м.юли, в това число и към други ЛЗ /л.101/.

 

 

            Съгласно писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г на Директора на РЗОК Стара Загора /л.3/ определената нова стойност по Приложение №2 от Правилата за заплащане през м.май 2017г /дейност м.април 2017г/ на „МБАЛ ТРАКИЯ“ЕООД, определена въз основа утвърдените за РЗОК Стара Загора с решение №РД-НС-04-36/11.04.2017г тримесечни стойности  за дейности в БМП по приложение №2 от Правилата , е 978118лв. 

             По делото са приети като доказателства документите, приобщени по административната преписка. Приложени са Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каза за 2017г /л.110 и сл./

            За изясняване на обстоятелствата по делото са    назначени, изслушани и приети две съдебноикономически експертизи. Според заключението на в.л.В.Н., въз основа на правените изчисления заключава че сумата, разпределена за МБАЛ Тракия ЕООД в размер 978118 лв по Приложение №2 от Правилата,  е определена правилно спрямо жалбоподателя. Заключението на в.л.Н. сочи начина на изчисляване на относителния дял на платената дейност на МБАЛ Тракия спрямо общата отчетена дейност и прилагане на същия към новата стойност на РЗОК за определяне новата стойност на ЛЗ, вкл.съпоставено с всички изпълнители –л.235/.  Стойността на отхвърлените за заплащане дейности за м.април 2017г -158645лв сочи че  обхваща 65 бр клинични пътеки и процедури /л.236/. Заключенията на вещите лица като неоспорени от страните съдът кредитира с доверие.

 

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

            Оспорването на МБАЛ Тракия ЕООД е насочено против решение на Директора на РЗОК по чл.4 ал.1, т.2  от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г /ЗБНЗОК 2017г/,  касаещо заплащане на лечебното заведение-жалбоподател дейност м.април 2017г през м.май  2017г.  

            Според чл.4 ал.1 от ЗБНЗОК 2017 г. в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2 (разходи и трансфери - всичко), ред 1.1.3.5.2. /здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение злокачествени заболявания/,  ред 1.1.3.6 /здравноосигурителни плащания за медицински изделия/, и ред 1.1.3.7 /здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ/, за прилагане на чл.55а от ЗЗО и на НРД за медицинските дейности за 2017г, а когато такъв не е приет  решението по чл.54 ал.9 от ЗЗО, Надзорният съвет на НЗОК: а) утвърждава за всяка РЗОК годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци; б) наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по б.“а“ ежемесечно и на тримесечие.

            Според чл.4 ал.1, т.1 б.“а“ ЗБНЗОК 2017г: директорите на РЗОК разпределят така утвърдените стойности на разходите по т.1 буква “а“ по изпълнители на болнична помощ за съответната РЗОК по месеци; „б)“закупуват от изпълнителните на болнична медицинска помощ обем здравни дейности от пакета по чл.2 ал.1 от ЗЗО в рамките на стойностите  т.1 б. “а)“.;  и „в)“ анализират и отчитат ежемесечно през НЗОК ежемесечно дейността си по букви а) и б).          За условията  и реда за прилагане вкл.на ал.1 на чл.4 от ЗБНЗОК 2017, Надзорния съвет приема Правила /съгласно чл.4 ал.4 от същия закон /приложени на л.110 по делото/.

            Оспореното Решение на Директора на РЗОК Стара Загора за определяне на стойността на разходите на „МБАЛ Тракия“ЕООД  вкл за дейности за болнична медицинска помощ /по чл.4 ал.1 т.2 б.“а)“ от ЗБНЗОК 2017г/ подлежаща на заплащане през м.май 2017 /за дейности м.април 2017г/ представлява индивидуален административен акт, тъй като е прието в хода на административна по естеството нормативно регламентирана дейност, от административен орган – Директор на РЗОК Стара Загора, едностранно засяга правната сфера на адресата. /В този смисъл е и Определение №10748 /13.10.2016г на ВАС по адм.д. № 7732 /2016г./. .  Решението не е посочено като такова, което не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Жалбата е подадена от лице с правен интерес и в законоустановения срок, с оглед на което е процесуално допустима.  

 

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

            Оспореното решение е прието от материално и териториално компетентен орган. Решението за разпределение и помесечно определяне спрямо МБАЛ Тракия ЕООД на стойността на разходите за здравноосигурителни плащания за м.май 2017г  изхожда от материално и териториално компетентен орган по чл.4 ал.1 т.2 ЗБНЗОК 2017г - Директор на РЗОК Стара Загора. Налице е персонална компетентност на издателя. Решението е обективирано в писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г, подписано от Заместник директора на РЗОК Стара Загора - П.Ц., определен да замества титуляра на длъжността със Заповед № РД-09-118/24.06.2015г.на Директора на РЗОК и по време на отстъствието му /л.108/.   Съгласно последно посочената заповед Директорът на РЗОК Стара Загора изрично е определил в случаите на нейно отсъствие  да бъде замествана от П.Е.Ц., заместник директор на РЗОК Стара Загора. На 27.04.2017г д-р С.Й., заемаща длъжността Директор на РЗОК Стара Загора, е отсъствала поради ползван платен годишен отпуск, разрешен със Заповед №ЗО176/06.04.2017г. на управителя на НЗОК/л.109/. В случаите и за времето на отсъствие на титуляра  заместващия изпълнява правомощията в пълен обем, като изпълнява това от името на замествания /ТР №4/22.04.2004г/. В случая изрично е отбелязано в оспорения акт, че се издава в условията на заместване, условия за каквото е имало към 27.04.2017г. Налице е следователно и персонална компетентност за издаването на оспореното решение.  

            Решението   е в писмена форма, мотивирано е с обяснителна записка л.98. При издаването не се установиха нарушения на административно производствените правила. Спазени са Правилата по чл.4 ал.4 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 и указанията, дадени в писмо изх. № 20-00-119/12.04.2017г /л.87/.

            Актът е постановен в съответствие с материалния закон.

            Съгласно чл.55а от ЗЗО Националната здравно осигурителна каса планира, договаря и закупува за здравно-осигурените лица медицинска помощ по чл.55 ал.2 т.2 в рамките на обемите, договорени в националните рамкови договори и в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година.  В случая за прилагане на тази норма и НРД за МД за 2017г  УС на НЗОК е утвърдил за РЗОК годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания по месеци. Извършеното на тази база разпределение от страна на Директора на НЗОК Стара Загора е съобразно чл.4 ал.1 т.2 буква „а)“  от ЗБНЗОК 2017г и приетите от НС на НЗОК за целта Правила на основание чл.4 ал.4 от същия закон.

             Приложими са в случая Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г. Касае се за стойност на разходи по чл.4 ал.1 т.2 от Правилата -дейности в БМП – КП, КПр, АПр, с изключение на дейности по т.1 и 3 и показани в Приложение №2 към настоящите правила /л.115-122/. Стойностите за тези дейности за всяка РЗОК и за периода на извършване на дейност – м.април-м.юни 2017г, подлежащ на заплащане през м.май –юли 2017г, се определят на база отчетени и заплатени от РЗОК дейности от този вид в предходния период в рамките на стойностите за тези дейности по чл.330, чл. 331 и чл.332 от НРД /чл.6 ал.2 от Правилата –л.111/. Според чл.8 от Правилата определените стойности, вкл.по чл.6, се внасят за утвърждаване от НС на НЗОК, последният утвърждава за всяка РЗОК стойност за разходите за  БМП за съответните периоди, която подлежи на увеличение ежемесечно по реда на чл.5 т.4, чл.7 ал.2  и ал.4.  В случая стойността на разходите за БМП, вкл. за дейност м.април-м.юни 2017г и подлежаща на заплаща м.май, м.юни и м.юли 2017г е утвърдена с Решение на НС на НЗОК №РД-НС-04-36 /11.04.2017г, като за РЗОК Стара Загора възлиза в размер 10 377348 лв / писмо изх.№20-00-119/12.04.2017г на Управителя на НЗОК, гр.София /л.87, л.95 по делото/.  

            Разпределението на тези средства по изпълнители и помесечно е извършено от ответника в съответствие с реда, указан в глава ІІІ, както изисква разпоредбата на чл.8 ал.4 от Правилата. Според чл.8 ал.4  съответната РЗОК определя стойностите на дейностите за БМП по договорите с изпълнителите като следва реда на Глава ІІІ от Правилата, озаглавена „Условия и ред за определяне на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ по договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ“. Според структурирана в глава ІІІ разпоредба на чл.10, ал.1 Директорът на РЗОК закупува от изпълнителите обем здравни дейности, съгласно сключените индивидуални договори в рамките на стойностите, определени за съответната РЗОК по реда на глава ІІ.  Според чл.10 ал.3 от Правилата за всеки изпълнител  в част Б на приложение №2 към договора с НЗОК се определя месечна стойност за периода на договора, заплащан през 2017г, в рамките на утвърдените стойности на РЗОК по чл.8. Следователно Директорът на РЗОК при извършване на разпределението има предел и не може да надвиши рамките на стойностите, определени за съответната РЗОК по реда на чл.6 и чл.8.

            Относимите към разпределението за тримесечието м.май –м.юли 2017г правила, вкл. за ЛЗ жалбоподател са били спазени.    В случая при разпределението,  за МБАЛ Тракия ЕООД са определени  за заплащане в тримесечието (м.май-м. юли 2017год) за дейности по Приложение №2 - 2 915 231 лв, от които: стойност за заплащане м-май 2017/дейност м.април 2017год/ - 978118 лв; за м.юни 2017г /дейност май 2017/ -  1052966 лв, а за м.юли 2017/дейност м.юни 2017/  - 884147лв /таблица л.99/. Видно от данните в обяснителната записка и приложенията към нея/л.101/, сочи се за МБАЛ Тракия –отпаднали дейности няма, нови дейности по КП 10, 235, 201 над 18г, отчетена и заплатена през м.януари –м. март 2017г дейност е 3045065лв, с оглед на което предложение за периода май-юли 2017г се предлага цифром 2915231лв, т.е.96% от базата и 93 % спрямо същия период на 2016г. Предложената тримесечна стойност е резултат от редукция на средствата на РЗОК Стара Загора за периода и преразпределение за нови дейности за м.юли, в т.ч.за други ЛЗ. Признава се в анализа, направен от органа, че за периода на базата е налице неплатена дейност в размер на 137874лв.

            Заключението на СИЕ изпълнена от в.л.В.Н., представя разпределението на утвърдената за РЗОК Стара Загора тримесечна стойност по лечебни заведения, съобразно изпратения от НЗОК макет /л.199/. Обобщава, че при всички ЛЗ няма отпаднали дейности, при шест от тях, вкл. ЛЗ-жалбоподател, има нови дейности. Предложените стойности по лечебни заведения вкл.жалбоподателя са в резултат от редукцията на средствата на РЗОК за периода, както и от преразпределяне на нови дейности за месец юли2017г. Редуцираната стойност е 4% от базата при 11 ЛЗ, вкл.жалбоподателя, две ЛЗ с един процент по-малко /95%/, и едно ЛЗ – 100% от базата,  резултат от редукцията на средства и от преразпределение нови дейности от пакет гастроентерология предвид капацитета на ЛЗ и очаквано движение на пациенти. В обяснителната записка са посоченни данни за неплатени дейности, вкл.спешни състояние, като моли за периода април-юни 2017г да бъдат утвърдени допълнителни средства около 400 000лв.

             Сумата за тримесечието, разпределена на жалбоподателя /2 915 231 лв/ не се оспорва, спорна е в случая стойността за м.май 2017г/дейност април 2017/. Според разпоредбата на чл.12 ал.1 т.3 от Правилата   месечните стойности по чл.10 ал.3 се определят от РЗОК както следва: т.3 . за дейностите по чл.4 ал.1 т.2 –утвърдените по чл.8 ал.2 РЗОК стойности за дейности по чл.4 ал.1 т.2 за м.април-м.юни 2017г се разпределят на изпълнителите на БМП сключили договор/допълнително споразумение за тези дейности, както следва: а) на база отчетени и заплатени от РЗОК дейности за предходния период –м.ян.-м.март 2017г, б). за лечебни заведения с ясно изразена сезонност относителния дял се изчислява на база отчетените и заплатени от РЗОК дейности за аналогични периоди на дейност, в). за лечебни заведения, сключили договор за 2017г за дейности по чл.4 ал.1 т.2 за които не са имали договор до м.март 2017г но за които РЗОК е имало договор с други ЛЗ, се извършва преразпределение в рамките на утвърдените по чл.8 на РЗОК месечни стойности по чл.4 ал.1 т.2. Според б. г), разпределението по месеци се извършва при съобразяване с месечната динамика на дейността на изпълнителите на БМП за периода.

            В случая са съобразени изискванията на чл.12 ал.1 т.3 б.а) и б.г) при определяне стойността на подлежащите на заплащане през м.май 2017г разходи  на ЛЗ -жалбоподател: Според СИЕ /констатации по т.2 л.203/, базата за разпределение на общи тримесечни стойности за БМП по Приложение №2 от правилата, за период на дейност м.април, м.май, м.юни 2017г, е отчетените и заплатени от РЗОК Стара Загора дейности от този вид през месеците на предходното тримесечие -януари, февруари, март 2017г – в съответствие с чл.6 ал.2 от Правилата. За жалбоподателя – стойността е 3045065 лв. Видно от таблицата, в т.10 от таблицата  л.201 -е представена МБАЛ Тракия където стойността за заплащане м.май /978118 лв/ е при посочен процент 27.61 % дял на база първо тримесечие 2017г.

            Следователно, в случая е съобразена базата -отчетени и заплатени от РЗОК дейности от периода м.ян.-март 2017г., взето и предвид месечното разпределение по пр.2 от Правилата –платена стойност м.май 2016г /963811лв/ и динамиката на дейността, относителния дял в която на изпълнителя за периода е 27.61 % . Заключението на в.л.Н. сочи начина на изчисляване на относителния дял на платената дейност на МБАЛ Тракия спрямо общата отчетена дейност и прилагане на този дял спрямо  новата стойност на РЗОК  , вкл.съпоставено с всички изпълнители –л.235.          Сумата, разпределена за МБАЛ Тракия в размер на 978118лв по Приложение  №2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от ЗБНЗОК 2017г за месец май 2017г, съобщена с писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г, е определена правилно  спрямо жалбоподателя.   Обстоятелството че за периода на м.април 2017г има отхвърлени за заплащане дейности не сочи незаконосъобразност на оспореното решение, от една страна, тъй като в случая е налице предел, с който РЗОК следва да се съобразява, от друга страна  е налице възможност същите да бъдат впоследствие компенсирани.

             

              С оглед на изложеното, оспореното Решение на Директора на РЗОК Стара Загора,  с което е определяне по отношение на „МБАЛ Тракия“ЕООД   нова стойност по Приложение №2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г за заплащане през м.май 2017 г /дейност м.април 2017г/  в размер на 978 118 лв, обективирано в писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г. на Директор РЗОК Стара Загора, като издадено от компетентен орган, в надлежна форма, при правилно прилагане на материалния закон и спазване на административнопроизводствените правила, в съответствие с целта на закона, е законосъобразно. Подадената срещу него жалба от МБАЛ Тракия е неоснователна и следва да се отхвърли.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК,  Старозагорският административен съд 

 

 

                                                 Р     Е     Ш     И     :

 

 

                        ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД против Решение на Директора на РЗОК Стара Загора за определяне по отношение на „МБАЛ Тракия“ЕООД   нова стойност по Приложение №2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г за заплащане през м.май 2017 г /дейност м.април 2017г/  в размер на 978 118 лв, обективирано в писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна.

 

     .   

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                         СЪДИЯ: