Р Е Ш Е Н И Е  252

 

гр.Стара Загора, 11.10.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на        двадесет и шести септември

през      две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

                                                                      Членове:            

при секретаря Минка Петкова

и в присъствието на  прокурора

като разгледа докладваното от СТИЛИЯН МАНОЛОВ адм.дело № 286 по описа  за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.124, ал.1 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.

 

Образувано е по жалба от Н.И.Г. *** против Заповед № ЧР-13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, за прекратяване на служебното й правоотношение на основание чл.107, ал.1, т.9 от ЗДСл. Изложени са твърдения, че заповедта е издадена в нарушение на материалния закон и на процесуалните правила, както и че е издадена в несъответствие с целта на закона. Подателят твърди, че не е налице основанието по чл.107, ал.1, т.9 от ЗДСЛ за прекратяване на служебното отношение, тъй като не е налице постъпване на държавна служба за втори път. Сочи, че за да е налице ново назначение е необходимо предходно създаденото служебно правоотношение да бъде прекратено, след което да последва друго назначаване на служителя в същата или друга държавна администрация. Обосновава, че в случая служебното правоотношение е само изменено и няма основание да бъде прекратено по чл.107, ал.1, т.9 от ЗДСл, тъй като провеждането на конкурс не е било задължително. Твърди също, че оспорената заповед е издадена в нарушение на принципа на стабилитет на служебното правоотношение, залегнал в ЗДСл. Моли съда да отмени обжалваната заповед като незаконосъобразна, издадена в нарушение на процесуалните и материална правила. Подробни съображения излага в писмени бележки. Претендират се направените по делото разноски.  

 

Ответникът – Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, чрез процесуалния си представител адвокат Т.Т., оспорва жалбата като неоснователна и недоказана. Моли съда да остави в сила оспорената заповед, с която са прекратени служебните правоотношения с жалбоподателката.

 

От събраните по делото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка:

 

Със Заповед № ЧР – 13-089/31.08.2006г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора Н.Г. е назначена на длъжността Началник в Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Общинска служба по земеделие – гр.Гълъбово, за неопределен срок. Със заповед №ЧР – 13-071/06.04.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора жалбоподателката е преназначена на длъжността Главен секретар в Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора.

 

С оспорената Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора служебното й правоотношение е прекратено на основание чл.107, ал.1, т.9 от ЗДСл – тъй като държавният служител е назначен на длъжността „главен секретар” без конкурс.

 

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

 

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок от надлежна страна – адресат на оспорения акт, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество е основателна.

 

Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора е издадена от компетентен административен орган, в кръга на неговите правомощия, в предписаната от закона форма, съдържа задължителните реквизити по чл.108, ал.1 от ЗДСл, но е незаконосъобразна поради неправилно прилагане на материалния закон и постановяването й в несъответствие с целта на закона.

 

Разпоредбата на чл.107, ал.1, т.9 от ЗДСл предвижда възможност за едностранно прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаване в случаите, при които държавният служител е назначен без конкурс, когато провеждането му е задължително. Задължителността на конкурса е регламентирана в разпоредбата на чл.10, ал.1 от ЗДСл, съгласно която постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс, както и в разпоредбата на чл.3, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите на държавни служители (НПКДС), съгласно който текст конкурс се провежда задължително преди назначаване на държавен служител на незаета длъжност в администрацията. Изключенията от задължителното провеждане на конкурс са регламентирани в чл.3, ал.3 от НПКДС, като съгласно т.1 от същия текст конкурс не се провежда при преназначаване в същата администрация. 

 

В разглеждания случай, видно от Заповед № ЧР – 13-089/31.08.2006г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, с която  жалбоподателката е назначена на длъжността Началник в Общинска служба по земеделие – гр.Гълъбово, Н.Г. е назначена на тази длъжност по реда на чл.10д от ЗДСл, който регламентира провеждането на конкурс за постъпване на държавна служба. Следователно жалбоподателката е назначена след провеждането на конкурс и заела длъжността Началник в Общинска служба по земеделие – гр.Гълъбово при наличие на предвидените предпоставки в закона за постъпване на държавна служба в съответната администрация след провеждането на такъв. Тъй като впоследствие Г. е преназначена със заповед №ЧР – 13-071/06.04.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора на длъжността Главен секретар в Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, т.е. преназначена е на друга длъжност в същата администрация, съдът намира, че в случая е приложима разпоредбата на чл.3, ал.3, т.1 от НПКДС и за преназначаването й не е било необходимо провеждането на конкурс. С оглед на това съдът счита, че не е била налице законовата предпоставка за приложение на разпоредбата на чл.107, ал.1, т.9 от ЗДСл и прекратяването на служебното правоотношение на Николина Г. се явява незаконосъобразно.

 

         Налице според съда е и несъответствие на оспорената заповед с целта на закона. Целта на закона се проявява преди всичко в нормативните разпоредби, обуславящи невъзможността служебното правоотношение на държавния служител да бъде прекратявано или едностранно изменяно, освен в случаите и по реда, предвидени в ЗДСл. В случая служебното правоотношение е прекратено в разрез с тези случаи.

 

По изложените съображения съдът намира Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора за незаконосъобразна и като такава подлежаща на отмяна.

 

При този изход на спора на жалбоподателя на основание чл.143, ал.1 от АПК следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение за един адвокат в размер на 700 лв, реално заплатено съгласно представения договор за правна защита и съдействие (л.52).

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.Г., ЕГН **********,*** Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора за прекратяване на служебното й правоотношение, като незаконосъобразна.

 

ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №102 ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Г., ЕГН **********,***  сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                         СЪДИЯ: