Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 132                                                         11.05.2018г.                            град Стара Загора

 

    В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на осемнадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

                    СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

при секретар   П. Маринова                                                                  

и с участието на прокурора   Петя Драганова                                                                                             като разгледа докладваното от съдия Г. Динкова административно дело № 529 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл., във връзка с чл.226 Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 и чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

            Образувано е по оспорване на Областен управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-310 от 16.10.2017г., против Решение № 1115 от 28.09.2017г., прието от Общински съвет /ОбС/ - Стара Загора, с което на основание чл127 ал.6 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 от 26.05.2011г. на Общинския съвет, в частта му за кв.“Бедечка“, с граници юг-ул.“Христина Морфова“, север- алеята към предприятие „Труд“, запад - ул.“Иван Вазов“, изток – ул“Хан Тервел“, по плана на гр.Стара Загора. В заповедта на Областния управител на област Стара Загора и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител юр.Д., са изложени съображения за незаконосъобразност на решението поради приемането му в нарушение на процесуалните правила. Твърди се, че е нарушено изискването, предвидено в чл.127 ал.1 от ЗУТ за провеждане на обществено обсъждане, с аргумент, че Общинския съвет е одобрил проект на ОУП различен от този, за който е проведено обществено обсъждане на 20.01.2017г., като различията между обсъждания и приет проект не били свързани с направени предложения в хода на общественото обсъждане. Това процесуално нарушение според оспорващия е особено съществено и само по себе си достатъчно за да обуслови незаконосъобразност на оспореното решение. Иска се съдът да постанови отмяна на решение № 1115 от 28.09.2017г. на ОбС Стара Загора и да присъди в полза на администрацията разноски.

            Ответникът – Общински съвет Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото – юр.Д.В., заема становище за неоснователност на оспорването. Изискването за провеждане на обществено обсъждане на предложението за изменение на ОУП твърди в случая изпълнено. Намира, че не е  нарушение приемането на проект, който има разлики спрямо подложения на обществено обсъждане. Твърди, че законодателят е приел общественото обсъждане като форма на участие на всички заинтересовани граждани и организации в процеса. Именно посредством него се правят предложения, възражения, доводи относно целесъобразността или не на предложения от проектантите първоначален проект. Счита, че в оперативна самостоятелност на Общинския съвет е да приеме или отхвърли съответния план. В този смисъл обосновава, че тази фаза на процедурата е в случая осъществена. Общинската администрация е взела предвид направените допълнителни предложения и възражения, изготвила е и обсъдила още няколко варианта на изменение на ОУП. По изложените съображения поддържа, че не са налице отменителни основания спрямо оспореното решение, вкл. наведеното от оспорващия нарушение от процесуално естество. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

            Окръжна прокуратура Стара Загора, конституирана като страна по делото, чрез явилия се прокурор, дава мотивирано заключение за основателност на оспорването. Излага подробни съображения за нарушение на разпоредбата на чл.127, ал.1 от ЗУТ при приемане на оспореното решение на ОбС Стара Загора , което е и достатъчно основание за отмяната му.

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Действащият Общ устройствен план /ОУП/ за процесната територия – квартал/парк „Бедечка, при граници: юг -ул.“Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад - ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“, е приетият и одобрен от ОбС Стара Загора с решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011г., в който териториите са обособени в устройствени зони: Содо,жм, Содо и  минимална озеленена паркова площ около реката /л.50, л.126 по делото/. За тази територия е приет по предложение на кмета на общината, с Решение № 283 по протокол № 10/28.06.2012г. на ОбС-Стара Загора ПУП-ПРЗ за територията на квартал/парк «Бедечка», кад.район 513 в кв. от 801-до 831 /обн.ДВ бр.75/02.10.2012г./.  Следва да се поясни, че по ОУП от 2011г. територията на парк «Бедечка» е разглеждана като единство с териториите на изток от река Бедечка и местностите Каймака, Клюнка и Бойчо Бунар, които са предвидени за усвояване и включване в урбанизираната територия на града с преобладаващо жилищно предназначение (Жм1). Целта е била да се приложи чл.16 ЗУТ /за първа регулация/ за цялата територия от двете страни на реката. Така  е било възможно да се увеличи като абсолютна величина площта за публични градски предвиждания /публични зелени площи и публична инфраструктура/. При такъв подход се сочи, че би било възможно да се съхрани цялата територия на парк «Бедечка» като озеленена площ, а частните имоти, съответно редуцирани (25%) да намерят място от източната страна на реката. Тази възможност не е била използвана при възлагане изработването на ПУП-ПРЗ за кв./парк Бедечка. С този подробен план чл.16 ЗУТ е приложен само за площта на парка, наречен квартал «Бедечка», поземлените имоти са добили нови граници и местополжение. Подробния устройствен план е изработен на база на приета кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-1843 от 25.05.209г. на Изпълнителния директор на АГКК. Впоследствие КККР е изменена с прилагане на чл.53а, т.5 ЗКИР като са нанесени новообразуваните от плана по чл.16 от ЗУТ урегулирани поземлени имоти. С ПУП-ПРЗ и новата кадастрална карта е увеличен броя на имотите - от около 100 бр. преди, до около 300 бр. след одобряването на ПУП-ПРЗ.  За новообразуваните имоти в разглежданата територия се сочи, че не е осъществено предвиденото застрояване според режима на устройствена зона Содо,жм, с изключение на 8 бр имота, групирани в северозападния край на теритоята, за които е издадено РС и е започнало реализиране на застрояване  /експертен доклад л.75, снимка л.76/.

С техническото задание и възлагането на задачата за проектиране изменение на ОУП от страна на община Стара Загора е възприет подход на изменение на ОУП и последващо изработванена нов ПУП за ограничена по обхват територия - в рамките на одобрения през 2012г. ПУП-ПРЗ /т.е. не и територията от другата страна на реката/.  С Решение № 521 /29.09.2016г. на ОбС Стара Загора /л.250/ е дадено съгласие за възлагане проектиране изменението на ОУП в частта на кв./ парк „Бедечка“ при граници: юг-ул.“Христина Морфова“, север-алеята към предприятие „Труд“, запад-ул.“Иван Вазов“, изток–ул“Хан Тервел“ гр.Стара Загора, като с ОУП, в указаната територия, се предвиди за озеленяване в максимална степен. Техническото задание за изработването на изменение на ОУП е представено на л.246 и сл.  Указанията са: да се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк Бедечка като се установи зона за озеленяване в максимална степен от територията /т.3.1/, разработката да обхваща цялата територия на действащия кв.“Бедечка“, да се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен, територии за спорт и атракции, територии, попадащи в Смесена устройствена зона за обществено и делово и малко етажно жилищно застрояване – кв.810 и 811, вр.с чл.125 ал.5 ЗУТ /това са имоти с реализирани строежи/, територии, попадащи в Устройствена зона за обществено и делово обслужване – кв.823, във връзка с чл.125, ал.5 ЗУТ /имота с реализиран обект на хипермаркет „Кауфланд“/.

 Изработването на проекта за изменение е възложено с Договор между Община Стара Загора и проектантски колектив – л.232-238, техническо предложение - л.239-245.

Предварителния проект /от м. декември 2016г./ в изпълнение на възложената работа,  е представен графично на л.231, обявен и на интернет страницата на община Стара Загора на 21.12.2016г. : https://www.starazagora.bg/uploads/posts/bedechka_album_a3.pdf .

Той третира обособяване на паркова зона в териториалния обхват от ул.“Христина Морфова“, на юг от алеята за предприятие „Труд“ , на изток от ул.“Иван Вазов“ и на запад от ул.“Хан Тервел“ – указания обхват на разработката. Обособени са на територията в обхвата на проектиране следните устройствени зони и територии, за които се определят и съответни устройствени режими: територии с отреждане за озеленяване – устройствена зона Оз; територии, попадащи в зона за обществено и делово обслужване –Одо /за района на магазина Кауфланд/, територии с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване и обществено обслужващи дейности /Сж,одо/ - за района на реализирано строителство в частни имоти. Не се предвижда продължаване през територията на парка трасето на ул.“Августа Траяна“.

За проекта и предстоящото обществено обсъждане е съобщено чрез обявление, публикувано във в.“Старозагорски новини“, в.“Телеграф“ от 21.12.2016г, и на интернет страницата на общината /л.139-140/. Предварителния проект за изменение на ОУП се сочи, че е бил изложен във фоайето на сградата на общинската администрация. В срок до 19 януари в деловодството са били депозирани над 200бр. писмени становища, жалби и предложения по темата, които е казано, че ще бъдат разгледани от ЕСУТ и проектантския колектив. 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 20.01.2017г. в сградата на община Стара Загора е проведено обществено обсъждане на предварителния проект, за което е съставен  протокол /л.127 -138 по делото/. Предварителният проект третира съгласно описанието в експертния доклад, даден на л.127, обособяване на паркова зона в териториален обхват – на север - от ул.“Хр.Морфова“, на юг - от алеята към предприетия „Труд“, на изток - от ул.“Иван Вазов“ и на запад - от ул.“Хан Тервел“ – т.е. предлага се максималното за озеленена паркова площ в указаната в техническото задание територия.

Съгласно протокола за обществено обсъждане от 20.01.2017г. същото е проведено в присъствието на трима от заместник кметовете на община Стара Загора, председателят на Общинския съвет – Стара Загора и секретаря на общината, в присъствие на проектантския колектив с ръководител арх.Е., общински съветници, представители на КАБ, журналисти, строителни предприемачи, природозащитници, граждани. Секретарят на общината е направил встъпително изказване, обявен е дневния ред – І. Изложение от д-р арх.П. Е. по изготвения предварителен проект; ІІ. Мнения и изказвания на присъстващите; ІІІ. Въпроси към проектантския колектив и главния архитект на общината.

По думите на арх.Е, мотивите в техническото задание са: намиране на справедливо решение за „Бедечка“, съхраняване на съществуващите зелени площи и проведените паркоустройствени мероприятия, необходимостта от запазване и реализиране на нови пешеходни и велоалеи. Арх.Е припомнил на събранието в ретроспекция съдбата на кв./парк„Бедечка“. През 1957г. в ОУП на града територията е предвидена като парков терен. През 50-те години, по време на кмета Й. Капсамунов е изготвен паркоустройствен проект от арх.В.. През 1964г. е изработен проект за трасировъчен план от инж.Т. Д.. През 1978г. в ОУП на Стара Загора територията също е предвидена като парков терен. През 2004г. от „Национален център по териториално развитие“ ЕАД е изработен Общ устройствен план на гр.Стара Загора – в него територията пак е третирана като паркова. В окончателния проект по настояване на Експертния съвет и при одобряване на плана през 2005г. е предвидена територия за парк, спорт и атракционни дейности. В извършената през 2011г актуализация на този ОУП, съобразно решенията на общинския съвет, територията на „Бедечка“ вече е предвидена за жилищно застрояване и смесени функции. През 2012г е одобрен ПУП, изработен от арх.Б. Б., в който територията е парцелирана, проведена е улична мрежа и са предвидени терени за застрояване, с режим на жилищно и обществено-обслужващо застрояване, ниско с височина до 10м. Ръководителя на проектантския екип арх.Е е отбелязал още, че на тази територия са реализирани паркоустройствени мероприятия: има асфалтирани алеи, дървесни насаждения в групи, затревени площи, по реката са изградени бентове, пешеходни мостчета. По инициатива на общината са картотекирани около 1500 съществуващи дървета  - чинари, кипариси и др. Полагана е сериозна грижа за изграждане на тази паркова територия. Междувременно сочи осъществено изграждане на магазин „Кауфланд“ и няколко жилищни кооперации, издадени са 8 бр. разрешения за строеж за жилищни сгради. ПУП е претърпял развитие и е отразен в КК.  В изказването си сочи още: „работехме над задачата с ясното убеждение, че това е паркова територия. И че ако в миналото там е допусната една грешка, тя може да се поправи и да се възстанови справедливостта“.

Изказани са следните мнения: С. Ш., работодател и собственик на 5-6 дка земя на територията на кв.„Бедечка“ съобщава, че идеята му е била за изграждане на този терен на дом за възрастни хора, като постройката да е върху 1дка, а останалите 4.6дка да бъдат паркова площ, за да могат възрастните хора да се разхождат. Изразява мнение, че градът е обезпечен с паркове, изброява съществуващите с техните площи и отделно съществуващите градини, общо паркова площ над 20хил дка. Посочва, че поддържането на парка е свързано с разходи минимум 300лв на декар за година или приблизително 6 млн. годишно, без коментирания парк. Отбелязва, че в хронологията е пропуснато да се отбележи, че преди 1956г. територията е била бахчи - зеленчукови и цветарски градини за производство, на частни собственици, които през 1956г. са били отчуждени и неплатени. След това през 1960г. със Заповед № 443 се отрежда за парк „Бедечка“, в чиито граници влизат имотите.  Счита, че гражданите следва да бъдат запознати с финансовата ситуация, вкл. разходите от 10-15 млн лв., които Общината ще трябва да направи за създаване на парка и 50 млн.лв. за обезщетяване потърпевшите собственици, а в момента общината не разполагала с тези средства. Счита, че това означава, че в близките 10-20г. такъв парк нямало да бъде осъществен. Хората е трябвало да бъдат уведомени, за да заявят дали искат нов квартал или нов парк, за който да плащат по-големи данъци.

На следващо място се е изказал В.П., собственик на малък имот от 600кв.м, като същият заявява, че иска малка къща с много зеленина около нея. Твърди, че той и другите собственици от години изтърпяват незаслужен психически тормоз, но продължават да се борят, че те плащат немалки данъци за имотите си, но не ги ползват. Твърди, че с изработването на ПУП по чл.16 ЗУТ за тази територия са отдали 22% от площта на имотите си безвъзмездно, за инфраструктура,  вкл. за спорт, атракции и озеленяване, като това не било отразено в плана. Счита, че промяната е безсмислена, ще накърни интересите на собствениците и гражданите. Изразява становището си кв.“Бедечка“ да се изгради като най-озеленения и красив квартал от европейски тип в България. В същия смисъл като изказаното от Ш. и П. е и изказването на Т. Д. /л.130/. В защита на сега действащия ОУП е позицията на И. Т. с аргументи, че от нестопанисван район, същият ще добие по-добър външен вид, ако бъде стопанисван от собствениците и с личната им отговорност за него. Макар да има жилищни сгради, ще има и зелени пространства, добре стопанисвани и поддържани, като ще се запазят ценните дървесни видове и към тях ще се добавят нови зелени площи. Изказването на П. С. от групата на природозащитниците е в насока уточнение,  че броят на дърветата след новата паспортизация е не 1200, а близо 3000 дървета, има сметище в района, в частта на частни имоти, и насочва да се коментира предварителният проект за изменение, а не предишни решения. По проекта твърди да не се допуска нищо друго, освен озеленяване на това място, всичко друго да се подложи на ревизия и допълнително обсъждане, второ - общината да заяви какво смята да предприеме спрямо проблема на собствениците Настоява да се осъществи връзка между „зеления клин“, парк „Загорка“ и респективно парк „Бедечка“, да се вземе предвид новата паспортизация, да се ревизират съществуващите постройки и да се подложат на обществено обсъждане. В сходна смислова насока  е и изказването на М. К., и това на М. С.. Последната дава определение за „обществен интерес“, като относим към всеобщото благополучие.  Изчита данни от доклада на „Зелени балкани“ които извършват научна дейност на територията на парка, вкл.изготвена цялостна характеристика и оценка на екопарка. Тя подчертава, че екосистемата има уникален характер и дава препоръки: да се забрани строителна дейност в парка, забрана култивирането на земите в парка, забрана за промяна и коригиране коритото на реката, съхраняване естествените храстови пояси, залесяване на обезлесените от незаконна сеч места, забрана риболова, поставяне хранилки птички. Арх.Х. Д. е за запазване на парк „Бедечка“, през който минава единствената река с биоразнообразие в града, като изтъква, че в града има и други терени, в които може да се уплътни строителството. Твърди несъответствие между намеренията за изграждане на благоустроен, зелен красив квартал и първоначалните кооперации, разположени на по няколко метра една от друга, което изключва възможност за озеленяване. Арх. Б. Б. изразява становище като гражданин и проектант на проекта за ПУП. Твърди, че когато изготвяли проекта идеята била да се направи хубав квартал с ниско застрояване, ниски параметри и максимално озеленяване. За съжаление, нещата се развили неблогоприятно по отношение на строителството, което започнало  в северозападната част и констатира изсичане на озеленяването. Според него е странно защо не били предприети мерки да се спре унищожаването на дървесната растителност. Арх.Б. заявява, че съществуват начини да се реализира един квартал, като бъде максимално запазена растителността, което за съжаление не било изпълнено.  Община Стара Загора не разполагала с Наредба, която да регламентира начина на премахване на съществуващата растителност. По отношение на паспортизацията  твърди, че към момента са паспортизирани около 2000 дървета, като за площ от 250дка се падат 5-6дървета на декар. Твърди, че ако това цената, за която Общината трябва да плати огромни суми за благоустрояването и развитието на този парк, това според него не е най-добрият начин за защита на обществения интерес. Настоява общината да заяви как ще бъдат обезщетени собствениците и какви са вижданията за инвестиция в района. Отправя въпрос защо е премахнато продължението на ул.“Августа Траяна“, която е част от цялостната комуникационно-транспортна схема на Стара Загора. Арх.С. Я. от името на Камарата на архитекти твърди, че следва да се проведе местен референдум, с който по демократичен път да бъде взето решение за функциите на тази територия, както и да бъде организиран архитектурен конкурс чрез състезание на идеи да бъде намерена най-добрата идея за обемно-пространствено оформление на зоната.  Арх.В. Б. изтъква, че 70% от територията е частна. Счита, че разходите които ще трябва да направи общината са непосилни за общинския бюджет. Предлага да не  се одобрява подготвеното изменение на ОУП, а да се коригира ПУП като се намали височината от 10 на 7м, да се заложат средства за реализиране на великолепния парк северно от ПП „Труд“ до Езерото, който сочи изработен от старозагорски архитекти на изключително ниво. Предлага общинската администрация да представи план за възстановяване на „Стария чинар“ и да представи на ОбС за одобряване програма за компенсаторно озеленяване, когато се налагат корекции в зелената система на града и ОбС да вземе генерално решение за изготвяне на планово техническо решение за възлагане на цялостното изменение на ОУП. Твърди, че това е свързано и с промяна на траспортно-комуникационна система.

В отговор на поставени въпроси, арх.Е отговаря, че предложението да не бъде продължено трасето на  ул.“Августа Траяна“ през територията е поради това, че градът е на пешеходците, не може да се робува на автомобилното движение. По отношение на дърветата твърди, че екипът проследили основните групи дървета и локализирали техния вид и състав, показани в специалниа схема,  където те са посочени по вид и брой, като предложението цели да се запазят групите.

Относно съществуващите 8 бр. сгради, построени съгласно издадени разрешения за строеж, то те ще останат, както и магазин Кауфланд, който твърди е една голяма грешка за гр.Стара Загора. По предложението да се преместят дървета там, където ще се изграждат улици – предлага територията да се обособи като парк и да остане такъв, без да се налага изграждането на улици и изместване или отсичане на дървета, никакво съдебно решение твърди, че не може да го убеди, че това не е парк. Не е следвало според него да се реституират имотите при вече реализирано мероприятие. Счита, че това е парк, който трябва да се съхрани в интерес на обществеността. Компенсацията на собствениците твърди, че не е работа на проектантите.

 Относно състоянието на реката, изключителна държавна собственост, сочи, че тя е коректно определена и ограничена от останалата част от територията. Поддържа, че реката трябва да се запази в този вид, с тези граници и там да не се предвижда нищо като намеса. По отношения на възраженията, които са постъпили – е посочил, че те ще се обсъдят от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Стара Загора.

Протоколът от проведеното обществено обсъждане е приложен към документацията.

С Решение № СЗ-4-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, Директорът на РИОСВ Стара Загора изразява становище да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора за територията на кв./парк Бедечка“ при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве и няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони по Натура 2000 /л.124-126/.

Изготвен е втори вариант на проекта, отразяващ и възможността трасето на ул.“Августа Траяна“ да преминава през територията на парка, както и предвижда територия, северно от ул.“Христина Морфова“ с отреждане на устройствената зона Одо  /м. април 2017г. -л.230/.

На 16.02.2017г. е проведено заседание на ЕСУТ открита и закрита част /л.120/  като приема решение да се преработи предварителния проект с дадени конкретни препоръки.

На 18.06.2017г. е проведен местен референдум за съдбата на парк „Бедечка“, с въпрос „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел“, от запад – ул. „Ив. Вазов“, от север – алеята към предприятие „Труд“ и от юг – ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора".

Участват малко над около 15% от имащите право на глас, като в по – голямата си част - 85% от тях  дават отговор „да“ на въпроса.

С решение по протокол № 26 от 21.06.2017г. от проведено заседание на ЕСУТ при Община Стара Загора преработеният вариант на проекта е бил преразгледан и се препоръчва изработване на трети вариант, в който: 1. Да бъде изготвен Експертен доклад с експертно проектно решение от проектантски колектив в съответствие с наличната фитосанитарна експертиза и картотекирана дървесна декоративна и недекоративна растителност. 2. За територии, в които не преобладават дървесни видове да се запази вида на устройствената зона, предвидена в действащия ОУП на гр.Стара Загора. 3.Във връзка с резултата от проведения референдум и експертното становище на проектантския колектив, изразено на общественото обсъждане на 20.01.2017г да отпадне трасето на ул.“Августа Траяна“, преминаващо през парковата среда и с оглед запазване на съществуващата дървесна растителност, посочено е че продължението на тази улица на изток не е част от транспортно-комуникационната мрежа на града.

В изпълнение на решението проектът е преработен, окончателен вариант, условно означен „Вариант 3“, който е и приетия, отразен графично на л.93, л.229, в който трасето на ул.“Августа Траяна“ не преминава през територията на парка, разширена е устройствената зона северно от ул.“Христина Морфова“ с отреждане за одо и в същия район е предвидена е територия с отреждане в устройствена зона смесена за одо и жилищно с малка височина. Същевременно в тази част остава отреждането на територии за озеленяване. В останалата част, обхваната от разработката, изключая осемте застроени парцела и две зони паркинг, отреждането на територията е „зона за озеленяване“.

С протокол № 37 по т.2.7. от 05.09.2017г. ЕСУТ при Община Ст.Загора приема окончателния проект за процедираното изменение на действащия ОУП в частта му за кв./парк Бедечка /л.36/.

Оспореното решение е прието по предложение № 10-61-444/12.09.2017г. и във връзка със заявление № 10-33-295 от 05.09.2017г. на  Кмета на община Стара Загора /л.35 и л.91/. Същият е внесъл за одобряване от Общински съвет Стара Загора изработения проект за изменение на Общ  устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал /парк „Бедечка“ при граници: юг-ул.“Христина Морфова“, север- алеята към предприятие „Труд“, запад ул.“Иван Вазов“, изток – ул“Хан Тервел“ по плана на гр.Стара Загора. Обосновано е в предложението, че екологичната обстановка в Стара Загора в последните години била силно влошена, отразява се на здравето и качеството на живот на старозагорци, най-естествена мярка срещу това била запазването на съществуващите паркове, градини и дървесна растителност като естествен филтър за пречистване на въздуха и ако е възможно увеличаване на зелените площи, чрез създаване на нова висока растителност, каквито предложения проект цели, и според вносителя, осигурява в съответствие с техническото задание на възложителя. Възпроизведени са приетите в хода на производството актове. Предлага се приемане на решение с което на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ Общинския съвет да одобри проекта.

По предложението са дадени положителни становища на ПК по законност и обществен ред, по бюджет  и финанси, тази по здравеопазване, по земеделие, гори и опазване на околната среда, по социална политика, по териториално и селищно развитие и транспорт. Предложението е включено като точка 2 от дневния ред от заседанието на ОбС - Ст.Загора, насрочено за 28.09.2017г.

С Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127 ал.6 от ЗУТ, се одобрява  проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 от 26.05.2011г на Общинския съвет, в частта му за кв./парк “Бедечка“ с посочени граници: юг-ул.“Христина Морфова“, север- алеята към предприятие „Труд“, запад -ул.“Иван Вазов“, изток – ул. “Хан Тервел“ гр.Стара Загора.

Посочено е, че проектът е в съответствие с техническото задание, експертен доклад с експертно проектно решение /скица-предложение/, наличната фитосанитарна експертиза и картотекирана дървесна растителност. За територии, в които не преобладават дървесни видове е посочено да се запази вида устройствена зона, предвидена в ОУП. Съгласно изготвения проект, обособени са следните устройствени зони и територии, за които се определят и съответни устройствени режими: територии с отреждане за озеленяване – устройствена зона Оз; територии, попадащи в зона за обществено и делово обслужване –Одо, територии с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване и обществено обслужващи дейности /Сж,одо/.  Сочи се, във връзка с резултата от проведения референдум и експертно становище на проектантския колектив, изразено на общественото обсъждане на 20.01.2017г. относно преминаването на ул.“Августа Траяна“ през паркова среда и с оглед запазване на съществуващата дървесна растителност, продължението на ул.“Августа Траяна“ на изток не е част от транспортно-комуникационната мрежа на града.

Гласували са 47  общински съветници, от които „за“ – 38, „против“ – 6 и въздържали се -трима /л.34/.

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по приемане на оспорения акт.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема следното от правна страна.

Оспореното решение е изпратено на Областния управител на област Стара Загора с вх. № АК-01-128 /05.10.2017г., оспорването е от 16.10.2017г., поради което е в срока по чл.127, ал.6 изр.второ от ЗУТ. Направено е от орган, разполагащ с правомощие да оспорва пред  административния съд незаконосъобразни актове на общинските съвети вкл.с предмет приемане на ОУП, с оглед на което е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, е неоснователно.

Оспореното решение за одобряване изменение на ОУП с териториален обхват  в гр.Стара Загора е взето от материално и териториално компетентен орган по чл.127, ал.6 от ЗУТ – Общински съвет-Стара Загора. Разпоредбата на чл.127, ал.6 ЗУТ сочи общинския съвет като компетентен да приеме общ устройствен план и същата правна норма е относима и приложима и за измененията на общия устройствен план. 

Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят при наличие на някое от основанията на чл.134 ал.1 от ЗУТ, като според чл.136 ал.1 ЗУТ проектите за изменението им се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и реда на раздел ІІІ глава седма, в която е структурирана и разпоредбата на чл.127 ал.6 от ЗУТ. Решение № 1115/ 28.09.2017г. е валидно взето от колективния орган, при наличие на кворум -присъствали са 47 от общо 51 общински съветници, решението е взето с положителния вот на мнозинството от тях – 38 гласували «за».

Процедурата по изменение на устройствен план предвижда откриване на производството от органа по чл.135, ал.1 ЗУТ в зависимост от вида и  обхвата на разработката, като тази фаза приключва с акт по допускане на проектирането. Спазен е реда на раздел ІІІ, глава седма, към който препраща чл.136 ал.1 ЗУТ. Според чл.124 ал.1 ЗУТ общинският съвет приема решение за изработване на проект за общ устройствен план по предложение на кмета на общината, придружено от задание по чл. 125 ЗУТ.

В случая съгласие за проектиране изменение на ОУП е дадено  с  Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС-Стара Загора /л.250/ по доклад с вх.№10-61-490/19.09.2016г. на кмета на община Стара Загора /л.251/ и техническо задание, одобрено от Кмета на община Стара Загора /л.254/. С посоченото Решение № 521/ 29.09.2016г. ОбС Стара Загора е дал   съгласие  за откриване на производството по изменение на  ОУП   и ПУП на гр. Стара Загора в частта за кв./парк Бедечка с посочен конкретно териториален обхват,  в хипотеза на чл.134 ал.1 т.5 ЗУТ, т.е. когато се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана, и чл.134 ал.2 т.5 от ЗУТ - когато планът е одобрен при съществени закононарушения, като на това основание не могат да се изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен.  Като явна фактическа грешка от значение за предвижданията на ОУП органът е визирал неотразяването на изпълнения парк /“Бедечка“/ в територията между посочени четири ограничителни маркера. В този смисъл е изявлението в доклада на вносителя, възприет и от ОбС Стара Загора, че в ОУП, одобрен с Решение №1158/26.05.2011г. на ОбС Стара Загора териториално устройственото планиране в тази част е при игнориране на парк „Бедечка“ като озеленена площ-публична общинска собственост, налице е явна фактическа грешка, която трябва да се коригира /л.253/. На тази грешка е придадено значение, отразяващо се и на предвижданията на плана, тъй като се изтъква потребност, вкл.обществена, от планирането и съхраняването на съществуващите озеленени площи и паркоустройствени мероприятия, запазване и развитие на зелената система на теритията на парк/кв.Бедечка в максимален обхват и степен /л.254/.   На следващо място, според мотивите, предходният план е одобрен при съществени закононарушения.  Сочат се противоречия в приетия през 2005г. ОУП, в текстовата част от който парк «Бедечка» фигурира като озеленена площ от 1060дка, докато в графичната част е означена като територия за спорт и развлечения,  в нарушение на забраната по чл.9 ал.2 и 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на съществуващи озеленени площи, а изменението на ОУП /2011г./, довело до процедиране на план за регулация и застрояване на парк «Бедечка»,  в нарушение на чл.62а от ЗУТ. В случая хипотезата на чл.134 ал.2 т.5 от ЗУТ не следва да се разглежда, тъй като предмет на оспорване е изменението на ОУП, не и на ПУП.

Съдът приема, че е налице хипотезата на чл.134 ал.1 т.5 от ЗУТ за допускане проектиране изменение на ОУП в случая и откриването на производството поради явна фактическа грешка от значение за предвижданията на плана, е налице. Това е така, тъй като на територията е налице паркова среда, неотразяването на която в ОУП има значение за предвижданията му.  Посочения факт се установява от т.8 от Експертния доклад по приемането на ОУП че територията, предмет на разработката е типична паркова среда, резултат от съзнателни паркоустройствени действия, осъществени през 60-те до 80-те години на ХХ век. През този период са проведени и асфалтирани алеи, засадени са групи от едроразмерна дървесна и храстова растителност – преобладаващо кипарис, черен бор, кедър, чинари, явор, ясен и др., декоративни храсти – махония, пирия, пълзяща хвойна, люляци и др. Осъществено е и затревяване на площи откъм Казанлъшко шосе и край река Бедечка. По реката са изградени баражи и пешеходни мостчета. Само в южните части на територията, източно от изградения хипермаркет «Кауфланд», липсват дървесни видове с изключение на отделни дървета и групи дървета около стадион «Химик».   Установява се още от доклада, че Община Стара Загора е възложила през 2015-2016г. на ландшафтни специалисти да извършат паспортизация и картотекиране на дълготрайна декоративна недокоративна растителност на територията на парк «Бедечка», при което са картетикари декоративни дървета 1273 бр. от изброени видове, както недекоративни с номера от 1274 до 1550 /общо 1550 паспортизирани дървета/. Сочи се, че дърветата са на възраст преобладаващо 30-40г., и такива с над 55г. На територията на парка се намира и вековното дърво «Стария чинар», на възраст 680г., с диаметър 330см. Схема на съществуващата растителност е представена на л.55 от делото.

Парковете са в обхвата на озеленените площи за широко обществено ползване по смисъла на чл.61 ал.2 ЗУТ и предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално и общинско значение. Те са част от зелената система на града, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия. В случая тази паркова площ не е била отразена на действащия ОУП от 2011г., съгласно който територията е с преимуществено отреждане в устройствена зона за обществено и делово и жилищно застрояване. Това сочи на допусната явна фактическа грешка, която е от значение за предвижданията на плана, тъй като би съставлявало пречка за устройването на тези площи по специалния, относим за това ред, предвиден в чл.62 от ЗУТ.  Предвидения с действащия ОУП режим на устройство на територията е преимуществено смесена /чл.6 ал. 1 т.4 от Наредба № 7 /22.12.2003г за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/,  докато отразяване наличието на озеленените площи би насочило към устройстването на площите в устройствена зона с предназначение за озеленени площи по чл.4, ал.7, т.4, вр. с чл.6, ал.2 от Наредба № 7 /22.12.2003г.  Поради изложеното, съдът приема, че е налице основанието по чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и първата фаза на производството – по допускане изменението на ОУП на гр.Стара Загора и крайградските територии, с обхват юг -ул.“Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад - ул.“Иван Вазов“, изток – ул“Хан Тервел“ по плана на гр.Стара Загора, е законосъобразно проведена. Взето е Решение № 521 /29.09.2016г. от ОбС Стара Загора, по доклад на Кмета на община Стара Загора и одобрено техническо задание.

Спазен е реда на раздел ІІІ, глава седма, към който препраща чл.136, ал.1 ЗУТ. Проектирането е възложено от Кмета на община Стара Загора, проучвателните и проектни работи са протекли във фазите на предварителен и окончателен проект (чл.126 ал.1 и ал.4 от ЗУТ).

Изпълнено е изискването на чл.127, ал.1 изр.първо от ЗУТ за обявяване на проекта - същият е бил публикуван на интернет страницата на община Стара Загора и е бил изложен във фоайето на сградата на общинската администрация. Спазени са изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за съгласуване на проекта и приемането му от ЕСУТ.

Според чл.127, ал.1 ЗУТ Възложителят на проекта организира и провежда общественото обсъждане като разгласява мястото, датата и часа на провеждане с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други, предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на възложителя и на общината, в един национален всекидневник и един местен вестник. За изработения предварителен проект, датата и часа на обществено обсъждане е съобщено чрез обявление, публикувано във в.“Старозагорски новини“, в.“Телеграф“ от 21.12.2016г, и на интернет страницата на общината /л.139-140/. В съответствие със законовото изискване на 20.01.2017г. в сградата на община Стара Загора е проведено обществено обсъждане на проекта за изменение на ОУП /предварителен проект м.ХІІ.2016г./, за което е изготвен писмен протокол /л.127 -138 по делото/. В него са отразени становищата на участниците и същият е част от документацията за експертния съвет и за общинския съвет, съответно и част от документацията по приемане на плана /чл.127, ал.1 ЗУТ/. Протокола от общественото обсъждане е разгледан от ЕСУТ при Община Стара Загора. Дадено е становище от Директора на РИОСВ Стара Загора, че не се следва екологична оценка и оценка и оценка за съвместимост по ЗООС и/или ЗБР.

 

Спорният по делото въпрос е дали, приемайки с оспореното Решение окончателния проект за изменение на ОУП в посочен териториален обхват и във вариант, различен от точно този, за който е проведено общественото обсъждане на 20.01.2017г., ОбС Стара Загора  е допуснал нарушение на чл.127, ал.1 от ЗУТ и приет ли е оспореният акт без провеждане на обществено обсъждане.

Отговор на този въпрос следва да се даде въз основа анализ на правната уредба и отнасянето на конкретния случай към нея.

Разпоредбите на  чл.127 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5 от ЗУТ предвиждат определена процедура по съставяне на общия устройствен план, като неспазването й обективира и пречка за приемането му. Липсата на елемент от уредения с императивни правни норми фактически състав по одобряване на ОУП сочи на неизпълнението му и би било основание за отмяна на акта.  В този смисъл е и решение № 9482/25.06.2013г. на ВАС по адм.д.№14767/2008г. 

В случая са изпълнени всички законови изисквания от процесуално естество.  Общественото обсъждане е част от процедурата и в случая е проведено на 20.01.2017г. Законовата уредба сочи общественото обсъждане като основа на последващи консултации, вкл. относно екологична оценка и съвместимост, съгласуване от заинтересуваните администрации, приемане на проекта от ЕСУТ.  След провеждане на общественото обсъждане е допустимо да се правят промени в първоначалния проект, като те следва да отразяват резултата от проведените: обществено обсъждане,  екологична оценка и оценка за съвместимост, съгласувания и пр.  След провеждането на общественото обсъждане, съответно ако се налага нанасянето на промени, провеждането на другите етапи, се прави доклад на кмета и се взема решение на Общинския съвет относно приемането на  ОУП.  Логиката на законодателя сочи, че на заседанието по приемане на решението на общинския съвет за одобряване на ОУП, следва да се обсъди съобразен ли е предложеният проект с резултата от общественото обсъждане и другите консултации, етап от производството. Действително, компетентният орган упражнява правомощието си по чл.127 ал.6 от ЗУТ в условията на оперативна самостоятелност и прави преценка по целесъобразност в защита на обществения интерес /както твърди и процесуалния представител на ответника/. Това не означава обаче, че Общинският съвет е в оперативната си самостоятелност да приеме какъвто и да е вариант на ОУП, вкл. изцяло различен от подложения на обществено обсъждане и съгласуване. Не може да бъде внесен проект, изцяло различен от този, спрямо който местната общност е изразила позиции. Това би обезсмислило провеждането на обществено обсъждане, даването на становища от специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съответно и би довело до противоречие с основни принципи на демокрацията.  Не може обаче да се приемат и доводите на оспорващия, че за всяко изменение на проекта на ОУП следва да се проведе отново процедурата по обществено обсъждане, предвидена в чл.127, ал.1 от ЗУТ. Такава логика би блокирала възможността решаващият орган изобщо да приеме общ устройствен план за територията и то така, че да удовлетвори изцяло и всички нагласи и становища, тъй като при всяко изменение в изпълнение на проведено обществено обсъждане, ще се следва провеждане на „ново“ обсъждане.

В случая общественото обсъждане е приключило със становище, че се следва преработка на предварителния проект, предлагащ  структура и режим на устройство максимално за озеленяване /почти изцяло/на територията.  Съответно на това становище и конкретни предписания, дадени от ЕСУТ протокол № 26 от 21.06.2017г., е изготвен преработен, трети вариант, приет от ЕСУТ като окончателен. Тези обстоятелства са изложени и в доклада на кмета на общината /именован „предложение“ – л.35-36 по делото/. 

Посочени са мотиви, че този окончателен проект е изработен както в съответствие с техническото задание на община Стара Загора, така и с оглед  наличната фитосанитарна експертиза и картотекирана дървесна растителност, като за територии, в които не преобладават дървесни видове е решил да се запази вида на устройствена зона, предвидена в действащия ОУП на гр.Стара Загора, съответно предвижда се да бъдат обособени следните устройствен зони и територии, за които се определят и съответни устройствени режими: -територии с отреждане за озеленяване; територии, попадащи в зона за обществено и делово обслужване; и територии с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване и обществено обслужващи дейности - /Сж,одо/. Във връзка с резултата от проведения референдум и експертно становище на проектантския екип, и с оглед запазване на съществуваща дървесна растителност е приел продължението на ул.“Августа Траяна“ на изток да не е част от транспортно – комуникационната мрежа на града. Изложените мотиви сочат, че органът - Общински съвет Стара Загора, е напълно запознат с производството, вкл. вариантите на проектиране, изразените на общественото обсъждане и местния референдум позиции и   в случая, въз основа на тази си информираност и осведоменост, е взел решението по възприемане на третия вариант - окончателен проект.

Разпоредбите на чл.106, т.1-6  и чл.107 т.1-5 от ЗУТ очертават кръга от въпроси, които се определят с ОУП, сред които са и  общата структура на територията , предмет на плана, и преобладавощото предназначение на съставните и структурните части …“, както и общия режим на устройство на всяка от територии по т.1 със съответните правила и нормативи. Според чл.21 ал.2 от Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, с ОУП се определя общата структура на територията, като изброява: жилищни територии, производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните озеленени площи, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване и др./.  Основна тема на общественото обсъждане проведено на 21.01.2017г. спрямо предварителния проект за изменение на ОУП е относно въпросите по чл.106 т.1 и т.2 - общата структура и преобладаващо предназначение на територията, съответно и режим на устройство - дали да остане сегашната такава, която е преимуществено смесена, за жилищно строителство и обществено и делово обслужване, или да се промени на територия за озеленяване и специални озеленени площи /преимуществено/, и ако да – в каква степен. По тези въпроси двете основни позиции, изразени на обсъждането от 20.01.2017г., са в контрапункт без никой от застъпилите ги граждани да е отстъпил.  На следващо място, коментирано е трасето на ул.“Августра Траяна“ – дали да преминава или не през територията, т.е. по чл.106 т.3 ЗУТ  - относно разположението на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията.  По този въпрос също е било налице разединение, видно от изразените на общественото обсъждане позиции, затова и се е решило да се измени проекта в търсене насока от компромисното им удовлетворяване.

Одобреният с оспореното решение окончателния проект на ОУП за територията на кв./парк „Бедечка“ е  резултат от корекциите, нанесени в изпълнение на решение по протокол № 26 от 21.06.2017г. от проведено заседание на ЕСУТ при Община Стара Загора, които изразяват именно стремежа да се удовлетвори частично обществената нагласа за запазване на парка – в територията, където са изпълнени паркоустройствени мероприятия и същевременно да се удовлетвори, макар  частично, и интереса от запазване определените със сега действащия ОУП структура и режим на устройство в тези територии, за които не е налице паркова растителност.

Съответен на решение на ЕСУТ по протокол № 26 от 21.06.2017г.  е окончателният проект на ОУП /вариант 3/, одобрен с оспорения акт, в който  са предвидени устройствени зони и територии, за които се определят и съответни устройствени режими за посочения по-горе териториален обхват: територии с отреждане за озеленяване – устройствена зона Оз; територии, попадащи в зона за обществено и делово обслужване – Одо, територии с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване и обществено обслужващи дейности /Сж,одо/. Проекта не предвижда преминаване през територията трасето на ул.“Августа Траяна“ , видно от графичната част на л.93, л.229.

При приемането на ОУП в посочения вариант, ОбС Стара Загора не е допуснал нарушение на закона, вкл. от гл.т. съобразяването с проведеното обществено обсъждане от 20.01.2017г., а напротив избрал е, с изложените мотиви, варианта, който да удовлетворява частично двете крайни становища. Приетият проект за изменение на    ОУП определя структурата на територията преимуществено в зона за озеленяване, но  извън тази зона остават територията с изпълнено застрояване, територии, северно от ул.“Христина Морфова“, за която част се предвижда устройствената зона с отреждане за одо, отделно и  смесена за одо и жилищно с малка височина, вкл. по съображения, че в тази част не преобладават дървесни видове, се запазва вида на устройствената зона по действащия ОУП на гр.Стара Загора. Въпросът за целесъобразността на това проектно решение е извън обхвата на съдебния контрол за законосъобразност.

Следователно оспореното решение е прието при спазване указаната в закона процедура, в съответствие с материалния закон, доколкото е възприет варианта, насочен към съобразяване в максимална степен с обществените нагласи.

С оглед на изложеното оспорването се явява неоснователна и като такова следва да бъде отхвърлено.

При този изход на спора, на основание чл.143, ал.4 от АПК, чл.78 ал.8 от ГПК, вр.с чл.144 от АПК, чл.37 от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, в полза на ответника се следва присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв, като оспорващия следва да бъде осъден да ги заплати от бюджета си.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-310 от 16.10.2017г., против  Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1 158 от 26.05.2011г. на Общинския съвет, в частта му за кв.“Бедечка“ с граници юг - ул.“Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад  - ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“ по плана на гр.Стара Загора.

            ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора да заплати на Общински съвет - Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

            Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: