Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                      240            18.10.2017г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

                                                                                               СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

 

       

при секретар   Пенка Маринова                                                                                    и с участието

         на прокурор                                                                                                              като разгледа

         докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 249 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:                                                                      

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.    

 

Образувано е по жалба, подадена от ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА”, ЕИК 833167954, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19, представляван от Ивелина Михайлова Желязкова; „НОЛИНА” ЕООД, ЕИК 123077665, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52, представлявано от управителя Любка Юлиева Димова; „АЛУМИНИУМ” ООД, ЕИК 123642787, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” №67, представлявано от управителя Милен Койчев Михайлов; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ”, ЕИК 833060728, със седалище и адрес на управление:гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” №21, ап.17, представляван от Динко Илчев Динев; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ”, ЕИК 833129252, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ап.40, представляван от Стефан Георгиев Попов и С.С.Т. ***, с която жалба е оспорена като незаконосъобразна Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора. С оспорената заповед е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр.Стара Загора, община Стара Загора, като се променя регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ  ІV-5342 „Тракийски памук”  и УПИ ССХVІІ-5602; УПИ ІV-5342 „Тракийски памук” се разделя на девет нови урегулирани поземлени имоти, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665; УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372, така както е показано на плана за регулация по кафяво и зелено защрихованите черти и надписи, представляващ неразделна част от заповедта.

            В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, по съображения за издаването му от орган без необходимата компетентност и постановяването му в противоречие на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Жалбоподателите поддържат, че с одобреното с оспорената заповед изменение на уличната регулация е извършена промяна на техническите характеристики на улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б, които улици граничат с притежаваните от тях урегулирани поземлени имоти, като промяната от гл.т ширината на улицата и нейните дъги, е в несъответствие с относимите нормативни изисквания и правила за проектиране на елементите на улици и с установените минимални изисквания в Приложение №1 към чл.12 от Наредба №2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, вкл. относно габарита на улицата, дъгите, широчината и броя на уличните платна. Твърдят, че в хода на проведеното административно производство и при процедирането на одобреното изменение на ПУП – ПР, са допуснати съществени нарушения на административно- производствените правила, тъй като при неспазване на изискването по чл.128, ал.3 от ЗУТ проектът за изменение на ПУП не е бил съобщен на всички заинтересовани лица по чл.131, ал.2, т.3 и т.4 от ЗУТ и съответно жалбоподателите са били лишени от възможността да участват в това производство и да упражнят правата, които законът им предоставя в качеството на заинтересовани лица. Обосновават, че в нарушение на изискванията по Наредба № 8/14.06.2001г за обема и съдържанието на устройствените планове, внесеният за одобряване проект не е придружен от схема на уличната мрежа, от напречни профили на улиците, както и от схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл.108, ал.3 от ЗУТ. Твърдят, че оспорената заповед и одобреното с нея изменение на ПУП – ПР, нарушават установените в ЗУТ принципи и цели, тъй като не само че липсват доказателства за причините, обуславящи обществена необходимост и целесъобразност на изменението на регулацията с оглед общественото предназначение на уличната мрежа, но и доколкото улицата попада в зона с производствено предназначение и по същата преимуществено преминават тежко-товарни превозни средства, така одобреното изменение на регулацията би затруднило и възпрепятствало тяхното движение. С подробно изложени съображения е направено искане да бъде отменена като незаконосъобразна обжалваната Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора и одобреното със заповедта изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр.Стара Загора.

 

            Ответникът по жалбата - Заместник кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, в съдебно заседание и в представеното писмено становище, оспорва жалбата като недопустима и неоснователна. Поддържа, че оспорващите лица не са били страна в хода на проведеното административно производство по одобряване на изменението на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр.Стара Загора и не попадат в кръга на заинтересованите по см. на чл. 131, ал.1 от ЗУТ лица, доколкото не са собственици или носителите на ограничени вещни права в недвижими имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП по см. на някоя от хипотезите на чл.131, ал.2 от ЗУТ - не са собственици на имоти, предмет на плана; улицата, регулацията на която се променя, е частна собственост на заявителя, като след изменението на регулацията улицата запазва предназначението си и начина на ползване. С оглед на което се твърди, че за жалбоподателите не е налице правен интерес и съответно активна процесуална легитимация за оспорване на Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора за одобряване на ПУП – изменение на ПР в посочения в заповедта обхват. Изложени са и доводи за неоснователност на жалбата като се поддържа, че оспорената заповед е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби на ЗУТ и при спазване на нормативно регламентираните формални и процесуални изисквания, като при проектирането и одобряването на изменението на ПУП – ПР не са допуснати нарушения на Наредба № 8 от 14.06.2001г  за обема и съдържанието на устройствените планове. По съображения, че от една страна улицата, по отношение на която с обжалваната заповед е одобрено изменение на ПУП – ПР, е частна собственост, поради което не следва да отговаря на всички характеристики, съответно и на всички изисквания за улица в урбанизирана територия, както и че  липсват конкретни нормативи за проектиране спрямо улици в територии - бивши производствени терени, а от друга, че не е провеждано производство по одобряване на инвестиционен проект и разрешаване на строителство на улица, се твърди, че сочените от жалбоподателя нарушения на изискванията на Наредба №2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, са неотносими към законосъобразността на обжалваната заповед и на одобреното със заповедта изменение на ПУП – ПР.

 

            Заинтересованата страна - „Тракийски памук” АД – гр. Стара Загора, чрез Изпълнителния директор на дружеството - Люба Димитрова, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че одобреното с обжалваната заповед изменение на ПУП – ПР, е извършено при спазване на всички изисквания за проектиране, като изменението на регулацията не засяга непосредствено имотите на жалбоподателите. Твърди, че сочената в заключението на съдебно-техническата експертиза твърде малка спрямо изискуемата широчина на улицата, е само в един участък, което не води до възпрепятстване на движението по улицата, като необходимият габарит на улицата за осигуряване преминаването на пътни превозни средства, е осигурен и е налице възможност  за въвеждане на еднопосочно движение по начин, удовлетворяващ нуждите от достъп до всички имоти.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на представените и приети по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Административното производство е образувано по Заявление за издаване на разрешение/предписание за възлагане изработването на подробен устройствен план вх. № 68-00-2004-5834 от 05.04.2012г., подадено от „Тракийски памук” АД - гр.Стара Загора. Със заявлението е направено искане до Кмета на Община Стара Загора да бъде разрешено изработването на проект за изменение на План за регулация с обхват УПИ ССХVІ-5601, УПИ ССХVІІ-5602,  УПИ ІV „Тракийски памук”  и улица с о.т. 171а-171б-171в-171д -177б-177а, всички в кв. 13ж - „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора и собственост на дружеството -заявител. 

Съгласно приложеното към заявлението техническо задание на възложителя „Тракийски  памук” АД /л.39 по делото/, проектирането има за предмет изменение на плана за регулация на кв.13ж „Индустриален”, гр. Стара Загора, което изменение се състои в обособяването на девет нови УПИ от УПИ ІV „Тракийски памук” и промяна на уличната регулация на УПИ ССХVІ - 371 и УПИ ССХVІІ – 372 и улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д-177б-177а, съгласно скица - предложение изх. № 5174 от 11.05.2012г. /л.45/. Посочената скица - предложение предвижда разделяне на УПИ ІV - Тракийски памук, кв.13ж /ПИ 68850.523.376/ на общо 9 поземлени имота; изменение на уличната регулация, граничеща с този и други имоти /улица с идентификатор 68850.523.59/, като изменението се изразява в придаване на части от улицата към ПИ 68850.523.376 / УПИ ІV „Тракийски памук” / и към ПИ 68850.523.372 / УПИ ССХVІІ/ . Приложен е и проект за делба на 6 дяла на сградата /бивш склад за памук/, находяща се в УПИ ІV „Тракийски памук, кв.13ж, съгласуван и одобрен от Главния архитект на Община Стара Загора на 18.04.2012г. /на л.36-38 по делото/.

Съгласно действащия към момента на образуване на административното производство ПУП, одобрен със Заповед № 1344/18.09.2003г. на Кмета на Община Стара Загора /л.35/, УПИ ІV-Тракийски памук, с кадастрална основа имот пл.№ 5342, е застроен, като от запад граничи с улица с о.т 171-171а-171б, от север – с улица с о.т 171б-171в-171д, а от изток с улица с осови точки 177б-177а-177, като за основа на улицата също е посочен имот пл. №5342. По делото няма спор, че улицата е изградена, т.е. уличната регулация е била проведена към момента на образуването на производството по изменението й. Не е спорно, а и се установява от представените доказателства /скици и нотариален акт/, че всички имоти - предмет на заявлението за проектиране и съответно предмет на одобреното с обжалваната заповед изменение на ПУП - ПР, към датата на издаване на оспорения акт, са собственост на „Тракийски памук”АД, а именно УПИ ІV „Тракийски памук” кв.13ж „Индустриален” по плана на гр.Стара Загора /идентификатор 68850.523.376 по КККР преди изменението/, заедно с построените в него сгради, включително едноетажна складова сграда /бивш склад за памук с идентификатор 68850.523.376.2 със застроена площ 1802 кв.м, която е и предмет на проект за делба на съществуваща сграда, предвиждащ разделянето й на 6 отделни дяла/; УПИ ССХVІ-5601 /с идентификатор 68850.523.371/, УПИ ССХVІІ-5602 /с идентификатор 68850.523.372/ и улица  с о.т. 171а-171б-171в-171д-177б-177а с идентификатор 68850.523.59.  

 

            Със Заповед № ПУП-96 от 24.04.2012г. на Главния архитект на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № РД-25-2183/ 01.12.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ и чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, на „Тракийски памук” АД е разрешено да възложи изработване на проект за изменение ПУП-ПР с обхват УПИ ССХVІ-5601, УПИ ССХVІІ-5602, УПИ ІV5342 „тракийски памук” и улица с о.т. 171-171а-171б-171в-171д-177б-177а по плана на гр.Стара Загора, съгласно представената скица предложение. За разрешеното проектиране е изготвено обявление /л.32/, при липса на доказателства за съобщаването му.

           

            Въз основа на разрешението от правоспособно лице е изготвен Проект за изменение на Плана за регулация на УПИ ССХVІІ-5602, УПИ ІV-5342-тракийски памук и улица с о.т.171- 171а-171б-171в-171д-177б-177а, с обяснителна записка и графично изображение към него /л.26 и сл. по делото/. Съгласно обяснителната записка, проектът е изработен на основание чл.134, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, като частичното изменение на регулационния план се състои в следното: 1: намаляване с 3 метра ширината на улица с о.т. 171- 171а-171б-171в-171д и с 1 метър ширината на улица с о.т. 177а-177б в участъците, които граничат с УПИ IV тракийски памук и УПИ ССХVІІ-5602, кв.13ж „Индустриален”. Посочено е, че улиците не са отчуждени от Община Стара Загора към настоящия момент, като съответните площи, получени в резултат на изменението, преминават към УПИ IV тракийски памук и УПИ ССХVІІ-5602, които се преотреждат за имотите по одобрената кадастрална карта и 2: разделяне на УПИ IV тракийски памук  на девет части: УПИ ІV-5657, УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665. Делбата на УПИ IV тракийски памук се сочи съобразена с изработения и одобрен проект за делба на съществуваща сграда, като на основание чл.10 ал.1 от Наредба №15/23.07.2001г. във вр. с чл.64 ал.1 от Наредба № 3 /28.04.20005г., СГКК - Стара Загора е определила проектни номера на деветте образувани имота.

            Проектът за ПУП – изменение на Плана за регулация, е разгледан и приет от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Стара Загора, с Решение по т.3.3 по Протокол №15 от 25.04.2012г.

            За одобрения проект е изготвено и изпратено съобщение изх. № 68-00-2004-4 от 26.04.2012г. единствено на „Тракийски памук” АД - Стара Загора.

 

            С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.128 ал.13 от ЗУТ, по заявление вх.№ 68-00-2004-3 от 24.04.2012г., Заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план № ПУП-96 от 24.04.2012г. и решението за приемане на проекта по протокол № 15/ 25.04.2012г. на ЕСУТ при Община Стара Загора, е одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация на кв.13ж „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, като се променя регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ  ІV-5342 Тракийски памук  и УПИ ССХVІІ-5602; УПИ ІV-5342 Тракийски памук се разделя на девет нови урегулирани поземлени имоти, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665; УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372, така както е показано на плана за регулация по кафяво и зелено защрихованите черти и надписи, представляващ неразделна част от заповедта.

 

            За издаването на заповедта и за одобрените със заповедта изменения на ПУП – ПР, е съобщено единствено на заявителя „Тракийски памук” АД.

 

            По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорената заповед.

 

            За изясняване на обстоятелствата от значение по делото, е допусната, назначена и изпълнена съдебно - техническа експертиза /л.115-122/. Съгласно заключението, одобреното с оспорената Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г. на Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр.Стара Загора, се състои в намаление с 3 м на ширината на улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и намаление с 1 м на ширината на улица  с о.т. 177а-177б в участъците, които граничат с УПИ ІV5342 „Тракийски памук” и УПИ ССХVІІ-5602, кв.13ж, като съответните площи, получени в резултат на изменението преминават към УПИ ІV - 5342 Тракийски памук  и УПИ ССХVІІ -5602, които се преотреждат за имотите по кадастралната карта. В заключението се сочи, че с одобреното изменение на ПУП – ПР не се променя предназначението на улица с о.т.№ 171-171а-171б-171в-171д и улица с о.т. 177а-177б, но при изслушване на експертизата в съдебно заседание вещото лице заяви, че процесните улици остават с предназначението на обслужваща  улица, като се променя предназначението на частите от улицата, които с изменението на ПР се отнемат и се придават към другия имот – т.е частите, с които се намалява ширината на улиците, престават да имат предназначението на улица. Съгласно заключението по своя характер и функционално предназначение процесните улици са обслужващи съгласно чл.11, ал.1, т.6 и ал.3 от Наредба № 2/ 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Нормалният габарит на улица с обслужващо предназначение в производствена и складова зона експертът определя на 8.5м, за което се позовава на изискуемата се ширина на една пътна лента от 3.50м за улици в производствени и складови зони с преобладаващо движение на товарни автомобили /според забележка 15 към Таблица 1.3 от Наредба № 2 от 29.06.2004г./ и нормата на чл.80, ал.5, т.2 от ЗУТ, според която широчината на тротоарите в населените места, в курортните и вилните зони е най - малко 1.50м за тротоари за пешеходци и 0.75м за служебни тротоари, при липсата на възможност да се приложи изключението, при което не се изисква тротоар, тъй като според забележка 17 към  Таблица 1.3 в населените места с население над 30 000 жители улици без тротоари не се допускат. След извършен оглед на място вещото лице е констатирало, че по западната граница на УПИ ІV-5657 се строи нова ограда, като разстоянието между тази ограда и оградата на УПИ ХХVІІ-5243, кв.13з е 6.50м, т.е за улица остава 6.50м. Сочи на следващо място, че ширината на улицата по старите регулационни линии до осова точка 171в е 9 м, а измереното от експерта действително разстояние в участъка между съществуващите сгради в УПИ СVІІ-5342 и УПИ ІV – 5657 е 7.70м.  По новата регулационна линия ширината на улицата се намалява с 3 и остава 4.70м. Според вещото лице ако се приложи новата регулация, свързана със стесняване на улицата, същата  в определени участъци, а именно между осови точки 171а-171б ще бъде широка 6.50 м, а до осова точка 171в - 4.70м  /в който участък по старите регулационни линии ширината на улицата е 7.70м/. При изслушването на експертизата в съдебно заседание вещото лице сочи че сградите в участъка, където ширината на улицата с изменението на регулацията става 4.70м /до осова точка 171в/, са съществуващи, не са новопостроени, като посочената ширина на улицата в този участък няма да позволи развиване на две платна. Пояснява, че изискването за две ленти се отнася и за най-ниския клас улици, независимо как ще бъде решено да се организира движението по нея - като еднопосочно или двупосочно. Изключенията относно броя ленти за движение се отнасят само за особено трудни теренни условия, към каквито настоящите не могат да се отнесат. Съгласно действащия към момента на образуване на административното производство ПУП, одобрен със Заповед № 1344/18.09.2003г. на Кмета на Община Стара Загора, са предвидени две ленти – две платна за движение, като дори и в частта на улицата с ширина 7.70м е предвидено пространство за един тротоар, а по одобрените изменения на ПУП – ПР в участъка до о.т.171в липсва възможност за изграждане на две ленти за движение. Според експерта в някои кръстовища не достига ширина от двете улици за да се използва от противопожарни автомобили, товарни автомобили  с полезен товар 22т, влекачи и др., с радиус на завоя 12.5м, като не е спазен нормативно установения минимално изискуем радиус на хоризонталната крива на улицата - 15м, съгласно Таблица 1.3 от Наредба № 2 от 29.06.2004г. Сочи, че размера на радиуса на кривите на завиване на улиците е от значение за пропускателната им способност, като в случая ако се приложи новата регулация в отделни участъци изискуемия  радиус не би могъл да се направи, а в други ако и да би могло да премине тежкотоварно ППС, две не биха могли да се разминат. С оглед на което заключението на изпълнилото експертизата вещо лице е, че при проектиране и одобряването на изменението на ПУП - ПР на кв.13ж „Индустриален” в частта за уличната регулация, не са  били спазени изискванията на Наредба № 2/ 2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии по отношение на елементите на улицата - ширина на улицата и радиуси на предвидените криви.

            Според СТЕ, към одобрения със Заповед № РД-25-840/15.05.2012г. проект за изменение на ПУП-ПР,  се следват, но не са приложени напречни профили, които се изискват съгласно чл.49, ал.1, т.2 от Наредба № 8/14.06.2001г за обема  съдържанието  на устройствените планове, като необходимостта от наличието на такива напречни профили се обосновава с промяната на ширината на улиците.

                       

            Съдът възприема като компетентно, обективно и безпристрастно заключението на изпълнената по делото съдебно-техническа експертиза, с направените уточнения и допълнения при изслушването й в съдебно заседание, кореспондиращо с останалите събрани по делото писмени доказателства. Неоснователно е направеното от процесуалния представител на ответника оспорване на заключението в частта му, касаеща дадените от вещото лице отговори относно кривите и радиуса на завиване на определени типове пътни превозни средства. Съдът счита че не е налице твърдяната недостоверност на заключението в тази му част поради липсата на изготвени схеми с напречни профили на улицата, тъй като заключението не се основава на непредставени елементи от плана, а на изводи, формулирани въз основа на направено сравнение на предвижданията на одобреното изменение на ПУП – ПР относно елементите на уличната регулация и нормативно установените изискуеми величини за същите тези елементи.              

 

            По допустимостта на жалбата:

 

В разпоредбата на чл.131 ал.1 от ЗУТ е определен кръга на заинтересуваните лица в административното производство по одобряване на устройствените планове и техните изменения, а именно това са собствениците и носителите на ограничени вещни права, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ. Съгласно т.1 на чл.131, ал.2 от ЗУТ, непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП са имотите - предмет на плана. Съответно законът определя съседните имоти като непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП, ако е налице някоя от хипотезите, предвидени в т.2 - т.4 на чл.131, ал.2 от ЗУТ.

 

В случая, с оспорената Заповед № РД-25-840 /15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, е одобрено изменение на ПУП-ПР, като изменението се изразява в следното: 1. Промяна на регулацията на улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б, като промяната се състои в отпадане отреждането за улица върху части от улицата и предвиждането на същите като придаваеми към част от имотите, с които граничат; 2. Разделяне на УПИ  ІV-5342 Тракийски памук  на девет нови УПИ и 3. Преотреждане на УПИ  ССХVІІ-5602 —в УПИ ССХVІІ-372.

 

От доказателствата по делото се установява, че: жалбоподателят ЕТ „ЕЛЖИ - Ивелина Желязкова” – гр. Стара Загора се легитимира като собственик на УПИ ССХІІІ-5342 в кв.13”з” по плана на гр. Стара Загора и на построения в имота производствен склад /дял пети/ с площ 222.70 кв.м (нотариален акт №59, том ІІІ, рег.№3519, дело 286/2007г.); жалбоподателят „НОЛИНА” ЕООД – гр. Стара Загора се легитимира като собственик на УПИ ССХІV-5342 кв.13з „Индустриален” по плана на гр. Стара и на находящото се в имота складово помещение /склад №7/ със ЗП 231.41 кв.м (нотариален акт № 36, том V, рег. № 7416, дело № 330/2006г. и нотариален акт за поправка на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №37, том ІІІ, рег. № 3227, дело 130 от 2006г.); жалбоподателят „АЛУМИНИУМ” ООД – гр. Стара Загора се легитимира като собственик на УПИ СVІІІ-5342, кв.13 „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, съгласно нотариален акт № 30, том ІІ, рег. № 2150, дело №190 от 2005г.; жалбоподателят ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” – гр. Стара Загора се легитимира като собственик на УПИ ССХІІ-5342, кв.13”з” по плана на гр. Стара Загора и на находящия се в имота производствен склад със ЗП 227.70 кв.м (нотариален акт № 101, том ІІ, рег. № 2151, дело № 249 от 2007г.); жалбоподателят ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” – гр. Стара Загора се легитимира като собственик на УПИ СХХХІІ-5342, кв.13”з” по плана на гр. Стара Загора, с площ от 570 кв.м, съгласно нотариален акт № 40, том ІV, рег. № 5476, дело № 536 от 2005г.  и жалбоподателят С.С.Т. се легитимира като собственик на УПИ ССХ-5342, кв.13”з” – „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора и на находящата се в него масивна стопанска сграда от 225.85 кв.м /дял №2 от преди съществуващ склад за памук/, съгласно нотариален акт № 136, том І, рег. № 867, дело № 95 от 2006г.

Улицата, регулацията на която е предмет на одобреното с оспорената заповед изменение, обслужва посочените по-горе имоти на жалбоподателите, тъй като имотите им са с лице на тази улица. Поземлените имоти, съответно на С.Т. /собственик на УПИ ССХ-5342/,на ЕТ „Анди-Динко Динев /собственик на УПИ ССХІІ-5342/, на ЕТ„ ЕЛЖИ -Ивелина Желязкова /собственик на УПИ ССХІІІ-5342/, на „НОЛИНА” ЕООД /собственик на УПИ ССХІV-5342/ и на „АЛУМИНИУМ” ООД /собственик на УПИ СVІІІ-5342/, всички в кв.13з „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, са  разположени на северната регулационна линия на улица с о.т.171в - 171д,  а имотът на ЕТ „Ход – Стефан Попов” /УПИ СХХХІІ/, е разположен на източната регулационна линия на улица с о.т.177б - 171д и източно от нея.  Уличната регулация е била предвидена и проведена съответно на ПУП, одобрен със Заповед № 1344/ 18.09.2003г. и действащ към датата на издаване на обжалваната Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г., видно от представената по делото скица /л.35/ - т.е планът е бил приложен по смисъла на т.2 на § 22 от ЗР на ЗУТ. В нотариалните актове, с които жалбоподателите се легитимират като собственици на имотите, също е посочено, че тези имоти - предмет на прехвърлителните сделки сделка, граничат с улица.

Кадастрална основа на улицата в участъка с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и осови точки 177а-177б, кв. Индустриален, гр. Стара Загора, е бил имот пл. № 5342 -  собственост на „Тракийски памук” АД, като няма спор че в тези си части, които са предвидени за улица, имотът  не е бил отчужден. Само по себе си обстоятелството че улицата, регулацията на която се изменя, е частна собственост, не означава, че спрямо това изменение не се следва преценка за наличие на правен интерес на други лица в посочените в чл.131, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ хипотези.

От доказателствата по делото, вкл. от заключението на изпълнената съдебно-техническа експертиза и отговорите на вещото лице, дадени при нейното изслушване в съдебно заседание, по несъмнен начин се установява, че имотите на жалбоподателите граничат с улицата – предмет на одобрените изменения на ПУП – ПР и са разположени през улица спрямо УПИ ІV-5342 „Тракийски памук” /също предмет на одобреното регулационно изменение/, като имотите са с лице към улица с о.т. 171а-171б-171в-171д и улица с о.т 177а-177б, всички в кв.13 „Индустриален” по плана на гр.Стара Загора.

Съгласно чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП са съседните имоти, когато се променя предназначението на имота, предмет на плана. Промяната на предназначението на имотите е дефинирана с разпоредбата т.41 на §5 от ДР на ЗУТ, като промяна от един начин на ползване в друг съгласно съответстващите кодове, представляващи основни кадастрални данни и определени от ЗКИР и нормативните актове по неговото прилагане. Класификатор за начина на трайно ползване се съдържа в таблица №2 от приложение №2 към чл.13, ал.2, чл.14, ал.4 и чл.16, ал.2 от Наредба № 3/2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /отм., действала към датата на издаване на оспорената заповед/. В конкретния случай изменението на уличната регулация на улица  с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177б -177а, кв. „Индустриален” гр. Стара Загора, се свързва с намаляване ширината на улицата /т.е.отнемане на части от ПИ 68850.523.59, с НТП ”за второстепенна улица”/ и придаването им към съседни имоти, с НТП ”за друг вид производствен складов обект”/ - ПИ 68850.523.376 и ПИ 68850.523.372. Според т.8 от класификатора „поземлени имоти за движение и транспортни обекти”, поземлени имоти „за второстепенна улица” имат код 2110, а кодовете за „поземлени имоти за производствени и складове обекти” са различни и са посочени в т.6 от таблицата.   Аналогично нормативно разграничение на предназначението на имотите и териториите за „движение и транспорт” и „за производствени и складови дейности”, се съдържа и в чл.4, ал.7, т.8 и т.2 от Наредба № 7/ 2003г. за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони. Съгласно заключението на изпълнената по делото СТЕ и отговорите на вещото лице, дадени при нейното изслушване в съдебно заседание, одобреното с оспорената Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г. на Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора изменение на ПУП - ПР на кв.13ж „Индустриален” гр.Стара Загора, се състои в намаление с 3 м на ширината на улица с о. т № 171-171а-171б-171в-171д и намаление с 1 м на ширината на улица  с осови точки 177а-177б, като съответните площи, с които се намалява ширината на улиците в резултат на изменението, преминават към УПИ ІV-5342 Тракийски памук  и УПИ ССХVІІ-5602, които се преотреждат за имотите по кадастралната карта. Ето защо макар с одобреното изменение на ПУП – ПР да не се променя предназначението на улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б като второстепенни обслужващи улици, променя се предназначението на частите от улиците, които с изменението на ПР се отнемат и се придават към УПИ ІV -5342 Тракийски памук  и УПИ ССХVІІ -5602 – т.е частите, с които се намалява ширината на улиците, престават да имат предназначението на територия за „движение и транспорт”, като предназначението се променя на такова „за производствени и складови дейности” /каквото е предназначението на УПИ ІV-5342 Тракийски памук  и УПИ ССХVІІ-5602/.  Следователно одобреното изменение на ПУП – ПР относно улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б се свързва с промяна на предназначението на територии /части от имот/, които по ПУП, одобрен със Заповед № 1344/18.09.2003г. на Кмета на Община Стара Загора, са отредени за улица, поради което непосредствено засегнати в хипотезата на т.4 на чл.131, ал.2 от ЗУТ се явяват и УПИ, съседни на имота с променено предназначение имоти. С оглед на което за жалбоподателите, като собственици на съседни на имота с променено предназначение имоти и заинтересовани лица по см. на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.4 от ЗУТ, е налице правен интерес и съотв. активна процесуална легитимация за оспорването на Заповед №РД-25-840 /15.05.2012г. в частта й, с която е одобрено изменение на плана за регулация на улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б.

Неоснователно е възражението на ответника по жалбата за липса на правен интерес за оспорващите, тъй като в териториалния обхват на разработката по изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР са поземлени имоти с идентификатори 68850.523.59 и 68850.523.376, и двата собственост на „Тракийски памук” АД, поради което предмета на образуваното административно производство и на издадената заповед за изменение на ПУП – ПР, се свързвало единствено с „изменение на вътрешните регулационни линии между двата поземлени имота и обособяването на новообразувани имоти чрез разделянето на ПИ с идентификатор 68850.523.376  по КККР на гр. Стара Загора”. От доказателствата по делото по несъмнен начин се установява, че с одобреното с оспорената заповед изменение на ПУП – ПР се засяга, като се променя улично-регулационна /а не вътрешно-регулационна/ линия, което води до промяна и на други елементи на улицата и на нейните функционални характеристики, от тук и достъпността до всички имоти, с които улицата тангира.  Отделно от това засягането не се свързва само с наличието на отнемане на площи от имоти, респ. с промяната на границите на имотите. Уличната мрежа на населените места е елемент от комуникационно-транспортната система /чл.2, ал.1 от Наредба № 2/ 29.06.2004г/. Улиците, като елементи от транспортната техническа инфраструктура, се изграждат въз основа на предвижданията на общите и подробни устройствени планове, обвързано със структурата на територията  /чл.75, ал.1 от ЗУТ/, като целта на транспортната техническа инфраструктура е да осигури най - добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари и за достъпност на лица с увреждания, при опазване на околната среда. Улицата е предназначена да  осигури достъп до имотите, граничещи с нея, а урегулирания поземлен имот по дефиниция граничи с улица /т.11 на §5 от ДР на ЗУТ/. Според чл.14, ал.3, т.1 от ЗУТ уличните регулационни линии определят границата на поземления имот с прилежащата улица (лице на имота), а според ал.5 границите на собственост на поземлените имоти се определят съобразно регулационните линии по подробния устройствен план, вкл. спрямо уличните регулационни линии. Ето защо изменението с оспорения акт на уличната регулация на улицата с която граничат поземлените имоти на жалбоподателите, при отпадане на предназначението на части от улицата като територия за „движение и транспорт”, безспорно засяга имотите на жалбоподателите като такива с обща регулационна линия на улицата, регулацията на която се изменя.

 

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че жалбата в частта й по оспорването на Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора в частта, с която е одобрено изменение ПУП – ПЛ на кв.13ж „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, като се променя регулацията на улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б, като подадена от легитимирани по см. чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т. 4 от ЗУТ лица, в предвидения от закона срок /предвид липсата на данни за извършено съобщаване за издаването на заповедта на жалбоподателите/ и срещу акт по устройство на територията, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 във вр. с чл. 214, т.1 от ЗУТ, е процесуално допустима. 

 

В останалата си част жалбата е недопустима. За жалбоподателите не е налице правен интерес и съответно активна процесуална легитимация за оспорване на Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора в частта й, с която е одобрено изменение на ПУП – ПР – разделяне на УПИ ІV-5342 „Тракийски памук” на девет нови урегулирани поземлени имоти, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665 и УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372. Предмет на това регулационно изменение са УПИ ССХVІІ-5602 и УПИ ІV-5342 – собственост на „Тракийски памук” АД, спрямо които имотите на жалбоподателите са разположени „през улица”. Доколкото по отношение на това изменение на ПУП – ПР, жалбоподателите нямат качеството на заинтересовани лица по см. на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ /вкл. и по чл. чл.131, ал.2, т.3 – разделянето на УПИ ІV-5342 „Тракийски памук” на девет нови имота и преотреждането на УПИ ССХVІІ-5602 в УПИ ССХVІІ-372, не се свързва с намаляване на разстоянията/, на основание чл.159 т.4 от АПК, жалбата в тази й част следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима.

 

По основателността на жалбата в частта й, с която се оспорва Заповед № РД-25-840/15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора за одобряване изменение на ПУП – ПР за улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б:

         

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените от жалбоподателите оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на основание чл.168 ал.1 вр .с чл.146 от АПК на законосъобразността на оспорения административен акт в частта относно изменението на уличната регулация, намира, че разгледана по същество жалбата в тази й част е основателна.

 

            Оспорената Заповед № РД – 25 – 840/ 15.05.2012г. е издадена от материално и териториално компетентния административен орган - Заместник кмета на Община Стара Загора по САГ, съобразно и в рамките на надлежно делегираните му на основание §1, ал.3 от ДР на ЗУТ със Заповед № РД–25-2182/ 01.12.2011г. на Кмета на Община Стара Загора правомощия. 

 

            Заповедта е постановена в предвидената от закона форма и при спазване на нормативно установените изисквания по чл.59, ал.2 от АПК за съдържание на административния акт. Като материалноправно основание за издаването на обжалваната Заповед № РД – 25 – 840/ 15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора и на одобреното със заповедта изменение на ПУП – ПР, е посочена разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, съгласно която влезлите в сила подробни устройствени планове /какъвто е планът за регулация - чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ/, могат да се изменят когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. Съгласно разрешението, дадено в ТР №16 / 31.03.1975г на ОСГК, няма пречка мотивите да се съдържат  в отделен документ, предхождащ постановяването на акта и когато този документ е съставен с оглед предстоящото му издаване. Особеностите на актовете, издавани по реда и при условията на ЗУТ, във връзка с мотивирането им, обуславя възможност за извличане на фактическите основания за издаване на крайния акт от документацията, удостоверяваща започването, движението и приключването на административното производство, включително съставената в проектната фаза за изменение на ПУП и от актовете на колективния помощен орган - ЕСУТ. В случая представените като част от административната преписка документи съдържат фактически установявания за наличието на материалноправното основание по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, които могат да бъдат разглеждани като такива, възприети от административния орган като мотиви при издаването на заповедта и на одобрения с нея ПУП - изменение на ПР на улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б, кв.13ж „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора. В този смисъл фактическите  обстоятелства, обосновали изменението на ПУП – ПР, се извличат от съпътстващите и подготвящи крайния акт документи.

            С оглед на което съдът приема, че формално е спазено императивното изискване по чл.59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране от фактическа и правна страна на обективираното в Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г. волеизявление  за изменение на влязъл в сила ПУП - ПР за улица с о.т 171-171а-171б-171в-171д и улица с о.т 177а-177б, кв.13ж „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора.

 

            Съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1 от ЗУТ, проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл.134, ал.1 и ал.2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма на ЗУТ. Съответно на изискванията на чл.135, ал.3 от ЗУТ, проектирането в обхват на одобрения ПУП – изменение на ПР, е разрешено със  Заповед №ПУП-96 от 24.04.2012г. на Главния архитект на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № РД-25-2183/ 01.12.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, по искане на „Тракийски памук” АД, като собственик на всички имоти, предмет на исканото изменение на ПУП – ПР. Проектът е разгледан от ЕСУТ при Община Стара Загора и приет с Решение по т.3.3 по Протокол №15 от 25.04.2012г. В хода на проведеното административно производство по издаването на Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г. обаче е допуснато съществено нарушение на изискването по чл. 128, ал.3 от ЗУТ във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ – проектът за изменение на ПУП – ПР да се съобщи на заинтересованите лица. В случая  проектът не е бил обявен на собствениците на имотите граничещи с улицата, регулацията на която се променя съгласно проекта за изменение на ПУП - ПР. Посочените лица се явяват заинтересовани по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, по съображенията изложени относно допустимостта на оспорването. Доколкото „Тракийски памук” АД, по чието заявление е инициирано производството по изменение на влязъл в сила ПУП – ПР, не е единственото заинтересовано лице по см. на чл.131 от ЗУТ, не е налице хипотезата на чл.128, ал.13 от ЗУТ и съответно за органа е съществувало задължение да съобщи проекта на всички заинтересовани лица. Смисъла на вложеното от законодателя изискване за обявяване на проекта за ПУП /респ. за неговото изменение/, се свързва с възможността заинтересованите лица да се запознаят с него, от тук да формират мнение и да изложат конкретните си становища, възражения, искания по съдържанието му още в хода на административното производство. Допуснатото в хода на производството нарушение на чл.128 ал.3 от ЗУТ в случая е довело до лишаване от възможността жалбоподателите като заинтересовани лица да участват в това производство и да упражнят правата, които законът им предоставя в това им качество. Нарушението е съществено и опорочава проведената процедура по одобреното със Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г. изменение на ПУП-ПР на улица с о.т 171-171а-171б-171в-171д и улица с о.т 177а-177б, кв.13ж „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, което е основание по чл.146, т.3 от АПК за отмяна на акта в оспорената част.

 

            Налице е и друго нарушение - към одобрения със Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г. проект за изменение на ПУП-ПР, не са приложени напречни профили на улиците, уличната регулация на които се променя. Съгласно разпоредбата на чл.49, т.2 във вр. с чл.57 от Наредба № 8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, един от елементите от съдържанието на окончателния проект на плана е план за улична регулация на улици и поземлени имоти, в който се отразяват: строителните граници на територията, границите на конкретното предназначение на поземлените имоти по чл.48, ал.2, т.1, букви „а”, „б” и „в” (без да се детайлизира благоустрояването в пешеходни зони и в територии за озеленяване, спорт и развлечения), „г”, „о”, „п” и „р”, номерата на кварталите и на урегулираните поземлени имоти, осовите точки на улиците и напречните им профили. Напречният профил на улиците от второстепенната улична мрежа, съгласно  чл. 53, ал. 2 от Наредба № 2 за планиране и проектиране на транспортно комуникационните схеми на урбанизираните територии, може да включва платната за движение, велосипедните алеи, тротоари и разделителни ивици. Напречни профили на улица с о.т 171-171а-171б-171в-171д и улица с о.т 177а—177б, в случая не са приложени изобщо като елемент от одобрения с оспорената заповед ПУП за изменение на ПР, въпреки намалението на ширината на двете улични отсечки. Планът нито в текстовата, нито в графичната част съдържа данни за ширината на платната за движение на улиците, за предвижданията за тротоар и ширината му, вкл. за надлъжния наклон на улиците. Не намира нормативно основание твърдението на ответника по жалбата, че доколкото не се касае за проектиране на нова улица, а за изменение на ПУП – ПР относно съществуваща улица, напречните профили не представляват елемент от задължителното съдържание на окончателния проект за изменение на плана.

 

Обжалваната заповед в частта за одобреното изменение на ПУП – ПР на уличната регулация на улица с о.т. 171-171а-171б-171в-171д и улица с о.т. 177а-177б, е постановена в нарушение на материалния закон /ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане/, като съображенията за това са следните:

 

Съгласно разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ /посочена като материалноправно основание за одобрения с оспорената заповед ПУП – изменение на ПР/, влезлият в сила ПУП може да бъде изменен ако има съгласие на всички собственици на имоти по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ (т.е на имотите, предмет на самия план) и на носителите на ограничени вещни права върху тях.  По делото няма спор, а и се установява се събраните доказателства, че всички имоти – предмет на процедираното изменение на ПУП – ПР, одобрено със Заповед №РД-25-840 от 15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, са собственост на „Тракийски памук” АД – гр. Стара Загора, което означава, че е изпълнена материалната предпоставка по чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменението на влязъл в сила ПУП - ПР.

 

Доколкото обаче одобреното изменение на ПУП – ПР засяга улици, отворени за обществено ползване,  елемент от комуникационно-транспортната система на гр. Стара Загора, като се предвижда намаление с 3м на ширината на улица с о.т. 171-171а-171б-171в-171д и намаление с 1м на ширината на улица  с о.т. 177а-177б, е следвало да бъдат съобразени нормативно регламентираните правила и изисквания за проектиране на улици, които в случая не са спазени.  

Улиците, предмет на одобреното със Заповед №РД-25-840 от 15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора изменение на ПУП – ПР - улица с осови точки 171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б, кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, по определението на чл.77, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.11, ал.3 от Наредба № 2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, представляват обслужващи улици, VІ клас - довеждат движението до отделните жилищни, обществено обслужващи, производствени или други обекти. Че по своя характер и функционално предназначение посочените улици са обслужващи, е и заключението на изпълнената по делото СТЕ. Същите представляват „път” по смисъла на § 6, т.1 от ДР на ЗДвП и §1, т.1 от ДР на ЗП, предназначени са и се ползват за движение на пътни превозни средства, вкл. за осигуряване на транспортен достъп до имотите, с които граничат. Широчината на обслужващите улици в населените места се определя с подробния устройствен план и в зависимост от необходимостта от изграждане на инфраструктура, гарантираща нормалното функциониране на територията /чл.80, ал.1 от ЗУТ/.  Спрямо планирането и проектирането на улиците е приложима Наредба № 2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Тази наредба е издадена на основание чл. 75, ал.4 от ЗУТ и е основния подзаконов нормативен акт, който детайлизира уредбата при проектиране на уличната мрежа. В тази връзка неоснователно е възражението на ответника по жалбата и на заинтересованата страна „Тракийски памук” АД, че тъй като улица с осови точки  171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в кв.13ж „Индустриален” гр.Стара Загора /ПИ 68850.523.59/, е частна собственост /собственост на „Тракийски памук” АД/, няма „характеристиките на улица в урбанизирана територия” и съответно че за такъв вид улици не са предвидени конкретни нормативи за проектиране и Наредба № 2 от 29.06.2004г. не се прилага, защото „тези имоти наречени улици служат единствено за осигуряване на достъп на всички собственици до имотите им”. Независимо от собствеността на имота, доколкото същият е отреден за улица в урбанизирана територия и е с НТП ”за второстепенна улица”, съгласно одобрената КККР на гр. Стара Загора, имотът – улица представлява част от комуникационно-транспортната система на урбанизираната територия и по отношение на него са приложими всички действащи нормативи, правила и изисквания относно планирането и проектирането на обслужващите улици.

            В Приложение № 1, Таблица 1.3. към чл. 16, ал.2, чл. 41, ал.8 и др. от Наредбата, са регламентирани техническите характеристики на улиците според техния клас. По отношение на параметрите на улици - VI клас е предвидено, че минималната ширина на пътните ленти на улиците от този клас е 3,00м, а съгласно забележка 15 към таблица 1.3 - в производствени зони /каквато е територията, в която попадат улица с осови точки  171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в кв.13ж „Индустриален” гр.Стара Загора и където преобладава движението на товарни автомобили/, нормалната широчина на една пътна лента е 3.5м. В случая не е налице изключение от правилото за две пътни ленти на движение, нито на изискването за наличие на служебни тротоари /0.75м/, поради което изцяло се възприема заключението на вещото лице, изпълнило назначената по делото СТЕ, че минимално необходима ширина за улици с осови точки  171-171а-171б-171в-171д и с осови точки 177а-177б в кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, е 8.5м. Още повече че минимално необходимата площ за разполагане на пътя би следвало  да се увеличи и с още 1м - широчината на ограничителните ивици, на основание чл.53, ал.1, т.2 от Наредба № 7 /22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Съгласно заключението на СТЕ одобрената нова улична регулация е свързана със стесняване на улицата, под минимално необходимия габарит в определени участъци, а именно между осови точки 171а-171б ще бъде широка 6.50 м, а до осова точка 171в - 4.70м., което сочи, че не биха могли да се обособят две пътни платна, още по-малко тротоарна площ, а в района на о.т.171в дори не биха могли да се разминат две превозни средства. Неоснователно е възражението на процесуалния представител на ответника по жалбата, че тези изводи на вещото лице и съответно заключението на изпълнената съдебно-техническа експертиза, се основават не на предвижданията на одобреното изменение на ПР, а на измерената от вещото лице фактическа ширина на улицата, която е резултат от действия и дейности по прилагането на ПР, а не се свързват с неговото одобряване. На първо място при изслушването на експертизата в съдебно заседание вещото лице изрично заяви, че отговорите по поставените му въпроси са дадени съобразно проектираното по одобреното изменение на ПР и приложените по делото документи, като посочените стойности на ширината на улицата и нейното намаление е с оглед проектираното изменение. Фактът, че при изпълнението на експертизата вещото лице е направило и замерване на място, при което е установило действителното разстояние между съществуващите сгради от двете страни на улицата, както и констатацията за наличието на ново строителство по новата улично-регулационна граница и съотв. в отнетата с одобреното изменение на ПУП – ПР площ от улицата, не може да обуслови извод, че експертът е направил констатациите си на база начина, по който е приложено одобреното изменение на плана, а не съобразно предвижданията на този план. Обстоятелството, че експертът формулира отговорите на въпросите като какви биха били габаритите и техническите характеристики на улицата при прилагането на одобреното с оспорената заповед изменение на ПУП – ПР не е основание да се приеме, че заключението се основава не на проектираното, а на вече приложеното изменение на плана. Още повече че вещото лице изрично заяви в съдебно заседание, че между това, което е по плана и това ,което е изградено на място, няма разлика. А и в самата обяснителна записка към проекта за изменение на ПУП – ПР се сочи, че изменението на плана се състои в намаляване с 3 метра ширината на улица с о.т. 171-171а-171б-171в-171д и с 1 метър ширината на улица с о.т. 177а-177б в участъците, които граничат с УПИ IV тракийски памук и УПИ ССХVІІ-5602, кв.13ж „Индустриален”. Противно на твърденията на ответника, посочените в заключението като неспазени изисквания не се свързват с несъответствие на действителното разположение на сградите и другите обекти с предвижданията на ПУП – ПР, а с несъответствие на проектираното и одобрено изменение на ПУП – ПР относно уличната регулация на улици с осови точки  171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора с техническите изисквания и нормативи по Наредба № 2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

С оглед на което съдът приема че площта, която се предвижда да бъде отнета от улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора в резултат на одобреното с оспорения акт изменение на ПУП – ПР, ще доведе до недостатъчност на остатъка от ПИ с идентификатор 68850.523.59 /с предназначение и НТП ”за второстепенна улица”/, за разполагане на улица, която да съответства на регламентираните техническите изисквания и нормативи от гл.т брой пътни платна, минимална ширина на една пътна лента и минимална площ за разполагане на пешеходен или служебен тротоар. Ширината от 4.70м в най-тясната част на улицата се явява несъобразена и с изискването размера на пътищата да се определя като към площта, необходима за разполагане на земното платно на пътя, се добави площта на ограничителните ивици от двете му страни с широчините, посочени в чл.53 от Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

По отношение на габаритите на улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б липсва основание за прилагане на предвидените в чл.80, ал.2 и ал.6 от ЗУТ изключения. Според ал.2 на чл.80, за малки населени места и вилни зони широчината на обслужващите улици между регулационните линии, предвидени без тротоари, е най-малко 6м в населените места и курортите и 5м - във вилните зони. В тези случаи минималната широчина на пътното платно е 4,50 м, съответно - 4 м. В случая не се касае за малко населено място, нито такова с характер на вилна зона, а до производствена зона в индустриалната част на град с население над 100 хил. души, поради което посочените възможни изключения относно ширината на улицата и предвижданията за тротоар, са неприложими. Предвид липсата и на някоя от хипотезите по чл.80, ал.6 от ЗУТ /населени места или части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение, както и населени места или части от тях с много тежки теренни или други специфични условия или предназначени за застрояване със социални жилища/, неприложимо се явява и отклонението, предвидено в посочената разпоредба. А и отделно от това приложимостта на изключенията е обусловена от задание, прието от общинския съвет, по предложение на ОбЕСУТ, съгласно чл.50 ал.2 от Наредба № 7 /22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, каквото решение в случая няма.

Следователно одобреното изменение на уличната регулация, предвиждащо намаление на ширината на улиците по начин, непозволяващ  обособяването на две платна с минимално изискуемата ширина и тротоар, е в противоречие с изискванията по чл.80, ал.1 от ЗУТ /за съобразеност на широчината на обслужващата улица с нормалното функциониране на територията/; по чл.80, ал.3 във вр. с ал.5 от ЗУТ /за предвиждане на пешеходен или служебен тротоар/ и с нормативните изисквания за техническите характеристики и параметри на обслужващите улици, установени в Приложение № 1, Таблица 1.3. към чл. 16, ал.2, чл. 41, ал.8 и др. от Наредба №2/ 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

 

            Основателно и оплакването на жалбоподателите, че при проектирането и одобряването на изменението на уличната регулация, не са били съобразени параметрите относно минимални стойности на хоризонталните криви на улиците.  Изискуемия минимален радиус (R) на хоризонталните криви е поне 15м, като според СТЕ, в някои кръстовища не достига ширина от двете улици за да се проведе. Спазването на тези нормативи е от значение за преминаването на противопожарни автомобили и някои видове оразмерителни автомобили с полезен товар 22т, автовлак, влекач  и др., с радиус на завоя 12.5м, като размера на радиуса на кривите на завиване на улиците е от значение за пропускателната способност на пътя. Доказано се явява по делото, че при прилагането на одобреното с оспорената заповед изменение на регулацията в някои участъци изискуемият радиус на хоризонталните криви не би могъл да се достигне, като същият не отговаря на определените в Приложение № 1, Таблица 1.3 към Наредба № 2 от 29.06.2004г. минимални стойности на тази техническа характеристика.  

 

            Неоснователно е единствено оплакването на жалбоподателите, че с издаването на оспорения акт е нарушена нормата на чл.15, ал.2 от ЗУТ, която предвижда, че с последващ подробен устройствен план могат да се урегулират само улици и квартали, без да се променят границите между поземлените имоти. Посочената разпоредба регламентира принципа за непроменяемост без съгласие на собствениците на вътрешните регулационни граници на поземлените имоти, но с обжалваната заповед /в частта за изменението на уличната регулация/, не се установява изменение местоположението на границите на имотите на жалбоподателите в нарушение на законовото правило.

 

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че одобреното със Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора изменение на ПУП – ПР в частта относно улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, предвид установените несъответствия на предвиденото изменение на уличната регулация с относимите към него технически изисквания, правила и нормативи за проектиране на комуникационно - транспортните системи, се явява в нарушение на материалния закон.

 

И на последно място обжалваната заповед в частта относно одобреното изменение на ПУП – ПР досежно регулацията между улица с осови точки  171 -171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в кв.13ж „Индустриален” гр.Стара Загора, е несъответна и на целта на закона. С оглед постигане целите на закона, регламентирани в чл.1 от ЗУТ, в разпоредбата на чл.15, ал.1, изр. второ от ЗУТ е предвидена забрана, съгласно която урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране освен в предвидените в ЗУТ случаи. Действително в случая формално е налице материалноправната предпоставка, с която законът в разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ свързва възможността за изменение на влязъл в сила ПУП – ПР, но не е ясно кое е наложило изменението на уличната регулация. Още по-малко е обосновано че това изменение е насочено към установяването на регулационно устройство на територията при съблюдаване баланса между интересите на дружеството - собственик на имота – предмет на плана, които  интереси проектирането е целяло да удовлетвори, от една страна, и от друга страна обществения интерес от осигуряване на транспортния достъп чрез тази улица като цел на комуникационно-транспортната система - да осигури бърз, удобен, безопасен и икономичен транспорт за пътниците и товарите, при спазване на изискванията за опазване на здравето на населението и на околната среда.

По изложените съображения Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която е одобрено изменение на ПУП – ПР на кв.13ж „Индустриален” по плана на гр.Стара Загора – изменение на регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ  ІV-5342 Тракийски памук  и УПИ ССХVІІ-5602, като издадена при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона, се явява незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

            Искането на жалбоподателите за присъждане на направените по делото разноски /от ЕЛЖИ – ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” сума в размер на 730лв., от които 50лв. внесена държавна такса, 200лв. – възнаграждение за вещо лице за изпълнената съдебно-техническа експертиза и 480лв - възнаграждение за един адвокат; от ЕТ „АНДИ – ДИНКО ДИНЕВ” сума в размер на 530лв., от които 50лв. внесена държавна такса и 480лв. - възнаграждение за един адвокат; от „НОЛИНА” ЕООД сума в размер на 530лв., от които 50лв. внесена държавна такса и 480лв. - възнаграждение за един адвокат; от ЕТ „ХОД – СТЕФАН ПОПОВ” сума в размер на 530лв., от които 50лв. внесена държавна такса и 480лв. - възнаграждение за един адвокат; от С.С.Т. сума в размер на 490лв., от които 10лв. внесена държавна такса и 480лв. - възнаграждение за един адвокат и от „АЛУМИНИУМ” ООД сума в размер на 50 лева, представляваща внесена държавна такса/, следва да бъде уважено съобразно изхода на делото. Поради което и на основание 143, ал.1 от АПК, Община Стара Загора следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателите направените от тях и доказани разноски по делото, съответно на уважената част от оспорването. Съдът не приема довода на ответника по жалбата за прекомерност на адвокатския хонорар, основан на съображения, че оспорващите са били представлявани от един адвокат, доколкото законът не поставя размера на адвокатския хонорар в зависимост от броя на представляваните лица.

           

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК и чл.159, т.4 от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19; „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52; „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 135, вх.А, ет.6, ап.40 и С.С.Т. ***, в частта й по оспорването на Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се разделя  УПИ  ІV-5342 Тракийски памук  на девет нови урегулирани поземлени имота, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665; УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372, като недопустима и прекратява производството по делото в тази му част.

 

            ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19; „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52; „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ап.40 и С.С.Т. ***, Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта й, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се променя регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ  ІV-5342 Тракийски памук  и УПИ ССХVІІ-5602, съобразно приложената графична част, като незаконосъобразна.

 

 

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19, ЕИК 833167954, сумата от 365 /триста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването.  

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52, ЕИК 123077665, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването.

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67, ЕИК 123642787, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването.

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17, ЕИК 833060728, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването.

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ЕИК 833129252, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването.

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.С.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 245 /двеста четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                    СЪДИЯ: