Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                          № 98             18.04.2018г.     град Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

        Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на двадесети март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                                                                               СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

 

       

при секретар   Минка Петкова                                                                            и с участието

         на прокурора                                                                                                            като разгледа

         докладваното от съдия Ирена Янкова административно дело № 424 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:                                                                      

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.   

 

            Образувано е по жалби, подадени от Х.С.Ш., чрез адв.Д.М. и от Е.Г.В. против Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, като за изброените УПИ се установява смесена устройствена зона Сж, одо, - за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване-свързано, високо застрояване, с височина Н до 24м, при показатели максимална плътност на застрояване 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване /Кинт/ 4.5, минимална озеленена площ 20%, съгласно приложен проект.

            В жалбите са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт по съображения за постановяването му в нарушение изискванията за форма, в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон, и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Жалбоподателите обосновават правния си интерес с това, че притежават вещни права на собственост върху имоти, съседни на имотите, предмет на плана – Ш. –по отношение на УПИ ІІІ-4253, а жалбоподателката В. –по отношение на УПИ ІV-4254, кв. 329, които се явяват имоти през дъно на УПИ ХІV-4252 и съответно УПИ ІХ-4257. В жалбите и чрез процесуалните си представители – Ш. чрез адв.Д.М., съответно В. чрез  адв.Ст.Т., СтАК, поддържат, че оспорените ПУП-ПЗ и РУП са в нарушение на устройствените правила, изисквания и нормативи за устройство на територията: предвидените показатели за застрояване на  УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора  не съответствали на определените с влезлия в сила Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Стара Загора максимално допустими стойности на параметрите за застрояване и определените за зоната такива в Наредба № 7/2003г. Жалбоподателя Ш. твърди още, че предвиденото високо строителство в изброените имоти ще засенчи неговата сграда и ще влоши условията за застрояване, вкл. проектираното, но нереализирано все още застрояване на пристройка и надстройка на сградата в неговия имот /УПИ ІІІ-4253 разположен на ул.“Искър“ и срещулежащия имот от другата страна на ул.“Искър“/. На следващо място оспорващия Хр.Ш. счита, че неправилно са определени стойностите на отстоянието по чл.31 ал.2 т.2 от ЗУТ до границата към дъно на УПИ  /L10/  и отстоянието по чл.32 ал.2 от ЗУТ /L13/ до жилищната сграда на основно застрояване през дъно /т.е. до сградата в неговия имот/.  Обосновава че L13 неправилно е посочено цифром 17.5м, без да е посочен начина, по който е изчислено, поддържа, че неговата сграда обективно няма реализирани нежилищни етажи, поради което не би следвало да се намалява стойността на необходимото отстояние /L13/. Излага и доводи, че не се следва промяна на зоната, в която попадат имотите и тя е за жилищно застрояване, не и за обществено и делово обслужване. Поддържат още че обжалваният административен акт е необоснован от гл.т на фактическите основания, обусловили одобреното изменение, тъй като не било налице съгласие на всички собственици и носители на ограничени вещни права върху имотите /чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ/.           По изложените доводи  жалбоподателите отправят искане съда да постанови отмяна на Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора и да присъди направените от тях разноски.

 

            Ответникът по жалбата – Главен архитект на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото юр.Д.Вълчева обосновава, че жалбите  са неоснователни. Твърди, че по делото са събрани доказателства обосноваващи изпълнение на законовите изисквания при издаването на заповедта Твърди, че планът не води до влошаване условията на застрояване и ползване имотите на жалбоподателите и че показателите на плана съответстват на устройствените параметри предвидени в ОУП за смесена зона. По така изложените съображения се иска отхвърляне на жалбите като неоснователни и присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на Община Стара Загора в минимален размер.

 

            Заинтересованата страна – „А.Т.И.” ООД ***, чрез пълномощника си по делото адв.П., оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че одобрените изменения на ПУП – ПЗ са съобразени с нормативно регламентираните правила за устройство на територията, като не са налице сочените от жалбоподателите пороци на оспорения административен акт.  Твърди налице предпоставката по т.6 на чл.134 ал.2 от ЗУТ – за съгласие на всички собственици и притежатели на вещни прав в процесните имоти, вкл.с дадено съгласие от Н.Т.-собственик на гараж в УПИ ХІV-4252 на възложителя В.Т.. Изтъква, че при изработване на ПУП възложителите не са били длъжни да изискват, съответно да се съобразяват с инвестиционни проекти за съседните имоти на тези, за които възлагат проектиране. Процесния ПУП е бил съобразен с действащия за УПИ ІІІ4353 ПУП от 1993г, предвиждащ ниско застрояване (триетажна жил.сграда) с предвиден гараж, вкл. и с ПУП от 2012г за УПИ ІХ-4257, в които е отразено наличие на полуподземен етаж на застрояването в имот 4353, т.е. нежилищен етаж, височина 150см. Обосновава, че тази височина правилно е била взета предвид от проектанта при изчисляване формулата за L13 –разстояние през дъно, вкл. че е законосъобразно изчислено това и всички други отстояния. Довода на жалбоподателя Ш., че нежилищен етаж обективно не съществувал твърди недоказан. Излага и подробни доводи в смисъл, че оспорения план съответства на ОУП. Изтъква, че с процесния ПУП се определят конкретно предназначение и режим на устройство на имотите, като поставянето им в зоната Сж, одо, позволява и определянето на параметрите на застрояване, като конкретните били съответни на Наредба № 7 /2003 ПНУТ – чл.4 ал.6, вр. с ал.7 и чл.5 ал.3. Обосновава относно показателя Кинт, предвиден стойностно на 4.5,  че не превишава стойностите по ОУП, като се основава на тълкуване смисъла на забележката към ОУП, който счита, че сочи на допустимост на прилагане на изключението и в зони, необозначени със символ звездичка, но при условията, посочени в забележката – за отделни сгради и след обемноустройствено решение и РУП. Така в случая счита изпълнени тези условия. По изложените съображения, отправя искане за отхвърляне на жалбите против Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, както и присъждане в полза на „А.Т.и.“ ООД направените разноски.

 

 

            Заинтересованите страни – С.И.Ш., К.М.И., Т.Б.Б., В.С.С., Г.П.Б., К.П.Б., П.С.С., П.Б.Д., К.Р.Б., П.С.И., В.П.С., И.Д.П. – редовно и своевременно призовани не се явяват, нито представляват по делото и не изразяват становище по основателността на жалбата. Заинтересованите страни Н.А.Т.,  П.Д.П. се явяват, но не заемат становище по основателността  на жалбата.

             

            Въз основа на съвкупната преценка на представените и приети по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

            По делото се установява, че предмет на разработката са съседни УПИ, а именно УПИ ІХ-4257 , кв.329 по плана на гр.Стара Загора, собственост на „А.Т.И.“ ООД /н.а.№159/2008г – л.201/, УПИ ХІV-4252 кв.329 е собственост на В.П.С. /н.а.№192/2004г л.211/ със суперфициар Н.А.Д. /н.а. № 26/1975г/, а  и УПИ ХV-4258 в кв. 329 е собственост на Т.Б.Б. и П.Б.Д., съгласно делбен протокол по гр.д.№809 от 1997г на СтРС, л.208 и нот.акт № 167/1997г л.207-209, л.205; и съгласно скици на л.204-205.   Имотите са с идентификатори съответно УПИ ІХ-4257 – 68850.509.4257, УПИ ХІV-4252 – 68850.509.4252, а  и УПИ ХV-4258- 68850.509.4258 /скици от СГКК на стр.202, 213, 214/. Преди изменението, действащия за УПИ ІХ-4257  ПУП е одобрения със Заповед № РД-25-861/17.05.2012г  като същият предвижда параметри: Пз80%, Кинт 3, Оз мин.20%,макс височина ≥15м, Начин на застрояване свързано, индекс Жг, първи нежилищен етаж /л.87, л.237-239, СТЕ л.293/. Действащия, преди изменението ПУП –ПЗ за УПИ ХІV-4252 и ХV-4258 е одобрен със заповед № 214 /09.02.1993г, като тези имоти са отразени като жилищни, със средна височина и магазини в първи нежилищен етаж /“М+3/ - СТЕ л.293.

            УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 не граничат с ул.“Искър“, първите два имота граничат с дъното си с УПИ ІІІ-4253/на оспорващия Хр.Ш., а УПИ ІХ-4257 – с УПИ ІV-4254 – на Е.В. /л.10Б/.

            В полза на собствениците на УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора е било разрешено проектиране на ПУП изменение на ПЗ и РУП със Заповед № 19-13-7 от 11.01.2017г на Главния архитект на Община Стара Загора на основание чл.134 ал.2 т.6 и чл.135 ал.3 от ЗУТ като в същите се установи смесена устройствена зона, Сж, одо, високо свързано застрояване в три имота и при градоустройствени показатели: височина на застройката повече от 15м, Пз 80%, Кинт-4, Оз мин 20% съгласно техническо задание и скица /л.59, л.83 , 84, л.86/. Заповедта е обявена във в.Старозагорски новини –л.218-219.

            Проектът е внесен със Заявление вх. № 19-11-17 от 18.01.2017г /л.58, л.199/, подадено от  „А.Т.и.” ООД ***, В.П.С. и Т.Б.Б. с искане  до Главния архитект на Община Стара Загора за съгласуване и одобряване на ПУП-ПЗ и РУП за собствените им  имоти съответно: УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора.  Съгласно обяснителната записка към част Архитектурна-л.206,   целта на проекта, съгласно инвестиционните намерения на заявителите,  е да се установи устройствена зона Сж одо за трите УПИ  при градоустройствени показатели –височина на застройката ≤24м, Плътност на застрояване /Пз/ – 80%, Коеф.на интензивност /Кинт/ 4.5, минимална озеленена площ Оз 20%. Представена е  графична част от проекта – ПЗ л.215 и РУП л.216 и сл.

            С Решение по т. 2.1 от Протокол № 04 от 25.01.2017г. на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Стара Загора, е приет проектът за ПУП – изменение на План за застрояване и Работен устройствен проект за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора.

            За изработения проект е изготвено съобщение до заинтересованите лица изх. № 19-99-50 от 01.02.2017г /л.193/. Подадени са жалби от Х.С. С. на 16.02.2017г –л.180, и на 01.03.2017г от Е.Г.В. л.179 и от И.Д.П. на 02.03.2017г л.178. Възраженията са разгледани от ЕСУТ при Община Стара Загора и приети за частично основателни, по съображения – Решение по т.5.2 от Протокол № 13 от 22.03.2017г на ЕСУТ. Указано е да се преработи проекта след което да се продължи процедирането му съгласно чл.129 ал.2 от ЗУТ.

            Преработения проект на ПУП-ПЗ и РУП е внесен със заявление вх.№ 19-11-174 / 04.05.2017г, разгледан е и приет от ЕСУТ с решение по т.2.2. протокол № 20 /10.05.2017г на ЕСУТ –л.170-175. За изработения проект е изготвено съобщение до заинтересованите лица изх. № 19-99-207 от 11.05.2017г . На 23.05.2017г възражение срещу същия е подал Хр.Ш..

            С решение по т.5.1 протокол № 27 / 28.06.2017г на ЕСУТ при община Стара Загора е прието, че възражението е нецелесъобразно, проектантът е осигурил необходимите отстояния за УПИ ІІІ-4253 и УПИ ІV-4254 –имоти през дъно за евентуални бъдещи възможности за застрояване. Прието е, че проектът е изработен съобразно изискванията на ЗУТ и  ЕСУТ е постановил приемането му.

             Със Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, на основание чл.129 ал.2, чл.110 ал.1 т.3 и 4; чл.113; чл.21 ал.2, чл.23 ал.1 т.3, чл.24, чл.25, чл.31 ал.1 и ал.2, чл.32 ал.1 и ал.3; чл.35 ал.2 и чл.43 ал.1 от ЗУТ; чл.16 т.3; чл.39; чл.72 ал.1 т.3; чл.74; чл.75 ал.1; чл.79 и чл.82 ал.1 и ал.10 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ; Заповед № РД-25-861 от 17.05.2012г на Община Стара Загора за одобряване на ПУП, Заповед № 19-13-7 от 11.01.2017г за възлагане изработване на ПУП-изменение на ПЗ; Заявление вх.№ 19-11-174 от 04.05.2017г за съгласуване на ПУП и РУП; Протокол № 20, т.2.2. от 10.05.2017г на ЕСУТ при Община Стара Загора /разглеждане на проект/, Констативен акт от 26.06.2017г, Протокол № 27 по т.5.1. от 28.06.2017г на ЕСУТ при община Стара Загора, Заповед № 10-00-241 от 15.02.2017г, е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, като за изброените УПИ се установява смесена устройствена зона Сж, одо, - за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване-свързано, високо застрояване, с височина Н до 24м,при показатели макс плътност на застрояване 80%, макс.коефициент на интензивност на застрояване – Кинт 4.5, минимална озеленена площ 20% съгласно приложения проект. Графичната част на проекта е представена на л.73, л.74, л.78, л.215.

             По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорената Заповед 19-12-171 /17.07.2017г. декларация от Н.А.Т., като собственик на гараж в УПИ ХІV-4252 / л.316/, извадка от ОУП на гр.Стара Загора/л.268-269, извадка от ПУП –ПЗ и РУП за УПИ ІХ-4257, одобрен със Заповед № РД-25-861/ 17.05.12г л.304 и сл., инвестиционен проект за пристрояване и надстрояване на сградата  в УПИ ІІІ-4253 и удостоверение от 25.01.2007г за въвеждането й в екплоатация /л.270 и сл/  и др..

            За изясняване на обстоятелства от значение по делото са допуснати, назначена и изслушани две съдебно-технически експертизи – първоначална на л.257 и повторна на л.289 по делото, заключенията по които, съдът възприема като обективно, обосновано, компетентно и добросъвестно изготвени. Съгласно заключението на в.л.арх. Д.Х. /л.257 и сл./ територията на УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 кв.329 по плана на гр.Стара Загора попада в обхвата на действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1158  от 26.05.2011г. на Общински съвет - Стара Загора, в жилищна устройствена зона с предимно високо застрояване, означена като Жг, при параметри: Пз -25-70%, Кинт -1.0 до 1.5 макс.3, Оз – 50-60%, мин.30%, максимална кота корниз- 24м за жилищни и обществени сгради, начин на застрояване свободно или свързано, като счита, че одобрените с процесната заповед параметри на застрояване съответстват на ОУП, тъй като установяват конкретно предназначение на имотите -за жилищно и обществено и делово обслужване и режим на устройство. Макар максимално допустимия Кинт да е 3, позовава се на забележка към ОУП, че е допустим Кинт 4.5 за отделни УПИ или групи УПИ, което се доказва с РУП и процесните имоти попадали в такава зона. Параметрите на застрояване на имотите, предмет на плана сочи че не влияят върху параметрите на застрояване на УПИ ІІІ-4253 на жалбоподателя Ш.. В отговор на въпрос №6, относно отстоянията, сочи, че с изменение на ПЗ и РУП са взети отстоянията към дъното на трите УПИ, вкл. към съседните УПИ ІІІ-4253 и ІV-4254 кв.329, с които трите УПИ, предмет на оспорения план граничат регулационно с дъното си.. Застройката, предвидена в трите УПИ и отстоянието й от ул.“Искър“,  няма отношение към разработения ПУП-ПЗ и РУП.  В отговор на въпрос №7 сочи, че са вярно изчислени в процесния ПУП  стойностите на средните нива прилежащ терен за процесните имоти – ІХ-4257, ХІV-4252 и ХV-4258, кв.329, както и височините на предвиденото в тях застрояване.              Твърди, че в УПИ ІІІ-4253 и УПИ ХІV-4254 е предвидено застрояване с дълбочина от 16м и с тази промяна настъпила разлика в отстоянията L11 и L13 , като било коригирано само отстоянията L11, а отстоянието  L13 такава промяна не била дадена и е останал записа до съществуващата застройка /СТЕ л.268/. За яснота отстоянията L11 обозначава разстоянието между застройката в УПИ ІХ-4257 до тази в УПИ ІV-4254 на В., а  L13 –/между застройката в УПИ ХІV-4252  и УПИ ІХ-4257 до тази в УПИ ІІІ-4253-на Ш. /л.73/. Това, че е съобразена предвидената 16.00м застройка в имотите към дъно на процесните според експерта означавало че трябва да се преизчисли и  отстоянието L13, което  е посочено като изискуемо 23.90м, действително 22.90м/. Сочи за L-10 че  е котирано с реална стойност 9.20м в РУП, „разрез през УПИ ІХ-4257“ и надвишава минимално изискуемото повече от 6м.   Сочи верни стойностите на средните нива прилежащ терен за процесните имоти – ІХ-4257, ХІV-4252 и ХV-4258, кв.329, както и височините на предвиденото в тях застрояване.  Относно отстоянието  L-10 -9.20м посочва, че е вярно дадено в РУП, „разрез през УПИ ІХ-4257“ и надвишава минимално изискуемото повече от 6м.

            Според СТЕ, изготвена от в.л.арх.С.Я. уточнява, че в действащия ОУП на гр. Стара Загора в забележка като изключение е предвидена възможност за максимален коефициент на интензивност на застрояване – Кинт – 4.5 за централната устройствена зона и за територията, попадаща в Археологически комплекс „Августа Траяна”, за прилагането на което изключение е необходимо изработването на РУП и обемно устройствено решение. В случая  процесните имоти не попадат в тези зони. Но отбелязва че превишение на височината, каквото забележката към ОУП  допуска,  не е отразено със звездичка за никоя част от територията по ОУП /л.299/.

            Относно отстоянията - в отговор на  въпрос №7 „А“, приема, че средните нива прилежащ терен са вярно изчислени, вкл.кота терен южна страна, и „В“ че L10 е правилно и коректно определено L10≥6, като е   взето предвид: в разрез през УПИ ІХ-4257 че L10 e котирано на 920см, а в силует от североизток за УПИ ХV-4258 L10 e котирано на  6м и съответства на норматива L10≥6.

            Относно обаче формулата за L13, арх.Я. е констатирала неточности във формулата, съответно и изчислението, предвид постъпилата след изготвяне на проекта информация за липса на нежилищен етаж в сградата на Ш.. В отговор на въпрос №7, сочи проверила изчислението на височините /л.295/,  H4 =21м - приема че отговаря на югоизточната височина на сградата в УПИ ІХ -4257, но за Н3 =17.5м –не знае как е изчислено.  С оглед приобщения инвестиционен проект за сградата на Ш. в УПИ ІІІ-4253 сочи, че приземния етаж е жилищен, няма нежилищен. При изслушване на заключението допълни, че в хода на проектирането може и да не е имало данни за инвестиционни проекти в имотите през дъно, но с оглед направените възражения, следвало е да се вземе предвид обективното състояние  на сградата в имота през дъно /на Ш./.  В отговор на въпрос № 8 – дали правилно е зададена формулата за L13 в оспорвания ПУП-РУП, съгласно чл.32 ал.2 и 3 ЗУТ  ( L13= мин 1.5х (Н4-h1)-d1 ? Възпроизвежда правилото на чл.32 ал.2 и ал.3 ЗУТ, след което сочи, че правилно би било да се изпише точно 1.5 х (Н3-h1)-d1, където H3 е височината на засенчващата сграда/ не Н4/, h1 e височината на нежилищите етажи на засенчената сграда,  а d1 е разликата между средните нива на прилежащия терен при двете сгради. Проблемът според експерта е, че стойностите, с които са заместени величините не са верни. От „Силует от северозапад“ отчитаме Н3 = к.к.232.67 – с.к.п.т. 214.88 = 17.79м. С оглед на това, че в съществуващата сграда в УПИ ІІІ -4253 /на Ш./ няма нежилищен етаж, следователно h1 = 0. Експертът се позовава на „разрез през ІХ-4257“ и „Силует от северозапад“ за да отчете d1 = к.т.215.95 – с.к.п.т.214.88м =1.07м. При което по формулата  L13 = 1.5х (Н3-h1)-d1 или L13= 1.5х (17.79- 0 ) – 1.07м = 25.615 м. Според експерта грешните стойности във формулата за L13 в РУП /стр.174 са останали от предишна редакция на РУП.  Експертът инж.С.Я. счита, че с ПУП са съобразени параметрите за застрояване според ОУП съответно за установената смесена зона.

           

            По допустимостта на жалбата:

 

            В разпоредбата на чл.131 ал.1 от ЗУТ е определен кръга на заинтересуваните лица в административното производство по одобряване на устройствените планове и техните изменения, а именно това са собствениците и носителите на ограничени вещни права, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ. В случая с одобрения с обжалваната заповед  ПУП-ПЗ се променя предназначението на   УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258, кв. 329 по ПУП на гр.Стара Загора, а именно – от предназначение за жилищно застрояване, с оспорения план -одобрен със  Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора – имотите се установяват в  смесена устройствена зона (Сж, одо) и се отреждат за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване. Това е и конкретното предназначение на всеки от УПИ, видно от таблицата към графичната част /л.73, л.215/. Предназначението на имотите и териториите „за жилищни нужди”, и това за смесено предназначение” нормативно е разграничено в чл.4, ал.7, т.1, т.1 и т.18 от Наредба № 7/ 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /Наредба № 7/2003/.              Жалбоподателите в настоящото производство – Х.С.Ш.   е собственик на УПИ ІІІ-4253 /нот.акт на л.21/, съседен от север на УПИ ХІV-4252 и ІХ-4257, а Е.Г.В.  на УПИ ІV-4254, разположен северно от УПИ ІХ-4257. Следователно изпълнена е хипотезата на чл.131 ал.2 т.4 във връзка с ал.1 от ЗУТ, жалбоподателите като собственици на имоти, засегнати от предвижданията на плана имат качество на заинтересовани лица.

            Жалбите са подадени в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ, според която норма жалбите и протестите против индивидуални административни актове по ЗУТ се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му. Според чл.136, ал.1 от ЗУТ проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма. С оглед препращащата разпоредба на чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с връчването на оспорената Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г. на Главния архитект на Община Стара Загора , следва да намери приложение нормата на чл.129, ал.2, изр. второ от ЗУТ, предвиждаща, че заповедта за одобряване на ПУП се съобщава на заинтересованите лица при условията и по реда на АПК. В случая на 18.07.2017г са били уведомени  Ш. и В. за издаването на оспорената заповед /съобщение на л.17 по делото/,  жалбите им са подадени на 31.7.2017г и се явяват  в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ. Предвид гореизложеното съдът приема че оспорването, като направено от легитимирани по см. чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т. 4 от ЗУТ лица, в предвидения от закона срок и срещу акт по устройство на територията, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност съгласно чл.215, ал.1 във вр. с чл. 214, т.1 от ЗУТ, е процесуално допустимо. 

 

           Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените от жалбоподателите оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл.168 ал.1 вр.с чл.146 от АПК, намира, че разгледани по същество жалбите са основателни.

 

            Оспорената Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г. е издадена от материално и териториално компетентния административен орган – Главен архитект на Община Стара Загора, съобразно и в рамките на надлежно делегираните му правомощия на основание §1, ал.3 от ДР на ЗУТ и Заповед № 10–00–241/ 15.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора.  

            Заповедта е постановена в предвидената от закона форма и при спазване на нормативно установените изисквания по чл.59, ал.2 от АПК за съдържание на административния акт. Неоснователно е оплакването на жалбоподателите, че  в оспорената Заповед не са изложени мотиви вкл. обстоятелствата, които са наложили изменението. Смисълът на вложеното в нормата на чл. 59, ал.2, т.4 от АПК изискване, е актът да съдържа описание на конкретните факти, въз основа на които административният орган е приел, че са налице регламентираните материално правни предпоставки за упражняване на предоставена му от закона компетентност. В случая като материалноправно основание за издаването на обжалваната заповед и на одобреното със заповедта изменение на ПЗ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 кв.329 по плана на гр.Стара Загора, е посочена разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, съгласно която влезлите в сила подробни устройствени планове /каквито са планът за застрояване - чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и работния устройствен план – чл.110 ал.1 т.4 от ЗУТ/, могат да се изменят когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях.  Съгласно разрешението, дадено в ТР №16 / 31.03.1975г на ОСГК, няма пречка мотивите да се съдържат  в отделен документ, предхождащ постановяването на акта и когато този документ е съставен с оглед предстоящото издаване на заповедта. Особеностите на актовете, издавани по реда и при условията на ЗУТ, във връзка с мотивирането им, обуславя възможност за извличане на фактическите основания за издаване на крайния акт от документацията, удостоверяваща започването, движението и приключването на административното производство, включително съставената в проектната фаза за изменение на ПУП, както и актовете на колективния помощен орган - ЕСУТ. В случая представените като част от административната преписка документи сочат на съгласие на собствениците и лицата с право на строеж върху посочените имоти, т.е.на наличие на  материалноправното основание по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, възприето  от административния орган като мотиви при издаването на заповедта.    На съгласие на собствениците на имота и на техните инвестиционни намерения се основават приобщените по преписката заявления за издаване на разрешение за изработване на проект и заявлението за съгласуване и одобряване на ПУП - ПЗ; заданието и обяснителната записка към проекта.  В този смисъл фактическите  обстоятелства, обосновали изменението на ПУП – ПЗ, се извличат от съпътстващите и подготвящи крайния акт документи. С оглед на което съдът приема че е спазено императивното изискване по чл.59, ал.2, т.4, предл. първо от АПК, за мотивиране на обективираното в Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г. на Главния архитект на Община Стара Загора  волеизявление за изменение на ПУП-ПЗ с посочения обхват при наличие материалноправното основание на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

 

            Проектирането в обхват на одобреното изменение на ПУП – ПЗ, е разрешено със  Заповед № 19-13-7 от 11.01.2017г на Главния архитект /л.200/ на основание чл.134 ал.2 т.6 и чл.135 ал.3 от ЗУТ по искане на титулярите на право на собственост върху трите УПИ, а именно    „А.Т.И.“ ООД,   В.П.С., и Т.Б.Б. и П.Б.Д.. Посочената заповед съответно на изискванията на чл.124б, ал.2 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ, е оповестена с публикуването й във вестник Старозагорски новини. Обявлението съдържа номера и датата на издаване на заповедта и разпоредителната й част /възложителя, естеството и обхвата на разрешеното проектиране/. Проектът за изменение на ПУП-ПЗ и РУП е разгледан от ЕСУТ при Община Стара Загора и е приет с Решение по т. 2.1 от Протокол № 04 от 25.01.2017г. на ЕСУТ при Община Стара Загора. В съответствие с изискванията на чл.128, ал.3 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ, проектът е обявен на заинтересованите лица /л.193/. Постъпилите в срок жалби /възражения/ -от Х.С. С. на 16.02.2017г –л.180, и на 01.03.2017г от Е.Г.В. л.179 и от И.Д.П. на 02.03.2017г л.178, са разгледани от ЕСУТ при Община Стара Загора и приети за частично основателни. С Решение по т.5.2 от Протокол № 13 от 22.03.2017г на ЕСУТ е указано да се преработи проекта,  след което да се продължи процедирането му съгласно чл.129 ал.2 от ЗУТ. Преработения проект на ПУП-ПЗ и РУП е внесен със заявление вх.№ 19-11-174 / 04.05.2017г, разгледан е и приет от ЕСУТ с решение по т.2.2. протокол № 20 /10.05.2017г на ЕСУТ –л.170-175, отново е съобщен. Постъпилото на 23.05.2017г възражение на Хр.Ш. е счетено за нецелесъобразно от ЕСУТ при община Стара Загора  с решение по т.5.1 протокол № 27 / 28.06.2017г на ЕСУТ при община Стара Загора  тъй като проектантът бил осигурил необходимите отстояния за УПИ ІІІ-4253 и УПИ ІV-4254 –имоти през дъно и бъдещите възможности за застрояването им. ЕСУТ е постановил, че приема проекта като съответен на ЗУТ и подзаконовите актове по приложението му. Не са констатирани несъответствия между съдържанието на оспорения план и предвидените изисквания в Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, досежно съдържанието и техническо оформяне на графичните части към проектите и приложенията към тях. 

            Съдът приема, че при процедирането на одобреното със Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г изменение на ПУП – изменение на ПЗ  за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252  и УПИ ХV-4258 кв.329 по плана на гр. Стара Загора, не са допуснати нарушения на административно-производствени правила с характер на съществени такива.

 

            Обжалваната Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г е издадена при наличие на материалноправната предпоставка по  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на влезлия в сила ПУП - изменение на План за застрояване на изброените имоти – налице  е съгласие за изменението на титулярите на право на собственост:  „А.Т.И.“ ООД, като собственик на УПИ ІХ-4257  /н.а.№159/2008г – л.201/,   В.П.С. като собственик на УПИ ХІV-4252 - /н.а.№192/2004г л.211/,   Т.Б.Б. и П.Б.Д. върху  УПИ ХV-4258 в кв. 329 съгласно делбен протокол по гр.д.№809 от 1997г на СтРС, л.208 и нот.акт № 167/1997г л.209/. Налице е и съгласие за изменението на ПУП на Н.А.Д., собственик на гараж в УПИ ХІV-4252 /л.316/. По искане на собствениците на трите УПИ  е образувано административното производство респ. процедирано и одобрено изменението на устройствения план. Изпълнена е  хипотезата на чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на плана за застрояване и изработване на РУП.  Одобряването на РУП, едновременно с изменението на ПЗ, е допустимо /по аргумент от чл.113 ал.1 от ЗУТ/. В случая не се променят с одобрения РУП характера и начина на застрояване на имотите, налице са повече от два УПИ, в които е предвидено свързано застрояване.

           

            Независимо от горното обаче обжалваната заповед е постановена в нарушение на материалния закон /ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане/, като съображенията за това са следните:

            В случая ПУП е приет в противоречие с изискванията на ОУП. Съгласно  разпоредбата на чл.103 ал.4 ЗУТ всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-горна степен, ако има такива, а в чл.104 ал.1 от ЗУТ е регламентирано, че предвижданията на общите устройствени планове, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове. В нормата на чл. 46, ал.1 от Наредба № 8/ 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове е предвидено императивното изискване плановете за регулация и застрояване да се изработват в съответствие с ОУП за съответната територия. В случая одобреното с оспорената заповед изменение на ПУП - ПЗ на УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252  и  УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр.Стара Загора, противоречи на Общия устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1158 от 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора.  С изменението на Плана за застрояване, в тези три УПИ   се установява смесена устройствена зона (Сж, одо) – за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване при предвидена в ОУП зона „Жг“ за предимно високо жилищно застрояване, и при показатели: Пз -25-70%, Кинт -1.0 до 1.5 макс.3, Оз – 50-60%, мин.30%, максимална кота корниз- 24м за жилищни и обществени сгради. С оспорения ПУП- изменение на ПЗ за тези три УПИ,  имотите са установени в зона „Сж одо“  при градоустройствени показатели –височина на застройката ≤24м, Пз до 80%, Кинт -4.5, минимална озеленена площ поне 20%. Следователно налице е несъответствие с ОУП на процесния ПУП-както относно отреждането на УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252  и  УПИ ХV-4258  за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване така и относно показателите плътност на застрояването -посочен  80% при допустими до 70%,  коефициент на интинзивност на застрояването -4.5 при допустими максимум 3, които превишават посочените в ОУП пределни стойности, и от друга страна на показателя за озеленяване, който цифром е 20% и не достига минимума, посочен в ОУП от поне 30%.             Действително в забележка към ОУП /л.269/ е посочено, че е предвидена възможност за по-висока максимална стойност на показателя „интензивност на застрояване” – Кинт до 4.5, като в забележката уточнено, че превишаването на височината и достигане на интензивност на застрояване 4.5 се допуска за отделни сгради след задължително изработване на Обемно устройствено решение и РУП, когато такъв се изисква по ЗУТ. Обстоятелството, че за имотите е бил изготвен и е одобрен РУП, едновременно с ПУП-ПЗ не означава автоматично че се следва прилагане на  изключението, което забележката допуска. Не се споделя становището на заинтересуваната страна „А.Т.и.“ООД подкрепено от експерта арх.Х., в смисъл че отклонението е всякога приложимо при наличие на РУП. Отклонението е приложимо само по отношение на имотите, които отговарят на изискванията в ОУП за приложението му /Решение № 3035 от 4.03.2014 г. на ВАС по адм. д. № 13595/2013 г., II о/. Съгласно одобрените правила и нормативи за прилагането на ОУП  в случая /чл.104, ал.2 от ЗУТ/, посоченото изключение и допускането на по-висока максимална стойност на показателя за интензивност на застрояване – Кинт до 4.5, се отнасят единствено за застрояване в Централната устройствена зона на главния градски център /Ц/ и в Централната устройствена зона на главния градски център в обхвата на Археологическия резерват „Августа Траяна” и охранителната му зона /Цар/, където процесните УПИ не попадат. Обстоятелството, че в ОУП не били посочени територии, в които да е допустимо превишение на височината, както смислово започва правилото в забележката към ОУП, не аргументира неприлагането на ОУП спрямо процесния ПУП.   Стойността на Кинт от 4.5 надвишава стойността, посочена в ОУП за този показателт /1.0 до 1.5 макс.3/, като освен че не е налице възможност за прилагане на изключението,  в противоречие с ОУП са и параметрите на показателите за плътност на застрояването и за озеленяване на имотите. Налице е недопустимо несъответствие на одобрения с обжалваната заповед ПУП - изменение на Плана за застрояване за  УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252  и  УПИ ХV-4258, кв.329,  гр.Стара Загора с ОУП на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1158 от 26.05.2011г, в нарушение чл.103 ал.4 от ЗУТ, чл.104 ал.1 от ЗУТ и чл.46 ал.1 от Наредба № 8/2001г..

            Неспазването на тези императивните нормативни изисквания  при изработване на ПУП-ПЗ обуславя незаконосъобразност и на изработения РУП тъй като според ал.4 т.1 на чл.113 ЗУТ допустимите плътност и интензивност на застрояване са определящи за разположението и очертанието на сградите в план, предмет на РУП. Изложеното обуславя извод за материална незаконосъобразност на оспорената Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г само на това основание.

            За пълнота на изложението следва да се посочи – оплакванията на жалбоподателя Ш. че с процесния ПУП се променят показателите на застрояване на неговия имот и за несъответствие на плана с изискванията за отстояние на предвидената застройка с улица „Искър“ - са неоснователни, тъй като процесния ПУП няма за предмет УПИ ІІІ, а УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252  и  УПИ ХV-4258 , като последните три имота нямат лице на ул.“Искър“.  Неоснователно е и оплакването на този жалбоподател относно  стойностите на отстоянието между предвиденото с процесния ПУП застрояване до границата към дъно на УПИ  ХІV и ІХ /L10/ по чл.31 ал.2 т.2 от ЗУТ.  Съгласно чл.31 ал.2 т.2 ЗУТ при средно и високо жилищно застрояване нормативите за разстояния на сградите на основното застрояване  са т.2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот най-малко 6м.          В случая в проекта отстоянието от линиите на застрояване в УПИ ХІV-4252 и УПИ ІХ-4257 до  дъното на тези имоти /вкл.спрямо границата с УПИ ІІІ-4253/   са обозначени с L10. В матрицата е пояснено “L10 мин.6.0м за Н2 и Н3 – чл.31 ал.2 т.2 от ЗУТ“.Височината  Н2 е ≤ 3.6м, а височината Н3 ≥ 15м =17.5м.  Установява се от СТЕ, че  L-10   е котирано с реална стойност 920см в РУП, „разрез през УПИ ІХ-4257“ /л.175/ , а в силует от североизток за УПИ ХV-4258 L10 е котирано като 6м. Следователно посоченото в проекта отстояние между ограничителните линии на засрояване в УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252  и  границата към дъно на тези имоти /L10/ е  в съответствие с чл.31 ал.2 т.2 ЗУТ. Не е налице несъответствие на отстоянието спрямо застройката  в УПИ ІV -4254 –на оспорващата В. /L11/ което е посочено като 19.90м действително, при изискуемо 19.87м  /л.73 и л.175/.

            Основателно обаче е оплакването относно неспазено отстояние до сградата в имота на жалбоподателя Ш. УПИ ІІІ-4253, т.е. през дъно на УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 в кв.329. Съгласно чл.32 ал.2 ЗУТ разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през дъното на урегулирания поземлен имот е най – малко един път и половина от височината на сградата, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване. При наклонен терен  в зависимост от посоката на наклона спрямо по-благоприятната посока разстоянието се увеличава или се намалява с разликата между средните нива на прилежащия терен при двете сгради. Според ал.3 на чл.32 при определяне на разстоянието на сградите по ал.1 и ал.2 височината на сградата откъм по –благоприятната посока се намалява с височината на първия и следващите нежилищни етажи на засенчената сграда.По аргумент от чл.35 ал.1 изр.първо, тези правила са приложими и при определяне разстоянията между жилищни и нежилищни сгради.  По делото не се спори, УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 в кв.329, предмет на оспорения план са разположения от по-благоприятната за ослънчаване посока /южно/ спрямо УПИ ІІІ-4253.  Съдът приема за доказано ,че сградата в УПИ ІІІ-4253  не е налице жилищен етаж /удостоверение № уве-И32 от 25.01.2007г за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория в УПИ ІІІ4253 сочи сградата жилищна/.  Последното е и потвърдено от СТЕ, изпълнена от в.л.Я..  От текста на чл.32 ал.3 ЗУТ следва, че се преценя  обективното състояние на засенчената сграда /“..височината на първия и следващите нежилищни етажи на засенчената сграда ..“/ ,  а не предвиденото по план застрояване в съседния имот.  Следователно правилото на ал.3 на чл.32 ЗУТ е неприложимо за определяне разстоянието между линиите на застрояване в процесния ПУП и тези за УПИ ІІІ на  Ш., който се явява през дъно на УПИ ІХ и ХІV и означено в проекта като L13. Данни за застройката са били сведени на ответния орган, тъй като  в жалба –възражение вх.№ 10-04-227 /16.02.2017г Ш. е възразил срещу проекта, като изрично е посочил че „нашата съществуваща сграда (и бъдещата постройка) няма нежилищен етаж“ /л.180/. Проектът е бил върнат за преработване с Решение по т.5.2 от Протокол № 13 от 22.03.2017г на ЕСУТ, като неправилно не е било коригирано и това отстояние.

            Относно формулата в одобрения ПУП за определяне  L13, вещото лице е констатирала неточности, съответно и неправилност на изчислението, предвид информация за липса на нежилищен етаж в сградата на Ш., налична и в хода на производството, предшествало издаването на оспорения акт. Според в.лице  формулата за L13 в оспорвания ПУП-РУП, следва да е L13 = 1.5 х (Н3-h1)-d1, където H3 е височината на нежилищните етажи на засенчващата сграда,  h1-височина нежилищни етажи в засенчена сграда, а d1 е разликата между средните нива на прилежащия терен при двете сгради. Следователно формулата е зададена правилно с изключение на това че  височината на засенчената сграда е „Н3“, а не “Н4“. Проблемът според експерта е, че стойностите, с които са заместени величините не са верни. От „Силует от северозапад“ отчита Н3 = 17.79м, с оглед липса нежилищен етаж в сградата на Ш. - h1 = 0, за d1 =1.07м eкспертът се позовава на „разрез през ІХ-4257“ и „Силует от северозапад“. При което по формулата  L13 = 1.5х (Н3-h1)-d1 или L13= 1.5х (17.79- 0 ) – 1.07м = 25.615 м / при заложено по проект изискуемо – 22.80м/. Действителното отстояние между предвиденото с ПУП застрояване до сградата в УПИ ІІІ през дъно на УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 в кв.329 /L13 /  е  23.90 м  според РУП /л.73/, което  се явява по-малко от изискуемото от 25.615м  и в несъответствие с  чл.32 ал.2 от ЗУТ.

            Предвид гореизложеното съдът приема, че оспорената Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, като постановена в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с неговата цел, е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

            С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, искането на жалбоподателите за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като Община Стара Загора бъде осъдена да заплати на Х.С.Ш. ЕГН ********** – разноски в размер 1069 лв от които 10лв държавна такса, 600лв адвокатско възнаграждение, 459 лв депозит за СТЕ, а на Е.Г.В. – ЕГН **********, разноски в размер на сумата 1169 лв, от които 10лв държавна такса, 700лв адвокатско възнаграждение и 459лв за СТЕ.

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

                                                           Р     Е     Ш     И     :

            ОТМЕНЯ по жалби на Х.С.Ш. и Е.Г.В. Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, като за изброените УПИ се установява смесена устройствена зона Сж, одо, - за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване-свързано, високо застрояване, с височина Н до 24м,при указаните в проекта показатели максимална плътност на застрояване 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване /Кинт/ 4.5, минимална озеленена площ 20%, съгласно приложен проект, като незаконосъобразна.

 

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на  Х.С.Ш. ЕГН ********** – сумата 1069 лв, представляваща  направени от него разноски по делото.

           

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.Г.В. – ЕГН ********** сумата от 1169 лева, представляваща направените от нея разноски по делото.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: