Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№336                                                        04.12.2017г.                        град Стара Загора

 

    В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на седми ноември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                           

                    СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

при секретар   Минка Петкова                                                                          

и с участието на прокурора                                                                                                      като разгледа докладваното от съдия И.Янкова административно дело № 377 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е с правно основание чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

 

Образувано е по жалба на З.Д.В., подадена от пълномощника му адв.Зматина Й., против Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г на Кмета на община Стара Загора /л.5 по делото/, с която на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ и Констативен протокол № 1/22.05.2017г, е разпоредено да се премахне неправомерно външно отводняване и подмени компрометирана хидроизолация, находящи се в открита тераса към ателие №3 и №4,  в жилищна сграда с административен адрес ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора, като е посочен като собственик на терасата и самостоятелните обекти З.Д.В.. Определен е срок за изпълнение 30 календарни дни от съобщаването на заповедта.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна поради издаването й при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати нарушения на административно производствените правила. Жалбоподателят не оспорва че е собственик на имота, като го  е закупил през 2009г в завършено състояние. През зимата на 2011г година преди да се нанесат в него, с тях се свързала Жасмина Георгиева, по чийто сигнал е инициирано производството, тъй като в апартамента под неговите имоти се получил теч. При посещение на място заедно със строителя, жалбоподателя установил, че на тавана в нейното жилище има влага, но не под терасата, а навътре в стаята. Въпреки това, жалбоподателя настоял строителя да махне покритието от плочки на терасите, да се сложи изолация и ново покритие, което било изпълнено. През 2012г семейството на жалбоподателя се нанесло да живее в имота, като до зимата на 2016—2017г не е имало оплаквания от течове от Жасмина Георгиева. Твърди, че през февруари или март, поради постъпила жалба в община Стара Загора, с Д. се свързал собственика на строителната фирма, изпълнила строежа и заедно с г-н Стоманярски посетили имота. Направили оглед на терасите на ателиетата и установили, че няма компрометирано покритие, нито нещо в отводняването е променяно. След получаване на процесната заповед, жалбоподателя твърди,че разбрал за отправено към него предупреждение за ремонт, а писмото от 27.04.2017г твърди, че не съдържа яснота относно естеството на ремонта, който се следва за отстраняване на течове в жилището на Жасмина Георгиева. Твърди, че специалисти, до които се допитал, отрекли възможността течът да е от неговата тераса. Твърди още, че не е променял нищо по жилището си от закупуването му, освен полагането на хидроизолация и поставяне на плочки от най-високо качество на терасата, че Констативен протокол №1/22.05.2017 не е съставен в присъствие на него и съпругата му, нито му е връчван и се съмнява, че никой не е идвал на тази дата. Оспорва констатациите в този протокол и твърди, че не е ясно в какво се изразява премахване на неправомерно извършеното отводняване, каквото е разпоредено. Поради изложените съображения иска се отмяна на заповедта. Заповедта е връчена на 30.06.2017г. По изложените съображения, иска се съдът да отмени Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г на Кмета на община Стара Загора, както и да присъди на жалбоподателя разноските по делото съгласно списък..

 

Ответникът — Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото — мл.експерт Грозева, служител с юридическо образование в общината, заема становище за неоснователност на жалбата и иска отхвърлянето й като такава. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

По делото няма спор, а и се установява от представените доказателства, че жилищната сграда на адрес ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора е в режим на етажна собственост, като жалбоподателят З.Д.В. е собственик на апартамент—ателие № 3 и ап.ат.№ 4, на VІІ етаж нот.акт №9/2008г/, а Жасмина Георгиева е собственик на находящия се под тези обекти апартамент №24, на VІ-ти етаж от същата сграда.  

Спрямо жилищната сграда е издадено разрешение за ползване /Разрешение №ДК-07-195/16.12.2009г на Началник РДНСК – Стара Загора/. 

По делото не се спори и за това, че предвижданията по проект за отводняване на сградата в цялост и в частта за обектите, предмет на спора, са били изменени от строителя, без да са отразени в екзекутивна документация /л.47/. Според СТЕ ап.№24 по проект е предвиден като разположен под ателиета №№2 и №3, не и под ат.№4, а след извършени конструктивни и архитектурни промени на ателие № 3 и на ап.№24, ап.№24 се явява разположен под помещения от ат.№2, №3 и №4, както е и сега /л.48-49/. През май-юни 2012г била положена от строителя на сградата нова хидроизолационна замазка и плочи гранитогрес на източна тераса на ателие №3  и на западна тераса на ателие № 4 /СТЕ л.49/.

На 17.01.2017г. Ж.Георгиева, собственик на ап.№24, ет.VІ от посочената сграда подала жалба вх.№ 10-18-03 /17.01.2017г в община Ст.Загора с твърдения за вреди на ап.24 следствие теч от открита тераса към ателие №3 и №4 . Твърди, че отводняването на горните ателиета, преустроени в един имот, е в несъответствие с проекта.  Твърди две големи наводнения –през зимата на 2011г и зимата на 2017гТ и че строителната фирма и собственика на горния имот й отказват съдействие, вкл. й отказва достъп и съдействие за отстраняване на проблема. /л.19/.

На 31.01.2017г й е отговорено с писмо изх.№10-11-989/31.1.2017г на заместник кмета „САГ”, адресирано и до В.,  че общинската администрация не може да реши проблема и същият следва да се постави пред етажната собственост във входа /л.17/.

На 27.04.2017г, с писмо изх.№10-11-4420/27.04.2017г на Кмета на община Стара Загора, получено от З.В. на 05.05.2017г, на същия се съобщава за постъпилата жалба от Жасмина Георгиева относно нанесени й щети от теч от открита тераса към ателие № 3 и №4, поради неправомерно отводняване и компрометирана хидроизолация в жилищната сграда и на Зарков се вменява задължение /”Ви задължавам” / в 10 дневен срок от получаване на писмото да предприеме незабавни действия за тяхното отстраняване /л.13/.

На 22.05.2017г, 11:30ч е извършена проверка на място в ап.24, от горепосочената жилищна сграда —ул.”Сава Силов”№83, ет.6, от страна на Венцислав Ангелов, на длъжност „ст.специалист обществен ред” при община Ст.Загора, в присъствието като свидетели на други двама служители от общинската администрация— Йордан Минчев –„инспектор обществен ред” и Веска Сандева на длъжност ст.специалист отдел „Кадастър и регулации” и в присъствието на Жасмина Георгиева, собственик на този апартамент. Установено е, че „от нарушена хидроизолация на терасата /открита/ на ет.VІІ са се появили течове на таваните на източната и западната тераси на ап.24 на ет.6. Над източната тераса неправомерно е поставен подов сифон, от който с допълнителна PVC тръба е направено водохващане към водосточната тръба на терасата. Освен на терасите течове са се появили и в съседните прилежащи жилищни помещения на ап.24, ет.6 /л.12/.

Със Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г, Кмета на община Стара Загора —л.10,  на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ и Констативен протокол № 1/22.05.2017г, е разпоредил да се премахне неправомерно външно отводняване и подмени компрометирана хидроизолация, находящи се в открита тераса към ателие №3 и №4,  в жилищна сграда с административен адрес ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора, със собственик на терасата и самостоятелните обекти З.Д.В. /пункт №1/. Определен е срок за изпълнение 30 календарни дни от съобщаването на заповедта /пункт№2/.

Като мотиви са изложени следните обстоятелства: В община Стара Загора се сочи постъпила жалба вх.№ 10-18-03 /17.01.20217г, ведно със снимков материал от Жасмина Георгиева за нанесени щети на ап.24, на ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора, от теч от открита тераса към ателие №3 и №4, поради неправомерно външно отводняване и компрометирана хидроизолация в жилищна сграда на същия адрес. Отговорено се сочи с писмо изх.№10-11-989/31.1.2017г като са дадени предписания посочените проблеми да се поставят и разгледат от събранието на етажната собственост на входа, съгласно ЗУЕС. С писмо вх.№10-01-424/02.02.2017г от РО”НСК” Ст.Загора е наредено кметът на община Стара Загора да разпореди проверка на място за фактите и обстоятелствата , описани в жалба от 17.01.2017г на Жасмина Георгиева. Сочи се отговорено на това писмо с писмо изх.№10-11-1767/23.02.2017г за извършена проверка и дадено предупреждение на собствениците да извършат ремонт. Сочат се обаче неотстранени проблемите с външното отводняване и компрометирана хидроизолация от посочената открита тераса към ателие №3 и №4 , поради което до собственика на самостоятелните обекти З.Д.В. било изпратено писмо изх.№10-11-4420/27.04.2017г, с което на същия се вменява в 10-дневен срок от получаване на писмото да предприеме незабавно действия по отстраняване на нередностите, получено на 05.05.2017г, а след изтичане на посочения срок      причините за течовете не били отстранени. С оглед на горното на 22.05.2017г е съставен Констативен протокол № 1 от страна на Венцислав Ангелов, „ст.специалист обществен ред” при община Ст.Загора, в присъствието на други двама служители от общинската администрация— Йордан Минчев –„инспектор обществен ред” и Веска Сандева на длъжност ст.специалист отдел „Кадастър и регулации”. С посочения констативен протокол се сочи установено, че нередностите не били отстранени. Към 25.05.2017г проблемите  свързани с неправомерно извършено външно отводняване и компрометирана изолация не са отстранени от собственика З.Д.В..

 

По делото са приети като доказателства документите, образуващи преписката по издаване на оспорената заповед.

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена, изготвена и приета съдебно-техническа експертиза.  Според СТЕ , експертите потвърждават следи от течове в спалнята с изложение запад и на източната тераса пред дневната на апартамент №24 на Жасмина Георгиева Георгиева. Течът на източната тераса пред дневната на ап.№24 се сочи от изпълнен нов сифон /предвиден по проект на друго място — описан в т.1), който е заустен във Втр5, а течът в спалня с изложение изток според вещите лица може да е от Втр 5 на източната тераса или от неправилно свързани тръби и сифон в баня и тоалетна в ателие №3. Според експертизата от огледа на място на терасите на ат.№3 и 4, е установено  че няма никакви поражения на подовите покрития на двете тераси, но има много поражения на подовата настилка от теракот на източната тераса на ат.№2—променен външен вид на настилката, следи от много течове и мухъл. Според в.л.И., малко вероятно е според него да се търсят в неремонтираната тераса другите причини за теча /извън изброените от него възможни причини: че по проект трябва да са два сифона, а в действителност е един, свръзката на сифона с тръбата и неспазването на наклоните /л.56/.

 

Заключението на СТЕ като неоспорено от страните, компетентно и добросъвестно изготвено,  съдът кредитира с доверие.

По делото са събрани свидетелски показания, чрез разпит като свидетел на лицe К.С.Г.. Свидетелят твърди, че той е направил ремонта на терасите на жалбоподателя З.В.. Последният имал две тераси — към ат.№3 и №4, към двете стаички. Свидетелят твърди, че направил ремонт на западната тераса, понеже плочките били отлепени и имало теч. Там имало два сифона, направили ремонт на плочките, тъй като строителят не си бил свършил работата. След това З.В. го наел за ремонт и на другата тераса, към ат.№3. На тази тераса имало само един сифон, който бил по същия начин, с отлепени плочки. Сифонът бил качествен, от ф.”Хенкел”.Свидетелят твърди, че залепил плочките като тогава оправил цялата тераса към ат.№3, защото били в недобро състояние, но сифонът бил добър и не бил сменен. Ремонтът твърди, че се състоял в изваждане на всички плочки от терасата, почистване на същата, нанасяне на един слой хидроизолация и след това налепяне на плочките. За по-голяма сигурност и след като направили сифона, разкъртили около него за да видят дали имат теч. Там направили трайна хидроизолация на 60 см в диаметър около сифона, след което налепили плочки, поставили первази, които се поставят на терасата.

 

 Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл. 146 от АПК, намира за установено следното:

 

 

 

 

Оспорването, като направено от заинтересовано лице – собственик на обектите, спрямо които са разпоредени дейности със Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г. на Кмета на община Стара Загора, в нормативно установения срок  и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

 

 

 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г е издадена от  материално и териториално компетентен по чл.195 ал.4 от ЗУТ орган в лицето на кмета на община Стара Загора, в необходимата форма и съдържа мотиви.

Заповедта е издадена на цифрово посочено основание чл.195 ал.5 от ЗУТ, но упражненото правомощие съответства на чл.195 ал.4 от ЗУТ. Разпоредбата на чл.195 ал.5 от ЗУТ  предвижда правомощие на кмета на общината да задължи със заповед собствениците на  заварени или търпими строежи да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и др.обекти по чл.151 ал.1, временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата, спокойствието на гражданите.   Тази разпоредба обаче е неотносима към упражненото в случая правомощие, тъй като със Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г не се разпорежда ремонтиране на неподходящ обект от изброените, нито работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, спокойствието, а се задължава собственика на ат.№3 и ат.№4 от посочена жилищна сграда да извърши в определен срок /30 дни/ ремонтни дейности. Така упражненото правомощие съответства на регламентирано в чл.195 ал.4 от ЗУТ, според която норма в случай че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване. Неправилното посочване на относимата към упражненото правомощие разпоредба не е съществено нарушение, което само по себе си да обуславя отмяна на заповедта.

 

Отменително основание обаче е допуснатото при издаване на заповедта съществено нарушение на административно производствените правила. Процедурата за издаване на заповедта е регламентирана в чл. 196 от ЗУТ. Нормата на чл. 196, ал.1 от ЗУТ задължава органът да назначи комисия със задача да определи състоянието на строежа и необходимите дейности за него. Разпоредбата на чл. 196, ал.2 от ЗУТ  задължава органът да издаде заповедта след събиране от комисията, назначена по реда на ал.1, на всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и след изслушване на заинтересованите лица, които обстоятелства е необходимо да са обективирани в съставен за целта протокол. Протоколът следва да отрази данните от работата на комисията и да предложи на кмета съответните действия, вкл.относими към хипотезите на чл. 195, ал.4 от ЗУТ. Редът по чл. 196, ал.1 и 2 от ЗУТ е приложим за всяка една от хипотезите на чл. 195, ал.1, 3, 5 и 6 от ЗУТ. В случая, кметът на Община Стара Загора не е издал заповед за сформиране на комисия и липсва протокол от нейната работа. Представения по делото Протокол №1/22.05.2017г е съставен от общински служител, на длъжност „старши специалист обществен ред”, а не от нарочна Комисия. Обстоятелството, че са присъствали като свидетели и други служители от общинската администрация, не означава, че същите са действали като членове на нарочно определена за целта комисия. Протоколът обективира дейност по проверка и констатация състоянието на ап.24, ет.VІ — появили се течове на таваните на източната и западните тераси и в съседните прилежащи жилищни помещения, както и по констатиране вероятната причина за течовете — от нарушена хидроизолация на терасата /открита/ на ет.VІІ.   Констатирано е, че над източната тераса е неправомерно поставен подов сифон от който с допълнителна PVC тръба е направено водохващане с водосточната тръба на терасата.    Протоколът изобщо не сочи на констатации за състоянието на ап.ателие №3 и № 4, собственикът на които е задължен с оспорената заповед. Няма данни същият да е бил предварително уведомен за датата на проверката и да е бил поканен да присъства, съответно и да бъде изслушан.  Следователно Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г е издадена  без състоянието на обекта му да е преди това констатирано, нито да са констатирани необходимите дейности, и без собственика да е  преди това  изслушан, в нарушение на чл.196 ал.2 от ЗУТ. Посоченото нарушение не се явява отстранено с получаване от страна на З.В. на писмо изх.№10-11-4420 /27.04.2017г на кмета на община Стара Загора, тъй като в него не се  съдържа такава покана.

 

Процедурата за издаване на заповедта по чл. 195, ал.4 от ЗУТ е строго формална. Същата е гаранция за спазване правото на участие на собствениците в изясняване на фактите и обстоятелствата по случая и за спазване на принципа за истинност в административния процес по чл. 7 от АПК. Нарушението на процедурата е съществено и на самостоятелно основание води до незаконосъобразност на оспорения административен акт.

 

Съдът намира, че в случая има проявление на материално-правните предпоставки по чл. 195, ал.4 вр. с ал.1 от ЗУТ за издаване на заповед, но разпоредените дейности като съдържание не са необходимите по смисъла на закона.

 Съгласно разпоредбата на чл.195 ал.4 от ЗУТ  „в случай че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване”.  Следователно задължаване на собственика по смисъла на ал.4 на чл.195, се следва в две хипотези или в случай че обект по ал.1 не се поддържа в добро състояние, а според ал.1— „Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики”/първа хипотеза/, или — в случай че възникнат обстоятелства по ал.3 „при аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината” /втора хипотеза/.  Разпоредбите на ал.1 и ал.3 на чл.195 ЗУТ регламентират задължения на собствениците— по поддържане на обекта и по неизвършване на промени в него /ал.1/, и по предприемане на незабавни действия при аварии или други обстоятелства, застрашаващи с увреждане или разрушаване обект по ал.1.  Следователно правомощието по ал.4 на чл.195 от ЗУТ, с което разполага кмета — да задължи собственик с необходими ремонтни и възстановителни дейности, се упражнява в хипотеза на неизпълнение от страна на собственика на визираните в ал.1 и ал.3 негови задължения. Целта е извършването на „необходимите” дейности, а  необходими са дейностите, чието съдържание кореспондира на неизпълненото задължение от визираните в ал.1 и ал.3.  В случая не е налице ал.3, доколкото не се сочат аварии или застрашаващи обстоятелства. Следите от теч в ап.24 каквито са установени обаче във вероятна причинна с ап.-ат.№3 и №4, потвърдена и от СТЕ сочат на неизпълнено задължение на собственика на тези обекти по поддържане на състоянието им  технически изправно и ефективно състояние от гл.т. на отводняването. СТЕ потвърди, че течът на източната тераса пред дневната на ап.№24 е от изпълнения нов сифон, който е заустен във Втр5,  а течът в спалня с изложение изток според вещите лица може да е от Втр5 на източната тераса или от неправилно свързани тръби и сифон в баня и тоалетна в ателие №3 /л.49/.

Т.е. обстоятелствата правилно са преценени от органа като неизпълнено от собственика на ат.№3 и 4  негово задължение. Неизпълненото задължение е  по чл.195 ал.1 от ЗУТ вр.с чл.169 ал.1 т.3 —по поддържане на обекта в техническо състояние, съответстващо на изискванията към строежите от гл.точка хигиена, здраве и околна среда и то принципно може да обуслови издаване на заповед по ал.4 на чл.195 от ЗУТ, но със съдържание, кореспондиращо на неизпълненото задължение.  В този смисъл, необходими  от гледна точка изискванията за хигиена, здраве  и околна среда са дейностите по осигуряване на ефективно отводняване на въпросната тераса към ат.№3 и №4, а премахването на неправомерно външно отводняване, каквото е разпоредено, не съответства на съдържанието на установеното като неизпълнено задължение.  Разпоредената дейност по премахване на неправомерно външно отводняване на тераса не кореспондира на задължение по чл.195 ал.1 вр.с чл.169 ал.1 т.3 от ЗУТ, тъй като тази норма не визира като задължение такова активно поведение.

От друга страна, разпоредените дейности по подмяна на компрометирана хидроизолация обаче не са необходими, тъй като не се доказа да е налице компрометирана хидроизолация на открита тераса към ап.ат.№ 3 и №4 на етаж VІІ от жилищната сграда на адрес ул.”Сава Силов” № 83 в гр.Стара Загора. Според СТЕ от огледа на място на терасите на ат.№3 и 4, вещите лица сочат, че няма никакви поражения на подовите покрития на двете тераси. Следователно като е разпоредил със заповедта  да се премахне неправомерно външно отводняване и подмени компрометирана хидроизолация, находящи се в открита тераса към ателие №3 и №4, кметът на община Стара Загора е издал заповедта в несъответствие с материалния закон.

 

По тези съображения оспорената Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г на Кмета на община Стара Загора като постановена при съществено нарушение на процесуалните правила и в несъответствие с материалния закон, подлежи на отмяна.

 

При този изход на спора на основание чл.143, ал.1 от АПК на жалбоподателя се следват направените от него разноски каквито се установяват в размер на 910лв, от които 10 лв — държавна такса, 500лв — за адвокатско възнаграждение, 400лв— депозит за СТЕ и община Стара Загора следва да бъде осъдена да му ги заплати.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК и чл.219 от ЗУТ, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТМЕНЯ по жалба на З.Д.В. Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ и Констативен протокол № 1/22.05.2017г, е разпоредено да се премахне неправомерно външно отводняване и подмени компрометирана хидроизолация, находящи се в открита тераса към ателие №3 и №4,  в жилищна сграда с административен адрес ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора, собственик З.Д.В., при срок 30 календарни дни от съобщаването на заповедта, като незаконосъобразна.

 

ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на З.Д.В. ЕГ ********** сумата 910 /деветстотин и десет/лв, представляваща разноски по делото.

 

  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                           СЪДИЯ: