Р Е Ш Е Н И Е

247                                         11.10.2017г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и шести септември 2017г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива Атанасова

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №292 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.203 от АПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано по исковата молба на М.Д.Б. *** с искане за осъждането й да заплати сумата от 300лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление №1552/03.10.2016г. издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД №284/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, съгласно Договор за правна защита  и съдействие №096685/18.01.2017г.,  сключен с адвокат Я.И. от СтАК. Претендират се разноските и по настоящото исково производство, съгласно представен списък. В исковата молба се твърди, че на 03.10.2016г. Заместник кмета на община Стара Загора е издал Наказателно постановление №1552/03.10.2016г. с наложена на ищеца административно наказание „глоба” в размер на 30лв. на основание чл.29 ал.1 и за нарушение на чл.6 ал.1 от Наредбата за Обществения ред в община Стара Загора. Наказателното постановление е обжалвано пред РС Стара Загора и отменено с Решение №168/27.03.2017г., постановено по АНД №284/17г. по описа на съда, влязло в сила на 19..04.2017г., за удостоверяване на който факт е представен официално заверен препис от съдебния акт. По посоченото съдебно производство, Д. е представлявана от адвокат И. по силата на договор за правна защита и съдействие, по който е уговорено и заплатено възнаграждение в размер на 300лв. на 18.01.2017г.

     Въз основа на тези факти, ищеца счита, че заплатеното възнаграждение за един адвокат за предоставена правна помощ и съдействие, включително процесуално представителство по АНД №284/17г. по описа на РС Стара Загора, представлява пряка и непосредствена имуществена вреда от издаването на незаконосъобразното наказателно постановление, която на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ подлежи на обезщетяване от Община Стара Загора.

      За доказване на твърдените факти иска прилагане на АНД №284/17г., а за установяване основателността на искането за присъждане на разноски в размер на 310лв. по настоящото съдебно производство е представен списък, платежно нареждане за заплащане на държавна такса в размер на 10лв. по сметка на АС Стара Загора и договор за правна защита и съдействие за предявяване на иск по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ против Община Стара Загора с уговорено и заплатено възнаграждение в размер на 300лв.

         Ответника Община Стара Загора представя в срок писмен отговор, с който не оспорва съществуването на фактите, посочени в исковата молба, но застъпва становище по същество, че не е фактическия състав по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, защото постановяването на наказателно постановление е резултат от правораздавателна, а не от административна дейност, като се позовава на Решения на ВАС на РБ от 2009г и 2011г., които сочи като по-нова съдебна практика. Иска от съда предявения иск да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

         Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за основателност на исковата претенция и предлага на съда да бъде уважена.

        Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

        В приложеното АНД №284/2017г. по описа на РС Стара  Загора се съдържат  Наказателно постановление № 1552/03.10.2016г. издадено от Заместник-кмета на община Стара Загора с наложено на М.Д.Б. административно наказание „глоба” в размер на 300лв. за нарушение на чл.6 ал.1 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, жалба от Б., изготвена и подадена от адвокат И., договор за правна защита и съдействие от 18.01.2017г. с уговорено и удостоверено плащане в брой на възнаграждение в размер на 300лв., молба от адвокат И. от 22.03.2017г. за даване ход на делото в нейно отсъствие със становище по същество за липса на пълно описание на нарушението, Решение №168/27.03.2017г., влязло в законна сила на 19.04.2017г. за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно с мотиви за непълнота на фактическия състав на административното деяние.  Въз основа на тези доказателства, настоящия състав на АС Стара Загора приема за установено, че спрямо ищеца е осъществена незаконосъобразна административно-наказателна дейност, чийто характер не се променя от правната природа на акта, с който приключва производството по ангажиране на административно наказателната отговорност на лицата. ВАС на РБ е разрешил категорично и задължително въпроса за характера и същността на административно-наказателната дейност на административните органи с Тълкувателно постановление №2/ 19.05.2015г., по ТД №2/2014г. на ОСС на ГК на ВКС и І-ва и ІІ-ра колегии на ВАС на РБ, според което с отмяната на наказателното постановление възниква основание за предявяване на иск по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ. Според посоченото Тълкувателно постановление вида, функциите и правомощията на органа, а не характера на постановения от същия орган акт, са определящи за вида на дейността му т.е. не може да се приеме, че административния орган действа като правораздавателен, когато с издаване на наказателно постановление разрешава въпроса за административно-наказателната отговорност на лицето с  налагане на административно наказание. Застъпеното в отговора правно становище противоречи на Тълкувателното постановление и освен това сочи на разбиране, че административните органи действат като особени юрисдикции при налагане на административни наказания, които обаче не съществуват в законодателството на РБ и не е допустимо да бъдат конституирани. След като в съдебната практика задължително е установила, че издаването на наказателните постановление е резултат от административни правомощия и дейност, то следва извод, че незаконосъобразното налагане на административно наказание съставлява основание по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за реализиране отговорността на държавата и общините, ако се установи настъпването на вреди като пряка и непосредствена последица от него. За причинно-следствената връзка между незаконосъобразното наказателното постановление и заплатеното възнаграждение за един адвокат с цел правна защита срещу наложеното наказание е постановено Тълкувателно решение №1/15.03.2017г.1 по Тълкувателно дело № 2/2016г. на ОСС на І-ва и ІІ-ра колегия на ВАС на РБ, според което: При предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон. Следователно, единствения въпрос, който подлежи да бъде изследван по настоящия казус е за съществуването на доказателства за заплатено възнаграждение на един адвокат. В кориците на АНД № 284/17.г по описа на РС Стара Загора – стр.6 се съдържа договор за правна защита и съдействие от 18.02.2017г., в който е удостоверено заплащането в брой на адвокатско възнаграждение в размер на 300лв., който не е предмет на възражение за прекомерност от страна на ответника.

          При този изход от спора на ищеца се дължат и разноските по настоящото съдебно производство в размер на 310лв., съгласно представен списък, документ за платена държавна такса и разписка за платено възнаграждение за един адвокат преди приключване на делото.

          Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

РЕШИ

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 300лв. /триста/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1552/03.10.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора.  

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№292/2017г. по описа на АС Стара Загора.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: