Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                 

                      № 108         30.04.2018г.      град Стара Загора

 

       

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар  Стефка Христова                                                                         и с участието

                        на прокурор                                                                                                             като разгледа

                        докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 672 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 27, ал.4 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г. /Наредба № 10/2016г./.

 

Образувано е по жалба на Ж.Д.Д. ***, подадена чрез пълномощника му адв. И.И. от БАК, против Заповед № 03-240-РД/234 от 05.12.2017г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора. С оспорената заповед, на основание 20а, ал.2 и ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл.27, ал.2 и ал.4,  чл.24, ал.1, т.4, предл. второ във вр. с чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, по съображения за постановяването му от некомпетентен орган; в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон; при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; при неспазване на императивните изисквания за  съдържание на акта по чл.59, ал.2, т.4 от АПК и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят поддържа, че упражненото с оспорената заповед административно правомощие е необосновано от фактическа страна, доколкото не са изложени конкретни, относими и адекватни констатации като мотиви за съществуването на законово регламентирана материалноправна предпоставка за постановения отказ за финансиране на подаденото от него заявлението за подпомагане. Излага доводи, че е изпълнил предвидените като условия за допустимост на подпомагането изисквания по чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10/ 10.06.2016г. и че като кандидат отговаря на всички критерии да бъде одобрен за финансово подпомагане. Обосновава, че направената от решаващия административен орган преценка, че получените от него приходи от земеделска дейност за предходната календарна година не надвишават 33% от общите приходи/ доходи, не е извършена по предвидения в Наредба № 10 от 10.06.2016г. начин и не се основава на приложимата нормативна регламентация, като извършеното преизчисляване на декларираните доходи от земеделска дейност от предходната година, се явява недопустимо. Сочи, че ако въз основа на административните проверки е била установена някаква нередовност на подаденото от него заявление вкл. непълнота или неяснота на заявените факти и данни, то на основание чл.24, ал.2 от Наредба № 10/ 10.06.2016г. е следвало да бъде уведомен да отстрани нередовностите, а не да се постановява отказ за финансиране. Твърди, че по отношение на него не са налице обстоятелства, които да представляват нормативно предвидени предпоставки и основание за отказ за финансово подпомагане по реда на Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г., с оглед на което счита че необосновано, в нарушение и при неправилно приложение на закона е постановен отказ за финансиране по подаденото от кандидата заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965. По подробно изложени съображения е направено искане за отмяна на оспорената Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г. на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.  

           

            Ответникът по жалбата - Директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото,  оспорва жалбата като неоснователна. Поддържа, че възприетото от административния орган основание за постановения отказ за финансиране по подаденото от кандидата Ж.Д. заявлението за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, е фактически, правно и доказателствено обосновано. Излага доводи, че с оглед установеното при извършените административни проверки правилно е прието, че кандидатът не отговаря на нормативно регламентираното в чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. изискване като условие за допустимост на подпомагането. По съображения, че оспорената заповед, като издадена от компетентен орган в рамките на надлежно делегираните му правомощия; в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби и при спазване на нормативно регламентираните формални и процесуални изисквания, е правилна и законосъобразна, е направено искане жалбата да бъде отхвърлена, като неоснователна.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

            Жалбоподателят в настоящото производство – Ж.Д.Д., е земеделски стопанин по смисъла на §1, т.23 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) във вр. с чл.4, §1, б. ”а” от Регламент (ЕС) №1307/ 2013, регистриран с УРН 675613 в ИСАК.

            На 27.07.2016г. Ж.Д.Д. е подал в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора Заявление за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г. с ИД № 24/06/3/0/00965 (л.66 - л.78 от том І по делото).  Към заявлението е приложен бизнес план /л.79 и сл./ и Справка-декларация по Приложение № 2 към чл.5, ал.12, т.1 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. /л.115 – л.116 от том І по делото/. С посочената Справка – Декларация Ж.Д. е декларирал, че през периода 01.01.2015 - 31.12.2015г. т.е годината, предходна спрямо годината на кандидатстване /2016г./, е реализирал приходи от растениевъдство, както следва: от картофи за семе – 2 850кг със средна цена за единица продукция 1.20лв/кг или общо 3 420лв; от картофи – 5 900 кг със средна цена за единица продукция 0.35лв. или общо 2 065лв. и картофи – 1 150кг. със средна цена за единица продукция 0.50лв. или общо 575 лева или общо приходи от земеделска продукция 6 060 лева. Деклариран е и приход получен по трудово правоотношение в размер на 10 865.52 лева и от болнични – 310.60 лева или общ размер на приходи/ доходи от неземеделски дейности от 11 176.12 лева. Съответно общо приходите/ доходите за 2015г. са в размер на 17 236.12 лева, от които доходът от земеделска дейност /6 060 лева/ формира съгласно декларираното 35.16% от всички доходи/ приходи за посочената година. Към заявлението за подпомагане са приложени заверени копия на финансово-счетоводни документи /фактури/ за реализацията на добитата продукция от картофи за семе и картофи. Представена е и Годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015г. /л.117 и сл./. В Приложение № 1 на декларацията е деклариран облагаем доход от заплата -  11 829.13 лв., дължим данък 1 182.91лв., от които внесен 940.52лв. и дължим за довнасяне данък в размер на 242 лева. В Приложение №3 „доходи от друга стопанска дейност“, са отразени доходи от друга стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ в размер 6 060 лв.

           

            При подаване на заявлението от администрацията на ОД на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора е била извършена контролна проверка, резултатите от която са обективирани в контролен лист КЛ 1, подписан от двама експерти и от кандидата на 27.07.2016г. /л.178 – л.180/. Във връзка с подаденото заявление за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” са извършени и други административни проверки – по представени документи, справки в електронни регистри и др., вкл. проверка на място на 07.10.2016г. /л.185-л.191/.

 

С уведомително писмо № 01-240-6500/106 от 17.02.2017г. от Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – /л.240/ Ж.Д. е уведомен за липси и нередовности на документи, непълноти и неясноти, като е указана необходимостта от отстраняването им. Изрично е посочено че във връзка с проверката за изпълнението на чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. е необходимо да бъде представена допълнителна информация от какви площи са добити реализираните три вида картофи, описани в  справката-декларация, както и какъв вид са картофите /ранни, късни и/или други/. В изпълнение на указаното Ж. Д. е подал в ОД на ДФ „Земеделие“ – Стара Загора Заявление вх. № 01-240-6500/106 от 23.02.2017г., с приложени към него документи. Със Заповед № 03-240-РД/ 78 от 28.03.2017г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Стара Загора, е разпоредено да бъде спряна обработката на Заявление за подпомагане с УИН № 24/06/3/0/00965 на Ж.Д.Д., УРН 675613, във връзка със събрани документи и/или информация, които изискват да бъде извършена допълнителна проверка. След Становище на Министерството на земеделието и храните № 10-316 от 17.05.2017г., със Заповед № 03-240-РД/ 128 от 06.06.2017г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Стара Загора, е възобновена обработката на подаденото от Ж.Д. заявление за подпомагане /л.260 и сл./.

 

С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, на основание 20а, ал.2 и ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл.27, ал.2 и ал.4, чл.24, ал.1, т.4, предл. второ във вр. с чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965. От фактическа страна обжалваният акт се основава на обстоятелството, че кандидатът не е изпълнил изискването на чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. В мотивната част на заповедта е посочено, че въз основа на „Методика за определяне на обосновани продажни цени и добиви“ е извършено преизчисление на декларирания от Ж.Д. доход от земеделска дейност от продажба на картофи за семе, при което установения приход от реализация на земеделска дейност е в размер общо на 5 081.29лв. Решаващият административен орган е приел, че от реално установените данни и направените преизчисления, общият доход на Д. Ж. за 2015г. е в размер на 16 257.41 лева; приходите от земеделие в резултат на извършените административни проверки са в размер на 5 081.29 лева, в резултат на което полученият процент от приходите от земеделска дейност е 31.26% и съответно кандидатът не е изпълнил  изискването на чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г., а именно да е получил от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/ доходи за предходната календарна година /2015г./

 

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в образуваната административна преписка по издаване на оспорената Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Стара Загора. Като доказателства са приети и утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Методика за определяне на обосновани /пазарни/ продажни цени на селскостопанска продукция и обосновани добиви от селскостопански култури/ животни, нужни за оценка на реалистичността на предложените продажни цени/добиви в бизнес планове към заявления за подпомагане по подмерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., ведно с Приложение № 1 -  Таблица 1 “Списък с обоснованите (пазарни) продажни цени на селскостопанска продукция и Приложение № 2 - Таблица 2 „Списък с определените средни добиви на селскостопански продукти с растителен и животински произход“, ведно с  докладни записки на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за утвърждаване на Методиката съотв. за утвърждаване на актуализации на Приложение № 1 и Приложение № 2 /л.306 и сл./.

 

            Допусната, назначена и изпълнена е съдебно-икономическа експертиза, заключението по която съдът възприема като компетентно, обективно и безпристрастно. Въз основа на извършена проверка на първични счетоводни документи /фактури/ и подадената от жалбоподателя Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015г. вещото лице е дало заключение, че общият размер на доходите/ приходите на Ж.Д.Д. за 2015г. е 17 236.12 лева, в т.ч: получени по трудово правоотношение – 10 865.22лв.; получени от продажби на земеделска продукция – 6 060лв. и обезщетения за временна нетрудоспособност – 310.60лв., като приходите/ доходите от земеделска дейност за 2015г. на лицето представляват 35.16% от общите доходи за 2015г.  

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес – адресат на Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Стара Загора, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

                       

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

           

Съгласно разпоредбата на §1, т.13 от ДР на ЗПЗП, Разплащателната агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз. По силата на чл.20а, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗПЗП, Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” е Изпълнителен директор на Разплащателната агенция и я представлява. Съгласно чл. 20а, ал.4 от ЗПЗП, изпълнителният директор на ДФЗ може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на ЕС или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, вкл. на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. По аргумент от чл. 27, ал.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014г. – 2020г., компетентен да се произнесе със заповед за одобрение на заявлението за подпомагане или за отказ да бъде финансирано подаденото заявление за подпомагане, е Изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране – Директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие". Видно от представената и приета като доказателство по делото Заповед № 03-РД/ 2211 от 14.07.2016г. на Изпълнителния директор на ДФЗ /л.26 по делото/,  Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” е делегирал на директорите на областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, в съответствие с териториалната им компетентност, да вземат решения и да издават заповеди за одобрение/ отказ за финансиране на заявленията за подпомагане, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014г. – 2020г., В случая оспорената Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г., с която е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. *** заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, е издадена и подписана от Директора на ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Стара Загора. Следователно обжалваният акт е издаден от материално и териториално компетентен административен орган, при упражняване и в рамките на надлежно делегираните му със Заповед № 03-РД/ 2211 от 14.07.2016г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” правомощия. С оглед на което възражението на жалбоподателя за нищожност на оспорения акт, основано на доводи за липса на материална компетентност на органа, който го е издал, се явява неоснователно. Липсата на посочване на съдържанието на оправомощителната заповед нито представлява нередовност на обжалвания акт, още по-малко може да обоснове извод за неговата нищожност, след като по делото безспорно е установено, че към датата на постановяване на заповедта подписалото и издалото я длъжностно лице в качеството му на Директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – Стара Загора, е бил надлежно определен да се произнася по подадени заявления за финансово подпомагане по реда на Наредба № 10 от 10.06.2016г., със заповед на ръководителя на администрацията на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

                       

Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Стара Загора е постановена в предвидената от закона писмена форма, на при неспазване на нормативно установените изисквания за съдържание на акта. Действително заповедта съдържа мотиви от фактическо и правно естество, които обаче не са достатъчни за да се приеме, че обжалваният акт съответства на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Съгласно посочената разпоредба административният акт на първо място следва да съдържа фактическите основания за неговото издаване. Това са конкретните факти въз основа на които административният орган е приел, че са налице материалноправните предпоставки за упражняване на предоставената му компетентност. В случая възприетото административно решение за отказ да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 се основава на неизпълнение на изискването на чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014г. – 2020г. - кандидатът да е получил от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година, тъй като за Ж.Д. процентът на приходите от земеделска дейност за 2015г. възлиза на 31.26%. За да се счита изпълнено изискването на чл.59, ал.2, т.4, предл. първо от АПК, заповедта е следвало да съдържа описание на онези обстоятелства, които имат значение на релевантни юридически факти и обосновават неизпълнение от страна на кандидата на изискването на чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г., като материалноправно основание за постановения отказ за финансиране. В случая обективираното в обстоятелствената част на оспорения акт като „мотиви” се свежда до посочването, че в резултат на извършени административни проверки са направени преизчисления „съобразно „Методика за определяне на обосновани продажни цени и добиви“ на декларирания от кандидата доход от земеделска дейност, както следва: картофи за семе – 2850кг. при цена 0.856592 лв./кг.“ и констатацията, че така установения приход от реализация на земеделска продукция /при запазване цената за останалите картофи/ възлиза в размер общо на 5 081.29лв., в резултат на което полученият процент на приходите от земеделска дейност за 2015г. е 31.26%. Очевидно изложеното и направения извод, че кандидатът не изпълнява изискването на чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г., не удовлетворява изискванията на закона за мотивировка на акта като единство от фактически и правни основания, даващи възможност на адресата да разбере волята на органа и да защити правата и интересите си, ако счита че са нарушени. От съдържанието на обжалваната заповед не може да се установи нито на какво нормативно основание е извършено преизчислението на декларирания от кандидата доход от земеделска дейност, нито по какви съображения е прието, че следва да се извършват преизчисления съобразно „Методика за определяне на обосновани продажни цени и добиви“, като позоваването на посочената Методика е абсолютно неясно.  Действително съгласно разрешението, дадено с ТР № 16 от 31.03.1975г. на ОСГК, няма пречка мотивите да се съдържат в отделен документ, предхождащ постановяването на акта. В случая обаче мотивите за издаването на Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Стара Загора не могат да бъдат изведени от съдържащите се в приложената административна преписка документи, вкл. от посочената като основание за извършеното преизчисляване „Методика за определяне на обосновани продажни цени и добиви“. На първо място липсват каквито и да е било доказателства на коя дата и към кой момент е била утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ посочената „Методика за определяне на обосновани продажни цени и добиви“ (с пълно наименование на документа „Методика за определяне на обосновани /пазарни/ продажни цени на селскостопанска продукция и обосновани добиви от селскостопански култури/ животни, нужни за оценка на реалистичността на предложените продажни цени/добиви в бизнес планове към заявления за подпомагане по подмерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., ведно с Приложение № 1 -  Таблица 1 „Списък с обосновани (пазарни) продажни цени на селскостопанска продукция“ и Приложение № 2 - Таблица 2 „Списък с определените средни добиви на селскостопански продукти с растителен и животински произход“. Представените по делото докладни записки на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за утвърждаване на Методиката съотв. за утвърждаване на актуализации на Приложение № 1 и Приложение № 2, също не съдържат данни нито за основанието, нито за момента на утвърждаване на Методиката и Приложенията към нея и респ. на техните изменения. На следващо място нито в Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014г. – 2020г., нито в друг нормативен акт, е регламентирано както разработването и утвърждаването на Методика за определяне на обосновани /пазарни/ продажни цени на селскостопанска продукция, така и  нейното прилагане при преценката дали кандидатът е спазил условието по чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10/ 10.06.2016г. – т.е липсва каквото и да е било нормативно основание за утвърждаване и прилагане на Методиката. И не на последно място – от самото наименование на посочената по-горе Методика е видно, че същата е относима за оценката на реалистичността на предложените продажни цени в бизнес планове към заявления за подпомагане по подмерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г.-2020г. т.е Методиката, на която се е позовал решаващият административен орган, е неприложима за преценката за спазването от страна на кандидата на изискването по чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10/ 10.06.2016г.

Излагането на несъответни и ирелевантни мотиви като фактическо основание за издаването на Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г. и за постановения от Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора отказ да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, следва да бъде приравнено на липса на изискуемите се от закона мотиви и съответно води до нарушаване на императивното изискване за съдържание на акта по чл. 59, ал.2, т.4 от АПК.

 

            При издаването на обжалваната заповед са допуснати и съществени нарушения на административно-производствените правила, като основание за нейната отмяна по см. на чл. 146, т.3 от АПК. Съображенията за това са следните:

 

Съгласно т.23 от параграф единствен на Наредба № 10 от 10.06.2016г. "Приход/доход от земеделска дейност за преходната календарна година" е доход, придобит от кандидата през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му за производство на непреработени земеделски продукти и на преработени продукти в резултат на преработка на собствени земеделски продукти, в т.ч. получена финансова помощ по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., схемите за директни плащания, националната програма за пчеларство, националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата. В чл.5, ал.12 от Наредбата, за доказване на условието по ал.2, т.2 /че кандидатът е получил от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година/, е регламентиран специален ред - с представянето на справка - декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно приложение № 2 /чл.5, ал.12, т.1/; заверено копие от ТД на НАП на годишна данъчна декларация за предходната календарна година от годината на подаване на заявлението за подпомагане /чл.5, ал.12, т.2/; документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване /чл.5, ал.12, т.3/; за приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект /чл.5, ал.12, т.4/; приходни/разходни документи, в случай, че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година на годината на кандидатстване /чл.5, ал.12, т.5/. От посочената регламентация е видно, че прилагането на пределни стойности за добиви и цени, не е нормативно установено в приложимата Наредба № 10/ 2016г. за извършването на преценка досежно спазването на изискването на чл.5, ал.2, т.2 от същата Наредба. Съгласно чл.24, ал.1, т.1 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. при обработката на подадените заявления за финансово подпомагане длъжностните лица от ДФЗ – РА имат правомощието да извършват административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане, като в контекста на регламентацията по чл.5, ал.12 от Наредба № 10/ 2016г. следва извода, че преценката дали кандидатът е изпълнил изискването на чл.5, ал.2, т.2 за допустимост на подпомагането, се свързва единствено с преценката за документална обоснованост на декларираните в Справка - декларацията  по Приложение № 2 приходи от земеделски дейности. В случая очевидно така регламентирания специален ред за извършване на преценка за изпълнението от страна на кандидата на условието по чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10/ 2016г., не е спазен. Нещо повече – при допуснато грубо нарушение на процесуалните правила и без каквото и да е нормативно основание, е направено  „преизчисление” съобразно нерегламентирана в Наредба № 10/ 2016г. „Методика за определяне на обосновани продажни цени и добиви“ на декларирания от кандидата доход от земеделска дейност. На практика администрацията на ДФ „Земеделие” е приложила административни процедури и правила, които не само че не са нормативно предвидени, но и очевидно са въведени след образуването на административното производство по подаденото кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, без да са надлежно оповестени и съобщени. По този начин е нарушен принципът за последователност и предвидимост, регламентиран в чл.13 от АПК, съгласно която разпоредба административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му.

 

            Съдебният контрол за материална законосъобразност на оспорения административен акт обхваща преценката налице ли са установените от административния орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта/ и доколко същите се субсумират в посочената като правно основание за неговото издаване норма и респ. дали се следват разпоредените правни последици. В случая съдът приема, че обжалваната заповед е издадена в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон, като съображенията за това са следните:

            В посочената като основание за възприетото административно решение за отказ да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 разпоредба на чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3.„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г., като условие за финансиране е регламентирано изискването кандидатът да е получил  от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година. Преценката дали кандидатът е доказал изпълнението на условието по чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10/ 2016г. се извършва въз основа на представените от него документи по чл.5, ал.12 от същата Наредба. В случая освен че решаващият административен орган необосновано е приел, че за Ж.Д. процентът на приходите от земеделска дейност за 2015г. възлиза на 31.26%. и съотв. че кандидатът не е изпълнил изискването на чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г., така направения извод се опровергава от събраните по делото писмени доказателства. От приложените към подаденото от Ж.Д. Заявление за подпомагане по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с ИД № 24/06/3/0/00965 първични счетоводни документи /фактури/ и Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015г. – документите, с които съгласно чл.5, ал.12, т.2 и т.5 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. се доказва спазването на условието по чл.5, ал.2, т.2, както и от заключението на изпълнената по делото съдебно-икономическа експертиза, по несъмнен начин се установява, че неправилно и в нарушение на изискванията на чл.5, ал.12 от Наредба № 10/ 2016г. с обжалваната заповед е прието, че процентът на приходите от земеделска дейност за 2015г. за Ж.Д. възлиза на 31.26%. Съгласно заключението на експертизата, общият размер на доходите/ приходите на Ж.Д.Д. за 2015г. е 17 236.12 лева, в т.ч: получени по трудово правоотношение – 10 865.22лв.; получени от продажби на земеделска продукция – 6 060лв. и обезщетения за временна нетрудоспособност – 310.60лв., като приходите/ доходите от земеделска дейност за 2015г. на лицето представляват 35.16% от общите доходи за 2015г.  Следователно регламентираното в чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. условие за финансово подпомагане кандидатът да е получил  от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, се явява изпълнено по отношение на кандидата Ж.Д..

             

            Фактическата, правна и доказателствена необоснованост на постановения отказ да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 и издаването на Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г. на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и при неправилно приложение на материалния закон, обуславя извод за формална, материална и процесуална незаконосъобразност на обжалвания административен акт.  С оглед на което оспорената заповед следва да бъде отменена, като преписката следва да бъде върната на решаващия административен орган за разглеждане и ново произнасяне по подаденото от Ж.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

 

Предвид изхода на делото и на основание чл.143, ал. 1 от АПК, Областна дирекция на  Държавен фонд „Земеделие” - гр. Стара Загора следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя направените разноски за държавна такса в размер на 10 лева, а за адвокатско възнаграждение - в редуциран спрямо заплатения размер от 1470лв. по представения договор за правна защита и съдействие. Основателно е направеното възражение за прекомерност на така заплатеното адвокатско възнаграждение. Съгласно приложимата за случая разпоредба на чл.8, ал.1, т.7 от Наредба № 1/ 09.07. 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, по административни дела с предмет подпомагане на земеделски производители, минималното адвокатско възнаграждение е 500лв. Делото не представлява особена фактическа и правна сложност, поради което съдът намира, че не са налице основания за присъждане на пълния размер на възнаграждението, а само на ½ от него - 735лв. По тези съображения ответникът следва да бъде осъден да заплати сумата 745лв за разноски.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Д.Д. ***, Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, с която на основание 20а, ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.27, ал.2 и ал.4, чл.24, ал.1, т.4, предл. второ във вр. с чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, като незаконосъобразна.   

  ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - гр. Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 от 27.07.2016г., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

  ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора да заплати на Ж.Д.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 745 /седемстотин четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото  разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: