Р Е Ш Е Н И Е  339

 

гр.Стара Загора, 28.11.2017 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         девети ноември

през      две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                    Членове:       ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                          РАЙНА ТОДОРОВА

                                

при секретаря    Минка Петкова

и в присъствието на  прокурора  Петя Драганова                                  ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     238  по описа  за 2017 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с  чл.45, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

  Образувано е по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, с която се оспорва като нищожна или незаконосъобразна разпоредбата на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево, приета от Общински съвет Николаево. В протеста се твърди, че общинският съвет не разполага с компетентност със свои актове са урежда въпроси, които вече са уредени от нормативни актове от по-висока степен, какъвто в случая е Законът за пътищата. Счита, че оспорената разпоредба от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Николаево е приета в пряко противоречие с нормата на чл.54 от Закона за пътищата. По тези съображения моли да бъде обявена за нищожна или отменена като незаконосъобразна и да се присъдят направените разноски по делото.

 

              Ответникът Общински съвет Николаево не изразява становище по предявения протест.

 

    Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора поддържа така подадения протест.

 

   Съдът, като обсъди доводите, изложени в жалбата и извърши проверка на законосъобразността на атакуваното решение, намира за установено  следното:

 

  Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево е приета с Решение № 97 от 29.03.2005г на  Общински съвет Николаево. Като основание за приемането й са посочени чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.18, ал.5 и чл.23 от Закона за пътищата. В гласуването са участвали 12 от общо 13 общински съветници, при което е получен резултат 12 гласа «за», «против» няма и «въздържал се» няма /л.18-19/. С разпоредбата на чл.68 е предвидено в случаите, когато нарушенията по чл.66 и чл.67 от наредбата са извършени от юридически лица и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон за се налага глоба в размер от 100 до 250лв, а при повторно нарушение от 250 до 500лв. Нарушенията по чл.66 и чл.67 касаят извършване на забранени дейности от физически лица в обхвата на пътя, в ограничителните зони и извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения.

 

Наредба № 11 е изменена с Решение №  107 от 23.12.2008г на Общински съвет Николаево като наказаниятя по чл.68 са увеличени от 1000 до 5000лв, а при повторност - от 2000 до 7000лв /л.20-22/.

 

С оглед постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел «Български правозащитен алианс» гр.Пловдив е прието Решение № 100 от 25.11.2016г по Протокол № 17 от заседание на Общински съвет Николаево. С него разпоредбата на чл.68 е изменена така «В случаите, когато нарушенията по чл.66 и чл.67 от тази наредба са извършени от юридически лица и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налагат глобите, определени в чл.54 от Закона за пътищата». В гласуването са участвали 12 от общо 13 общински съветници, при което е получен резултат 12 гласа «за», «против» няма и «въздържал се» няма /л.24-25/.

 

   В Решение № 161 от 31.05.2017г на съвета е отразено решение за поправка на явна фактическа грешка, влязло в сила на 24.07.2017г. По отношение нормата на чл.68 от Наредбата в решението е посочено, че тя не следва да бъде обсъждана, тъй като е предмет на съдебно оспорване по адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. При извършена служебна проверка настоящият състав констатира, че предмет на адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора е разпоредбата на чл.67 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Николаево.

 

С разпореждане от 28.09.2017г на ответника са дадени указания да представи по делото доказателства за обсъждане на оспорения тескт от наредбата в постоянните комисии на съвета и публикуване на проекта на интернет-страницата на общината.

 

  Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

 

  Предмет на оспорване пред съда е конкретна  разпоредба от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево и съдът е ограничен в рамките, определени с протеста, да извърши преценка по същество на законосъобразността й.

 

  Доколкото с Решение № 100 от 25.11.2016г по Протокол № 17 от заседание на Общински съвет Николаево разпоредбата на чл.68 от Наредба № 11 на Общински съвет Николаево е изменена като съдържание /отпаднали са само предвидените размери на административни наказания/, но продължава да съществува като правна норма, съдът намира, че следва да извърши преценка по същество на законосъобразността й, т.е. няма основание за оставяне на жалбата без разглеждане поради оттегляне на оспорената разпоредба.

 

  При осъществения контрол за материална законосъобразност се установява, че оспореният текст на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево е приет при съществено нарушение на регламентираното в чл.2 от ЗНА изискване за наличие на компетентност на издателя. Наредбата е подзаконов нормативен акт, съдържащ правни норми, които създават общозадължителни правила за регулиране на обществени отношения на територията на съответната община, като засяга неограничен брой адресати /чл.7 ал.2 от ЗНА и чл. 75 от АПК/. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено от Конституцията или от закон /чл.2 от ЗНА, чл.76, ал.1 от АПК/, като уреждат с тях съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение – чл.8 от ЗНА.

 

  В настоящата хипотеза текстът на чл.22, ал.1 от ЗМСМА /в относимата редакция преди изменението ДВ бр. 69 от 2006г/, цитиран като правно основание за издаване на Наредбата в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, е посочен във връзка с отбелязаното в чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА правомощие на общинския съвет, определящо конкретно компетентността му при определяне на изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Безспорно общинският съвет като орган на местно самоуправление е компетентен да приема правни норми, отнасящи се до поведението на физическите и юридическите лица на територията на съответната община, но само по въпроси, които не са от изключителната компетентност на други органи и които попадат в обхвата на разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗМСМА.

 

   В случая специалните норми на чл.18, ал.5 и чл.23 от Закона за пътищата, също сочени като правно основание за приемане на процесната наредба, предвиждат специалното ползване на пътищата да се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет /чл.18, ал.5/ и правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища да се определят с наредба на общинския съвет /чл.23/. Законът съдържа глава „Административнонаказателни разпоредби”, където в чл.54 абсолютно идентични деяния, извършени от юридически лица и еднолични търговци, са обявени за наказуеми като административни нарушения.

 

Следователно при анализа на действащата нормативна уредба /общият ЗМСМА и специалният Закон за пътищата/ се налага единствения извод, че в случая не е налице законова разпоредба, която да предоставя в компетентност на общинския съвет да урежда въпроси, свързани с реализиране на административнонаказателна отговорност при ползване на пътища от общинската пътна мрежа. С приетата от Общински съвет Николаево  правна норма на чл.68 от Наредбата - предмет на оспорване по настоящото дело, се уреждат обществени отношения, които вече  са регламентирани с нормативен акт от по-висока степен и е недопустимо преуреждането им с подзаконов нормативен акт.

 

Освен това въведените по този начин административни наказания водят до незаконосъобразно санкциониране повече от еднократно - веднъж по Закона за пътищата и втори път по Наредбата. Този извод не се променя от факта на приетото Решение № 100 от 25.11.2016г на Общински съвет Николаево, тъй като въпреки изменението на нормата, наказуемостта се запазва.

 

Трябва да се отбележи също, че оспорената разпоредба дори в изменената редакция противоречи на чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания, който предвижда на юридически лица и еднолични търговци да се налага имуществена санкция при неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. В този смисъл предвиденото в чл.68 от Наредба № 11 наказание „глоба” за юридически лица и търговци е незаконосъобразно.

 

Установената липса на компетентност на Общински съвет Николаево, доколкото не е налице законова делегация, даваща му право да определя административни наказания за нарушения при ползване на общинските пътища, обосновава нищожност на оспорената разпоредба на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево. Нормата е приета в противоречие с чл.2, 3, 7 и 8 от ЗНА и чл.75, ал.2 и чл.76 от АПК – без овластяване с Конституцията или със закон и уреждат обществени отношения, които вече са регламентирани с нормативни актове от по-висока степен.

 

Разпоредбата на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево е абсолютно идентична по съдържание с нормата на чл.54 от Закона за пътищата. Между тях липсва  противоречие, но като преписва текста на закона, текстът на наредбата е в колизия с чл.8 от ЗНА, доколкото не се касае за неуредени със закон обществени отношения, т.е. приет е при липса на компетентност на издателя.. Този порок е най-тежкият, който може да засегне нормативен административен акт, което обосновава извод за нищожността му. В този смисъл  е Решение № 8641/ 14.07.2015г по адм.д.№ 4208/ 2015г на ВАС, VІІ отд.

 

Само за пълнота на изложението следва да се посочи констатираното при служебната проверка за законосъобразност, че оспорената норма от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево не е приета в съответствие със законово регламентираните изисквания за подготовката и приемането на нормативни административни актове. Въпреки дадените указания, по делото не бяха представени доказателства за спазване изискването на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), вносителят на проекта за наредбата в частта за обжалваната редакция на оспорените текстове да го е публикувал на интернет страницата на Община Николаево заедно с мотивите и да е предоставил на заинтересованите лица възможност за изразяване на предложения и становища по проекта в необходимия 14-дневен срок. Представените от Председателя на Общински съвет Николоево обяснения с писмо изх.№ 08-03-230/ 20.10.2017г касаят Решение № 161 от 31.05.2017г на съвета, което няма отношение към оспорената норма на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.

 

  С оглед гореизложените съображения Административен съд Стара Загора в настоящия състав намира, че обжалваният текст на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево, приета от Общински съвет Николаево, следва да бъде обявен за нищожен.

 

  При този изход на спора ответникът следва да бъде осъден да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 лв за обнародване на съобщението за направеното оспорване в Държавен вестник.

 

     Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево, приета от Общински съвет Николаево с Решение № 97/ 29.03.2005г, изменена с Решение № 107/ 23.12.2008г и Решение № 100/ 25.11.2016г.

 

     ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв.

 

Решението  подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                                2.