Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 285

 

гр.Стара Загора, 30.10.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд в публичното  заседание                                       на десети октомври през две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

       Председател: СТИЛИЯН МАНОЛОВ                                                                                    

 

при секретаря  Пенка Маринова

и в присъствието на  прокурора                 

като разгледа докладваното от  СТИЛИЯН МАНОЛОВ                                                                                    адм.дело № 370 по описа за 2017г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 145-178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.40 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. 

 

Образувано е по жалба на Л.А.В. *** против Решение №10-22-26 от 27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което частично е отказано предоставянето на информация по искане с рег.№10-21-20/25.05.2017г. В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на оспорения акт. Сочи се, че според първата част на решението, на жалбоподателя се предоставя достъп до информацията по т.1, т.3 и т.4 от заявлението, но в действителност такъв не е налице и не са осигурени средства, чрез които достъпът да бъде осъществен. Твърди се, че законодателят е предвидил изрична форма на произнасяне на задължения субект по чл.3, ал.1 от ЗДОИ, но в случая не е спазена формата на акта и същият се явява правно и фактически немотивиран. Заявява се, че според оспореното решение информацията по т.2 от искането не може да се квалифицира като обществена, но тази информация е събрана и се съхранява в Община Стара Загора и отговаря на законовото определение за служебна обществена информация. Обосновава се, че информацията по т.5 от искането също е обществена и данни за изразходваните средства би трябвало да са налични, като не е необходимо да бъдат извършвани допълнителни действия от страна на административния орган с цел тази информация тепърва да бъде установяване и създавана. Моли се съда да отмени решението на Кмета на Община Стара Загора и да се произнесе по същество, като признае правото на достъп на жалбоподателя до поисканата информация и да задължи административния орган да му я предостави.

     

Ответникът по жалбата – Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, в съдебно заседание оспорва жалбата.  Излага съображения, че в частта, в която с оспорваното решение е предоставен достъп до информация по заявлението жалбата е недопустима, тъй като искането на жалбоподателката е удовлетворено. В останалата част оспорва жалбата като неоснователна, като обосновава, че искането по т.2 е за информация, която не е обществена. Моли съда жалбата да бъде отхвърлена.

 

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Производството по реда на ЗДОИ е образувано по заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г. (л.22), подадено от Л.В., с което е поискано предоставяне на следната информация: 1. Заповед на Кмета на Община Стара Загора за назначаване на комисия за разглеждане и обсъждане на предложенията за присъждане на наградата „Млада Загора“; 2. Постъпилите предложения за присъждане на наградата; 3. Становище на комисията за присъждане на наградата „Млада Загора“; 4. Решение на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на наградата „Млада Загора“; 5. Документи, свързани с изразходването на средства във връзка с церемонните по връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“; За всяка една от изминалите години: 2014г., 2015г., 2016г. желая да ми бъде предоставена информация за Становището на Комисията и решението на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на награда „Млада Загора“, както и за изразходваните средства във връзка с церемониите по връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“. Заявителят е посочил, че желае да получи исканата информация в следната форма: преглед на информацията – оригинал и копие; копия, предоставени по електронен път или на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани.

 

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 10-22-26/ 27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора (л.6-7), постановено на основание чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗДОИ, е предоставен достъп до информацията, искане за която е обективирано в т.1, т.3 и т.4 от заявлението. Посочено е, че исканата по т.1 информация е публикувана на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg в раздел „Обявления“. Постановено е да се предостави копие от становищата на назначената от Кмета на общината комисия за разглеждане и обсъждане на предложенията за присъждане на наградата „Млада Загора“, утвърдени по съответния ред. Отказан е достъп до информацията, искането за която е обективирано в т.2 и т.5 от заявлението. За да мотивира отказа си административния орган е приел от фактическа страна, че исканата по т.2 информация не може да бъде квалифицирана като обществена, доколкото същата не касае дейността на задължения по закона субект, а касае дейността и съдържа данни за трети лица, номинирани за носители на наградата. Посочил е, че тази информация не е такава, че да осигури възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на общинската администрация или нейни органи, като информацията съдържа данни за постижения на трети лица и не следва целта на производството по предоставяне на достъп до обществена информация, поради което не подлежи на предоставяне по реда на този закон. Обосновал е, че исканата информация по т.5 от заявлението не следва да бъде предоставена, доколкото се иска изготвянето на справка за изразходваните средства по определено събитие, а за да възникне задължение за предоставяне на определена информация, то за задължения субект следва да е налице задължени по закон за създаването й във вида, поискан от заявителя и това задължение да е изпълнено, като по отношение на исканата информация по т.5 посочените предпоставки не са налице. Липсва произнасяне по т.4 от заявлението, както и за исканата информация в заключителната част от заявлението.

 

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице - адресат на постановеното решение и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност.

 

С подаденото заявление рег.№ 10-21-20/25.05.17г. е поискан достъп до следната информация: 1. Заповед на Кмета на Община Стара Загора за назначаване на комисия за разглеждане и обсъждане на предложенията за присъждане на наградата „Млада Загора“; 2. Постъпилите предложения за присъждане на наградата; 3. Становище на комисията за присъждане на наградата „Млада Загора“; 4. Решение на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на наградата „Млада Загора“; 5. Документи, свързани с изразходването на средства във връзка с церемонните по връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“; За всяка една от изминалите години: 2014г., 2015г., 2016г. желая да ми бъде предоставена информация за Становището на Комисията и решението на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на награда „Млада Загора“, както и за изразходваните средства във връзка с церемониите по връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“.

 

Съгласно Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора по посоченото заявление е предоставена достъп до информация, като е посочено къде в интернет пространството се намира исканата по т.1 информация и е указано да се представи копие от становището на назначената от Кмета на общината комисия, каквото всъщност е искането по т.3 от заявлението. След извършена служебна проверка от съда на посочения интернет адрес се установи, че на 29.03.2017г. действително там е публикувана заповедта на кмета, предмет на искането по т.1. Същевременно, видно от представените по административната преписка документи се установява, че е предоставена и информацията, предмет на искането по т.3, а именно – Становище на комисията за присъждане на наградата „Млада Загора“ (л.11-15). С оглед на това, съдът намира, че жалбата, предмет на настоящото дело в частта, с която се обжалва Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора по т.1 и по т.3 от заявление рег.№ 10-21-20/25.05.17г. следва да се остави без разглеждане и производството по делото в тази част да се прекрати. Исканата информация по т.1 и по т.3 от заявлението е предоставена, поради което не е налице правен интерес от обжалване на така постановеното решение в тази му част.

 

При извършване на задължителната проверка по реда на чл. 168 АПК, вр. чл. 146 от АПК, съдът констатира следното:

 

Задължените да предоставят информация по ЗДОИ субекти са посочени в чл.3 от ЗДОИ, като кметът на общината в качеството си на орган на изпълнителната власт в общината (чл.33 от Закона за администрацията и чл. 38, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация) се явява задължен субект по смисъла на закона, съобразно нормативно определената му компетентност. Искането има за предмет информация относно дейността на органите на общинската администрация на гр.Стара Загора, следователно Решение № 10-22-26/27.06.2017г. е издадено от компетентен орган.

 

По т.4 и по исканията, направени в заключителната част от заявлението за достъп до обществена информация („За всяка една от изминалите години: 2014г., 2015г., 2016г. желая да ми бъде предоставена информация за Становището на Комисията и решението на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на награда „Млада Загора“, както и за изразходваните средства във връзка с церемониите по връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“) не е налице произнасяне нито в мотивната, нито в диспозитивната част на оспореното решение, с изключение на споменаването, че достъп до информация по т.4 се предоставя. Поради това съдът приема, че в срока по чл.28, ал.1 от ЗДОИ задълженият субект не е постановил решение в съответствие с изискванията на закона по тези искания. Това е така, защото в случая административният орган нито е предоставил информацията по т.4 и по исканията, направени в заключителната част от заявлението, нито се е произнесъл по тях, т.е. налице е мълчалив отказ за тази чат от заявлението. Отказът за предоставяне на обществена информация обаче следва да бъде изрично обективиран, т.е. мълчаливият отказ се явява недействителен. С оглед тези съображения преписката относно тези искания следва да се върне за произнасяне от Кмета на Община Стара Загора и органът да се произнесе изрично по така подаденото заявление в частта му по т.4 и информацията, която се иска със заключителната му част.     

 

По отношение на постановения изричен отказ за достъп до информация по т.2 и т.5 от заявлението съдът намира, че оспореният административен акт е издаден в изискуемата форма по чл.38 от ЗДОИ и съдържа посочване фактическите съображения за непредоставяне на информацията, предмет на заявения достъп, а именно: по т.2 – че същата не може да се квалифицира като обществена, доколкото същата не касае дейността на задължения по закона субект, а касае дейността и съдържа данни за трети лица, номинирани за носители на наградата, като информацията не е такава, че да осигури възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на общинската администрация или нейни органи; по т.5 – тъй като се касае за изготвянето на справка за изразходвани средства по определено събитие, а за да възникне задължение за предоставяне на определена информация, то за задължения субект следва да е налице задължение по закон за създаването й във вида, поискан от заявителя и това задължение да е изпълнено.

 

Като правно основание за издаване на процесното решение са посочени разпоредбите на чл.28, ал.1 и 2 от ЗДОИ, които регламентират задължението на компетентния орган да разгледа и да се произнесе в определен срок с изричен акт по заявление за достъп до обществена информация, които не съставляват правните основания за отказ за предоставяне на обществена информация. Правната доктрина и практика обаче са единни в разбирането, че непосочването или погрешното посочване на правното основание не е отменително основание, защото съдът не е обвързан с правната преценка на органа.

 

В хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на производствените правила.

 

Административният акт обаче е издаден при неправилно приложение на материалния закон по отношение на постановения отказ за достъп до информация по в т.2 и т.5 от заявлението. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗДОИ обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Исканата от жалбоподателя информация и по т.2, и по т.5 е „обществена“ по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ, тъй като с оглед нейния предмет – постъпилите предложения за присъждане на наградата и документите, свързани с изразходваните средства във връзка с церемониите по връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“, е възможно съставянето на собствено мнение относно дейността на задължения субект.

 

Заявената информация с т.2 и т.5 от заявлението е служебна по смисъла на чл.11 от ЗДОИ, тъй като събирането й и съхраняването й е във връзка дейността на общинската администрация. По правилото на чл.13, ал.1 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация е свободен с изключение на случаите, изрично уредени с разпоредбата на чл.13, ал.2 от ЗДОИ. Съгласно последният законов текст достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя: 1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации); 2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи. В конкретния случай никоя от тези хипотези не е налице.

 

Освен това искането по т.2 е обосновано с това, че исканата информация съдържа данни за постижения на трети лица, което се субсумура с основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ. Същата разпоредба обаче предвижда хипотеза, което е изключение от правилото – при надделяващ обществен интерес, се предоставя търсената информация, дори когато тя засяга трети лица и няма тяхното изрично съгласие за предоставянето й. Съгласно § 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ, надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция или злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл.3 от ЗДОИ. Действително исканата в случая информация засяга трети лица, но по същество тя е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на жалбоподателя да си състави собствено мнение относно дейността на Кмета на Община Стара Загора и протичането на дейността по присъждане на наградата. В тази връзка предоставянето на заявената по т.2 информация ще спомогне за повишаване на прозрачността дейността на административния орган.

 

Относно мотивите за отказ за предоставяне на информация по т.5 от заявлението следва да се отбележи, че удовлетворяването на това искане не налага създаване на нова информация, която да съдържа мнение, оценка или становище на задължения субект във връзка със съхранявана при него информация, а напротив – предоставяне на съхранявана при органа информация, касаеща изразходваните средства във връзка с церемониите по връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“. Поради това обобщаването на данни от съществуваща документация, за да се предостави информацията какви средства са изразходвани не изисква създаването на качествено нов (по съдържание) документ като носител на информация, а само систематизирането на вече съществуваща такава информация.

 

По тези съображения съдът намира, че подадената жалба се явява частично основателна и Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора следва да бъде частично отменено като незаконосъобразно. Преписката следва да се върне на административния орган за ново произнасяне по подаденото от Л.А.В. заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г. по отношение на т.2, т.4, т.5 и за информацията, която се иска със заключителната му част. При постановяване на административния акт задълженият субект следва да има предвид, че исканата информация представлява обществена информация по смисъла на чл.2 от ЗДОИ, като следва да се произнесе по заявлението в тази му част при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал.2, във връзка с чл. 173, ал.2 от АПК съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** против Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по т.1 и т.3 от заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г., като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

 

ОТМЕНЯ по жалба на Л.А. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за предоставяне на обществена информация по т.4 и информацията, която се иска със заключителната част на заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г., като незаконосъобразен.

 

ОТМЕНЯ по жалба на Л.А. ***, Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказано предоставянето на информация по т.2 и т.5 от искане с рег.№ 10-21-20/25.05.17г. , като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление рег.№ 10-21-20/25.05.17г. на Л.А.В. *** в частта му по т.2, т.4, т.5 и информацията, която се иска със заключителната му част, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                     СЪДИЯ: