Р Е Ш Е Н И Е  346

 

  гр.Стара Загора, 07.12.2017 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесети ноември

през      две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       Членове:           

при секретаря    Албена Ангелова

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело   №353 по описа  за 2017 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, приложим на основание чл.219 от ЗУТ.

 

Образувано е по жалба от Т.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-1256/ 15.06.2017г, издадена от Заместник-кмет „УТСИ” на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.4 от ЗУТ е наредено да се извърши ремонт на стълбище и масивна ограда като част от обект „Комплексен обект за обществено обслужване”, находящ се в УПИ І-жил.стр.и гаражи, кв.648 по плана на гр.Стара Загора. В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност на оспорената  заповед като постановена в нарушение на материалния закон, административнопроизводствените правила и в несъответствие с целта на закона. Твърди се, че за жалбоподателката не е налице задължение да извърши разпоредения със заповедта ремонт, тъй като липсват доказателства, че процесните стълби  и масивна ограда са нейна собственост. На следващо място се сочи, че назначената от кмета на Община Стара Загора комисия  по чл. 196, ал. 1  ЗУТ не е извършила оглед на сградата в пълен състав, както и че в съставения констативен протокол не са посочени обстоятелствата, налагащи спешността на ремонта. Твърди се, че заповедта е издадена от некомпетентен орган и че липсват ясни и непротиворечиви доводи в  разпоредителната й част относно предписания ремонт. По изложените съображения е направено искане за отмяна на оспорената заповед и присъждане на направените разноски.

 

Ответникът - Заместник-кмет „УТСИ” на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Вълчева оспорва жалбата като неоснователна.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното от фактическа страна:

 

На жалбоподателката Т.Д. по пощата е изпратено уведомление рег.№ 10-11-4627/ 03.05.2017 от Кмета на Община Стара Загора, че по повод постъпили устни сигнали за лошо състояние на стълбище като част от обект „Комплексен обект за обществено обслужване” в кв.Железник, на 19.05.2017г ще се състои проверка на комисията по чл.195 от ЗУТ. Писмото е върнато като непотърсено на 25.05.2017г.

 

На 19.05.2017г е съставен констативен протокол от членове на комисия по чл.196, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-10-00-47/ 15.01.2016г на Кмета на Община Стара Загора.  Установено е, че външното обслужващо стълбище към „Комплексен обект за обществено обслужване”, находящ се в УПИ І-жил.стр.и гаражи, кв.648 по плана на гр.Стара Загора, с идентификатор 68850.501.446.9 по кадастрална карта, е с обрушени стъпала, неизпълнени предпазни парапети по протежението на поредицата от сътпалата, частично паднали и обрушени декоративни плочки по южната част и липсващи елементи от предпазния парапет по цялата дължина на площадката пред търговските обекти. Масивната ограда, разположена южно от подхода към подземните гаражи, с размери дължина 10м, ширина 0.30м, височина 0.90м, е бетонова, облепена с облицовъчен камък. Направено е заключение, че обектът не се поддържа в добро състояние и представлява непосредствена опасност за здравето на гражданите. Комисията предлага да се извърши спешен ремонт на посоченото стълбище, на масивната ограда, да серемонтират обрушените декоративни плочки, да се монтират липсващите предпазни парапети по протежението на стъпалата и да се ремонтира предпазния парапет по цялата дължина на площадката пред търговските обекти. Копие от протокола е изпратено на жалбоподателката Д. и получено от служителката Соня Иванова на 01.06.2017г.

 

С оспорената в настоящото производство заповед Заповед № 10-00-1256/ 15.06.2017г, издадена от Заместник-кмет „УТСИ” на Община Стара Загора,  Т.Д. като собственик е задължена да извърши ремонт на стълбище и масивна ограда като част от обект „Комплексен обект за обществено обслужване”, находящ се в УПИ І-жил.стр.и гаражи, кв.648 по плана на гр.Стара Загора, с идентификатор 68850.501.446.9 по кадастралната карта. От фактическа страна обжалваният административен акт се основава на обстоятелството, че обектът не се поддържа в добро състояние и представлява опасност за здравето на гражданите, тъй като стълбището е с обрушени стъпала, неизпълнени предпазни парапети по протежението на поредицата от сътпалата, частично паднали и обрушени декоративни плочки по южната част и липсващи елементи от предпазния парапет по цялата дължина на площадката пред търговските обекти, а  съществуващата масивна ограда, разположена южно от подхода към подземните гаражи, е компрометирана. От правна страна заповедта е обоснована с разпоредбата на чл.195, ал.4 от ЗУТ.

 

От изричното изявление на пълномощника на жалбоподателката в съдеебно заседание на 03.10.2017г се установява, че жалбоподателката е собственик на обект „Комплексен обект за обществено обслужване”, находящ се в УПИ І-жил.стр.и гаражи, кв.648 по плана на гр.Стара Загора, но отрича да е собственик на стълбището и оградата в този УПИ. В приетите писмени доказателства по делото Разрешение за строеж № РС-И-264/30.03.2006, Удостоверение УВЕ И350/31.10.2006 г. и Скица на сграда № 11875/29.10.2013 г., отнасящи се  за процесния обект, е посочена като собственик и възложител.

 

От приетата като доказателство Скица № 2063/25.05.2005 г. се установява, че УПИ І-жил.стр.и гаражи, кв.648 по плана на гр.Стара Загора е собственост на Община Стара Загора с право на строеж за „Тъърговска компания Дедов” ЕООД гр.Стара Загора.

 

За изясняване на спора от фактическа страна по делото е допусната, назначена и изпълнена съдебно-техническа експертиза, която се базира на доказателствата по  делото, проверка на одобрения технически проект за обекта в Община Стара Загора и оглед на място. От приетото без оспорване заключение на вещото лице е видно, че стълбището - предмет на оспорената заповед, е било съществуващо към момента на започване на строителството. То фигурира като елемент от обект „Комплексен обект за обществено обслужване”, тъй като е част от съществуващия подземен паркинг за 18 автомобила, върху който е построена новоизградената част на КОО. Необходимо е, за да се осъществи достъп до изградените търговски обекти. Ограда, разположена на юг, непосредствено до стената на подхода към подземния паркинг не е отразена в строителните книжа. Според експерта стъпалата са в лошо състояние - разрушена е целостта им, множество от облицовъчните плочи са нарушени, а някои - разрушени и обрушени, което затруднява движението по тях. Оградата е наклонена на юг и има опасност да падне.

 

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

 

            Оспорването като направено от заинтересовано лице – адресат на Заповед 10-00-1256/ 15.06.2017г, издадена от Заместник-кмет „УТСИ” на Община Стара Загора, в законоустановения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

         Разгледана по същество, жалбата на Т.Д. е основателна.

 

       Процесната заповед е постановена от материално и териториално компетентния орган по чл.195, ал.5 от ЗУТ в условията на делегация – Заместник-кмет „УТСИ” на Община Стара Загора , на когото надлежно са предоставени правомощия да издава административни актове от този вид със Заповед № 10-00-2558/01.10.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора.

 

       Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, административният акт следва да съдържа на първо място фактическите основания за неговото издаване. Това са конкретните факти, въз основа на които административният орган е счел, че са налице предпоставките за упражняване на предоставената му от закона компетентност. За да е изпълнено изискването на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, заповедта следва да съдържа описание на онези обстоятелства, които имат значение на релевантни юридически факти и обосновават наличието на някоя от нормативно регламентираните в условията на алтернативност материалноправни предпоставки по посочената като правно основание за издаването на акта разпоредба на чл.195, ал.4 от ЗУТ.

 

Нормата на чл. 195, ал.4 от ЗУТ регламентира възможност за кмета на общината да задължи със заповед собствениците на строежи да извършат в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване в случай, че строежът не се поддържа в добро състояние. В конкретния случай заповедта е обоснована с факти, които са елемент от състава на приложимата правна норма.

 

Оспорената заповед обаче е незаконосъобразна поради съществено нарушаване на законоустановената процедура по чл.196 от ЗУТ,  която предвижда освидетелстване на състоянието на обектите и необходимите работи по тях от комисия, назначена от кмета на общината. Длъжностните лица от тази комисия при проверка на обекта събират необходимите данни служебно и са задължени от разпоредбата на  чл. 196, ал. 2 ЗУТ да изслушат заинтересованите лица. В случая Комисията е изготвила констативен протокол от 19.05.2017 г в отсъствие на жалбоподателката и без тя да е надлежно уведомена за датата на проверката, нито за възможността да бъде изслушана - след като писмото с поканата е върнато като непотърсено на 25.05.2017г, очевидно към 19.05.2017г комисията не е имала данни за уведомяването на Д.. Освен това протоколът не й е връчен лично, а на лице, за което са посочени само две имена и е отбелязано, че е служител. При тези факти съдът не може да приеме, че е спазена нормативно установената процедура за разпореждане извършването на ремонтни дейности по строежите. Неспазването на регламентираните императивни изисквания в специалния закон се явява съществено нарушение на административно-производствените правила, тъй като засяга правото на защита на адресата на административния акт. При изслушване на заинтересуваните страни и възможност на същите да изложат своите възражения изводите на комисията биха могли да бъдат други. В този смисъл е константната съдебна практика /Решение № 12670 от 23.10.2017 г. на ВАС по адм. д. № 3175/2017 г., II о; Решение № 7896 от 21.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 234/2017 г., II о/.

 

Оспорената заповед е постановена и при неправилно приложение на материалния закон в частта относно разпоредените ремонти дейности по оградата. Съгласно приетото неоспорено заключение на техническа експертиза, стълбището - предмет на процесния административен акт, фигурира като елемент от обект „Комплексен обект за обществено обслужване”, тъй като е част от съществуващия подземен паркинг за 18 автомобила, върху който е построена новоизградената част на КОО. Обектът обхваща паркинга и новопроектираните магазини, видно от обяснителната записка към одобрения технически проект. Следователно стълбището с оглед функционалното му предназначение не може да се приеме за отделен обект, респективно да има различен титуляр на правото на собственост от тази на КОО. Поради това настоящият съдебен състав счита, че жалбоподателката би могла да бъде задължена за ремонта му, ако спрямо нея е надлежно изпълнена законоустановената процедура.

 

   По отношение на оградата в УПИ, разположена на юг, непосредствено до стената на подхода към подземния паркинг, доколкото тя въобще не е отразена в строителните книжа и при данните за общинска собственост на УПИ, не може да се направи еднозначен извод за правото на собственост. Понеже по делото не се доказа жалбоподателката да е собственик на процесната ограда, тя не може да се бъде адресат на заповедта по  чл. 195, ал. 4, от ЗУТ. Доказателствената тежест за наличие на тази материалноправна предпоставка за упражняване на прадприетото административно правомощие е възложена на ответника, на когото са дадени изрични указания с разпореждане от 14.07.2017г.

 

   По горепосочените причини оспорената заповед се явява незаконосъобразна като постановена при съществено нарушение на процесуални правила, липса на материалноправни предпоставки за издаването й и противоречие с целта на закона, което обуславя отмяната й изцяло.

 

При този изход на спора и при своевременно заявено искане жалбоподателката има право на разноски на основание чл.143, ал.1 от АПК. Община Стара Загора следва да бъде осъдена да й заплати такива в размер на 210лв, от които 10лв за държавна такса и 2000лв за адвокатско възнаграждение, уговорено и реално заплатено по договор за правна защита и съдействие № 104841/ 03.07.2017г.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл.2 и чл.143, ал.1 от АПК във връзка с чл.219 от ЗУТ, съдът

 

Р Е Ш И :

 

   ОТМЕНЯ по жалба от Т.Н.Д. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-1256/ 15.06.2017г, издадена от Заместник-кмет „УТСИ” на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.4 от ЗУТ е наредено да се извърши ремонт на стълбище и масивна ограда като част от обект „Комплексен обект за обществено обслужване”, находящ се в УПИ І-жил.стр.и гаражи, кв.648 по плана на гр.Стара Загора,  като незаконосъобразна.

 

ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Т.Н.Д. ЕГН ********** *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.

 

 Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: