Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№104                                                 27.04. 2018г.                      град Стара Загора

 

    В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

                    СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

при секретар   Минка Петкова                                                                          

и с участието на прокурора                                                                                                      като разгледа докладваното от съдия И.Янкова административно дело № 583 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл., във връзка с чл.226 Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 и чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

           

            Образувано е по жалба на Д.П.П. против Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория „Вътрешно преустройство на апартамент и приобщаване на две тераси към жилището“, изпълнен от Д.П.П., без  одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ ІІІ-3558, кв.3 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес гр.Стара Загора, ул.“ Св.княз Борис“ № 92, ет.2 ап.4.

            В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна като издадена в нарушение на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателката твърди, че не й е връчван констативен акт № 7/27.04.2016г, изразява съмнения, че проверка на място в апартамента не е била извършена от служителите на община Стара Загора. С действията си административния орган допуснал нарушения на чл.26, чл.34, чл.35 и чл.36 от АПК, тъй като е лишена от възможността да участва в производството и да представя доказателства. Отрича да е изградила незаконен строеж. Твърди че ако и да е извършено преустройство на апартамента, то не го е извършила тя, тъй като придобила апартамента през 2012г и от тогава той не бил променян. Твърди също, че всички апартаменти в блока, в който се намира апартамент № 4 са в един и същи вид и че не е обоснован извода за наличие на преустройство при липса на архитектурен проект за обекта. Иска се от съда да отмени Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, както и да присъди на жалбоподателката направените от нея разноски по делото.

                       

            Ответникът — Кмета на община Стара Загора, представляван по делото  от ст.юр.С.Н. заема становище за неоснователност на жалбата. Поддържа, че фактите и обстоятелствата, на основание на които е издадена заповедта са правилно установени, твърди че Констативния акт е бил надлежно съставен, въз основа оглед на процесния строеж и за съдържанието му П. била уведомена. По съображения за доказаност на обуславящите издаването на заповедта факти и обстоятелства и по съображения за липса на отменителни основания  обосновава, че заповедта следва да бъде оставена в сила. Иска отхвърляне на жалбата против  Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

            Въз основа на съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

            Производството по издаване на оспорената заповед е започнало със  съставянето на  Констативен акт /КА/ № 7/27.04.2016г /л.13 по делото/. Същият  отразява резултатите от извършена на 27.04.2016г проверка от работна група в състав главен експерт отдел „КЗУТ“ и старши специалист отдел „Кадастър и регулация“ при техническата служба на община Стара Загора, по отношение на строеж: „Вътрешно преустройство на апартамент и приобщаване на две тераси към жилището“, находящ се в гр.Стара Загора, на административен адрес ********, кв.3 УПИ ІІІ-3558 по плана на гр.Стара Загора, утвърден с Решение № 300/20.11.2008г на ОбС Стара Загора.  Констатирано е че строежът е изпълнен по възлагане на Д.П.П., по стопански начин, относно строителен надзор и строителни книжа е отбелязано съответно „няма“.  В раздел ІІІ относно изпълнението на строежа е отразено, че апартамент № 4 на втори жилищен етаж на четириетажната жилищна сграда е с изложение север-изток и юг. Установено е, че е извършено приобщаване на половината южна тераса към жилищно помещение, при което е съборена фасадна стена и поставена дограма над балконски парапет; както и че е приобщена към жилищно помещение и изградена с тухли и измазана северна тераса. Посочено е на следващо място, че са изместени вътрешни зидове, изградени са нови разпределителни зидове, премахнати са коминни тела. Отразено е, че строежът е ІV категория съгласно чл.137 от ЗУТ и Наредба № 1 /30.07.2003г за номенклатурата на видовете строежи.   По съображения че е извършено премахване и ново изграждане на преградни зидове, приобщаване на северна и част от южна тераси към жилищната площ на апартамента и премахване на коминни тела, в нарушение нормата на чл.148 ал.1  ЗУТ, е направен извод, че е налице незаконен строеж.

            Установи се по делото, че на 03.05.2017г  Д.П. е отказала да й бъде връчен екземпляр от КА № 7/27.04.2016г, съгласно отбелязване на отказа, удостоверен с подписите на М.Х. и Р.А., и свидетелските показания на св.Х.. Екземпляр от КА е поставен чрез залепване в жилищната сграда на таблото в партера на 03.05.2016г,  9:30ч и друг –на табло в община Стара Загора /КА на л.15 и служебна бележка на 10 по а.н.д.№397/2016г.

            Със Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, Кметът на община Стара Загора е разпоредил премахване на незаконен строеж четвърта категория „Вътрешно преустройство на апартамент и приобщаване на две тераси към жилището“, изпълнен от Д.П.П. без  одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ и находящ се в УПИ ІІІ-3558 кв.3 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: ********Заповедта е издадена въз основа следните мотиви: апартамент № 4 е посочено се намира на втори жилищен етаж от четириетажна жилищна сграда и е с изложение север, изток, юг. Извършено се сочи приобщаване на половината южна тераса към жилищно помещение, при което е съборена фасадна стена и поставена дограма на балконски парапет. Приобщена била към жилищно помещение, изградена с тухли и измазана и северната тераса. Посочено е на следващо място, че са изместени вътрешни зидове, изградени са нови разпределителни зидове и са премахнати коминни тела. Органът се е позовал на Констативен акт № 7/27.04.2016г, съставен от служители на Община Стара Загора, с която е установен строеж ІV категория „Вътрешно преустройство на апартамент и приобщаване на две тераси към жилището“ без издадени строителни книжа и разрешение за строеж в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ и находящ се в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********. Посочено е още, че апартамента е собственост на Д.П., съгласно нот.акт № 4/2012г. От правна страна актът е издаден на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ.  За връчването на заповедта е изпратено съпроводително писмо изх.№10-11-9484/12.08.16г, видно от обратна разписка същата е връчена на Д.П. на 19.08.2016г /л.8-9 по а.д № 397/16/.

 

 

            Настоящото производство се развива след постановена с Решение №13590 от 09.11.2017г на Върховния административен съд по а.д.№3367/2017г отмяна на Решение №37/01.02.2017г по адм.д.№397 /2016г по описа на АС Стара Загора, и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда при съобразяване на изложените мотиви.  Указано е в мотивите към Решение №13590 от 09.11.2017г на ВАС, че се следва обсъждане на всички доказателства и установяване на фактически констатации, релевантни за спора, вкл.от гл.точка на незаконния строеж и защо е незаконен в хипотезата на преустройство. Изтъква се необходимост от издирване на проектите за да се установи точното разпределение на апартамента. Указана е също необходимост от излагане на конкретни мотиви относно валидността и законосъобразността на административния акт.

           

            По делото са приети като доказателства документите по преписката, образувана в Община Стара Загора по издаване на оспорената Заповед, извадка от ПУП с отразяване местонахождението на сградата, част от която е процесния обект, документи за собственост, строителни книжа. В хода на производството бяха  представени и приети като доказателства за правото на собственост на жалбоподателката върху процесния апартамент, строително разрешение №928/28.11.1962г, издадено от главния архитект за строеж на жилищен блок Ж.С.К. „ХХІІ конгрес“, съгласувано с протокол №19/11.06.1962г /л.57/,   чертежи по части „Архитектура“ и „Строителни конструкции“- нотариално заверени копия, както и в оригинал: Проект работни чертежи – част Архитектурна, на жилищна кооперация ХХІ конгрес гр.Стара Загора; Проект на жилищна кооперация на ХХІІ конгрес, гр.Стара Загора, част ел.инсталации и Проект на жилищна кооперация на ХХІІ конгрес, гр.Стара Загора,част СК, проектосметна документация.

 

             По делото са събрани гласни доказателства за установяване на обстоятелства по извършването на проверка от работна група, резултатите от която са обективирани в Констативен акт І 7/27.04.2016г., обстоятелствата по връчването акта на възложителя на строежа и относно времеизвършването му, чрез разпит като свидетели на лицата М.С.Х.,  Н.С.Ж., В.Б.С., П.Н.С.. Свидетелката М.Х., старши специалист в отдел „КР“ при техническата служба на община стара Загора, потвърди, че тя е подписала КА №7 в частта за отказ на Д.П. да го получи. Твърди, че госпожата била в тяхната стая /на нея и колежката й В.С./ за да се запознае с Констативния акт, твърди че го прочела, след това заявила, че не е съгласна с текста и отказва да го получи, затова се разписала  тя свидетелката на 03.05.2017г.      Свидетелката арх.Н.Ж., гл.експерт в отдел „КСУТ“ при техническата  служба на община Стара Загора твърди, че тя и районния техник С. извършили проверката в края на април 2016г. Свидетелката си спомня, че посетили апартамента, предмет на преустройството два пъти, собствениците отсъствали, там били строителните работници. Твърди, че направили снимки на извършените вътре съборени зидове и изградени нови зидове.  От прозореца на районния техник твърди че се виждало че южната тераса на апартамента е зазидана, която била със зид и дограма и включена към вътрешното помещение. Работниците били може би 3-4 човека. Имало съборени зидове, като там, където е имало стар зид се виждало от трегера /носещите греди/, а самия зид е изместен, съборени били и стените на санитарния възел, като те били премахнати. Северната тераса била изцяло зазидана, с малко прозорче.  Съпругът на Д.П. идвал в общината и говорил със свидетелката.

            Свидетелката В.Б.С., районен техник, отдел „Кадастър и регулации“ в община Стара Загора заяви, че няколко пъти ходили в този апартамент. Първия път, отишла заедно с Л.И. /в периода на есента на 2015г/, имало на място работници, които ги пуснали в апартамента. Установили, че се извършва преустройство:  премахната била стена между всекидневната и друго помещение, вероятно спалня, като стената била преместена на 25см южно от трегера. Констатирали  премахване на комини в кухня и бокс, като на пода се виждала дупката, която е одимена, както и премахване комин в една от спалните. Южната тераса била присъединена към жилищната площ, както и северната малка тераса. На основание направените промени още първия път извикали Н., съпруга на Д., и тогава още първия път го предупредили че трябва да си извика инженер конструктор или архитект, за да направи проект за промените. След първоначалната проверка твърди, че спряло временно да се работи. При всички проверки, извършени от свидетелката на място, винаги само работници били на обекта. Когато направили акта ходили още няколко пъти с арх.Ж., като последната направила снимки. Твърди че се срещнала с г-жа П., дошла при нея в службата, прочела акта и казала че няма да го подпише, като свидетелката била принудена да го залепи на жилището.

            Свидетелят С.твърди, че написал жалба, защото в неговия апартамент, намиращ се под този на Д.П., като се върнал лятото на 2013г видял, че плочата в хола от край до край е пукната, нямало ток, защото осветлението било прекарано на пода на горния апартамент, а горе се разбивало, къртело се. Качил се горе, в апартамента на Д. и видял, че там се разбива с машини. Видял само една колона. Нямало никакви стени, нямало нищо, подът – разбито всичко. Видял, че работят 3-4 човека.  Твърди, че били изградени вече стени на южните тераси. Тухлите, свалени между столовата и хола, били използвани за направа на терасата, това били стари тухли, без дупки и два пъти по-тежки от новите тухли.   Отдолу, от южна страна където били иззидали стените на техния балкон се образували пукнатини на плочата на балкона. Кооперацията била строена 1963-1964г. Твърди, че когато през 2012-2013г започнали, след това имало затишие около 3г и след това 2017г/вероятно има предвид 2016г/ преди лятото предприели и завършили ремонта.

 

            По делото е назначена, изпълнена и приета комплексна съдебно-техническа експертиза от вещи лица архитект и строителен инженер, съответно арх.С.Я. и инж. Р.П. /л.48 и сл/. Експертите сочат, че са проучили материалите по делото, в т.ч.одобрен проект по части „Архитектурна“ и „Строителни конструкции“ на построената в УПИ ІІІ-3558 кв.3 по плана на гр.Стара Загора жилищна сграда, с адрес ул.Св.княз Борис №92, както и са извършили оглед на апартамент №4, етаж 2. Въз основа на изложеното констатират, че проектирането и съгласуването на сградата е извършено през 1962г. В ап.4 на втори жилищен етаж в сградата констатират извършено преустройство, което го отличава от проектната разработка за ап.4. Преустройството е посочено че засяга всички елементи:  фасада, балкони, вътрешно разпределение, стени /зидове/ и комини, като е описано подробно в какво се изразява. Констатират че западната половина на южния балкон на ап.4 е приобщена към жилищното помещение  /спалня/, аналогично целият северен балкон е приобщен към прилежащите му две помещения – нов кухненски бокс към трапезария и ново мокро помещение. Западната половина на северния балкон представлявало новообразувано мокро помещение, а източната половина от балкона е  част от кухненския бокс към трапезарията. На въпроса дали са съборени фасадни елементи отговарят, че в западната от двете южни стаи е демонтирана оригиналната дограма и е разрушена останалата част от фасадната стена, половината южен балкон е приобщен към южната стая като новата му фасадна стена е в равнината на балконския парапет; както и че по същия начин е съборен северния фасаден зид на кухнята, като половината от северния балкон е приобщен към новия кухненски бокс, втората /западната/ половина от балкона представлява новообразувано мокро помещение. В старата фасадна стена бил избит отвор за нова врата откъм банята. Били изградени нови фасадни зидове пред мокрото помещение и пред кухненския бокс в равнината на балконския парапет, а над него била поставена дограма /снимки на л.26-28 по а..д.№ 397/16г, като отбелязват параметрите. Оригиналните фуги на парапетите били запълнени от единични плътни керамични тухли, които на север са измазани. Новите фасадни стени на южния и северния балкони, както и затварящите ги стенички на изток и запад са изградени от газобетонни зидарийни блокове, също измазани. Новите фасадни стени за южния балкон са южна с прозорец, източна с балконска врата (по средата на оригиналния балкон и западна стена на мястото на армираното стъкло с метална конструкция, което разделя балконите на ап.4 и 5 на втори жилищен етаж. Новите фасадни стени на северния балкон са северна с прозорци, източна част от ъглов прозорец, западна на мокрото помещение и междинна стена между разширените кухненски бокс и мокро помещение – по средата на приобщения балкон. Цялата застроена площ на северния балкон и западната част от южния балкон се сочи влючена в застроената площ на жилището  /т.2.2. - т.2.4. СТЕ л.50/.  

            На въпроса дали са изместени вътрешни зидове отговарят положително, сочат че първо са премахнати следните зидове: между кухнята и трапезарията, между кухнята и коридора, между коридора и предверието пред тоалетна и баня, между коридор и западната от двете южни стаи. Допълнително били изградени нови зидове: между коридор и трапезария /под ъгъл спрямо всички останали зидове / и между новообразуван коридор и западната от двете южни стаи. Имало преместени отвори за няколко врати: нова врата на източна стая, нова врата на източната от двете южни стаи, нова врата на трапезария с кухненски бокс, Зазидани били врати на източната стая и източната от двете южни стаи.

            Премахнати били 3 бр комини – в северозападния ъгъл на дневната от оригиналния проект /сега средна източна стая/, в северозападния ъгъл на източната от двете южни стаи и в югозападния ъгъл на кухнята по оригиналния проект /съответстваща на баня, кухненски бокс и трапезария в преустроения апартамент /л.51-52/.

            Заключението на комплексната СТЕ е оспорено от жалбоподателя по съображения, че е основано на работни чертежи, които не са съгласувани от ОНС Стара Загора, съответно няма доказателства да са станали окончателни такива и да е безспорно, че по тях е направено строителството на сградата.

 

                       

            Съдът като обсъди събраните по делото доказателства, във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл.168 ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, прави следните правни изводи:

 

            Оспорването, като насочено спрямо подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност административен акт, в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице, адресат на заповедта и собственик на ап.№ 4 разположен на ІІ етаж в жилищната сграда на адрес ул.Св.княз Борис №92 в гр. Стара Загора /нот.акт № 7 от 03.09.2012г  на нотариус рег.№181, е допустимо.

            Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

 

            Заповед  № 10-00-1524/22.07.2016г, е издадена от материално и териториално компетентния административен орган  - Кмета на община Стара Загора, съобразно законово регламентираните му правомощия по чл. 225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2 т.2 от ЗУТ, местонахождението и категорията на описания обект. Разпореждането за премахване се отнася за строеж „Вътрешно преустройство на апартамент и приобщаване на две тераси към жилището“, което представлява строеж (част от строеж) по смисъла на §5 т.38 от ДР на ЗУТ, резултат от изпълнени на място „строителни и монтажни работи по смисъла на §5 т.40 от ДР на ЗУТ. Разпореденият за премахване строеж е от четвърта категория по смисъла на чл.137ал.1 т4 б.“б“ ЗУТ, чл.8 ал.2 т.1 от Наредба №1/30.07.2003г за номенклатурата на видовете строежи, тъй като апартамент №4, на втори етаж от жилищната сграда на ********, е част от четириетажна жилищна /т.е.средно застрояване/. Сградата е построена на основание издадено строително разрешение №928/28.11.1962г, издадено от главния архитект за строеж на жилищен блок Ж.С.К. „ХХІІ конгрес“, съгласувано с протокол №19/11.06.1962г /л.57/.

            Оспорената заповед е постановена в предвидената от закона писмена форма. Същата обаче е незаконосъобразна поради неяснота в предмета в частта на разпореденото за премахване като незаконно вътрешно преустройство на апартамент №4, изразило се в изместване вътрешни зидове и премахване на коминни тела. Не е посочено, вкл. в Констативен акт № 7/27.04.2016г, нито в приобщените по преписката други документи,  кои вътрешни зидове органът приема за изместени, съответно кои разпределителни зидове органът приема за нови, не е конкретна и констатацията за премахване на коминни тела - кои органът приема че са съществували и съответно са премахнати. Необходимата  конкретизация в тази част не може да се замести от събраните в хода на съдебното производство доказателства, вкл.чрез СТЕ.  Липсата на точно и ясно описание на подлежащия на премахване като незаконен строеж от гл.точка на СМР по вътрешните зидове, в които се е изразило вътрешното преустройство на апартамента и което според органа е незаконен строеж, води до невъзможност за определяне на предмета на незаконното строителство, относимите за него правно релевантни факти и норми, в т.ч.възпрепятства проверката за законосъобразност на акта. Необходимостта от конкретизация на предметното съдържание на вмененото задължение  е от значение и за привеждане на акта в изпълнение след влизането му в сила. Разпоредените с оспорения административен акт правни последици са такива, вменяващи задължение за премахване на строеж, изпълнен без строителни книжа и издадено разрешение за строеж, т.е.незаконен по смисъла на чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ. По своята правна същност и съдържание, те представляват прилагане на принудителна административна мярка по повод неправомерно поведение на определено лице. Именно с оглед този характер на правните последици на заповедта по чл.225а ал.1 от ЗУТ всяко формално нарушение на изискванията за индивидуализацията им, вкл.от гл.точка предметното съдържание на вмененото задължение за премахване, е  основание за отмяна на административния акт.    Следователно с оглед установения порок на Заповед  № 10-00-1524/22.07.2016г - съществено нарушение на формалните изисквания по чл.59 ал.2 т.4 и т.5 от АПК в посочената част, е основание за отмяната й като незаконосъобразна  в частта, в която е разпоредено премахване като незаконен на строеж Вътрешно преустройство  на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********,  изместване вътрешни зидове, изграждане на нови и премахване на коминни тела.

            Обективираното в процесната заповед волеизявление за премахване като незаконен строеж приобщаване на две тераси към жилището, с административен адрес: ул. Св.княз Борис“ № 92, ет.2 ап.4 е конкретно и ясно.   Посочено е в мотивите, че  е извършено приобщаване на половината южна тераса към жилищно помещение, при което е съборена фасадна стена и поставена дограма на балконски парапет. Приобщена била към жилищно помещение и е изградена с тухли и измазана и северната тераса.   При това описание, съдът намира, че е налице необходимата индивидуализация в частта относно описаното приобщаване на половината южна и северната тераси, описани са изпълнените в тази връзка СМР. Налице е съответствие с изискванията за форма и съдържание на оспорената Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г на Кмета на община Стара Загора, в частта с която е разпоредено премахване на незаконен строеж: приобщаване на две тераси към посоченото жилище.

            В хода на производството по издаване на Заповед № 10-00-1524 от 22.07.2016г не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят отмяната й на основание чл.146 т.3 АПК. Разпоредбата на чл. 225а ал.2 изр.второ от ЗУТ изрично изисква на заинтересованите лица да бъде връчен екземпляр от съставения констативния акт за да могат да представят възраженията си. Според изр.трето на същата норма, когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството. Изискването за лично съобщаване на констативния акт е гаранция за реализиране на правото на възражение на заинтересуваните лица, вкл. в случаите когато не са били предварително уведомени за проверката. В случая обаче се установи по делото, че КА е връчен на посочената като възложител и жалбоподател по делото Д.П. на 03.05.2016г., когато тя посетила сградата на общинската администрация, запознала се със съдържанието му, но отказала да получи екземпляр от същия. Отказът е удостоверен с подписа на служителката М. Х. от 03.05.2016. Свидетелските показания по делото на св.Х. и св.С. потвърждават, че П. е отказала получаване екземпляр от акта. Следователно осигурена е била възможност на лицето да упражни процесуалните си права в това производство. Обратно на твърденията в жалбата, съдът приема, че при издаване на оспорената заповед не са били допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, относими към издаването й.

 

            Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г на Кмета на община Стара Загора, в частта с която е разпоредено премахване на незаконен строеж: приобщаване на две тераси към посоченото жилище        -ап.№4 на втори етаж от жилищната сграда на адрес ул.“Св.княз Борис“ № 92, Стара Загора, е издадена в съответствие и при правилно приложение на материалния закон.

            Според чл.225а ал.1 от ЗУТ незаконен строеж от четвърта до шеста категория или част от него подлежи на премахване, а по смисъла на чл.225 ал.2 т.2 строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрени инвестиционни проекти и/или разрешение за строеж. Следователно за да е незаконен по смисъла на посочените норми определен строеж или част от такъв, е достатъчно безспорно установяване че е налице строеж/част от строеж/ и че  към него е било налице изискване за изпълнението му въз основа на разрешение за строеж и/или инвестиционен проект. Описаното в заповедта приобщаване на половината южна и цялата северна тераса към жилището, описано по-горе, представлява строеж по смисъла на § 5 т.38 от ЗУТ.  Същото е изпълнено посредством СМР, които се свързват с премахване на част от фасадни стени и изграждането на такива в равнината на балконския парапет на южния, съответно северния балкон и поставяне на същите на дограма. Описаните в КА строително монтажни работи в които се е изразило приобщаването са потвърдени от изпълнената комплексна СТЕ.

            В ап.4 на втори жилищен етаж в сградата на ********, вещите лица констатират извършено преустройство, което засяга и елементи от фасадата и балконите. В тази насока сочат,  че западната половина на южния балкон на ап.4 е приобщена към жилищното помещение /спалня/, аналогично целият северен балкон е приобщен към прилежащите му две помещения – нов кухненски бокс към трапезария и ново мокро помещение.  Западната половина на северния балкон представлявало новообразувано мокро помещение, а източната половина от балкона е  част от кухненския бокс към трапезарията. Вещите лица сочат  съборени фасадни елементи - в западната от двете южни стаи е разрушена частта от фасадната стена извън демонтираната дограма, а новата  фасадна стена е в равнината на балконския парапет; по същия начин е съборен северния фасаден зид на кухнята, като половината от северния балкон е приобщен към новия кухненски бокс, втората /западната/ половина от балкона представлява новообразувано мокро помещение. Запазените проекти от 1962 по изгражаднето сградата на ЖСК „ХХІІ конгрес“ бяха представени по делото в части „работни чертежи“ (Архитектурна), „конструктивни планове“ „ел.инсталации“ и проекто сметна документация бяха представени и в оригинал по делото. Обстоятелството че не е налице печат за съгласувал в част Архитектурна, не опровергава, констатацията че процесния апартамент по проект е предвиден и съответно е изграден с балкони вкл. пред западната от двете южни спални и от север -с балкон пред помещение „бокс“ и „баня“ /копие л.31/.  Установява се от обстоятелствата по делото, че това архитектурно решение, представено в част Архитектурна  е идентично  дадено и в другите части от проекта. Папката с чертежи по част архитектурна е за същата сграда, носи подписите на всички участвали в проектирането лица и обстоятелството, че не съдържа отбелязване за направеното съгласуване от общинската администрация, не опровергава извода относно разположението на балконите на процесното жилище – налице е бил  балкон пред западната от двете южни спални, и балкон от север -с балкон пред помещение „бокс“ и „баня“ и които в периода 2013-2016г в резултат от строително ремонтни работи са приобщени към площта на апартамента. Не се касае за текущ ремонт на апартамента което според т.43 на §5 ДР на ЗУТ представлява подобряване и поддържане в изправност сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга а) конструкцията на сградата, б) извършват дейности по премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; в) променя предназначението на помещението и натоварванията  в тях.   Балконът от юг, в частта пред западната от двете южни спални и този от север са били приобщени към жилището  чрез премахване част от фасади  и изграждане на нови фасадни зидове-съответно пред западната от двете южни спални и от север -пред мокрото помещение и пред кухненския бокс, в равнината на балконските парапети, като е поставена и дограма снимки на л.26-28 по а..д.№ 397/16г. Начина на изграждане фасадите в частта на новите фасадни стени е подробно описан от вещите лица, виден е от снимките. Цялата застроена площ на северния балкон и западната част от южния балкон се сочи включена в застроената площ на жилището  /т.2.2. - т.2.4. СТЕ л.50/.  Следователно изпълнените работи са засегнали конструкцията на сградата и фасадни зидове. Съдът приема  за безспорно доказано констатирания от органа незаконен строеж –преустройство на ап.№4 на втори етаж от жилищната сграда на адрес ул.“Св.княз Борис“ № 92, Стара Загора, изразило се в приобщаване на половината от южната и северната тераси към апартамента. Касае се за строеж по смисъла на §5 т.38 от ДР на ЗУТ, към който е  относимо  изискването на  чл.137, ал.3 от ЗУТ, строежите да се изпълняват в съответствие с предвижданията на ПУП и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти при условията и по реда на закона, и могат да се извършват само ако са разрешени съгласно закона (чл.148, ал.1 от ЗУТ). Не е налице никое от изключенията от общия разрешителен режим на строителството /по чл.147 ал.1, съответно по чл.151 ал.1 ЗУТ/.    Следователно  изпълненото приобщаване на балкони е в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ.

            Предвид гореизложеното, настоящият състав на съда намира, че изпълнението на разпоредения за премахване строеж – приобщаване на посочените част от южния балкон и северния балкон към ап.№ 4 представлява  преустройство   и би било  допустимо въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за изпълнението му, каквито безспорно не са издадени.

            Също така, предвид времето на изпълнение на процесния строеж 2013-2016г,  изследването на въпроса за търпимостта му в хипотезата на §127, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗУТ, (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012г., в сила от 26.11.2012г.), както и изследването на възможността за узаконяването му в хипотезата на §127, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012г.) се явяват обстоятелства, които са ирелевантни към настоящия спор. Крайният момент на изграждане на евентуален търпим строеж следва да е до 31.03.2001г.  Налице е безспорно установен незаконен строеж по смисъла на чл.225а ал.1 вр.с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ , подлежащ на премахване. Доколкото целта на закона е да не се допуска и да се отстранява незаконното строителство, което изначално представлява заплаха за живота и здравето на лицата, намесата на органа в случая е напълно пропорционална на целта.

 

            С оглед на изложеното, съдът намира, че Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория: Вътрешно преустройство  на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в приобщаване на половината от южната и северната тераси към апартамента е законосъобразна и следва да се остави в сила, а в частта относно разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория Вътрешно преустройство  апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ул.“Св.Княз Борис“ № 92, ет.2,   изразило се в изместване вътрешни зидове, изграждане на нови и премахване на коминни тела в жилището,  е незаконосъобразна /чл.146 т.2 АПК/ и следва да се отмени

             С оглед изхода на делото на жалбоподателката се следват направените съдебни и деловодни разноски съразмерно на отхвърлената част от жалбата, т.е.  наполовина на направените от жалбоподателката разноски – общо 1975лв,  вкл: 15лв за държавни такси  600лв за адвокатско възнаграждение по а.д.№ 397/16 /л.53/ и адвокатско възнаграждение в размер на 500лв по /л.26/, 860лв –за СТЕ  /л.69, л.97 по а.д.397  и л.44 по настоящото дело/ , или Община Стара Загора следва да бъде осъдена да заплати на Д.П. сумата сумата  987.50лв /деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ -разноски. В полза на Община Стара Стара Загора съответно, се следват разноски за осъществената юрисконсултска защита на основание чл.78 ал.8 ГПК вр.с чл.144 от АПК съобразно отхвърлената част от жалбата, а именно в размер на 50 лв- наполовина  на р 

 

 

 

азмера 100лв, определен съобразно чл.37 от от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТМЕНЯ по жалба на Д.П.П. Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория   Вътрешно преустройство на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в изместване вътрешни зидове, изграждане на нови и премахване на коминни тела, изпълнен от Д.П.П. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, като незаконосъобразна.

           

            ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Д.П.П. против Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория   Вътрешно преустройство на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в  изразило се в приобщаване на   половината южна тераса към жилищно помещение и приобщаване на северната тераса към жилищните помещения на апартамента.

 

            ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** сумата 987.50лв /деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ - разноски по делото.

 

            ОСЪЖДА Д.П.П., ЕГН ********** *** сумата 50 лв /петдесет лева/ - разноски по делото

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: