Р   Е   Ш   Е   Н   И   E

 

№305                                           20.11.2017 год.                    град Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

        Старозагорският административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                           

                                                                       СЪДИЯ: МИХАИЛ Р.

       

при секретар Зорница Делчева, и в присъствието на прокурора …… като разгледа докладваното от съдия Михаил Р. административно дело №349 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:       

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.32 от Закона за развитието на академичния състав на Република България /ЗРАСРБ/.   

         Образувано е по жалба на К.И.У. ***, против Решение на Факултетния съвет на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №16/29.06.2017 год., с което жалбоподателката не е избрана за професор по „Зоохигиена на ветеринарното обслужване”, област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” на Ветеринарно-медицинския факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение по съображения за приемането му в противоречие с приложимите материалноправни разпоредби, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и при неспазване на изискванията за форма и съдържание на актовете. Жалбоподателката твърди, че е налице влязло в сила съдебно решение, което е задължително за страните, включително и за Тракийския университет. С влязлото в сила съдебно решение са дадени указания по тълкуването и прилагането на закона, който следва да бъдат изпълнени от Ветеринарно-медицинскияя факултет при Тракийския университет, респективно за факултетния му съвет. Факултетния съвет не е изпълнил дадените задължителни указания по прилагането на закона, дадени с постановеното решение. С подробно изложени съображения по релевираните доводи за незаконосъобразност на акта моли съда да отмени обжалваното решение.

         Ответникът по жалбата – Факултетен съвет на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, редовно призован, чрез процесуалните си представители адв. Цонева и адв. Андреева изразява становище за неоснователност на депозираната жалба. Факултетния съвет действа в условията на оперативна самостоятелност и становището на научното жури няма задължителен характер за съвета. Въз основа на подробно изложени съображения е направено искане за отхвърляне на жалбата като неоснователна.

  Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

  С Решение на Академичния съвет на Тракийския университет - Стара Загора, обн. в ДВ бр.90/20.11.2015 год. /лист 163-164 от делото/ е обявен конкурс за заемане на академичната  длъжност „Професор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, шифър 04.03.13, област висше образование: 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина”,  за нуждите на катедрата по „Общо животновъдство” във Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) на Тракийския университет.  Конкурсът  е предложен  с доклад вх. №2494/11.05.2015 год. на Декана на ВМФ при ТрУ /лист 134-136 от делото/, въз основа на т.5 от Решение от 30.04.2015 год. на Факултетния съвет /протокол 31 – лист 128 -133 от делото/, справка №1 за натовареност.

  Със Заповеди №200/02.02.2016 год. /лист 178/ и №290/11.02.2016 год. /лист 183/, Ректорът на Тракийски университет Стара Загора е определил състав на Научно жури, което да оцени кандидатите в посочения конкурс. Съставът на научното жури е от 7 членове, съответно по предложения от катедрения съвет  /протокол от 20.01.2016 год., лист 166-169/ и утвърден от Факултетен съвет на ВМФ /протокол от 27.01.2016 год., лист 171-176/, като включва четирима професори, трима от които по научната специалност, предмет на конкурса - „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване” - проф. двм Диман Йорданов Диманов, гр. София, Проф. двмн Байко Димитров Байков - НБУ, гр.София, проф. двм Цонко Ралчев Ненов - пенсионер гр. София и професор дсн Георги Петков от Аграрния Факултет на ТрУ; и трима доценти - доц. д-р Илия Стоянов Ралчев - ЛТУ, гр. София, доц. д-р Симона Валентинова Попова - Ралчева - пенсионер, гр. София,  Доц. д-р Христо Георгиев Христев, АУ, гр.Пловдив.

  В срока, обявен за подаване на документи за участие, са постъпили две заявления от доц. д-р К.И.У., доцент във ВМФ, Тракийски университет и от доц.д-р Иван Димитров Иванов, Земеделски институт гр. Стара Загора.

  Със заповед №367/18.02.2016 год. на Ректора на Тракийския университет е назначена комисия, която да извърши проверка и прецени допускането на кандидатите до участие в конкурса /лист 185/. С Решение от 09.03.2016 год. Комисията по допускането на кандидатите в конкурса за посочената академична длъжност, въз основа на извършена проверка за редовното и своевременно подаване на документи за участие и  съответствието им с изискванията на чл.88, ал.5 от Правилника за развитието на академичния състав в Тракийски университет - Стара Загора, е взела решение за допускане до участие и на двамата кандидати /лист 190-192/.

  На 16.03.2016 год. е проведено заседание на Научното жури, като са избрани председател на научното жури, двама рецензенти и е възложено изготвянето на рецензии и становища /протокол №1 на лист 204-205/.

  В определения срок членовете на научното жури проф. Петков, проф. Байков и проф. Нецов са представили своите рецензии /лист 206-245/, а останалите четирима членове – становища /лист 246-266/. Въз основа подробно  изложение, анализ и сравнение на преподавателската, научната и научно-приложната дейност на двамата кандидати, всички рецензенти заключават, че превес се следва на кандидата доц. К.У. и тя следва да бъде предложена на първо място за избор на длъжността /лист 219, лист 237, лист 245/. В този смисъл са и становищата на проф. Диманов, доц. д-р Ралчев и доц. Христов. Становището на доц. Попова - Ралчева заключава, че подкрепа следва да се даде и се класира на първо място участника доц. Иван Димитров Иванов.

  На 18.05.2016 год. Научното жури е взело с явно гласуване решение, с което класира на първо място доц. Кр.У., съответно на второ място -доц. Иван Иванов и предлага на ФС при ВМФ при Тракийски университет Стара Загора да избере на академичната длъжност, предмет на конкурса, доц. К.У. /лист 272-273/, като това свое решение е обективирало в протокол №2 от същата дата. В същия ден е изготвен доклад на проф. Г. Петков до Декана на ВМФ и членовете на Факултетния съвет, с който уведомява за взетите от научното жури решения /лист 274-275/. Протоколът, както и доклада  са подписани от членовете на научното жури.

  На 25.05.2016 год. се е провело заседание на Факултетния съвет на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора /протокол №5/25.05.2016 год. на лист 276 и сл./. Присъствали са 30 от членовете на съвета, по списъчен състав - 35. Разискванията по т.2 „избор на редовен професор”, обективирани в съставения за заседанието протокол са дадени на лист 278 - 280 по делото. На заседанието е изслушан доклада на председателя на научното жури; доц. Андонова е отправила въпрос дали членовете на журито са били запознати със заповедта на Ректора за наложено на кандидата Кр. У. наказание, на който председателя на научното жури - проф. Г. Петков, е отговорил отрицателно. Въз основа доклад на председателя на научното жури и проведено гласуване, резултатите от което са: от 30 гласували /колкото и са присъствалите членове на Факултетния съвет/, бели и невалидни бюлетини - 15 бр., а от валидните: за доц. Кр. У. - „за” - 11 бр., „против” - 4 бр.; за доц. Иван Димитров Иванов - за” - 4 бр.,  против - 4 бр. Отразено е словесно, че Факултетния съвет „не избира „професор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.„Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4.”Ветеринарна медицина”.

  За решението са уведомени и двамата кандидати - доц. Иванов на 30.05.2016 год., съответно доц. У. на 31.05.2016 год. На 31.05.2016 год. доц. У. е подала възражение вх.№2683/31.05.2016 год. срещу решението на съвета от 25.05.2016 год. Възражението е адресирано до ректора на ТрУ, до декана на ВМФ, до членовете на ККПРАС, ВМФ /лист 283 – 284 от делото/.

  На 27.06.2016 год. възражението е разгледано от Комисията за контрол върху процедурите за развитие на академичния състав при Тракийски университет - ККПРАС /лист 288 - 290/. Комисията е приела за основателно оплакването за липса на обяснителни мотиви за вота на Факултетния съвет на ВМФ, а е приела като неоснователно оплакването на кандидатката за несъответствие с изискванията на конкурса на другия кандидат, както и че в описа на научната си продукция другия кандидат в конкурса е дал невярна информация за издаден от него учебник, какъвто не бил открит в представената документация - обстоятелство, което можело да окаже въздействие върху начина на гласуване на членовете на ФС. Въз основа на тези констатации ККПРАС препоръчва на Ректора да вземе решение относно провеждането на повторен избор от ФС на ВМФ по обявения конкурс за професор по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”. Ректорът, въз основа изпратения му протокол, е взел решение, обективирано в резолюция от 29.06.2016 год. за провеждане на повторен избор /лист 291/.

  На 01.07.2016 год. се е провело отново заседание на Факултетния съвет при ВМФ, като от списъчен състав 35 души са присъствали 29 /протокол №6 от 01.07.2016 год. на лист 292-299/.

  В хода на разискванията по т.1 от дневния ред ”нов избор за заемане на академична длъжност „професор” по „зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване” са възпроизведени действията, обективиращи хода на процедурата до момента, както и нуждата от мотивиране акта на Факултетния съвет. Проф. Ал. Павлов, член на Комисията по контрол на процедурите за развитие на академичния състав /ККПРАС/ е посочил за „станало ясно”, че Факултетния съвет е имал мотив за гласуването и това било нарушението, което доц. Кр. У. е допуснала на правилата за професионална и научна етика. Поради тази причина, със Заповед №1486/07.07.2015 год. на Ректора на Тракийския университет тя е била наказана. Това предходно наказване на доц.У. се сочи в обсъжданията на заседанието на Факултетния съвет при ВМФ от 01.07.2016 год. станало известно на членовете на Факултетния съвет, чрез запознаването им с текста на заповедта от страна на проф. Люцканов. След това проф. Люцканов, в отговор на поставен му въпрос по процедурата, е отговорил, че е коректно да се гласува повторно само предложения за избор кандидат - доц. Кр. У.. Проф. Вл. Петров е изразил мнение за наличието на противоречие спрямо изискването за мотивиране на акта и принципа за тайна на вота, доколкото никой не може да мотивира вота си без да го разкрие. Посочил е след това, че евентуална промяна на резултатите от вота спрямо предходно проведения такъв по избора на кандидат за конкурсната длъжност, би показало Факултетния съвет като непредвидим и непостоянен орган. Доц. Пл. Георгиев  е отбелязал, че редуцираният списъчен състав на Факултетния съвет е  33 души и за валиден избор са необходими 17 гласа „за”. Въз основа на тези разисквания и констатации, след проведеното тайно гласуване, при което гласували 29 души, невалидни - 7бр. бюлетини, „за” доц. Кр. У. - 9 бр., „против” – 13 бр. При тези резултати, Факултетния съвет е взел решение „не избира „Професор” по научната специалност ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”.

  От доказателствата по делото се установи още, че преди откриването на конкурса, на 23.04.2015 год. в деловодството на университета е внесен доклад от проф. Лилян Сотиров вх.№2261/23.04.2015 год. /лист 139/, съдържащ данни, че в процедурата за професор за нуждите на секция „Хигиена, етология и защита на животните” не е налице подготвен кандидат, като предложения - в лицето на доц. У. не би изпълнил изискванията за - наличие на изведен докторант, за наличие на 48 научни труда след първа хабилитация, за брой публикации с импакт фактор и общ импакт фактор, а представената монография не е разглеждана от катедрен съвет и нарушава изискването на чл.29, т.3 ЗРАСРБ да не повтаря представените за придобиване на ОНС доктор и за заемане на длъжността доцент, както и че част от монографията - посочени фигури, таблици и текст са възпроизведени от тези на дисертацията на кандидатката, а друга част е препис от „Породите кучета в България” на Андрей Мицулев, 1993 год. Със заповед №999/11.05.2016 год. на ректора, е сформирана комисия за изясняване на обстоятелствата в сигнала /лист 146/. Проведени са две заседания - на 03.06.2015 год. и на 17.06.2015 год., на които е обсъден сигнала за употреба в монография на преподавателя на отделни части от чужд интелектуален труд, спрямо който комисията е взела решение, че представения доказателствен материал отговаря на изнесените факти от автора на сигнала /лист 149-155/. Въз основа на горното със Заповед №1486/07.07.2015 год. на Ректора на Тракийски университет  /лист 161/ на доц. д-р К.У., катедра „Общо животновъдство” при ТрУ е наложено дисциплинарно наказание ”Предупреждение за уволнение” за допуснато нарушение на научната етика, изразяващо се в това, че като автор на „Типизиране нервната система на кучето и просоциализирането му: монография”, доц.К.У. е ползвала идентични абзаци от публикуваната през 1993 год. книга „Породите кучета в България” с автор Андрей Мицулов, с което е нарушила общите правила за професионалната и научна етика.

  По делото са приети като доказателства документите, образуващи административната преписка по вземане на оспореното решение, преписката по издаване на Заповед №1486/07.07.2015 год. за налагане на доц. У. на дисциплинарно наказание. По делото са приложени и Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет /ПРАСТрУ/  и  Правилник за устройство, дейност и управление на Тракийски университет /ПУДУТрУ/.

Решение по т.2 от протокол №5/25.05.2016 год. и Решение по т.1 от протокол №6/01.07.2016 год.  са обжалвани и по жалбата е образувано адм. дело №308/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, приключило с Решение №334/21.12.2016 год. С решението е отменено решението на факултетния съвет от 25.05.2016 год. и е върната преписката за ново произнасяне, съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона, а решението от 01.07.2016 год. е обявено за нищожно. Това решение е оставено в сила с Решение №6146/17.05.2017 год., постановено по адм. дело №1948/2017 год. по описа на Върховния административен съд на Република България.

         Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес, против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК съгл. чл.32, ал.1 от ЗРАСРБ и в предвидения от закона срок, е процесуално допустимо.

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспореното решение, приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна.

         Оспореното решение е прието от материално компетентния орган по смисъла на чл.7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.3 от ППЗРАСРБ - Факултетния съвет на Ветеринарно-медицинскияя факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, при спазване регламентираните в чл.9, ал.3 от ПРАСТрУ изисквания за кворум и мнозинство.  

         В представените писмени бележки по делото, жалбоподателката излага съображения, че в оспореното решение не се съдържат мотиви. Не е направена обстойна оценка на научната продукция на  доц. д-р К.У. спрямо посочените изисквания в закона, не е обсъдено решението на научното жури и не е прието решение по направеното от журито предложение, чрез посочване на обстоятелствата дали са изпълнени са от жалбоподателката нормативно регламентираните критерий  за заемането на длъжността професор; въз основа на кои условия, критерии и наукометрични показатели е извършена оценка на постиженията и приноса на доц. У., не е отразено дали факултетния съвет да е установил конкретни нарушения в дейността на научното жури, каквито указания са били дадени в постановеното съдебно решение на Административен съд Стара Загора. Това води и до липса на мотиви на оспореното решение.

         В писмените бележки по същество на спора, ответника излага съображения, че не са налице процесуални нарушения при вземането на решението, същото е постановено от надлежен орган и при спазването на материалния закон. Становището и мнението на научното жури няма задължителен характер за факултетния съвет, поради което същият действа в условията на оперативна самостоятелност и в неговите правомощия е да приеме или отхвърли предложението на научното жури.

Съдът намира, че оспореното решение е прието в съответствие на материалния закон, при липса на допуснати процесуални нарушения и в съответствие с целта на закона, като съображенията за това са следните:

         Съгласно чл.297, приложим по силата на чл.144 от АПК, влязлото в сила решение е задължително за всички съдилища, учреждения и общини в Република България. От друга страна, съгласно чл.173, ал.2 от АПК, когато отмени оспореният административен акт, съдът изпраща преписката на компетентният орган, с указания по тълкуването и прилагането на закона. Видно от гореизложеното, всеки административен орган, чийто оспорен административен акт е отменен и се върне преписката, в случаите когато, издаването или не акта не е предоставено в оперативната самостоятелност на орган, същият е длъжен да изпълни съдебното решение, респективно да издаде съответният индивидуален административен акт или да извърши дължимото поведение, ако дадените указания са в тази насока. За неизпълнението на което и да е било съдебно решение, съответното длъжностно лице носи и съответната наказателна отговорност – чл.296, ал.1 от НК.

         В конкретния случай мотивите на факултетния съвет са съобразени с материалния закон.

         Съгласно постановеното решение на Административен съд Стара Загора №334/21.12.2016 год. по адм. дело №308/2016 год., факултетният съвет при новото разглеждане следва да посочи  изпълнени ли са или не от доц. У. нормативно регламентираните критерии за заемането на длъжността и съответно спрямо  кои условия, критерии или наукометрични показатели е извършена оценка на нейните постижения и принос.  Факултетният съвет, действа в условията на оперативна самостоятелност и за него съществува процесуалната възможност да избере или не кандидата. С решението на съдът, процедурата по конкурса не е приключила, а е върната преписката на факултетния съвет да изложи мотиви за взетото от него решение, независимо какво е то.

Мотивирането на административните актове като задължително условие за тяхната законосъобразностбезспорно се отнася и до решенията, приемани от Факултетния съвет в качеството му на колективен административен орган. Излагането на мотиви способства за осъществявания контрол от страна на съда върху дейността на административния орган по издаването на акта (чл. 32, ал. 1 ЗРАСРБ, вр. с чл. 145, ал. 1 АПК), поради което липсата на такива е абсолютно основание за незаконосъобразността му. В случай, че Факултетния съвет се съобрази с направеното предложение, мотивите на акта му са в предложението, с което се е съобразил, а ако не - следва да изложи изрични собствени съображения. Мотивите към акта на Факултетния съвет, в случай, че се възприеме становището на научното жури се съдържат в предложението на този орган. За да се приеме, че актът е мотивиран, е необходимо изложената обосновка ясно да сочи какви са били съображенията на органа при постановяването му. В тази връзка, изследвайки съдържанието на изказванията на заседанието на Факултетния съвет по същество, се налага извод, че изложените в хода на обсъждането на кандидатурата на доц. К.У. становища, изпълняват изискването на закона за мотивиране на акта. Мотивите на един административен акт могат да се съдържат и в придружаващите преписката документи.

На 14.06.2017 год. е депозиран доклад на проф. дсн Лилян Сотиров до Декана на ВМФ, до Ректора на ТрУ и до членовете на Факултетния съвет на ВМФ. В доклада е направен анализ на наукометричните показатели на двамата кандидати, като е направен извод, че показателите на доц. Иванов са по-добри и не изразява съгласие с предложението на научното жури. Този доклад е прочетен на провелото се заседание на факултетния съвет и е доведен до знанието на членовете му /лист 330 от делото/. В протокола се съдържат и мненията на доц. Пл. Георгиев и доц. К. за липсата на етично-моралните качества на доц. У.. Доц. К. застъпва становището, че академичната длъжност професор предполага академизъм, който включва три основни компонента: образователен, научно-изследователски и нравствено-морален. По отношение на първия компонент, счита че доц. У. проявява неангажирано отношение към политиките на факултета, а по отношение на втория компонент – налице е дефицит на научно-изследователската дейност – изискуемият импакт фактор е 6, а в случая с доц. У. той е по-нисък. Според изложеното по отношение на доц. У. липсва академично поведение. Налице са множество доказателства /доклади на доц. У./, съдържащи непристойни квалификации и обиди.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че не е основателно наведеното оплакване от страна на жалбоподателката, че не е направена обстойна оценка на научната продукция на доц. У. от страна на факултетния съвет. Такъв анализ е направен в доклада на доц. Лилян Сотиров, сведен до знанието на съвета /не са изразен мнения на членове на съвета, в които да са оспорени тези факти/ и в изказването на доц. К.. Не е спорно, че изискуемият от Тракийския университет импактфактор за заемането на академичната длъжност професор е 6, докато установеният такъв за доц. У. е по-нисък. Този показател е установен и от членовете на научното жури - видно от рецензията на проф. Байков /лист 210 – 5.445/, рецензията на проф. Г. Петков /лист 235 - 5.514/, рецензия на проф. Н. Иванов /лист 239 - 5.445/, становището на доц. д-р С. Попова-Ралчева /лист 256 - 5.445/, становище на доц. д-р Д. Диманов /лист 263 - 5.445/. Всичко това мотивира съдът да приеме, че е налице мотивиране на решението в тази му част, съгласно постановеното съдебно решение. Всъщност в тази си част, възприетото от факултетния съвет не се различава от установеното от научното жури, поради което и съдържащите се мотиви в предложението на научното жури /относно наукометричните показатели на доц. У./, по същество представляват мотиви и за решението на факултетния съвет. Както научното жури, така и факултетния съвет, са извели извод за по-нисък от изискуемия импактфактор за заемането на академичната длъжност професор.

Тълкувайки разпоредбите на ЗРАСРБ /чл.27а, чл.29 и следв./, водят до извода, че произнасянето на научното жури няма самостоятелно, а още по-малко обвързващо правно значение, а е само подготвително действие за произнасяне на решаващия орган в това производство – Факултетния съвет.

Предложението на научното жури е предпоставка за издаване на административния акт на Факултетния съвет, който да породи правните последици - основна цел и краен резултат на производството, а между двата акта има процесуална и материалноправна обвързаност.

Научното жури е колективен орган, създаден за всяка конкретна процедура, чиито статут е уреден с нормата на чл.29а, вр. с чл.4 ЗРАСРБ. Изцяло в компетенциите му е оценяването на кандидатите по чл.29б от с.з., съгласно нормативноустановените критерии. С оглед разписаните в специалния закон функции и правомощия, научното жури има характер на помощен орган, чиито актове нямат самостоятелно правно значение, а подпомагат работата на Факултетния съвет, който провежда избора за заемане на съответната длъжност. Предложението на научното жури е не само експертно становище от специализиран в съответната област орган, но и условие за сезиране и произнасяне на съвета. В този смисъл актът на научното жури предлага съответно начин за решаване на материалноправния проблем и е елемент от сложния фактически състав по чл.29, ал. 3 ЗРАСРБ, насочен към учредяване на трудово правоотношение за определена длъжност - в случая "професор" в Тракийския университет - Стара Загора.

Факултетния съвет обаче не е задължително обвързан с предложението на научното жури (т.е. с материалното съдържание на акта). Видно от наименованието на акта на научното жури е, че това е предложение, като окончателното решение се взема от Факултетния съвет. Предложението съставлява единствено оформяне на становище за мотивиране на административния орган при издаване на административния акт. Научното жури е помощен орган и неговите експертни оценки и предложения не обвързват административния орган – Факултетния съвет, при вземане на решение по направеното предложение.

В контекста на изложеното, научното жури не извършва подбор, така че от него да следва класиране на кандидатите, с което факултетния съвет да е обвързан. Компетентността му в рамките на процедурата по заемане на академичната длъжност "професор" се изразява в оценка на кандидатите съобразно критериите по чл.29 ЗРАСРБ. Т.е. същата е стриктно ограничена и дефинирана като орган, подвеждащ професионалните достижения на кандидата под законово формулираните условия, така че да се прецени изпълнени ли са те при съответния кандидат. Произнасянето на научното жури е необходима предпоставка за по-нататъшното развитие на процедурата, като класирането на кандидатите, което журито извършва, е именно с оглед тези изчерпателно изброени критерии.

От друга страна, с Решение №11 от 5.10.2010 год. Конституционния съд на Република България дефинира, че "със своите решения научните журита установяват права". Т.е. същите имат правоустановяващ за спазването на законовите изисквания от съответните кандидати. Което, в контекста на разпоредбата на чл.29б ЗРАСРБ, определяща компетентостта им да оценяват само на база критериите по чл.29 и нормата на чл.27а, ал.2 от ЗАРСРБ, предвиждаща предложението на журито, като необходима за производството предпоставка, налага обобщаващият извод, че научното жури разполага с компетенцията да прецени и оцени годността на кандидата да бъде избиран от Факултетния съвет. След което тази годност да бъде избиран прераства в годност да заема академичната длъжност "професор" – каквато е същността на избора, провеждан от съвета. Преценката за годността да заема академична длъжност включва в себе си много по-широк кръг въпроси и критерии, които факултетния съвет има свободата да поставя, за разлика от стриктно изброените критерии по чл.29 от ЗРАСРБ, компетентната преценка за които е на научното жури. Т.е. научното жури има безспорно тежест в процедурата, като се презумира фактът, че членовете му действително са детайлно запознати с кандидатурата. Същото това обстоятелство обаче не обвързва Факултетния съвет. В последващата процедура по обсъждане на кандидатурата във Факултетния съвет – всички въпроси от значение за конкретните кандидати се поставят пред много по-широк кръг от хора, това засилва възможността за контрол над избора, дава му по-голяма степен на публичност, прозрачност и в крайна сметка - легитимност. В конкретния казус, голямата част от членовете на Факултетния съвет са преценили, че е налице необходимост от разискване и анализиране на моралните и етични качества на кандидата, въпрос по който научното жури въобще няма компетентност, но въпрос, несъмнено съществен за името и авторитета на факултета. И пряк проявител на който авторитет е именно Факултетния съвет и членовете му.

В заключение: решенията на Факултетния съвет за избор в конкурсните процедури за заемане на академична длъжност по ЗРАСРБ, като финализиращ процедурата по чл.29, ал.3 от закона административен акт, са израз на предоставената от закона оперативна самостоятелност на органа. Дали да бъде избран или не предложеният от научното жури кандидат за съответната академична длъжност, е в правомощията на Факултетния съвет. С оглед нормативно делегираната му компетентност по избор, упражнявана при условията на административна дискреция, Факултетния съвет в качеството му на решаващ орган не е обвързан от становището и предложението на научното жури и не е длъжен автоматично да го приеме. Поради това, няма пречка Факултетния съвет да вземе различно от предложеното му от научното жури решение - да избере друг кандидат, различен от предложения или да не избере нито един, при наличие на няколко удовлетворяващи изискванията кандидатури, да не избере единствен кандидат при препоръка за избор от научното жури, да избере кандидат при предложение от научното жури за отрицателен вот и т.н. Решението на компетентния орган, като акт от който възникват визираните в закона материалноправни последици, независимо от позицията на научното жури, следва да е съобразено с материалноправните предпоставки и да удовлетворява целта на закона, както и да съдържа релевантни мотиви, обуславящи волеизявлението на органа.

Следователно, в конкретния случай, при осъществяване на властническите си правомощия по чл.27а, ал.2 вр. с чл.29в от ЗРАСРБ, Факултетния съвет на ВМФ е действал в условията на алтернативна дискреция и проверявайки налице ли са материалноправните условия за избор, се е произнесъл с решение, чрез което е упражнил правото си на преценка между два алтернативни варианта - да откаже или удовлетвори предложението на научното жури. С последния административният орган създава субективно право на конкретен правен субект да заеме съответната академична длъжност по чл. 2, ал. 3 ЗРАСРБ. В този смисъл е решение №3896 от 20.03.2013 год., постановено по адм. дело 1060/2013 год. по описа на ВАС на Република България.

При произнасяне на решението си от 29.06.2017 год. Факултетния съвет е изложил конкретни мотиви за отказа да се съобрази с предложението на научното жури. Условието за мотивировка представлява, както вече по посочено по-горе, една от гаранциите за законосъобразност на акта, които законът е установил за защитата на правата и законните интереси на гражданите и организациите - страни в административното производство, в случая – за осигуряване правото на защита на засегнатия кандидат в конкурса за заемане на академична длъжност. С излагането на мотивите се довеждат до знанието на адресатите съображенията, по които административният орган е издал или е отказал да издаде искания административен акт, което подпомага страните в организирането на защитата им срещу такива актове. Едновременно с това наличието на мотиви улеснява контрола върху законосъобразността на акта, упражняван при обжалването му пред съда, допринася за разкриване на евентуално допуснатите закононарушения, разкрива и възможности за контрол над случаите, в които въпросът е решен по свободна преценка, включително дали не са надхвърлени рамките на предоставената на административния орган оперативна самостоятелност.

         Като мотиви на решението могат да се вземат от изказването на доц. К.. На първо място това е липсата на дейно участие на доц. У. в учебния процес, и по-конкретно в организирането на летните бригади и провеждането на англоезичното обучение. В хода на съдебното производство не са събраха доказателства за опровергаване на изложеното. Представеното медицинско направление не води до извод за физическата невъзможност на жалбоподателката да участва в летните бригади, поради факта, че същото е издадено повече от месец след приемането на оспореното решение и в същото не е отразена началната дата на заболяването. Съдът не би могъл да приеме, че същото е с обратно действие. Участието в летните бригади и англоезичното обучение на студентите са положителни факти, която тежест на доказване е на жалбоподателката. Безспорно се установи, че същата не владее английски език, а е владее френски език. Това обаче не означава, че не може да участва в обучението като организатор или координатор между студентите и преподавателите. Такива категорични изводи не могат да се изведат и от събраните свидетелски показания – св. Р., заяви, че по отношение на летния стаж, изказва само предположения, /”тъй като няма кой друг да организира освен нея”/. Св. Ц. заяви, че доц У. не участва последните години в летния стаж поради здравословни проблеми, а св. К. заяви, че доц. У. не участва последните две години в летния стаж, но не знае по какви причини. Водим от горното, съдът намира, че този мотив за отказ за избирането на доц. У. за професор, е доказан по надлежния ред от ответника по делото и не е оборен от страна на жалбоподателката.

Що се отнася до втория мотив, липса на изискуемия импактфактор, по-горе бяха изложени мотиви в тази насока /лист 9-10 от решението/ и същите не следва да бъдат повтаряни.

Третото съображение за постановения отказ в решението, липса на етично нравствени качества, съдът намира същият за доказан. По делото бяха приети като доказателства протокол от общото събрание на ВМФ на 27.02.2017 год., съдържащо изказване на доц. У. /лист 35 от делото/, доклад на проф. Димо Гиргинов /лист 43 от делото/, препис извлечение от протокол №15 от 11.07.2014 год. на катедра „Общо животновъдство” /лист 46 от делото/, доклад от проф. Димо Гиргинов от 18.07.2014 год. /лист 48 от делото/, доклад от 20.03.2015 год. на доц. Бозакова /лист 49-50/, в които се съдържат данни за липсата на морално-етично поведение от страна на жалбоподателката.

Въз основа на гореизложеното съдът намира, че оспореното решение е правилно и законосъобразно, постановено от компетентен орган, при липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и постановено в съответствие с приложимия материален закон и целта на закона.

          Направено е искане и от двете страни за присъждане на разноски по делото. При този изход на делото, е очевидно, че е основателно искането на ответника. Същото е направено своевременно, а от приложените доказателства е доказано реално извършването им. Разноските са в размер на  360.00 лв. възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие от 13.09.2017 год., с издадена за услугата фактура №2547/09.10.2017 год. и осъществен банков превод на 23.10.2017 год.

          Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4, чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

        ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.У. ***, против Решение на Факултетния съвет на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №16/29.06.2017 год., с което не е избрана жалбоподателката за професор по „Зоохигиена на ветеринарното обслужване”, област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, като неоснователна. 

         ОСЪЖДА К.И.У., ЕГН ********** *** да заплати на Тракийски Университет – гр. Стара Загора сумата от 360.00 /триста и шестдесет лв./, представляваща направените по делото разноски.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: