Р Е Ш Е Н И Е

194                                         11.06.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На осми юни 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива Атанасова

ПРОКУРОР: Петко Георгиев

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №610 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.203 от АПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано по исковата молба на „Н.М.“ ЕООД гр. Меричлери, представлявано от управителя Н.Т.К., а в съдебното производство от редовно упълномощения адвокат М. против Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София с искане за осъждането й да заплати сумата от 2400лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди / изплатено възнаграждение на един адвокат пред две съдебни инстанции/ от незаконосъобразно Наказателно постановление №24-001162/14.12.2016г. издадено от Директор дирекция „Инспекция по труда“ гр. Стара Загора. Наказателното постановление е отменено с Решение №11/23.03.2017г., постановено по АНД №1/2017г. по описа   на РС Чирпан, оставено в сила с Решение №241/27.06.2017г., постановено по КАНД 182/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. В хода на въззивното и касационно съдебно производство по проверка законосъобразността на Наказателното постановление ищеца е представляван от редовно упълномощен адвокат по силата на договор за правна защита и съдействие от 09.01.2017г., приложен на стр.51 по АНД №1/17г. по описа на РС Чирпан и договор от 26.05.2017г., приложен на стр. 19 по КАНД №182/17г. по описа на АС Стара Загора. Адвокатското възнаграждение за правна защита и съдействие пред въззивната инстанция е в размер на 1800лв., заплатени в брой, а пред касационната инстанция в размер на 600лв, заплатени в брой, съгласно удостоверителното изявление на упълномощения адвокат на стр. 19 от КАНД №182/17г. по описа на АС Стара Загора.  

        От съда се иска да бъде присъдената сумата на заплатеното адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие пред двете съдебни инстанции, както и разноските по настоящото дело, за което е направено искане и представен списък преди последното съдебно заседание по същество.

        Ответника Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София,  чрез Изпълнителния си директор представя отговор, с който оспорва предявения иск като неоснователен, тъй като ищецът не е бил представляван от упълномощения адвокат в проведените открити съдебни заседания по НАХД №1/17г. по описа на РС Чирпан и по КАНД №182/17г. по описа на АС Стара Загора. От този факт е направен извод, че ищеца по настоящото дело и наказано лице с отменено наказателно постановление не е бил представляван от адвокат, поради което и не следва да се присъжда адвокатско възнаграждение. Договор №51 с предмет правна защита и съдействие по делото на РС Чирпан и Договора за оказване на правна защита и съдействие по КАНД №182/17г. по описа на АС Стара Загора са останали неизпълнени. В условията на евентуалност е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение като се иска от съда да бъде уважен иска до размер от 50лв. за изготвяне на жалба срещу наказателното постановление и на отговор против касационната жалба срещу решението на въззивния съд.

   Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона намира за установено следното:

     Ищеца „Н.М.“ ЕООД гр. Меричлери е бил субект на имуществена санкция в размер на 20 000лв., наложена му с Наказателно постановление №24-001162/14.12.2016г. издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора за нарушение на чл. 402 ал.2 от КТ – Работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции. Срещу наказателното постановление е подадена жалба от управителя на „Н.М.“ ЕООД, по която е образувано АНД №1/17г. по описа на РС Чирпан.  Преди първото по делото открито съдебно заседание – насрочено и проведено на 24.01.2017г., е постъпила молба от адвокат М., редовно упълномощена по силата на Договор за правна защита и съдействие / стр. 50 и 51 по делото/, с която се заявява искане за даване ход на делото, за събиране на писмени доказателствени средства, приложени към молбата и становище по същество с искане да бъде отменено наказателното постановление, поради липса на съставомерно поведение на работодателя и да бъдат присъдени разноските по делото. За изясняване на делото от фактическа страна са проведени общо три съдебни заседания, на които не е присъствал представител на наказаното дружество, нито са извършвани процесуални действия в писмена форма.

 С решение № 11/23.03.2017г. РС Чирпан отменя Наказателно постановление №24-00-1162/14.12.2016г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“ като незаконосъобразно, поради липса на съставомерно поведение на наказаното дружество.

     Срещу съдебното решение е подадена касационна жалба от Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора,  по която е образувано КАНД №182/17г. с проведено едно открито съдебно заседание, на което процесуален представител на дружеството – ищец не се явил. На 30.05.2017г. е постъпила молба / стр. 17 по делото/ от адвокат М. за даване ход на делото и становище по същество, с приложен договор от 26.05.2017г. за процесуално представителство и съдействие по КАНД №182/17г. срещу сумата от 600лв., заплатени в брой при подписването. Представен е и списък на разноските с искане за присъждането им.

   С Решение №241/27.06.2017г. АС Стара Загора оставя в сила Решение №11/23.03.2017г. на РС Чирпан за отмяна на НП №24-00-1162/14.12.2016г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“  Стара Загора, поради което от тази дата е налице първия факт от фактическия състав на отговорността по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, а именно отмяна на незаконосъобразен акт, постановен в изпълнение на изпълнително-разпоредителни правомощия на административен орган.
    Втория елемент –пряка и непосредствена връзка между увреждащия факт и настъпилата вреда е предмет на ТР № 1/15.03.2017г. на ВАС по т.д.№2/16г. на ОСС на І-ва и ІІ-ра колегия, по силата на което изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната на незаконосъобразни наказателни постановления представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл.4 от ЗОДОВ. Въпроса, който казуса поставя по повод изричното възражение на ответника е за съществуването на основание да се изплати адвокатско възнаграждение с оглед не явяване в съдебните заседания на упълномощения адвокат, евентуално да се намали размер на уговореното и заплатено възнаграждение до размер от по 50лв. за всяка съдебна инстанция с оглед свършената работа.

      От представените договори за правна защита и съдействие се установява, че с разписка, представляваща част от писмения документ, адвоката е удостоверил получаването на уговореното възнаграждение от 1800лв. за представителство пред РС Чирпан и 600лв. за представителство пред АС Стара Загора. Следователно ищеца е ангажирал правната помощ и съдействие на адвокат, за което е заплатил посочените суми. По аргумент от посоченото по-горе тълкувателно решение и въз основа на приобщените към АНД №1/17 и КАНД І182/17г. частни документи за плащане, се налага извод за настъпила имуществена вреда в претендирания от ищеца размер – 2400лв. Сумите са заплатени в брой най-късно на датите, на които са представени молбите, към които документите за плащане са приложени т.е. в хода на съдебните производства и преди тяхното приключване.  Следователно неоснователно е възражението на ответника за недоказаност на исковата претенция, тъй като наказателното постановление е отменено, а за постигане на този резултат ищеца е заплатил възнаграждение на един адвокат, представляващо пряка и непосредствена последица от налагането на незаконосъобразната имуществена санкция – с издаване на наказателното постановление възниква е необходимост от защита против наказанието, за което се изисква квалифицирана помощ.

    В съдебните производства адвоката е изготвил по една молба по същество, поради което основателно се явява възражението за прекомерност на уговорената и заплатена сума спрямо действително оказаната помощ и ангажираност по делата на процесуалния представител. Съгласно чл. 18 ал.1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения за изготвяне на жалба  срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 50 лв. Настоящия състав намира за приложима тази разпоредба, тъй като по приложените административно наказателни съдебни производства са налични доказателства за изготвени две молби от адвоката, в които са изложени кратки правни доводи и искания към съда за отмяна на наказателното постановление, съответно оставяне в сила на въззивното съдебно решение с приложени списъци на разноските. Упълномощения адвокат не е осъществил процесуално представителство по делото, чрез явяване в открито съдебно заседание или писмена пледоария по съществото на спора, а се е ограничил до представяне на молби с кратко аргументирани искания. Въззивната жалба по делото не е изготвена от него, нито е представил отговор на касационната жалба на ответника. Следователно възнаграждението следва да бъде определено по правилата на чл.7 ал.2 т.3 от Наредбата въз основа на половината от размера на наложената имуществена санкция или 580лв. плюс 3% за горницата над 5 000лв / 250лв/, което е равно на 830лв. за производството пред РС Чирпан, а за производството пред АС Стара Загора е уговорена сума в размер на 600лв., което е по-малко от посочения размер, дължим за всяка инстанция по аргумент от чл. 2 ал.4 от Наредбата. Предявения иск следва да бъде уважен за сумата от 1430лв. и отхвърлен до пълния предявен размер от 2400лв. Претенцията за присъждане на разноски в настоящото производство е неоснователна, доколкото ищеца не е представляван по делото от упълномощения процесуален представител – исковата молба е изготвена от управителя на дружеството, а молбата на стр. 28 по делото, подписана от адвоката е за даване ход на делото, присъждане на разноски и призоваване на адреса на процесуалния представител, на който същия не бе намерен и връчването се извърши на адреса на ищеца.

          Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

Р Е Ш И

       ОСЪЖДА ИА „Инспекция по труда“ гр. София да заплати на „Н.М.“ ЕООД ЕИК ********* на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ сумата от 1430лв/хиляда четиристотин и тридесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от отменено НП №24-001162/14.12.16г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 2400лв/две хиляди и четиристотин/.

     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването.

    

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: