Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

 

    229                      20.07.2018г.                   град Стара Загора

 

 

     В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

          Старозагорският административен съд, VII състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

 

                                               СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ      

 

при секретар Ива Атанасова                           

и с участието  на прокурора                                                                                          като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело №558 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.92 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/.

 

Образувано е по жалба на П.В.Н. ***, против отказ на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г. В жалбата се твърди, че жалбоподателят е баща на малолетния М. П.Н.. Сочи се, че до 28.09.2017г. детето е с настоящ и постоянен адрес:***. Твърди се, че на 28.09.2017г. майката на детето го е записала с настоящ и постоянен адрес:***, без знанието и съгласието на бащата. Заявява се, че със заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г. до Кмета на Община Мъглиж е поискано извършване на проверка на редовността на подадените документи и отмяна на регистрацията по постоянен и настоящ адрес на детето. Сочи се също, че в получения отговор Кмета на Община Мъглиж е заявил, че извършената регистрация е правилна и няма основание да се счита за незаконосъобразно извършена, въз основа на представени съдебни решения от Италия. Обосновава се, че извършената адресна регистрация на малолетно дете по декларация само на единия родител е незаконосъобразно, поради което и отказът на Кмета на Община Мъглиж да издаде акт, с който да отмени регистрацията е също незаконосъобразен. Чрез процесуалния си представител – адв.Н.П., жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени отказа на Кмета на Община Мъглиж, както и извършената регистрация на детето по постоянен и настоящ адрес ***. Претендират се направените по делото разноски.

 

Ответникът по жалбата – Кмет на Община Мъглиж, редовно и своевременно призован, не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител. С писмено становище сочи, че са изпълнени предвидените в  закона действия и са приложени всички изискуеми документи при извършване на регистрацията. Счита, че в жалбата жалбоподателя визира необходимостта от предоставяне от негова страна на „уведомяване, съгласие, знание“, което не е предвидено  от законодателя и  счита, че не съставлява по своята същност нарушение. Излага доводи, че процесното писмо не представлява административен акт и не подлежи на обжалване. С оглед на това моли съда да отхвърли жалбата на П.В.Н. и да присъди направените по делото разноски в размер на 250 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.

 

Заинтересованата страна – П.В.Н., чрез назначения от съда особен представител, обосновава, че промяната на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на детето, както и отказа на кмета на община Мъглиж да отмени тази регистрация, са  законосъобразни и моли съда да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна.

 

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Видно от Удостоверение за раждане на М. П.Н., майка на детето е П.В. Н., а баща П.В.Н. (л.41).

 

Със Заявление за постоянен адрес вх.№044/28.09.2017г. до кмета на с.Ягода, общ.Мъглиж, П.В.Н., като законен представител на М. Н., е заявила постоянен адрес *** (л.45). Към заявлението са приложени Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР, подписана от В.В.Н. (л.46), нотариален акт (л.47) и превод на решение от Съда на Форли в Република Италия, с което е установено и разпоредено изключителното попечителство върху непълнолетното дете от страна на майката, както и пребиваване в дома на същата (л.53-56). От Н. е подадена и адресна карта за настоящ адрес вх.№55/28.09.2017г. на М. Н. (л.49).

 

Видно от удостоверения за постоянен и настоящ адрес, и за промени на постоянен и настоящ адрес, адреса на М. Н. от 28.09.2017г. е променен на *************, като преди това е бил в гр.************* (л.14 – л.17).

 

С нотариално заверено пълномощно от 12.05.2017г. жалбоподателят е упълномощил М.Т.Н. да го представлява пред трети лица, държавни, общински и други органи, като подава от негово име всички видове документи в защита на интересите му (л.28).

 

Със заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г. от М.Т.Н. до Кмета на Община Мъглиж е поискано извършването на проверка на редовността на подадените документи за регистрация на М. Н. и отмяна на същата в с.Ягода, като се възстанови регистрацията на детето в гр.************* (л.31-32). Към заявлението са приложени пълномощно, Решение №394/01.08.2012г. по гр.д.№491/2012г. на Окръжен съд – Враца, с което е предоставено упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете М. Н. на бащата П.Н. (л.34-37), Удостоверение №4300/15.10.2012г. на ВОС (л.38), Разпореждане №62/18.05.2012г. по брачно дело №690/2011г. на Районен съд Мездра, с което са определение привременни мерки, относно родителските права и режима на лични отношения с детето М. Н. до приключване на производството по бр.дело №690/2011г. на същия съд, като упражняването на родителските права спрямо детето е предоставено на бащата П.Н. (л.39), Разпореждане по изпълнително дело №266/2017г. на СИС при КРС (л.40), Удостоверение за раждане на М. Н. (л.41).

 

С писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г. на Кмета на Община Мъглиж М.Т.Н. е уведомена, че след извършена проверка е установено, че адресната регистрация на М. Н. е правилна и няма основание да се счита за незаконосъобразно извършена (л.43). Писмото е връчено адв.Н.П. на 31.10.2017г.

 

Оспореното в настоящото производство писмо е връчено на 31.10.2017г. и е оспорено с жалба, подадена в Административен съд Стара Загора на 02.11.2017г., предвид на което съдът намира, че жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК и от надлежна страна, имаща правото и интереса да оспори горепосочения индивидуален административен акт.

 

При така установеното от фактическа страна, съдът от правна намира следното:

 

   Защитата срещу неправилно адресно регистрирани лица се извършва по реда и условията на раздел III от глава IV на Закона за гражданската регистрация. За реализирането й е необходимо писмен сигнал, подаден до органа, извършващ адресната регистрация или до областния управител. Цялата процедура е подробно регламентирана в  чл. 99б ЗГР. Тя приключва със заповед за заличаване на адресна регистрация или с отказ за това. Този акт подлежи на оспорване пред съответния административен съд според нормата на чл.92, ал.14 ЗГР (предишна ал.13, бр.47 от 2018г.), с оглед на което доводите на ответника, че по същността си оспореното писмо не представлява административен акт, поради което не подлежи на обжалване, се явяват неоснователни. Оспореното писмо представлява волеизявление на административен орган, с което се засягат неблагоприятно правата и законните интереси на единия от родителите на детето (в случая жалбоподателя), тъй като съгласно разпоредбата на чл.122 от СК родителите имат равни права и задължения независимо дали са в брак, а съгласно чл.123, ал.1 от СК родителските права се упражняват в интерес на детето както заедно, така и поотделно, като в случаите, когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител. Последното задължение е въведено именно с оглед гарантиране интересите на детето. В подкрепа на тази гаранция е и въведеното в чл.123, ал.2 от СК правило упражняването на родителските права и задължения да се извършва по общо съгласие на родителите.

 

С оглед нормата на чл.92, ал.1 от ЗГР, съдът приема, че обжалваният акт е издаден от компетентен административен орган, в кръга на правомощията му по закон, но при наличие съществени процесуални нарушения, извършени хода на административното производство.

 

Съгласно разпоредбата на чл.92, ал.1 от ЗГР адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. Заявяването, според текста на чл.95, ал.3 от същия закон, за малолетни и непълнолетни, се извършва от законните им представители. При писмен сигнал, подаден до орган по чл.92, ал.1 от ЗГР за нарушение на чл.92 от същия закон, кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка по спазване на изискванията на адресна регистрация или промяна на адрес – чл.99б, ал.1 от ЗГР. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на МВР и на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ. При подаден писмен сигнал заповедта за определяне на комисията се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината, като проверката се извършва в 7-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията, а за резултатите от проверката се съставя протокол (ал.2). В тридневен срок от извършване на проверката и въз основа на протокола, изготвен от комисията кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл.92 от ЗГР.

 

В разглеждания случай така описаната процедура не е спазена, като Кметът на Община Мъглиж не е назначил изискуемата от закона комисия, а се е задоволил директно да изготви отказ за заличаване на адресната регистрация, като е изпратил на заявителя писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г., с което го е уведомил, че извършената на М. Н. адресна регистрация е правилна и няма основание да се счита за незаконосъобразно извършена. В случая са съществено нарушени правилата, установени в специален закон – ЗГР, които изискват, преди произнасянето на административния орган, да бъде извършена проверка от специално определена за това комисия, на базата на чието становище (протокол, съдържащ резултатите от проверката), кметът на общината да издаде заповед. Това представлява съществено нарушение на специалната процедура и е достатъчно основание за незаконосъобразност на отказа на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г.

 

С оглед констатираните съществени нарушения на административнопроизводствените правила от Кмета на Община Мъглиж при издаване на процесния административен акт – самостоятелно основание по чл.146, т.3 от АПК, съдът не намира за необходимо да обсъжда другите доводи на страните.

 

Предвид естеството на спора и разпоредбата на чл.173, ал.2 от АПК делото следва да се върне като преписка на Кмета на Община Мъглиж за издаването на нов административен акт по процесното заявление, като се съобрази с мотивите на настоящия съдебен акт.

 

По делото е направено искане за присъждане на направените по делото разноски от страна на жалбоподателя. С оглед на изхода на делото, съдът намира същото за основателно, поради което в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 780.00 лв., от които 10.00 лв. – платена държавна такса, 20.00 – заплатена такса за обнародване на съобщение в ДВ, 250 лева – разноски за особен представител на заинтересованото лице и 500.00 лв. възнаграждение за един адвокат, съгласно договор за правна защита и съдействие (л.3).

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 и чл.143, ал.1 от АПК, съдът 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ по жалба на П.В.Н., ЕГН **********,***, Отказ на Кмета на Община Мъглиж по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., обективиран в писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. 

 

ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Мъглиж за произнасяне по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., съобразно мотивите на настоящия съдебен акт.

    

ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на П.В.Н. ЕГН ********** сумата от 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв., направени по делото разноски.

 

Решението е окончателно на основание чл.92, ал.14, изр. последно от Закона за гражданската регистрация.

 

 

 

                                                 СЪДИЯ: