Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 242                                    09.08.2018г.                           град Стара Загора

 

    В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

         Старозагорският административен съд, VIІ състав, в публично съдебно заседание на десети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

   СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при секретар Ива Атанасова                                                             

и с участието на прокурора                                                                                           

като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело № 440 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:                    

        

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

         Образувано е по жалба на С.Б.Б. *** против Заповед №1245/25.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с която е обявен участникът, спечелил първото място в проведения търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на процесната заповед по съображения за постановяването й в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон. Обосновава се, че заповедта се основава на протокол с невярно и неистинно съдържание. Излагат се доводи, че към момента на отваряне на пликовете се е установило, че офертата на втория участник в търга е с вносна бележка от друга банка, а не от тази, в която е определено да бъде внасян депозита за участие, поради което не е било спазено условието депозита да е внесен до 16:30 часа на 17.07.2017г. по определената от Община Казанлък банкова сметка. ***, че жалбоподателят неоснователно е бил отстранен от участие в проведения търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. Заявява се, че подадените от негова страна документи за участие в процедурата съответстват на законовите изисквания, предвидени в ЗОС, в Наредба №15 и на условията, заложени за участие в търга. Сочи се, че ценовата му оферта е надлежно депозирана, а заложеното условие в документацията за участие в търга предвижда закръглянето на подадената оферта в лева, поради което и не съществува пречка самата оферта да е подадена чрез посочването й с лева и стотинки. Излага съображения, че в съставения от комисията протокол не се съдържа решение на членовете на комисията, взето с мнозинство повече от половината плюс един глас, за бъде декласиран от участие, като освен това сочи, че един от членовете на комисията не е подписал този протокол. Въз основа на подробно изложени съображения е направено искане за обезсилване или отмяна на заповедта и обявяване на третия участник за спечелил търга.

 

         Ответникът по жалбата – Кмет на Община Казанлък, чрез процесуалния си представител по делото, взема становище, че жалбата е неоснователна. Сочи, че при проверка на тръжната процедура и при издаване  на оспорената заповед са спазени всички административно-производствени правила, както и че е спазен и материалния закон. Заявява, че жалбоподателят е предложил цена за закупуване на общински имот в размер на 33 333,33 лева, а в образеца на офертата изрично е посочено, че цената следва да бъде заявена в цяло число, закръглена с точност до един лев. Обосновава, че след като предложената цена не отговаря на изискванията, поставени в предварително оповестената документация, то участника основателно е бил отстранен от процедурата. Моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърди оспорената заповед. Претендират се направените по делото разноски.

 

Заинтересованата страна Я.Д.Г. се явява лично в съдебно заседание и взема становище, че жалбата е неоснователна.

 

Заинтересованата страна Н.К.П., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява. Не взема становище по подадената жалба.

 

         Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

С Акт за частна общинска собственост №3242/04.04.2016г. е актуван като такъв поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) – (л.175). 

 

         С решение №414 по протокол №22 от проведено на 30.03.2017г. заседание на Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното управление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, вр. чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, е прието да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба №15 на общински имоти, между които (по т.1 от решението) поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи (л.178). С решението е определена начална тръжна цена от 29 700 лева без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др., са за сметка на спечелилия търга, а Кметът на Община Казанлък е упълномощен да организира провеждане на публичния търг и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с неговата продажба.

 

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.80, т.4 и чл.81, т.2, 3, 4, 5 от Наредба №15 и във връзка с Решение №414 от 30.03.2017г. на Общински съвет Казанлък, със Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък (по т.1 от заповедта) е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 за продажна на общински имот – поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи (л.163). С т.II от заповедта е определена начална тръжна цена 29 700 лева без ДДС, както и дата на провеждане на търга, размера на депозита за участие и срока за неговото заплащане, мястото и начина на подаване на документи за участие в търга и др. С т.III от заповедта е утвърдена тръжната документация, а с т.IV е назначена Комисия за провеждане на търга. Обявления за откритата със Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък тръжна процедура са публикувани във вестник „Искра“ и във вестник „Стандарт“ (л.161 и 162).

 

         В срока за подаване на заявления за участие е публичния търг за продажба на процесния поземлен имот документи са подали Н.К.П. (предложение вх.№94-Н-117-1/17.07.2017г.), Я.Д.Г. (предложение вх.№94-Я-20-1/17.07.2017г.) и С.Б.Б. (предложение вх.№94-С-1459-2/17.07.2017г.).

 

         Видно от представения и приет като доказателство по делото Протокол №51/18.07.2017г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, след разглеждане на подадените документи и проверка на тяхната редовност и съответствие с изискванията и условията за участие в търга, Комисията е допуснала до участие в търга и тримата кандидати, подали заявления в обявения срок (л.135-136). След проверка на редовността на пликовете с предложените цени, комисията е констатирала, че офертата на кандидат №3 – С.Б.Б. не отговаря на изискванията, тъй като в офертата на кандидата оферираната цена не е закръглена към цял лев, както е посочено в Забележка в самата оферта. Поради това председателят на комисията е обявил, че Кандидат №3 – С.Б.Б. се отстранява от участие, тъй като не отговаря на условията за участие съгласно тръжната документация, като в изпълнение на чл.88, ал.3 от Наредба №15 участникът е декласиран. Впоследствие Комисията е извършила класиране на останалите двама участници с оглед предложените от тях цени, както следва: I място – кандидат №2: Я.Д.Г., предложил цена в размер на 33 333 лева и II място – кандидат №1: Н.К.П., предложил цена в размер на 29 755 лева. Въз основа на извършеното класиране и на основание чл.89, ал.3 от Наредба №15, председателят на комисията е обявил за спечелил търга кандидат №2: Я.Д.Г., предложил най-висока цена в размер на 33 333 лева.

 

         С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед №1245/25.07.2017г., издадена от Кмета на Община Казанлък на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.90, ал.1 от Наредба №15 и Протокол №51/18.07.2017г. за проведен в изпълнение на Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък публичен търг с тайно наддаване, за спечелил участник в публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи, е обявен класирания на първо място кандидат №2: Я.Д.Г., предложил в проведеното тайно наддаване най-висока цена в размер на 33 333 лева без ДДС (л.134).

 

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаването на обжалваната заповед в т.ч. подадените от кандидатите за участие в търга предложения с приложените към тях документи.     

 

Към материалите по делото е приложена приетата от Общински съвет - Казанлък Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

На основание чл.193 от ГПК по отношение на съдържанието на Протокол №51/18.07.2017г. относно факта, че комисията е констатирала нередовността на офертата на жалбоподателя не в хода на отваряне на офертите, а след отстраняването му от залата и след направеното от него възражение, както и относно неотразени изявления на жалбоподателя и други участващи в търга лица, е открито производство по оспорване истинността на този документ относно верността на тези обстоятелства. Във връзка с това по делото са събрани гласни доказателства, от които се установява следното: свидетелят М.А.К. на 18.07.2017г. се намирал в сградата на Община Казанлък, където след 09:00 часа е започнал публичен търг за продажба на имот, съседен на неговия, с административен адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови №18. Търгът се провел на втория етаж, 22-ри кабинет, като свидетелят влязъл там заедно с познатите му лица – адв.Б. и Н.К., както и с още една жена, която тогава не познавал. В кабинета се намирала една дълга маса, на която стояла комисията. Свидетелят заявява, че с точност си спомня момента на отварянето на пликовете, като първия отворен плик бил на Н.К. и след отварянето му е обявено, че е „редовен“. Вторият бил на жената, като след отварянето му било обявено „редовен и се допуска“. Третият плик бил на Б. и отново било обявено, че е редовен и се допуска. Свидетелят си спомня, че след отварянето на пликовете Б. е направил коментар, тъй като се съмнявал дали са платени вноските по депозита на участниците и е имал възражение относно това дали са влезли в банковата сметка на общината парите от превода на жената, участваща в търга. Свидетелят видял, че вносната бележка – банковото нареждане на жената, са направени предния ден – на 17-ти. К. заявява, че изложените реплики на Б. не са били записвани, нито е видял някой да води протокол. Свидетелят описва какви са били офертите на всеки един  от участниците, като пояснява, че след обявяването на офертата на Б., която била с 33 стотинки по-висока от офертата на жената, цялата комисия започнала да се оглежда и да се чуди както става, като последвало абсолютно мълчание. Заявява, че тогава Н.К. скочил и казал, че „тука има някаква нагласа, не може да стане това нещо, няма как да има такова съвпадение“. Сочи, че след това Б. е поискал комисията да обяви, че той печели търга или да премине към явно наддаване, като това не било записано никъде. Заявява, че впоследствие от комисията казали на присъстващите да излязат навън, за да помислят. Отвън стоели около 10-15 минути, като през това време в залата влизали и излизали хора, след което отново били извикани вътре. От комисията съобщили на присъстващите, че документите на Б. не отговаряли на изискванията и че го декласират. За спечелил търга била обявена участващата в него жена. В заключение пояснява, че нередовността на документите на Б. е обявена след като са напуснали залата по покана на комисията и след като са били поканени повторно в залата. Заявява, че при провеждане на търга от комисията са поискали документи за самоличност на участниците.

 

Съдът дава вяра на показанията на свидетеля М.А.К.. Същите изхождат от лице без каквато и да е връзка с жалбоподателя и са абсолютно непротиворечиви в установяваните от тях обстоятелства. Предвид горното и с оглед събраните по делото доказателства и установените обстоятелства, т.е с оглед всички данни по делото, съдът приема оспорването на верността на отразените във Протокол №51/18.07.2017г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък обстоятелства, в частта в която са оспорени, за доказано. Налице е несъответствие между фактите, удостоверени в официалния свидетелстващ документ и действителното положение. На основание чл.194 ГПК във вр. с чл.144 АПК следва да се приеме, че Протокол №51/18.07.2017г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък относно факта, че комисията е констатирала нередовността на офертата на жалбоподателя не в хода на отваряне на офертите, а след отстраняването му от залата и след направеното от него възражение, както и относно неотразени изявления на жалбоподателя и други участващи в търга лица, е с невярно съдържание, поради което съдът признава същия за неистински в така оспорените му части и като такъв го изключва в тези му неверни части от доказателствата по делото. В останалата му част –относно допускането от комисията до участие в търга и тримата кандидати, относно отстраняването от участие и декласирането на С.Б.Б. и относно извършването на класирането, протокола има диспозитивно изявление и не подлежи на оспорване за вярност, а се проверява за правилност (правно съответствие с материалния закон), следователно следва да се цени по реда на чл.179, ал.1 от ГПК.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:    

 

Оспорването, като направено от легитимирано лице - участник в проведения публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Съгласно разпоредбите на чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, като въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. С оглед на което съдът приема, че оспорената заповед е издадена от материално и териториално компетентния административен орган - Кмета на Община Казанлък.  

 

          

 

Заповед № 1245/25.07.2017г. е постановена в изискуемата от закона форма и при съблюдаване на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК досежно нейното съдържание. Упражненото от административния орган правомощие за обявяване на спечелилия участник в проведения публични търг с тайно наддаване за продажба на описания по-горе имот – частна общинска собственост, е надлежно обосновано в необходимата степен и от фактическа, и от правна страна. Като мотиви за издаване на акта следва да се приемат и доводите на тръжната комисия. При издаване на оспорената заповед, кметът се е позовал на мотивите и констатациите на комисията, назначена със Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък и отразени в протокола от 25.07.2017г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, открит със същата заповед. Фактическото основание за издаване на обжалваната заповед е протоколът от работата на комисията, който отразява действията й и с позоваването на тях от страна на кмета е достатъчно да се приеме, че актът е надлежно мотивиран. Като правно основание са посочени разпоредбите на чл.44, ал.2 ЗМСМА, регламентираща правомощието на кмета да издава заповеди и чл.90, ал.1 от Наредба №15, която предвижда, че при продажба чрез извършен търг кмета на общината издава заповед въз основа на протокола, съставен от комисията при провеждане на търга. 

         Съгласно чл.8, ал.2 от ЗОС редът за придобиване на право на собственост и правомощията на кмета на общината се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. В случая производството по провеждане на публични търгове на обекти частна общинска собственост е уредено в местната Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък. В чл. 80 от Наредба № 15 е определено приложното поле на регламентирания в глава VІ от същата ред за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество. Съгласно чл.80, т.4 от Наредба № 15, този ред се прилага и за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. От фактическа страна по делото не е спорно, че имотът, предмет на оспорената заповед, а именно поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи, е частна общинска собственост, актуван като такъв с АЧОС №3242/04.04.2016г. Следователно спрямо този имот е приложим реда, регламентиран в глава VІ на Наредба № 15, за провеждане на публичен търг за неговата продажба.

         Основния спорен момент по делото е обстоятелството дали направеното от жалбоподателя предложение в офертата му в лева и стотинки е в противоречие с изискванията на тръжната документация. В разпоредбите на Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, в глава VІ, раздел II – „Условия и ред за провеждане на публични търгове“, не съдържа изрично изискване за формулирането  на цената в лева. В чл.88, ал.2 от същата е посочено, че предложението поставено в плика съдържа: предложената цена /цифром и словом/. Никакви други условия за цената не са изрично изписани в изискванията към тръжната документация съгласно Наредбата. Анализът на посочената нормативна уредба води до извод, че нито ЗОС, нито приетата от Общински съвет – Казанлък Наредба №15 на основание на чл.8, ал.2 от закона, не съдържат изисквания за това как да бъде формулирано предложението за наемна цена – само в лева или в лева и стотинки, т.е. няма записани изисквания за посочване на наемната цена само в лева. Това е сторено от Кмета на община Казанлък при утвърждаване на тръжната документация и то не в самите условия по търга, а в забележка към утвърдения образец на „оферта за цена“. Кметът няма право да допълва това изискване и  при утвърждаване на тръжните условия, защото той не може да дописва Наредба №15 и няма правомощия по закон да определя допълнителни условия към търга, различни от приетите от общинския съвет. Още по-малко има право да въвежда такива изисквания под формата на забележка към един от тръжните документи. Обстоятелството, че в разпоредбата на чл.88, ал.4 от Наредба №15 е посочено, че предложение, което не отговаря на изискванията на тръжната документация се явява за нередовно и участникът се декласира, не води до обратния извод. Основни принципи при  провеждането на публичните търгове, регламентирани в ЗОС, е тяхната публичност и прозрачност. Ако законодателят или Общинският съвет са искали да  поставят такова изискване пред кандидатите, то е следвало да бъде записано ясно и недвусмислено. Така, както това изискване е записано в условията и реда за провеждане на търгове за земи от Държавния поземлен фонд в разпоредбата на чл.47и, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Прилагането по аналогия на посочената разпоредба е недопустимо поради наличието на подробна уредба на търговите условия за имоти частна общинска собственост, които са съвсем различни от тези по ППЗСПЗЗ.

 

При тези обстоятелства, посоченото от комисията основание, че жалбоподателят не отговаря на изискванията, тъй като в офертата на кандидата оферираната цена не е закръглена към цял лев в никакъв случай не може да се приеме за нарушение, което би могло да доведе до недопускането му до участие в обявения конкурс. Такава хипотеза не е предвидена и в указанията на участниците в търга, приложени по делото (л.169). Поставянето на такива допълнителни изисквания към кандидатите за участие в търга съдът счита за неправилно. То няма обвързваща участниците в конкурса задължителност и несъобразяването им с такива допълнителни изисквания, не следва да води като правна последица недопускането им до участие в търга, само и единствено на това основание. Това само е достатъчно да се направи извод за незаконосъобразност на действията на комисията, довели до недопускане на жалбоподателя до участие в процесния търг. В тази връзка следва да се посочи също, че предложението на жалбоподателя е преценено като отговарящо на конкурсните условия, като няма данни предложението на същия да е било в незапечатан плик. Както правилно е посочено в жалбата дори предложената от жалбоподателя сума да бъде закръглена към по-малката сума, то е следвало търгът да продължи с открито наддаване, съгласно регламента на чл.89, ал.1 от Наредба №15, а не да се стига до декласиране на жалбоподателя. Това е така, защото целта на провеждането на търг е продавача да получи най-висока цена за продавания от него имот.           

 

                     

 

От друга страна видно от показанията на разпитания по делото свидетел, след отваряне на пликовете за кандидатите в конкурса, присъстващите лица са поканени да напуснат залата, като по време на престоя им отвън в залата влизали и излизали различни хора. Такова изискване за работа на комисията не е предвидено нито Наредба №15, нито в решение №414 по протокол №22 от проведено на 30.03.2017г. заседание на Общински съвет Казанлък, с което е прието да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава VI от Наредба №15 на процесния общински имот, нито в Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с която е открита процедурата за провеждане на публичния търг с тайно наддаване. Тези обстоятелства, освен че не са отразени във водения протокол, не осигуряват и изискуемите предпоставки за публичност и прозрачност при провеждането на процесния търг.

 

Допуснатото съществено нарушение на административно-производствените правила и липсата на законово основание за отстраняване на жалбоподателя от участие в проведения на 18.07.2017г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, обуславя извод за незаконосъобразност на проведената тръжна процедура и съответно на крайния административен акт, с който е приключена. Това е така, защото комисията провела конкурса, е органа, който реално извършва процедурата по провеждането му и класирането на кандидатите, а именно и само въз основа на резултатите от конкурса се дължи и произнасянето на кмета на общината за определяне на кандидата, спечелил този конкурс. Ето защо обжалваната заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна, а преписката върната на Кмета на община Казанлък за продължаване на тръжната процедура от фазата по допускане на жалбоподателя до участие в търга.

 

         За пълнота на изложението съдът намира, че следва да обсъди и останалите наведени в жалбата доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, които намира за неоснователни, което обстоятелство не влияе на крайния резултат, който е незаконосъобразност на оспорения акт.

        

         Неоснователни се явяват твърденията на жалбоподателя, че при отваряне на офертите по отношение на участник №2 не е имало данни и удостоверяващ документи, че е спазил условието депозита за участие в търга да е внесен до 16:30 часа на 17.07.2017г. по определената от Община Казанлък банкова сметка. *** №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с която е открита процедурата за провеждане на публичния търг, депозита за участие се заплаща по посочена набирателна сметка на Община Казанлък в Общинска банка, в срока за подаване на документи за участие. Безспорно е, че чрез извършването на депозит се предават пари, но това предаване не се осъществява чрез фактическо връчване на парични знаци (в който случай моментът на изпълнението съвпада с момента на предаването), а безкасово – по посочената банкова сметка. ***, че се считат за завършени, когато бъде заверена сметката на получателя (чл.75, ал.3 ЗЗД, чл.305 ТЗ). Това правило следва да се прилага и в настоящата хипотеза и депозита за участие да се счита за внесен със заверяване на банковата сметка на Община Казанлък. Този принцип е възприет в редица други разпоредби на българското законодателство (чл.8, ал.3 ЗКПО, чл.89, ал.2 и чл.91, ал.5 ЗДДС, чл.15, ал.3 ЗДЗП, чл.44, ап.3 ЗАДС) и отклонението от него трябва да намери изричен нормативен израз. Практическият проблем идва оттам, че в случая платежната операция може да не е изпълнена до 16:30 часа на последния работен ден, предхождащ дата на търга, както е определено в №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък (особено ако платежното нареждане е в последните часове от работния ден на банката), но наддавателното предложение да е регистрирано в Община Казанлък в срок и към него да е приложена вносната бележка за внесения депозит. Така може да се укаже, че при отваряне на пликовете на следващия работен ден сметката на Община Казанлък все още да не е заверена от доставчика на платежни услуги на платеца, понеже крайният срок за изпълнение на операцията е най-късно следващия работен ден след получаване на платежното нареждане (чл.64, ал.2, изр.1 ЗПУПС /отм./, действащ към момента на провеждане на процесния търг). В разглеждания случай до такъв резултат не се е стигнало. Видно от приложената по делото справка за движения по бюджетната сметка на Община Казанлък в Общинска банка се установява, че на 17.07.2017г. е получено бюджетно плащане – депозит за участие в търг за процесния имот от Я.Д.Г., което е получено в общинската сметка дори преди депозита на жалбоподателя (л.275-276). С оглед тези данни следва да се приеме, че до 16:30 часа на 17.07.2018г. депозита за участие в търга на Г. е внесен в определената от Община Казанлък банкова сметка, *** №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък.

 

         Неоснователно се явява и твърдението на жалбоподателя, че в Протокол №51/18.07.2017г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №1106/05.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, срещу името на един от членовете на комисията – Сергей Тончев, липса волеизявление, тъй като не е положен подпис.  Касае се за твърдения на жалбоподателя, които не са подкрепени от надлежни доказателства. Това е така, защото при внимателно запознаване с подписите, положени срещу имената на членовете на комисията се установява, че такива са положени абсолютно от всички лица.

 

         По отношение на сочената от жалбоподателя недопустимост на оспорената заповед и искането за обезсилването й следва да се отбележи, че административните актове не могат да бъдат недопустими, а само нищожни и неправилни. Недопустими могат да бъдат съдебните решения и тогава същите се обезсилват, докато нищожните административни актове следва да бъдат обявени за такива, а неправилните – да бъдат отменени. Обезсилване на административен акт е предвидено единствено при сключване на споразумение пред съда по чл.178 и сл. от АПК.

 

         Предвид всичко гореизложено, съдът намира, че обжалваната заповед №1245/25.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък е незаконосъобразна. С оглед характера на допуснатото нарушение и невъзможността спорът да бъде разрешен по същество, следва преписката да бъде върната на административния орган за продължаване на процедурата от фазата на разглеждане от назначената комисия на постъпилите предложения на участниците в открития конкурс, при спазване на правилата на Наредба №15, приета от Общински съвет Казанлък.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Б. *** Заповед №1245/25.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с която Кандидат №2: Я.Д.Г. е обявена за спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи, като незаконосъобразна.

 

ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                 СЪДИЯ: