Р Е Ш Е Н И Е

 

275                                        30.10.2017 год.                       гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, ІV състав на десети септември през две хиляди и седемнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав

                                 

                                 Председател: Дарина Драгнева

 

Секретар Ива Атанасова като разгледа докладваното от съдията Дарина Драгнева адм. дело №239 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

      Производството е по реда на чл.211 от Закона за министерство на вътрешните работи във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

Образувано е по жалбата на М.М.М. против Заповед №284з-238/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при  РУ - Казанлък с наложено на оспорващия в качеството му на младши инспектор –група „Пътен контрол” в сектор „Охранителна полиция” при РУ Казанлък,  дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от три месеца за това, че на 29.01.2017г. около 10.05ч. на първокласен път І-6, км.301+400, при извършване на проверка на водач на лек автомобил „Фолксваген пасат” с рег. №95ОН282 не е използва микрофона на системата „ВПК”, с която е оборудвано служебното МПС , водач на който е М. при извършван наряд на същата дата за времето от 08.00ч. до 20.00часа на 29.01.2017г., съгласно ежедневната ведомост и утвърден часови график от 27.01.2017г. на група „Пътен контрол”.

Фактите са подведени под състава на чл.199 ал.1 т.3, предложение последно във връзка с чл.194 ал.1 т.1 от ЗМВР – лошо изпълнение на чл.6, раздел ІІ от Указанията за работа със системата за видеонаблюдение, монтирана в автомобил, утвърдени със Заповед №8121з-197/19.02.2015г. на Министъра на вътрешните работи, както следва: в случаите, когато се налага контакт с граждани или започване на проверка, микрофоните се изваждат от приемниците, с което се въвеждат в работен режим. Всяко начало на проверка се маркира с натискане на бутон „REC” и краят на проверката се маркира от същия микрофон с еднократно натискане на същия бутон. Наказанието е наложено на основание чл.194 ал.2 т.1 във връзка с чл.199 ал.1 т.3 предложение последно от същия закон, чл.197 ал.1 т.2 и чл. 204 т.4 от ЗМВР.

         Дисциплинарното производство е образувано въз основа на писмо №7855р-1208/21.02.2017г., с което Директор на Дирекция „Вътрешна сигурност” уведомява Директора на ОД МВР Стара Загора, че при преглед на видеофайлове на адрес videokontrol.mvr.bgwpk$, папка  ODMVR STARA ZAGORAAVTOMOBILI относно изпълнение на организационно-технологичните правила за работа с АИС „Вдидеозаснемане на пътен контрол” , утвърдени със Заповед №8121з-960/09.12.2014г, изменена и допълнена със Заповед №8121з-1362/2015г. на Министъра на вътрешните работи и във връзка със Заповед №8121з-873/2015г. на същия Министър относно активизиране на контролната дейност по ЗДвП и с цел създаване на организационни мерки за намаляване на корупционния риск при осъществяване контрол на пътното движение, е установено следното: В директория „20170129-СТ4735АК-29.01.17-08.00-29.01.17-20.00-7”, около 10.02часа  полицейски служители осъществяващи контрол на пътното движение спират за проверка лек автомобил марка „Фолксваген”,  модел „Пасат”, който няма поставени регистрационни табели. Всичко това е видно от камери 01 и 03, монтирани в служебен автомобил с рег.0СТ4735АК. При проведения разговор между водача и полицейските служители същите не използват микрофоните, с които е оборудван служебния автомобил, след което в 10.06часа освобождават водача и проверявания автомобил като не вземат отношение за допуснатото нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП. Директора на Дирекция „Вътрешна сигурност” изисква от Директор ОД на МВР Стара Загора в 30 дневен срок да представи писмено уведомление за предприетите административни действия. В изпълнение на изискването за предприемане на административни действия е извършена проверка на посочените видеофайлове, от Началника на група „Пътен контрол” при РУ Казанлък. Съдържанието на трите файла -  „20170129-СТ4735АК-29.01.2017г-08.00-29.01.17-20.00-7”, директория ODMVR STARAZAGORA, под директория Proverki, папки с номер от 349р-5499 относно проверките, извършвани със служебен автомобил СТ 4735 АК на 29.01.2017г. за времето от 08.00ч. до 20.00ч от наряд в състав – младши инспектор Р.Б.и мл. инспектор М.М. – водач  на служебния автомобил, е възпроизведено в Справка №284р-8620/28.03.2017г., и същото потвърждава данните в писмото на Директор Дирекция „Вътрешна сигурност”. Справката е  връчена на наказания служител на 19.04.2017г., след като на 10.04.2017г. му е предоставена оспорената Заповед № 284з-238/10.04.2017г. за налагане на административното наказание.  На 28.03.2017г. са приети писмените обяснения на М., в които същия не оспорва изправността на микрофоните, а дава обяснения че не са използвани поради интензитета на контрола, като за конкретната проверка обяснява не вземането на отношение за констатираното нарушение на ЗДвП с наличието на регистрационна табела на задното стъкло на автомобила.  

      Настоящия състав на АС Стара Загора счита, че при налагане на административното наказание е нарушено правото на участие на служителя, гарантирано от чл. 205 ал.3 от ЗМВР, при условията на която разпоредба е проведено дисциплинарното производство, приключило с издаване на оспорената Заповед № 284з-238/10.04.2017г. на Началник сектор „ОП” при РУ Казанлък. Съгласно чл.205 ал.1 от ЗМВР дисциплинарното производство се образува при наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия извършител. За изясняване на постъпилите данни и/или за установяване на нарушителя дисциплинарно наказващия орган може да разпореди извършването на проверка, какъвто е и настоящия случай. Предвид употребата на думата „може”, се налага извод, че законодателя е предоставил възможност на дисциплинарно наказващия орган да прецени необходимостта от извършване на проверка с цел доказване на дисциплинарното нарушение и/или на неговия автор, но оперативната му самостоятелност е само по отношение на възможността за избор на процедура, чрез която да упражни дисциплинарно-наказващата си власт с налагане на  дисциплинарните наказания по чл.197 ал.1 т.1 до т. 5 от ЗМВР. За дисциплинарното наказание „уволнение” законодателя е предвидил особена и задължителна за спазване процедура по установяване на тежкото нарушение на служебната дисциплина и реализиране на дисциплинарната отговорност на служителя. За случаите на нарушения на служебната дисциплина, за които се налагат дисциплинарните наказания по чл.197 ал.1 т.1 до т.5 от ЗМВР, компетентния дисциплинарно наказващ орган разполага с избор относно извършването на проверка, в хода на която и по аргумент от чл.205 ал.3 от ЗМВР следва да участва и уличения служител. Участието се осъществява лично или с помощта на друг служител от МВР и вън от всякакво съмнение, предвид основните начала на всеки процес, приключващ с наказание, е правото му да се запознае с дисциплинарното обвинение и доказателствения материал, на който се основава. В настоящия случай, резултатите от проверката на файловете, с които могат да работят само определени служители от ОД на МВР, са обективирани в Справка №284р-8620/28.03.2017г., с които М. не е запознат и следователно писмените обяснения, които е дал на 28.03.2017г. не удовлетворяват гарантираното от чл.205 ал.3 от ЗМВР  правото на участие в дисциплинарното производство и на защита адекватна на обвинението. Фактите, които са квалифицирани като дисциплинарно нарушение и доказателствените средства, от които са извлечение следва да бъдат предоставени на служителя, за да може да упражни правото си на защита, чрез даване на писмени или устни обяснения. В случая е спазена формата на участие на наказания служител в процедурата, а именно приемане на писмени обяснения, но правото му на защита е отречено поради не връчване на Справката от 28.03.2017г. с резултатите от проверката. Обясненията на служителя се приемат последни и преди налагане на дисциплинарното наказание, което изискване има следния смисъл – служителя да осъществи правото си на защита срещу отправеното му обвинение, което при издаване на оспорената заповед не е зачетено и не е удовлетворено по причина на допуснато процесуално нарушение от дисциплинарно наказващия орган, конкретно на изискванията на Инструкция №8121з-470 от 27.04.2015 год. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи. Подзаконовия нормативен акт доразвива процедурата по чл.205 от ЗМВР и изрично посочва, че служителя може и да не бъде изслушан непосредствено преди налагане на дисциплинарното наказание, ако е дал писмени обяснения в хода на проверката т.е. дисциплинарно наказващия орган е бил длъжен да знае, че при разпоредено извършване на проверка, служителя има право на писмени обяснения против резултатите, обективирани в справката и ако се е възползвал от това си право, то изискването на чл. 206 ал.1 от ЗМВР се счита за удовлетворено. В противен случай, ако служителя не е упражнил правото си на писмени обяснения против фактите по акта, с който проверката е приключила, органа е длъжен да го покани за изслушване.

В изпълнение на задължението си за пълна служебна проверка на валидността на акта, съдът провери спазването на сроковете по чл.195 ал.1 от ЗМВР за налагане на дисциплинарно наказание, които са до 2 месеца от откриването на дисциплинарното нарушение и не по-късно от една година от извършването му. Съгласно разпоредбата на чл.196, ал.2 от ЗМВР, дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган. Справка №284р-8620/28.03.2017 год. е постъпила при дисциплинарно наказващия орган на 31.03.2017 год, а наказанието е наложено на 10.04.2017 год. Следователно заповедта е издадена в предвидените от закона срокове и от орган по чл.204 т.4 от ЗМВР – Началник на сектор „ОП”, който е служител на ръководна длъжност.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед №284з-238/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при  Районно управление *** по жалба на М.М.М..

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

 

 

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: