Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

137                                 18.05.2018 година                град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                  Председател:  СТИЛИЯН МАНОЛОВ  

 

при секретаря Ива Атанасова 

и с участието на прокурор

като разгледа докладваното от  съдия  СТИЛИЯН МАНОЛОВ   административно дело № 522 по описа  за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

         Производството е чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, вр. чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/.

 

Образувано е по жалба от Й.М.Й. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за даване на разрешение за закупуване на общинско място. В жалбата се сочи, че жалбоподателят притежава идеална част от недвижим имот, представляващ едноетажна сграда и две стопански постройки, находящи се в гр.Стара Загора, кв.Лозенец, ул.Ивайло 23, посторени с отстъпено право на строеж върху общинско място, съставляващо УПИ парцел IV-319, в квартал Лозенец по плана на града. Заявява, че тъй като отговаря на изискванията на закона да стане собственик на въпросното общинско място, на 08.09.2017г. подал заявление до Кмета на Община Стара Загора за закупуване на описано място. Твърди, че в законния двуседмичен срок от подаване на заявлението не е налице произнасяне на кмета, като вместо това получил писмо от директор на Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“, с което е уведомен, че съгласно констативния протокол от 03.10.2017г. на Дирекция „строителство и инвестиции“ е установено наличие на незаконно строителство в имота. В писмото се сочело също, че процедурата по закупуване на имота щяла да продължи след като в Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ постъпело становище от Дирекция „Строителство и инвестиции“ към Община Стара Загора, че в имота нямало незаконно строителство. Обосновава, че това писмо и липсата на произнасяне от страна на кмета на Община Стара Загора по подаденото заявление, представляват отказ да се уважи молбата му за закупуване на въпросния имот. Сочи също, че в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост липсва посоченото в писмото ограничение и не съществува забрана при наличието на незаконно построена постройка в имот, който е частна общинска собственост и в него има законно построени постройки, да се продава на лице, което е собственик на тези законно построени постройки. Моли се съда да отмени отказа на Кмета на Община Стара Загора и да изпрати преписката на същия за изпълнение на задълженията му по чл.42 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като издаде заповед, с което да го обяви за купувач на процесното общинско място. Претендират се направените по делото разноски.

 

В съдебно заседание жалбата се поддържа от процесуалния представител на жалбоподателя – адв.С.Ч., който допълнително излага, че в закона, касаещ закупуването от частно лице на общински имот не е предвидена процедура, с която да се спира производството на основание наличието или не на незаконен строеж в мястото, което е предмет на бъдеща сделка. Сочи също, че наредба не може да противоречи на закон. Моли съда да приеме жалбата за основателна и да я уважи, като върне преписката на органа за продължаване на процедурата по закупуване на процесния имот. Претендира направените по делото разноски.

 

Ответникът – Кмет на община Стара Загора, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Н. заема становище, че в случая не е налице мълчалив отказ да се извърши продажба на процесния недвижим имот, тъй като административното производство не е прекратено. По подробно изложени писмени съображения моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

 

Заинтересованата страна А.М. К., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител по делото, като не заема становище по основателността на жалбата.

 

Заинтересованата страна Н.М.А., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител по делото. С писмена молба прави искане за уважаване на жалбата.

 

 Заинтересованата страна Т.М.А., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител по делото. С писмена молба прави искане за уважаване на жалбата.

 

Административен съд Стара Загора, като взе предвид събраните в хода на делото доказателства, намира за установено следното:

 

С писмо №10-02-7455/07.12.2015г. на председателя на ПК по ТСРТ до Кмета на Община Стара Загора е съобщено, че с оглед избягване на недоразумения и предотвратяване на конфликти при продажба на недвижими имоти – общинска собственост, се счита за целесъобразно при представяне на съответната документация за разглеждане от постоянните комисии и впоследствие от общински съвет да бъде предоставена информация, между която и такава, от която да се установява дали в имота не съществува незаконно извършено строителство, като в последващия период до разглеждане на предложението в общински съвет, общинската администрация следва да провежда системен мониторинг относно извършването на незаконно строителство (л.39-40)

 

Жалбоподателят в настоящото производство се легитимира като съсобственик на недвижим имот, представляващ жилищна сграда с идентификатор №68850.512,324.4 и сграда с идентификатор №68850.512.324.2, и двете с адрес гр.Стара Загора, кв.Л., ул.И. №23 и построени с отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор № 68850.512.324 по КККР, одобрени със заповед №РД-18-65/30.05.2008г. на изпълнителния директор на АГКК (нот.акт – л.37 – 38).

 

Със заявление вх.№21-57-11/08.09.2017г. до Кмета на Община Стара Загора, жалбоподателят е поискал да му бъде разрешено закупуването на поземелен имот – частна общинска собственост, върху който е законно построена сграда чрез учредено право на строеж, находящ се в гр.Стара Загора, кв.Л., ул.И. №23 и представляващ УПИ парцел IV-319, в квартал 20, планов №68850.512.324 (л.18). Към заявлението са приложени документи за учредено и признато право на строеж или документ за собственост на сградата и актуални скици на имота (л.19-38).

 

На 03.10.2017г. от длъжностни лица при Община Стара Загора е изготвен Констативен протокол, в който е отразено, че е извършена проверка в УПИ IV-319, кв.20 по плана на гр.Стара Загора и е констатирано, че в имота има незаконно строителство (л.17).

 

С писмо изх.№10-11-10655/04.10.2017г. на Директора на Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ жалбоподателят е уведомен, че във връзка с подаденото заявление е извършена проверка и с констативен протокол от 03.10.2017г. е установено наличие на незаконно строителство, като процедурата по закупуване на имота ще продължи след като в дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ на Община Стара Загора постъпи становище от дирекция „Строителство и инвестиции“, че в имота няма незаконно строителство (л.16). Писмото е получено на 09.10.2017г. от жалбоподателя (л.15).

 

На 06.10.2017г. е изготвен Констативен акт №27 от работна група от длъжностни лица от Община Стара Загора, в който е отразено, че е извършена проверка на гараж, намиращ се в гр.Стара Загора, УПИ IV-319, кв.20 по плана на гр.Стара Загора с идентификатор №68850.512.324.2 (л.74-75). При извършената проверка е установено, че е извършено строителство на гараж без одобрени строителни книжа и без издадено разрешение за строеж, като е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл.148, ал.1 от ЗУТ. В констативния акт е посочено, че същият е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, от ЗУТ – за „премахване“. Констативния акт е съобщен чрез залепване на вратата на гаража (л.73).

 

На 13.10.2017г. от жалбоподателя до Кмета на Община Стара Загора е подадено възражение с вх.№10-04-542, с което са оспорени констатациите от Констативен акт №27/06.10.2017г. (л.79).

 

         Със Заповед №10-00-411/30.03.2018г. на Кмета на Община Стара Загора е наредено да се премахне незаконен строеж, пета категория „Гараж“, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ парцел IV-319, в квартал 20, Л., по плана на гр.Стара Загора, с идентификатор №68850.512.324.2 по КККР на гр.Стара Загора, с административен адрес – гр.Стара Загора, кв. Лозенец №23 (л.93). Със заповедта е определен срок за доброволно изпълнение от 30 календарни дни от влизане в сила на заповедта. Заповедта е съобщена чрез залепване на входната врата на обект „Гараж“ и на таблото на Община Стара Загора (л.90).

 

         На 24.04.2018г. е депозирано „искане“ от жалбоподателя Й., заведено с вх.№10-01-2307, до Кмета на Община Стара Загора, с което последният е уведомен, че във връзка с издадена Заповед №10-00-411/30.03.2018г., е премахнат визирания в същата строеж (л.124).  

 

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

 

Жалбата е редовна по отношение на форма и съдържание. Същата е подписана, подадена е в законоустановения срок по чл.149, ал.2 от АПК срещу подлежащ на обжалване акт, и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

 

С чл.35, ал.1 от ЗОС е въведено принципно правило да се извършва разпореждане с имоти и вещи частна общинска собственост чрез продажба след решение на общинския съвет от кмета на общината, но след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Изключението да се извърши продажба от кмета на общината без търг или конкурс се отнася само за случаите по чл.35, ал.3 от ЗОС, при продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда. Това обаче може да стане само при спазване на реда, определен в Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. Този ред е в глава V „Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи – частна общинска собственост“ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора, като съгласно чл.38, ал.1 от тази Наредба продажбата се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс, по пазарни цени, въз основа на решение на Общинския съвет. Следователно, преди вземането на такова решение за разпореждане, кметът не би могъл да се произнесе изрично, затова и непроизнасянето му представлява законосъобразен мълчалив отказ (в този смисъл Решение №15540 по адм.дело №7384/2010г., III отд. на ВАС и Решение №839 по адм.дело №4872/2013г., III отд. на ВАС).

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че към момента на постановяване на мълчаливия отказ на Кмета на Община Стара Загора да издаде заповед по чл.35, ал.3 от ЗОбС, не са били налице материалноправните предпоставки за издаване на исканата от жалбоподателите заповед, поради което така постановения мълчалив отказ се явява законосъобразен, а предявената срещу него жалба - неоснователна. При тези съображения съдът не обсъжда като неотносими в настоящото производство доводите в жалбата, свързани с основателността на искането за издаване на заповед, които ще бъдат предмет на обсъждане от административния орган при произнасянето по същество, след решението на общинския съвет.

 

Предвид изхода на спора и разпоредбите на чл.143, ал.3 и ал.4 АПК направеното от ответната страна искане за присъждане на разноски се явяват основателни. Следва жалбоподателят да заплати на Община Стара Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. съгласно чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, Старозагорският административен съд 

        

 

                                    Р     Е     Ш     И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.Й. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№21-57-11/08.09.2017г.

 

ОСЪЖДА Й.М.Й. ***, ЕГН **********,*** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                              

                                                                           СЪДИЯ: