Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 164

 

гр.Стара Загора,  08.06.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

    Старозагорският административен съд, VII състав, в публично съдебно заседание на петнадесети май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            

                                               СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ      

 

при секретар Минка Петкова                          

и с участието  на прокурора                                                                                          като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело №373 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл.145 – 178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

         Образувано е по жалба на Щ.Х. ***, чрез адв.Л.Л., против Решение №919/25.05.2017г. на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти в кв. „Железник“ гр.Стара Загора, обхващащ квартали №№638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664,665,666,667, 668, 669, 673,674 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,721, 723, 724, 726, 727, 732,733, 734, 735, 736 и 737 по плана на Стара Загора, в частта относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39,  УПИ V-39 кв.686 по плана на гр.Стара Загора. В жалбата, уточнена с молба вх.№3530/24.08.2017г. (л.94) се твърди, че жалбоподателят е съсобственик на посочените имоти и се излагат съображения, че одобрения ПУП е незаконосъобразен, включително в частта относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39,  УПИ V-39 в кв.686, отредени за ПИ  68850.501.39 съгласно Таблица по чл.16 – кв. „Железник“ гр.Стара Загора. Намира за незаконосъобразно това, че в северната част на трите УПИ е налице преминаваща подземна колекторна тръба, която представлява елемент от основната мрежа на техническата инфраструктура по смисъла на чл.64 от ЗУТ. Счита се, че това съоръжение следвало да се отреди в имот, общинска собственост съгласно чл.70 ал.3, вр. с чл.67 ал.1 ЗУТ. Обосновава, че прилагането на процедурата по чл.16 от ЗУТ предполага за всички елементи от техническата инфраструктура по смисъла на чл.64 от ЗУТ да бъде отредена площ, формирана от общата редукция от 25% на имотите, третирани с ПУП. Отделните елементи на техническата инфраструктура не следвало да попадат в УПИ-та собственост на частни лица. В случая трасето на подземна колекторна тръба ограничавало съществено начина на ползване на УПИ и било в колизия със смисъла на трансформация на имотите съгласно изискванията на чл.16 от ЗУТ, което води до незаконосъобразност на оспорения акт. Твърди се, че планът в частта му относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39, УПИ V-39 кв.686 противоречи на чл.16, ал.1, чл.67, ал.1 и чл.70, ал.3 от ЗУТ. Отделно се излагат доводи, че подземното трасе на колекторна тръба не съответствало на правилата определящи местоположение на такива съоръжения, предвидени в чл.12 и чл.13 от Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места, вр. с чл.70, ал.2 от ЗУТ. По изложените съображения, иска се отмяна на оспорения акт в посочената част. Претендират се направените по делото разноски.

 

         Ответникът – Общински съвет – Стара Загора чрез процесуалния си представител – юр.В., оспорва жалбата като недопустима и неоснователна и иска отхвърлянето й. Сочи, че по делото не е доказано жалбоподателя да е правоприемник на лицата, посочени в скицата на поземления имот, поради което счита жалбата за недопустима. Излага съображения, че имотът, за който жалбоподателят твърди, че е собственик е урегулиран с процесния ПУП при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, като в тази хипотеза се касае за възможност и процедура, при която неурегулирани поземлени имоти и имоти след приложена първа регулация се урегулират, като за тях се определя урегулирани поземлени имоти, които могат да не се правят с кадастралните граници на съответния имот, обект на план за регулация. Заявява, че начинът на проектантско решение при урегулиране на поземлен имот е въпрос на целесъобразност, като в случая проектантския екип е съобразил процесната площ, в която попада електропровода при изчисляване на конкретните параметри на редукция за имота на жалбоподателя, поради което и липсват допуснати процесуални нарушения, които да съставляват материална законосъобразност на оспореното решение. Обосновава, че това решение е прието при спазване на административно-производствените правила, съобразено е с целите на закона и е издадено от компетентен орган, поради което моли съда да приеме оспорването за неоснователно и да отхвърли жалбата.   Претендира разноски – юрисконсултско възнаграждение.

 

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Жалбоподателят е един от наследниците на З.П.С. (л.15) и според данните от кадастралния регистър за ПИ 68850.501.39  се легитимира като лице с право на собственост върху този имот и отредените за него УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39 и УПИ V-39 в кв.686 по ПУП (л.148).

 

С Решение №52895/06.04.1999г на ПК – гр.Стара Загора  е възстановено на наследниците на З.П.С.  лозе 4.290дка в строителните граници на гр.Стара Загора в местността „Матеева могила“ имот пл.№657 от кадастралния план, изработен 1951г. при посочени граници – имоти с пл.№ №663, 658, 654, 653, 815 (л.11). Правото на собственост е възстановено на част от имот №657 с площ 4290 кв.м., като със Заповед №866/14.05.1999г. е попълнена кадастралната основа на кв. 642 „Железник“ с имот пл.№12661, представляващ възстановените с решението на ПК – Стара Загора 4290 кв.м. от лозе (л.98). Имот пл.№12661 е частично идентичен с ПИ идентификатор 68850.501.39 по КККР на гр.Стара Загора.

 

С писмо №33-НН-035/02.05.2011г. на Зам.министъра на културата е съгласуван Проект за изменение на ПУП – ПРЗ на кв.Железник по плана на гр.Стара Загора (л.74-75)

 

С решение №1335 по протокол №60 от 18.10.2011г. Общински съвет Стара Загора (л.18) на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, вр. чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартал „Железник“, гр.Стара Загора и приложените план – схеми към него – окончателен проект – с обхват квартали №№ 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр.Стара Загора със следните забележки: 1. Да се представи протокол за съответствие с Кадастралната карта на гр.Стара Загора, съгласно чл.60, ал.5 от Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри, издадена от МРРБ; в южната част на квартала линията, ограничаваща територията по чл.16 от ЗУТ да се прецизира така, че да обслужва само територии, за които се прилага чл.16 от ЗУТ; да се прецизира и намали броят на матриците в плана за застрояване. Да останат само по една или две матрици за отделните видове зони (в момента за зона Жс и Жг има по четири матрици, което създава определено объркване); схемите към ПУП да се приведат в съответствие с ПУП – ПР и ПЗ. Актът е приет с 22 гласа „за“, 1 – „против“ и 7 – „въздържали се“.

 

Впоследствие е изготвено техническо задание за изработване на план за регулация и застрояване на квартал „Железник“ – гр.Стара Загора, в което е посочено, че Решение №1335 по протокол №60 от 18..11.2011г. на Общински съвет Стара Загора е съпътствано със забележки, които налагат преработката на одобрения ПУП – ПРЗ, с цел отстраняване на допуснатите непълноти или грешки (л.76-80)

 

Със заявление вх.№10-33-310/04.10.2016г. от Община Стара Загора е заявено искане за разрешаване изработване или изменение на  ПУП – План за регулация и застрояване за кв.Железник (л.73).

 

С Решение по т.1.1 по протокол №39 от 06.10.2016г. на Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) е прието становище, че може да бъде издадено разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване на кв. „Железник“, гр.Стара Загора (л.19).

 

С предложение рег.№10-61-516/12.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка със заявление рег.№10-33-310/04.10.2016г., е предложено на Общински съвет Стара Загора на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, вр. чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.2, т.4 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ да вземе решение, с което да се разреши възлагането за изработване на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване на територията на кв.Железник, обхващащ квартали №№ 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр.Стара Загора; да се приложат разпоредбите на чл.16, ал.1 от ЗУТ при разработване на ПУП – План за регулация и План за застрояване на неурегулирани поземлени имоти и за имоти с неприложена първа регулация, с коефициент на редукция 25%; проектът за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба (л.16-17).

 

Предложението е разгледано от Постоянната комисия по териториално и селищно развитие и транспорт, като е изразено становище с 9 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” и от Постоянната комисия по законност и обществен ред, като е изразено становище с 8 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” (л.22).

 

С Решение №612 по протокол №15 от 27.10.2016г., по точка 25 от дневния ред, Общински съвет Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, вр. чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.2, т.4 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ, разрешава да се възложи изработването на проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв. „Железник“, гр.Стара Загора, обхващащ квартали №№ 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр.Стара Загора; да се приложат разпоредбите на чл.16, ал.1 от ЗУТ при разработване на ПУП – План за регулация и План за застрояване на неурегулирани поземлени имоти и за имоти с неприложена първа регулация, с коефициент на редукция 25% (л.20-21). Актът е приет с 46 гласа „за“, 0 – „против“ и 0 – „въздържали се“.

 

Със заявление вх.№10-33-356/01.11.2016г. от Община Стара Загора е заявено искане за съгласуване и одобряване на предварителен  проект на ПУП – План за регулация и застрояване за кв.Железник (л.70).

 

С Решение по т.2.2 по протокол №43 от 02.11.2016г. на ЕСУТ е приет проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване на територията на кв.Железник, в гр.Стара Загора – предварителен проект (л.69).

 

С Решение по протокол №39/07.11.2016г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ е определена пазарна стойност на ПИ с идентификатор №68850.501.30 по кадастралната карта на гр.Стара Загора с площ 4267 кв.м., собственост на З. П. С. и М.П.С. –Демирева в размер на 144 651 лева (л.39).

 

Със заявление вх.№10-33-58/22.02.2017г. от Община Стара Загора е заявено искане за съгласуване и одобряване на окончателен проект на ПУП – План за регулация и застрояване за кв.Железник (л.68)

 

С Решение по т.2.1 по протокол №09 от 22.02.2017г. на ЕСУТ е приет проекта за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване на кв. „Железник“, гр.Стара Загора (л.28).

 

С ДВ бр.21/10.03.2017г. от Община Стара Загора е съобщено, че на основание чл.128, ал.1 и чл.16, ал.4 от ЗУТ е изработен проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за територията на кв.Железник, с конкретно посочени квартали (л.62)

 

         С Решение по т.5.1 от протокол №16/12.04.2017г. ЕСУТ се е произнесъл по депозираните възражения относно проекта за ПУП за кв.Железник (л.59-61)

 

С предложение рег.№10-61-294/25.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, след направена корекция, е предложено на Общински съвет Стара Загора на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, вр. чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.2, т.4 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ да вземе решение, с което да се разреши възлагането за изработване на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване на територията на кв.Железник, обхващащ квартали №№ 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр.Стара Загора (л.23-27).

 

Предложението е разгледано от Постоянната комисия по териториално и селищно развитие и транспорт, като е изразено становище с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” и от Постоянната комисия по законност и обществен ред, като е изразено становище с 8 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” (л.10).

 

С оспореното в настоящото производство Решение №919 по протокол №22 от 25.05.2017г. Общински съвет Стара Загора е одобрен Проект за подробен устройствен план-изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв. „Железник“, гр.Стара Загора, вкл. в частта за процесните УПИ ІІІ, ІV и V в кв.686 (л.9). Актът е приет с 41 гласа „за“, 0 – „против“ и 2 – „въздържали се“. Решението е публикувано в ДВ, бр.48 от 16.06.2017г. (л.53).

 

За изясняване на обстоятелствата по делото е допусната, назначена и изготвена съдебно-техническа експертиза. Според заключението, съгласно предвижданията на процесния ПУП и Схема на Ел снабдяване към ПУП, подземното съоръжение, преминаващо през УПИ ІІІ-39,  УПИ ІV-39 и УПИ V-39 в кв.686 представлява Кабелна линия средно напрежение 20 kV (приложение №1 към СТЕ –л.143). То представлява елемент от техническата инфраструктура и е линейна мрежа на електроснабдяването. За процесния имот сочи, че се отнася хипотезата на ал.1 на чл.16 – територии с неприложена регулация по предходен устройствен план, не са определени необходимите площи за изграждане на обектите на техническата инфраструктура – Кабелна линия средно напрежение 20kV. Площта на трасето на т.н. линейна мрежа не е изключена от площта на новообразуваните  УПИ, като се позовава на приложената План-схема за Ел.снабдяване (приложение№1- л.139 и л.143 по делото). На следващо място, посочено е в заключението, че условието процентната част от площта на имотите си определена с плана, но не повече от 25 на сто, е спазено. Съгласно изработения и одобрен ПУП-ПР и ПЗ на кв. „Железник“ за кв.686 , редуцирана площ на ПИ 68850.501.39 е точно 25%. Твърди, че хипотезата на ал.4 е спазена включитено условието на всеки собственик на недвижим имот общината да определи равностоен урегулиран имот (имоти), в случая проектът сочи съобразен с местоположението на имотът в тази местност, но не и с точните кадастрални граници. Община Стара Загора не е изпълнила условието решението на Комисията по чл.210 да се съобщи на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план.

 

На въпрос №4, каква част от площта на от УПИ  ІІІ-39, ІV-39 и V-39 в кв.686 е заета от съоръжения на подземната техническа инфраструктура вещото лице дава следния отговор: площта заета от съоръжение на подземната инфраструктура – Кабелна линия средно напрежение 20kv по отношение на трите посочени имота е 41 кв.м  (л.140). Сочи, че ако се вземе предвид Наредба №16 от 09.06.2004г за сервитутите на енергийните обекти, в раздел Електрически кабели за ниско и средно напрежение, при трасе през урбанизирани територии, по оста на трасето – 1.5 м от едната страна и 0.6м от другата страна- към сгради, то тогава площта става 86.10 кв.м. В част ПЗ на ПУП сочи  застрояването е ограничено като в зоната на кабелната линия, застрояване е забранено (л.87 по делото).

Според отговора на въпрос №5, след редукцията, извършена съгласно чл.16 от ЗУТ при изработване на ПУП на кв.Железник бившия имот пл.№12661, който е бил с площ 4267 кв.м. е трансформиран в новообразувани четири поземлени имота УПИ ІІІ-39 с площ 1066 кв.м., УПИ ІV-39 с площ 107 кв.м. и УПИ V-39 с площ 1067 кв.м., собственост на жалбоподателите, и УПИ ХVІІІ-41 с площ 1472 кв.м., собственост на Т., М. и Х. Г. Посочва, че част от същия имот е идентичен с имот пл.№12661 по стария кадастрален план, а площта на УПИ ХVІІІ-41 е образувана от площта на ПИ 501.39 по КККР с площ от 987 кв.м. и ПИ 501.417 по КК на Община Стара Загора и ПИ 501.37 по КК с площ 485 кв.м (л.140 и приложения №4 и 5-л.146 и л.147).

 

В съдебно заседание вещото лице пояснява, че имотните граници на трите процесни имота не съвпадат с границите по действащия кадастрален план. Сочи, че подземното съоръжение по стария кадастрален план преминава през общински имот, а по новия план, след направената редукция имотите са се трансформирали с по-различни граници и при така изготвения ПУП това съоръжение вече преминава през трите УПИ, на които е съсобственик жалбоподателя.

        

         Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните изводи:

 

Оспорва се индивидуален административен акт по устройство на територията по смисъла на чл.214, т.1 от ЗУТ. Кръгът на заинтересованите лица е определен в чл.131, ал.1 ЗУТ – това са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данни от имотния регистър, а до приемането му – кадастралния регистър, чиито имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП. Жалбоподателят един от наследниците на З.П.С. (л.15) и според данните от кадастралния регистър за ПИ 68850.501.39  се легитимира като лице с право на собственост върху този имот и отредените за него УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39 и УПИ V-39 в кв.686 по ПУП (л.148). Този имот  при попълване кадастралната основа на квартал 642 „Железник“ гр.Стара Загора е отразен като имот пл. №12661 и е частично идентичен с ПИ 68850.501.39 по КККР на гр.Стара Загора (удостоверение №20-16-218 от 22.08.2017г. на главния архитект на община Стара Загора – л.98, заключение на СТЕ на л.138). Посочения ПИ е предмет на одобрения с Решение №919/25.05.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване на ПУП – изменение на ПРЗ за новообразувани имоти на територията на кв.Железник с посочени цифром квартали. За посочения ПИ са отредени с плана УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39 и УПИ V-39 в кв.686 по ПУП, онагледено на комбинирана скица-приложение №4 към СТЕ (л.146) и отразено в „Таблица на редуцирани поземлени имоти по чл.16“ (л.14).  Имотите, за които се легитимира жалбоподателя като съсобственик – УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39 и УПИ V-39 в кв.686 по ПУП, са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП по смисъла на чл.131, ал.2, т.1, вр. ал.1 от ЗУТ, следователно същият се явява заинтересована страна по смисъла на закона. В тази връзка се явяват неоснователни доводите на процесуалния представител на ответника за недопустимост на жалбата, поради липса на правен интерес. Жалбата е подадена в 30 дневния срок от съобщаване за решението чрез Държавен вестник бр.48 от 16.06.2017г, в съответствие с чл.215, ал.4, пр.второ от ЗУТ. Предмета на спора е определен с определение № 267/30.08.2017г. на АС Стара Загора, оставено в сила с определение №12708/24.10.2017г. на ВАС, а именно Решение №919/25.05.17г. на ОбС Стара Загора, с което е одобрен ПУП – изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване за новообразуваните имоти в кв.Железник, гр.Стара Загора в частта касаеща УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39 и УПИ V-39 в кв.686 по плана на гр.Стара Загора. С оглед на изложеното, жалбата спрямо посочената част е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество жалбата е и основателна.

 

Оспореното решение е прието от материално и териториално компетентен орган по чл.129, ал.1 от ЗУТ. Спазени са изискванията за кворум и мнозинство – актът е приет с  41 гласа „за“, т.е. повече от половината от присъствалите общински съветници /чл.27, ал.3 от ЗМСМА/. 

 

Решението отговаря на изискванията за форма и съдържание,  но е прието при съществени процесуални нарушения, както и в несъответствие с целта на закона.

 

Производството по приемане на Решението е открито с Решение №612 по протокол №15 от 27.10.2016г. на ОбС Стара Загора. Според това решение, взето на основание чл.124а, ал.1, вр. чл.134, ал.2, т.4 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ и по повод предложение вх.№10-1-516/12.10.2016г. и заявление вх.№ 10-33-310/04.10.2016г. на Кмета на община Стара Загора Общински съвет – Стара Загора разрешава да се възложи изработването на проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ за територията на кв.Железник, обхващащ квартали с изброени номера, сред които и кв.686. Към тази дата е одобрен за територията ПУП-ПРЗ с Решение №1335 по протокол №60 от 18.11.2011г. на ОбС Стара Загора. С решението за разрешаване изработването на проекта за изменение на ПУП се указва, че при разработване на ПУП-ПРЗ за неурегулирани имоти и за имоти с неприложена първа регулация да се приложат разпоредбите на чл.16, ал.1 от ЗУТ с коефициент на редукция 25%.

 

Указанието е приложено единствено относно редукцията. Спрямо процесния имот с оспорения ПУП за изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване на квартала,  площта на ПИ 68850.501.39 (4267 кв.м.) е редуцирана с 25%, същият е регулиран в УПИ ІІІ, ІV и V кв.686 (сумарно с площ 3200 кв.м).

 

Следователно указанието в разрешението за проектиране е спазено единствено относно процента на редукция. В нарушение на процесуалните правила, органът е допуснал смесване на производства като в хода на  производство по изменение на ПУП  извършва и регулиране на територия с неприложена регулация (вкл. ПИ 68850.501.39) като прилага процент на редукция, предвиден в чл.16, ал.1 от ЗУТ. Обстоятелството, че площта на имота се редуцира не е достатъчно, за да се определи плана като такъв по чл.16, ал.1 от ЗУТ.  Разпоредбата на чл.16, ал.1 от ЗУТ предвижда, че с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена регулация по предходен устройствен план да се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура – публична собственост. За осъществяване тези предвиждания за обекти на техническата инфраструктура – публична собственост,  с влизането  в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто. Разпоредбата на чл.16, ал.4 от ЗУТ съдържа изискване урегулираните поземлени имоти да са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл.210 от ЗУТ, като последното се съобщава на заинтересованите лица заедно проекта за ПУП и може да се обжалва в производството по обжалване на акта за одобряване на ПУП по ал.1. В случая, въпреки че такова решение на комисията по чл.210 от ЗУТ е налице, то въобще не е съобщено на заинтересованите лица, за да се приеме, че е налице процедура по чл.16, ал.1 от ЗУТ.

 

 

Настоящият състав намира, че в случая с оспореното Решение №919/25.05.2017г. от ОбС Стара Загора не е одобрен план по чл.16, ал.1 от ЗУТ, а е изменен ПУП на кв.Железник. Изложеното е и пречка изобщо да се осъществи контрол за законосъобразност спрямо процесния акт в частта му за посочените три УПИ кв.686.

 

Освен това в чл.67 от ЗУТ е въведено общото правило, че общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти. Видно от заключението на вещото лице и изложените от него в съдебно заседание пояснения се установява, че изработения ПУП предвижда подземното съоръжение – кабелна линия средно напрежение 20 kV да преминава през трите процесни УПИ. Следователно отреждането на тези УПИ не е съобразено и с материалната норма на чл.67, ал.1 от ЗУТ, което води до извода, че избраното градоустройствено решение по отношение на процесните имоти не е най-целесъобразното по смисъла  на чл.108, ал.5 от ЗУТ.

 

При тези данни се налага извода, че планът в оспорената част е приет в нарушение на процесуалните правила и в несъответствие със закона и неговата цел – правилно устройство на територията, което налага отмяната му.

 

При този изход на спора на основание чл.143 ал.1 от АПК се следва присъждане в полза на оспорващия Х. В. Щ., ЛНЧ **********,***, направените по делото разноски общо в размер на 1185лв, представляващи: държавна такса в размер на 10лв, такса за съдебно удостоверение – 5лв, за обявление в държавен вестник – 20лв, възнаграждение за адвокат по договор № 086326/10.07.2017г в размер на 600лв и за СТЕ в размер на 550 лв.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто АПК съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ по жалба на Х. В. Щ., Решение №919/25.05.2017г на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен Проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти в кв. „Железник“ гр.Стара Загора, обхващащ квартали №№638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664,665,666,667, 668, 669, 673,674 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,721, 723, 724, 726, 727, 732,733, 734, 735, 736 и 737 по плана на Стара Загора, В ЧАСТТА относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39,  УПИ V-39 кв.686, като незаконосъобразно.

 

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. В. Щ., ЛНЧ **********,***, сумата 1185лв. – разноски по делото.

 

     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: