Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     278

 

гр. Стара Загора  25.10.2017г

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

 

         Старозагорският административен съд, І състав, в публично съдебно заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                       Членове :

       

при секретар   Стефка Христова                                                                                           и с участието на прокурора                                                                                              като разгледа докладваното от съдия Б.ТАБАКОВА адм. дело № 364 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

 

Производството е с правно основание чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.172, ал.4 от Закона за движение по пътищата  /ЗДвП/.

 

Образувано е по жалба от С.П.Ч. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000688 от 03.06.2017г на Иван Манев - Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП е приложена принудителна административна мярка /ПАМ/– временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство /МПС/ до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. В жалбата са изложени доводи за  незаконосъобразност на оспорения административен акт като издаден при неспазване на установената форма, при съществени процесуални нарушения,  в противоречие с материалноправни разпоредби и при пълно несъответствие с целта на зокона. Жалбоподателят оспорва констатациите в заповедта, които счита за неотговарящи на обективната действителност. Въз основа на наведените оплаквания е направено искане за отмяна на заповедта.

 

Ответникът Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, редовно призован, не се явява и представлява по делото, както и не изразява становище по жалбата.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните намира за установено следното от фактическа страна:

 

С оспорената заповед № 17-1228-000688 от 03.06.2017г на Началник група в сектор „Пътна полиция”  при ОД на МВР Стара Загора Иван Манев, на жалбоподателя С.П.Ч. е наложена  ПАМ - временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Заповедта е постановена на основание чл.171, т.1, б.”б”, като от фактическа страна е обоснована с управление под въздействието на упойващи вещества на лек автомобил Мерцедес с рег.№ СТ2850ВВ, собственост на Гинка Стойнова, на 03.06.2017г около 02:08ч в гр.Стара Загора, по ул. Цар Иван Шишман на кръстовището с ул. Пазарска в посока юг-север. Тестван е с техническо средство «Дрегер дръг тест» 5000 с фабр.№ 0050, което с проба № 00100 в 02:26ч отчита положителна проба на канабис. Издаден е талон за медицинско изследване № 0029444.

 

Заповедта е издадена въз основа на съставен АУАН серия Г № 805013/ 03.062017 г. от компетентния орган за това, че на 03.06.2017г около 02:08ч в гр.Стара Загора, по ул. „Цар Иван Шишман” на кръстовището с ул. „Пазарска” в посока юг-север С.П.Ч. управлява лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ СТ2850ВВ под въздействието на упойващи вещества, установено техническо средство „Дрегер дръг тест” 5000 с фабр.№ 0050, което с проба № 00100 в 02:26ч отчита положителна проба на канабис. Издаден е талон за медицинско изследване № 0029444. Жалбоподателят не е направил възражения по съставения АУАН. Във връзка с този АУАН е издадено Наказателно постановление № 17-1228-001870/ 21.06.2017г.

 

След като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК съдът направи следните правни изводи:

 

Жалбата е подадена в законоустановения 14-дневен срок от връчването й на адресата, от активно легитимирано лице, за което индивидуалният административен акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

Оспорената заповед е издадена от материално и териториално компетентен орган по смисъла на чл. 172, ал.1 от ЗДвП, според който принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2а, 4, т.5, б.”а”, т.6 и 7 от ЗДвП се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. В случая Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора е надлежно упълномощен, съгласно представените по делото Заповед № 8121з-1524/ 09.12.2016г. на Министъра на вътрешните работи  и Заповед № 349з-95/ 11.01.2017 г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора. Постановена е в писмена форма и съдържа всички изискуеми съгласно чл.59, ал.2 от АПК реквизити, в т.ч фактическите и правни основания за прилагането на ПАМ, чрез посочване на правно-релевантните факти, предвидени в хипотезата на чл. 171, т.1, б.”б” от  ЗДвП. Действително в диспозитива на заповедта е посочена разпоредбата на чл. 171, т.1, б."б", като не е изрично записано, че е от Закона за движение по пътищата, но в мотивите на заповедта са посочени нарушения на чл. 5, ал.3, т.1, пр.2 от Закона за движение по пътищата, поради което е очевидно, че се има предвид текста на същия този закон като основание за налагане на принудителната административна мярка. 

 

Според нормата, посочена като правно основание за издаване на оспорения административен акт - чл. 171, т.1, б."б" от ЗДвП в относимата му редакция /ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г/, за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения спрямо водач, за който се установи, че управлява моторно превозно средство под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване се прилага принудителна административна мярка "временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство" до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца. При тази законова регламентация необходимата материалноправна предпоставка за налагане на мярката При тази законова регламентация необходимата материалноправна предпоставка за налагане на мярката е установено по надлежен ред управление на МПС под въздействието на наркотични вещества или техни аналози или отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване. Нарушението на водача следва да е констатирано със съставен акт за административно нарушение от компетентните длъжностни лица, който съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП има обвързваща доказателствена сила до доказване на противното, т.е. АУАН е част от административната преписка по издаване на заповедта за налагане на ПАМ и съдържа фактическите обстоятелства на административния акт по смисъла на чл.59, т.4, предл.1 от АПК.

 

Видно от доказателствата по делото, на С.П.Ч. като водач на МПС е издаден такъв акт за управление под въздействие на канабис и доказателствената му сила не е оборена. Доказателствената тежест за установяване на фактическа обстановка, различна от визираната в АУАН, е на жалбоподателя. Той нито твърди, нито е ангажирал доказателства, които да дадат основание да се направи обоснован извод за друга фактическа обстановка, а не посочената в заповедта.

 

Затова е неоснователно оплакването му за допуснато нарушение на материалния закон при издаване на оспорената заповед след като по делото е безспорно установена изискуемата материалноправна предпоставка за прилагане на ограничителната мярка по ЗДвП.

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед Заповед № № 17-1228-000688 от 03.06.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, е  формално и материално законосъобразна и издаването й съответства на целта на закона - за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения. Подадената срещу неь жалба се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. ЕГН ********** ***«Трите чучура» № 67, вх.Б, ет.4 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000688 от 03.06.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна.

 

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: