Р Е Ш Е Н И Е

№171                                         29.05.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На осемнадесети май 2018.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива Атанасова

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №160 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ във вр. чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на П.А.Д. и Я.П.А. против Заповед №1904/15.11.2017г. на Кмета на община Казанлък за одобряване на ПУП за част от кв.64 по плана на град Казанлък като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Работен устройствен план за УПИ ХІХ-3768, ХVІІІ-3769 и ХVІІ-3770, както е показано на приложените чертежи / стр.67 по делото/, поправена със Заповед №39/12.01.2018г. с премахване от диспозитива на текста „като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива“.  Издадена е на основание чл.113 ал.2 и ал.6 вр. с чл.124а ал.8 от ЗУТ, въз основа на направено искане №194-С-2391-4 от 27.09.2017г. от С.Б.П. и Н.Д.Б., решение на ОЕСУТ за одобряване на проект за РУП на част от кв.64 по плана на град Казанлък за УПИ ХVІІІ-3769 с идентификатор 35167.506.3769. С проекта на РУП се разработва подробен устройствен план въз основа на одобрен план за застрояване одобрен със Заповед №777 от 30.07.2013г / с не посочен издател/. РУП е съгласуван с МК на основание чл.84 ал.1 и ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.83 от ЗКН на 14.09.2017г. с писмо изх.№33-НН-521 на Заместник –министъра на културата. Одобрен е с протокол №20/26.10.2017г. на Общински експертен съвет по устройство на територията с цел реализиране на стопанска инициатива.

      С жалбата се иска от съда да бъде отменена Заповед №1904/15.11.2017г. на Кмета на община Стара Загора, с която се одобрява РУП за УПИ ХІХ-3768, ХVІІІ-3769 и ХVІІ-3770 – част от кв. 64 по плана на град Казанлък, поради съществени процесуални нарушения и  противоречие с материалния закон, допуснати при нейното издаване. Нарушени са разпоредбите на чл. 31, чл.32, чл.34 от ЗУТ досежно правилата за отстояние между две сгради на основното застрояване в два съседни парцела и за ослънчаването им. Мотивите не обосноват причината, поради която е внесен за разглеждане и одобряване РУП за един УПИ VІІІ-3769, а със заповедта е одобрен РУП за три урегулирани поземлени имота. Твърди, се че с оспорения РУП е предвидено допълващо застрояване в имота на жалбоподателите, с което те не са съгласни. Претендират се и разноските по делото, съгласно представен в последно съдебно заседание списък. В писмена защита се излагат съображения за липса на основание за одобряване на РУП за имотите, тъй като ПУП-ПЗ не е влязъл в сила, поради необнародването му в ДВ, както и съображения за нищожността на оспорения административен акт. 

    Ответника – Кмет на община Казанлък иска от съда да бъде отхвърлена жалбата с доводи за влизане в сила на ПУП-ПЗ за процесните имоти, чиято графична и текстова част е спазена, като с РУП се конкретизира предвиденото застрояване.

      Ответниците – С.П. и Н.Д.Б., по чийто проект и искане е одобрен  РУП за УПИ ХІХ-3768, ХVІІІ-3769 и ХVІІ-3770 кв.64 по плана на град Казанлък искат от съда да бъде отхвърлената жалбата с доводи, че оплакванията на жалбоподателите са относими към влезлия в сила ПУП –ПЗ, поради което са преклудирани.

   Заинтересованите лица А.Д.Д., В.Х.И., Д.И.Д., И.Д.Д., П.М.К., Т.П.К.,Г.П.Д., С.В.Т. , Р.С.К., З.И.К., В.Н.С. не се явяват, не се представляват. 

        Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Жалбата на Я.П.А. е подадена на 04.12.2017г. в рамките на 14-дневния  срок за обжалване, считано от 29.11.2017г., предвид датата на връчване на оспорената заповед – 28.11.2017г., и от лице, което е собственик на съседен имот, включен в свързано застрояване по действащия план, поради което и на основание чл.131 ал.2 т.2 от ЗУТ е допустима, а разгледана по същество е основателна. За собствения на жалбоподателя УПИ VІ-3756 /идентификатор 35167.506.3756 по КК/  е предвидено допълващо свързано застрояване на вътрешната регулационна линия с УПИ ХVІІІ-3769 / собственост на заявителите/, поради което за него е налице правен интерес от оспорване на РУП. Заинтересовани по смисъла на чл.131 ал.2 т.2 от ЗУТ са собствениците на съседни имоти, които са включени в свързано застрояване по действащия ПУП-ПЗ или се предвижда такъв начин на застрояване с оспорения подробен устройствен план. В настоящия случай РУП се изработва на базата на ПУП-ПЗ, който е действащ и предвижда свързаното застрояване между двата имота. Този факт се установява от представеното по делото копие-извадка от  Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък, имащ за предмет и одобряване на ПУП-ПЗ, включително за процесните имоти, одобрен с Решение № 777/30.10.2013г и  Решение №684/30.07.2013г. на Общински съвет Казанлък  / стр. 140 по делото/. Потвърден и от приетото по делото заключение на вещото лицето, според което свързаното застрояване между двата имота е предвидено с ПУП-ПЗ, одобрен с Решение №684/30.07.2013г. на общински съвет Казанлък, публикувано в ДВ бр. 77/03.09.2013г.

          Жалбата на П.А.Д. е просрочена, тъй като е подадена на 04.12.2017г., извън рамките на преклузивния 14-дневен срок за оспорване, който е започнал да тече на 18.11.2017г. и е изтекъл на 01.12.2017/ петък, работен ден/. Оспорената заповед е връчена на адреса на Д. по реда на чл.61 от АПК вр. с чл. 129 ал.2 от ЗУТ на 17.11.2017г. Жалбата на Д. следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а в съответствие с този правен факт да бъде разрешен и въпроса за претендираните и от него разноски по делото.     

          От представената административна преписка се установяват следните факти:

          С решение №684/30.07.2013г. Общински съвет Казанлък одобрява план за регулация и застрояване на зоната за въздействие за публични функции с висока обществена значимост – Част: План за застрояване, с който се изменя устройствения план за кв. „Кулата“ одобрен със Заповед №965/21.07.1992г. и Заповед №1137/09.08.1999г. ПУП –ПЗ, одобрен с Решение №684/30.07.2013г. на общински съвет Казанлък е изработен и утвърден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък“. В обяснителната записка към проекта на ПУП-ПЗ е посочено, че в югоизточния край на зоната е възрожденския етнографски комплекс „Кулата“ дал наименованието на квартала, в която се намира групова недвижима ценност – архитектурно-строителен ансамбъл „княз Светослав Мирски“, заключен между бул. „Н.Петков“ и улиците „Княз Св. Мирски“, „Константин Бозвелиев“ и „Тюлбенска“, обявен за паметник на културата в ДВ бр.34/1974г.  с режими на опазване определени в протокол 15/1998г. НСПОК към МК. / стр.141 и сл. по делото/. Съгласно Удостоверение изх. №9400-2877/19.06.2017г. на НИНКН / стр.40/, приложено към проекта на оспорения РУП, УПИ ХVІІІ-3769, попада в обхвата на територия на груповия паметник на културата. В този териториален обхват по аргумент от действащия ПУП-ПЗ попадат имота на жалбоподателя, както и УПИ ХVІІ-3770, УПИ ХІХ-3768, предмет на заповедта за одобряване на РУП по аргумент от обяснителната записка към проекта на ПУП-ПЗ.

    Със Заявление №194-С-2391-4/27.09.2017г. С.П. в качеството си на собственик на УПИ ХVІІІ-3769 кв. 64 по плана на град Казанлък / нотариален акт за покупко-продажба на стр. 47 по делото/ е заявила за разглеждане от ОЕСУТ проект на РУП за същия имот / стр.55 по делото/, към който са приложени становище на Министерство на културата за съгласуването му по чл. 84 ал.1 и ал.2 от ЗКН изх. №33-7171-521 с нечетлива дата на стр. 39 по делото, Удостоверение от НИНКН, че в имота няма обекти със статут на единична недвижима културна ценност, но същия попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата „Ансамбъл по ул. „Св. Княз Мирски“ гр. Казанлък, обявена в ДВ бр.34 от 30.04.1974г. и притежава статут на групова недвижима културна ценност, Комбинирана скица №569/19.05.2017г. на УПИ ХVІІІ-3769 кв. 64 по плана на град Казанлък / стр.44/ по действащия ПУП – План за регулация, с посочване, че е одобрен с Решение №777/30.07.2013г. на Общински съвет Казанлък и ПУП – План за застрояване, одобрен с решение №777/30.07.2013г. и на ПИ с идентификатор №35167.506.3769 по КК на град Казанлък, която и според заключението на вещото лице представлява извадка от действащия ПУП-ПР и ПЗ за имота с отразяване на съществуващите в него самостоятелни обекти и имотни граници по КК, скица №15-211361/09.05.2017г. на ПИ 35167.506.3769, издадена от АГКК Стара Загора, обяснителна записка, извадка от действащ ПУП-ПЗ за част от кв. 64 по плана на град Казанлък, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – УПИ ХVІІІ-3768 с номер по предходен план 3769.

      Според обяснителната записка към проекта на РУП / стр.49/, за кв. 64 по плана на град Казанлък има действащ план за регулация и застрояване – Интегриран план за градско възстановяване и развитие, одобрен с Решение №777/2013г. на Общински съвет град Казанлък. На основание чл.113 ал.6 от ЗУТ е задължително изработването на РУП към плана за застрояване за защитени територии за опазване на културното наследство. Към ИПГВР не е изработен РУП за имотите с регистрирани паметници на културата в рамките на обхвата му. В специфичните правила към плана е заложено изработването на РУП да предхожда разрешаването на строителството. Планът за застрояване предвижда застрояване в дъното на имота, както следва – свързано основно застрояване, разположено на северозападната граница към УПИ ХІХ-3768, на южната граница с УПИ ХVІІ-3770, на източната имотна граница с УПИ VІ-3756 / имота на жалбоподателите/.  Проектното предвиждане е следното: изграждане на нова жилищна сграда в УПИ ХVІІV-3769, кв. 64 на град Казанлък, разположена в дъното на имота, съгласно действащия план за застрояване на квартала / в случая дъното на имота се явява граница с имота на жалбоподателите, тъй като същата е срещуположна на регулационната граница към улица/. Сградата ще бъде на един етажа с използваемо подпокривно пространство. Височината на стрехата е предвидена на кота +4.50м. от средноприлежащия терен , така че силуетът да не доминира над съседните сгради. Същия отговаря на епохата на възраждането – единичен обем на основното застрояване, скатен покрив, покрит с керемиди, фасади покрити с гладка бяла мазилка и облицовки от камък и дърво. Проектът се изработва за конкретизиране на предвиденото в действащия план застрояване във връзка с чл. 113 ал.2 от ЗУТ. С РУП се определят точно очертанията в план на сградата на основното застрояване и постройките на допълващото застрояване. В силуетите са определени височините в абсолютни коти.  Запазват се действащите параметри на застрояване за УПИ ХVІІІ-3769 кв.64 по плана на град Казанлък, съгласно ИПГВР, част ПЗ.

     Против проекта е постъпило възражение от жалбоподателя собственика на съседния и включен в свързано застрояване УПИ VІ-3756 - П.А., в което изразява несъгласие с предвиденото допълващо застрояване свързано с основното застрояване в имота на заявителите. Възражението е разгледано от ОЕСУТ на 26.10.2017г. и е отхвърлено като неоснователно, поради това, че свързаното застрояване между сградите на допълващото и основното застрояване в имотите е предвидено с ПУП-ПЗ, одобрен с Решение на общински съвет Казанлък / стр.21/. На същата дата ОЕСУТ е приел решение за одобряване на РУП на част от кв.64 по плана на Казанлък относно УПИ ХVІІІ-3769 / по проекта на стр. 55 по делото/ със забележка да се нанесе разстоянието през дъно УПИ до съседните жилищни сгради. Дъно на УПИ ХVІІІ-3769 се явява имотната граница с УПИ VІ-3756 на жалбоподателя, тъй като тя е противоположна на уличната регулационна граница с ул. „Княз Св. Мирски“. Забележката е изпълнена, видно от графичната част на проекта, но само отчасти, тъй като е нанесено разстоянието до сграда 1 в УПИ VІ-3756, но не и до сграда 3 в същото УПИ на жалбоподателите, която също е отразена като масивна жилищна в графичната част на оспорената заповед за одобряване на РУП. /стр.67/. Въз основа на проекта за РУП на УПИ ХVІІІ-3769 / стр.55/, решението на ОЕСУТ от 26.10.2017г. и на основание чл.113 ал.2 и ал.6 от ЗУТ и Заповед №777/30.10.2017г. с не посочен издател, Кмета на община Казанлък издава оспорената Заповед №1904/15.11.2017г., с която одобрява РУП за УПИ ХІХ-3768, УПИ ХVІІІ-3769 и УПИ ХVІІ-3770, както е показано на приложените чертежи / стр.67/. Последните съдържат графична част на  РУП за сградата на основното застрояване в УПИ ХVІІІ-3769 на възложителите, което сочи на противоречие между текстовата и графична част на оспорената заповед и е самостоятелно основание за отмяната й. Липсва проект на РУП за останалите сгради в  УПИ, за които с текстовата част на заповедта / нейния диспозитив/ е одобрен РУП.

       Това противоречие между графична е текстова част на заповедта е достатъчно основание за нейната отмяна, но в изпълнение на задължението си да провери изцяло законосъобразността на административния акт, съдът е длъжен да посочи всички нейни пороци, а те освен този са и следните: Посочено е в мотивите на оспорената заповед, че основа на РУП е ПУП –ПЗ, одобрен със Заповед №777/30.07.2013г. без издател, която се установи, че не съществува в правния мир. По изрично изявление на ответния административен орган Заповед №777 е с дата 15.04.2013г., издадена от Кмета на община Казанлък за настаняване по реда на ЗОС.  Твърди се и се установява, че последния действащ план за застрояване на кв. 64 е разработен като част от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020г“, който е одобрен с решение №684/30.07.2013г., а със същото решение са одобрени и подробните устройствени планове, включително ПУП-ПЗ за кв. „Кулата“. Това Решение е  публикувано в ДВ бр. 77/03.09.2013г., но не и второто решение №777/30.10.2013г, с което Общински съвет Казанлък Отменя ИПГВР и Одобрява ИПГВР. Липсата на публикация в ДВ на Решение №777/30.10.2013г. се сочи от жалбоподателя като факт, от който следва извода, че ПУП-ПЗ за кв. „Кулата“, одобрен с Решение №684/30.07.2013г. на Общински съвет Казанлък не е влязло в сила и следователно предвиденото свързано застрояване в имота на заявителите и на жалбоподателя не е действащо правило. Този аргумент в настоящия случай е без правно значение предвид посочената като основание на оспорената заповед норма на чл.113 ал.6 от ЗУТ, която изисква едновременно одобряване и на РУП, ведно с одобряване на ПУП-ПЗ за защитени територии за опазване на културното наследство. Освен това в оспорената заповед не е посочено решение №684 на общински съвет Казанлък от 30.07.2013г. за одобряване на ПУП-ПЗ за кв. Кулата, съгласно обяснителната записка към проекта, нито това решение е вписано в комбинираната скица, послужила като основа за проектиране на спорния РУП. Комбинираната скица между ПУП-ПЗ и кадастралната основа на стр.44 по делото, посочва Решение №777/30.07.2013г. на Общински съвет Казанлък, вместо Решение №684/30.07.2013г. , с което са одобрени подробните устройствени планове, разработени в изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Но, както се посочи и по-горе спора дали са влезли в сила решенията на Общински съвет Казанлък, с които е одобрено изменението на ПЗ за кв. „Кулата“ и в частност за имотите, попадащи в защитената територия, които са предмет на разработката на РУП, не е определящ за законосъобразността на заповедта за одобряване на работния устройствен план по аргумент от чл.113 ал.6 от ЗУТ.

   Установява се от обяснителната записка към РУП и към ИПГРВ, че при изработване и одобряване на ПУП-ПЗ за кв. 64 „Кулата“ не е изработен РУП, както изисква чл.113 ал.6 от ЗУТ, а същия обхваща защитена територия, поради което изработването му е задължително. От графичната и текстова част на оспорената заповед, от Удостоверението на НИНКН, от копието-извадка от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – Част ПЗ на кв. 64 гр. Казанлък се установява, че императивните изисквания на чл.113 ал.6 от ЗУТ не са спазени. Разпоредбата се явява специална спрямо тази на чл.113 ал.2 от ЗУТ, поради което смесването на двете правни основания е недопустимо, още повече, че разработката се е съобразила само с неприложимата хипотеза на чл.113 ал.2 от същия закон като е представен проект само за сградата в УПИ ХVІІІ 3769. В тази връзка следва да се каже, че нормата на чл.113 ал.6 от ЗУТ определя задължителен предметен обхват на РУП, който не е спазен в настоящия случай. Този предметен обхват определя и принадлежността на инициативата за изработване на РУП и компетентния орган за неговото  одобряване съобразно правилата и на  чл. 129 ал.2 от ЗУТ. Какво казва чл.113 ал.6 от ЗУТ: При измененията на подробните устройствени планове за защитени територии за опазване на културното наследство или за части от тях задължително се изготвят и работни устройствени планове в обхват имотите, за които се отнася изменението, и непосредствено съседните им имоти. Това означава, че РУП следва да има същия обхват, какъвто има и ПУП-ПЗ, с който са изменени действалите до 2013г. подробни планове за защитената територия на недвижимия групов паметник на културата, включително съседните имоти. В случая имота на жалбоподателя е съседен и не е предмет на разработката в нарушение на императивното и специално правило на чл.113 ал.6 от ЗУТ.  В случая последния одобрен през 2013г. ПУП- ПЗ за кв. „Кулата“ има за предмет територията на недвижимия групов паметник на културата, в която попадат процесните имоти, не е първи и представлява изменение на одобрените и действащи до 2013г. ПУП-ПЗ, съгласно обяснителната записка към ИПГВР в част ПЗ на зона за публични функции с висока обществена значимост. С одобрения през 2013г. ПУП-ПЗ за първи път е предвидено свързано застрояване между имота на заявителите и на жалбоподателя, поради което същия представлява изменение на действалия до този момент план за застрояване на тези имоти. Следователно и като се има предвид, че УПИ ХVІІІ-3769 попада в защитена територия, то е било задължително изработването и на РУП по инициатива на органа, изработил ПУП-ПЗ, който да включва и съседните имоти – този на жалбоподателя и посочените в оспорената заповед.  След като в квартал 64 „Кулата“ се намира групова недвижима ценност – АСА „Княз Светослав Мирски“, заключен между бул. „Н. Петков и улиците „княз Св. Мирски“, „Константин Бозвелиев“ и „Тюлбенска“ и в този териториален обхват попадат имотите – предмет на РУП, а този на жалбоподателя им е съседен и включен в свързано застрояване то по аргумент от чл.113 ал.6 от ЗУТ следва да се изработи задължително РУП по инициатива на  компетентния орган, с предметен обхват всички имоти, попадащи в територията на недвижимата културна ценност,  предмет на ПУП-ПЗ от 2013г. за изменение на действащия от 1992г. и 1999г. ПЗ на квартала. / виж стр. 143 по делото/, включително и непосредствено съседните им. Недопустимо е следователно да се одобри РУП само за един или няколко имота, какъвто е настоящия случай. РУП трябва да има предметния обхват посочен в чл.113 ал.6 от  ЗУТ, да се възложи, изработи и одобри от органа, изработил и одобрил ПУП-ПЗ. 

       Посочването в оспорената заповед и на нормата на чл.113 ал.2 от  ЗУТ сочи на смесване на правните основания и на позоваване на неотносима към фактите правна хипотеза – тази на чл. 113 ал.2 от ЗУТ. Нормите на чл.113 ал.2 и ал.6 се отнасят като обща към специална, като специалната норма на чл.113 ал.6 ЗУТ дерогира тази на чл.113 ал.2 от същия закон като изисква друг предметен обхват. Законовия режим на ЗУТ и на ЗКН по отношение устройство на територията, на която се намират групови или единични паметници на културата е специален, императивен и неговото нарушаване всякога е основание за отмяна на оспорен ПУП.

        Съобразно установената недопустимост на жалбата на П.Д.,  разноски се следват само на Я.А. – възнаграждение за един адвокат в размер на 600лв. платени в брой, съгласно разписка на стр. 219 по делото, 10лв.-държавна такса, внесени от него 420лв. възнаграждение  за вещо лице

 

         Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

 

 

РЕШИ

 

ОТМЕНЯ  Заповед №1904/15.11.2017г, поправена със Заповед №№39/12.01.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Я.П.А..*** да заплати на Я.П.А. ЕГН********** сумата от 1030лв/хиляда и тридесет/, представляваща разноски по делото.  

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.Д. и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на него.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок.

 

Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: