Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                   109     02.05.2018г.      град Стара Загора

 

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   Стефка Христова                                                                      и с участието

            на прокурор                                                                                                като разгледа

            докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 6 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:                                                          

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл. чл.215, ал.1 и ал.2 във вр. чл.210, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на „А.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Б.Д., против Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора. С оспореното решение, на основание чл.210, ал.1 във връзка с чл.192, ал.2 от ЗУТ, са приети пазарна оценка за право на преминаване през ПИ 68850.113.120 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м - 3 670.00лв и пазарна оценка за право на преминаване през ПИ 68850.113.89 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м - 2 810.00 лв.

В жалбата  са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, по съображения за постановяването му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; при неспазване на императивните изисквания за форма и съдържание на акта; в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят поддържа, че не са налице материалноправните предпоставки, с които законът в разпоредбата на чл.192, ал.2 от ЗУТ свързва издаването на заповед от кмета на общината за учредяване на право на преминаване. Твърди, че при постановяване на решението по чл.210 от ЗУТ за приемане на пазарните оценки за правото на преминаване през ПИ  68850.113.120 и ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като дружеството - собственик на засегнатите имоти, в качеството му на заинтересувана страна, не е било уведомено за образуваното административно производство, което е довело и до лишаване от възможността да упражни процесуалните права, които законът му дава. Изложени са доводи и за формална незаконосъобразност на оспорения акт, поради непосочване на фактически и правни основания за неговото издаване. Жалбоподателят поддържа и че определените от Комисията по чл.210 при Община Стара Загора оценки за правото на преминаване през ПИ  68850.113.120 и ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора, не съответстват на нормативно регламентираното изискване същите да са пазарни такава, поради което и тази оценки не могат да се приемат като база за определяне на дължимото се на собственика равностойно парично обезщетение за учредяваното през имотите му право на преминаване. Направено е искане оспореното Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора да бъде отменено, като незаконосъобразно, и в условията на алтернативност - да бъде изменено при определяне  на обезщетение в размер на действителната пазарна цена на правото на преминаване.

Ответникът – Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че определените от Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора пазарни оценки за правото на преминаване, основани на изготвена експертна оценка от лицензиран оценител на недвижими имоти, изцяло съответстват на законовите изисквания.

 

Заинтересованата страна – „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД, гр. Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, в съдебно заседание и в представените писмен отговор по чл. 163, ал.2 от АПК и писмено становище, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че при издаването на обжалвания административен акт, са спазени нормативно регламентираните процесуални правила и формални изисквания. Излага подробни съображения, че приетата с обжалваното решение  пазарна оценка за правото на преминаване през имотите, собственост на „А.“ ЕООД, представлява справедливата пазарна стойност на учредяваното право и изцяло е съобразена с изискванията на закона за определяне на размера на обезщетението по пазарни цени. 

Въз основа на съвкупната преценка на събраните  по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С молба вх. №10-01-1640/ 06.04.2017г., подадена от „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД, е направено искане на основание чл.192, ал.2 от ЗУТ, в полза на дружеството да бъде учредено право на преминаване през поземлен имот /ПИ/ 001120 -  собственост на "А.“ ЕООД, ***, за осигуряване на достъп до притежавани от дружеството-заявител ПИ № 001194 и ПИ №113006. Искането е обосновано с обстоятелството, че с писмо изх. № АГ-20-11/ 08.10.2013г. "А.“ ЕООД е уведомило „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД за преустановяване на съществувалата до тогава възможност да се преминава през ПИ 001120 и ПИ 002089, считано от 14.10.2013г., като посочените имоти били оградени и достъпа през тях до сградите и съоръженията в притежаваните от дружеството - заявител имоти, бил преустановен. Към молбата са приложени документи, удостоверяващи че заявителят - „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД, е собственик на ПИ № 001194, ведно с находящите се в имота постройки и съоръжения.  

От доказателствата по делото се установява че поземлените имоти, през които се иска учредяване на право на преминаване (ПИ № 001120 /68850.113.120/ и  ПИ № 002089 /68850.113.89/), са с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път /л.97 – 98 по делото/, но не представляват пътища, отворени за обществено ползване. Посочените имоти са били част от вътрешен ведомствен път - част от територията на бившата ДФ „Агротехкомплекс“, впоследствие преобразувана, като към настоящия  момент са собственост на дружеството – жалбоподател – „А.“ ЕООД.

Съгласно представения проект за учредяване право на преминаване през имоти с идентификатори 68850.113.120, 68850.113.89 и 68850.112.211 по КК на гр. Стара Загора /л.37 и сл. по делото/, предложеният транспортен достъп до ПИ 001194 /ПИ с идентификатор 68850.113.194 по КККР на гр. Стара Загора/, се свързва с  преминаване през ПИ 68850.112.211– пасище, стопанисвано от Община Стара Загора; през ПИ 68850.112.210 – напоителен канал, собственост на МЗГ – МХС; през  ПИ 68850.113.89 и ПИ 68850.113.120, които са собственост на „А.“ ЕООД. Съгласно приложената обяснителна записка целта на изработената скица-проект е да представи нагледно имотите, през които се иска учредяване на право на преминаване с координати на чупките на исканото право на преминаване и изчислената площ на преминаване. Посочено е че трасето е съобразено с особеностите на терена, през който се преминава, като на място на  трасето на преминаване е изграден мост и асфалтов път, който представлява единствения възможен транспортен достъп до имот с идентификатор 68850.113.194 – собственост на „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД.

С Решение № 1245 по Протокол № 32 от 16.04.2014г. Общински съвет - Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ във вр. с чл.192, ал.3 от ЗУТ, е дал предварително съгласие за учредяване право на преминаване през ПИ с идентификатор 68850.112.211 – пасище мера, съгласно приложена скица проект /л.62/. Съгласно становище изх. № 162/ 24.01.2017г., „Напоителни системи“ ЕАД, клон Горна Тунджа - Стара Загора,  дава съгласието си за преминаване през ПИ 68850.112.210 –напоителен канал Р-13, ДЧС на МЗГ-ХМС, собственост на дружеството, като съгласува представения проект без забележки /л.60 по делото/.

  С писмо изх. № 10-11-9175/ 18.08.2017г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД е уведомено, че за доказване на предпоставката по чл.192, ал.2 от ЗУТ за непостигнато съгласие между собствениците на засегнатите имоти, се следва представяне на констативен протокол от който да е видно, че не е подписан писмен договор по чл.192 от ЗУТ между „А.“ ЕООД и „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД. Във връзка с това е представен Констативен протокол, Акт № 55, том І, ОР № 1318 от 01.09.2017г. на нотариус Е. К. с район на действие района на Районен съд – Стара Загора /л.64 по делото/. Със същият е констатирано явяване на К.А. като управител на „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД, който е заявил, че с нотариална покана № 48, т.І, ОР 1229/ 16.08.2017г. е поканил Д.Д., като управител на „А.“ ЕООД да се яви в офиса на нотариус Кръстева за подписване на договор по чл.192, ал.1 от ЗУТ за учредяване на право на преминаване през имоти на „А.“ ЕООД в полза на „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД. В протокола е отразено, че се е явил управителят на „А.“ ЕООД - Д.Д., който е заявил, че не е съгласен с отправеното предложение за учредяване право на преминаване през имотите – собственост на дружеството, тъй като счита, че съществува възможност да се предоставят такива права като се осъществи преминаването през по-малка квадратура и така да се обремени само един от имотите – ПИ 68850.113.120. Според управителя на „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД К.А. необходимо учредяване на право на преминаване и през ПИ 68850.113.89, тъй като в противен случай следва да се премести законно изградения мост през канала, което намира за нецелесъобразно. Счита, че представената към нотариалната покана скица – проект дава единствения възможен от техническа гледна точка вариант.

  С възлагателно писмо изх. № 10-50-281/ 24.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с учредяване право на преминаване по чл.192, ал.2 от ЗУТ до ПИ 68850.113.194 по КККР на гр. Стара Загора, собственост на „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД, на инж. С.Й.Н.- лицензиран оценител на недвижими имоти, е възложено изготвянето на експертни оценки  за правото на преминаване през имоти, както следва: ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м, собственост на „А.“ ЕООД; ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м, собственост на „А.“ ЕООД и ПИ 68850.112.211 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 281.00кв.м, собственост на Община Стара Загора. На 02.11.2017г. изготвената от лицензирания оценител експертна оценка на правото на преминаване през ПИ 68850.113.120, ПИ 68850.113.89 и ПИ 68850.112.211 по КККР на гр. Стара Загора, е депозирана в Община Стара Загора /л.13 и сл. по делото/. Съгласно тази експертна оценка, пазарната стойност на правото на преминаване  през имотите – собственост на „А.“ ЕООД, е както следва: на правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м - 3 670.00лв и на правото на преминаване през ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м - 2 810.00лв.

Със Заповед № 10-00-2276/ 13.11.2017г. Кметът на Община Стара Загора  е назначил Комисия с поименно определен състав, на която комисия е възложено да определи по реда на чл.210 от ЗУТ цената на учреденото право на преминаване /чл.192, ал.2 от ЗУТ/ до ПИ 68850.113.194 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, собственост на „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД, вкл. през  ПИ  68850.113.120 с площ на преминаване 150.00кв.м и ПИ 68850.113.89 с площ на преминаване 115.00кв.м, собственост на „А.“ ЕООД.

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, назначена със Заповед № 10-00-2276 от 13.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.210, ал.1 във вр .с чл.192, ал.2 от ЗУТ и въз основа на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, са приети пазарна оценка за право на преминаване през ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м - 3 670.00лв и пазарна оценка за право на преминаване през ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м - 2 810.00 лв. Видно от мотивите към обжалваното решение, обективирани в посочения протокол, изготвената пазарна оценка е във връзка с определянето размера на обезщетението по пазарни цени за право на преминаване по чл.192, ал.2 от ЗУТ до ПИ 68850.113.194 по КК на гр. Стара Загора, собственост на „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД, през ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00 кв.м, собственост на „А.“ ЕООД и ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м, собственост на „А.“ ЕООД.

 

По делото е допусната, назначена и изпълнена съдебно – оценителна експертиза, заключението по която съдът възприема като обективно, обосновано, компетентно и добросъвестно, изготвено въз основа на събран, обработен и обстойно преценен сравнителен материал. След направени проучвания и оценка на пазара на недвижими имоти, сходни от гл.т. на влияещите върху стойността им характеристики с тези на подлежащите на оценка имоти, назначеното от съда вещо лице е дало заключение, че пазарната цена /пазарната оценка/ на правото на преминаване за определяне на размера на обезщетението при учредяване на право на преминаване по реда на чл.192 ал.2 от ЗУТ, за ПИ 68850.113.120 по КККР на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м, е 9 280.00лв, а по отношение на ПИ 68850.113.89 с площ на преминаване 115.00кв.м, е 7 114.00лв, или общо 16 394.00 лв. /л.121 – л.123 по делото/.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес, в законово установения срок и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност съгласно чл. 210, ал. 3 във вр. с чл.215, ал.2 от ЗУТ, е процесуално допустимо.

 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Оспореното решение е прието от материално и териториално компетентния по см. на чл.210, ал.1 във вр. с чл.192, ал.6 от ЗУТ колективен орган – Комисия, назначена със Заповед № 10-00-2276 /13.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, като е обективирано в надлежно изготвен и подписан протокол и съдържа изискуемите се по чл.59, ал.2 от АПК реквизити. Противно на възражението на жалбоподателя, упражненото административно правомощие е обосновано в необходимата и достатъчна степен и от фактическа, и от правна страна.

 

Съгласно разпоредбата на чл.192, ал.1 от ЗУТ право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите, а според ал.2 когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината. Според ал.6 на чл.192 цената на правото на преминаване се определя по реда на чл.210 от Комисия, назначена от Кмета на общината и се заплаща преди издаването на заповедта по ал.2 на чл.192.  В случая приемането с оспореното решение по чл.210, ал.1 от ЗУТ на пазарните оценки за правото на преминаване през ПИ  68850.113.120 и през ПИ 68850.113.89, е извършено в хода на образувано с подадена от „АГРОГАРАНТ – СЕРВИЗ“ ООД молба вх. №10-01-1640/ 06.04.2017г. административно производство по реда и на основание чл.192, ал.2 от ЗУТ, за учредяване право на преминаване до собствения на дружеството ПИ 68850.113.194, през поземлени имоти, вкл. през ПИ 68850.113.120 и ПИ 68850.113.89 по КККР на гр. Стара Загора, собственост на „А.“ ЕООД. Именно във връзка с инициираното производство за учредяване право на преминаване по реда на чл.192, ал.2 от ЗУТ, с възлагателно писмо изх. № 10-50-281/ 24.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, на лицензиран оценител на недвижими имоти е възложено изготвянето на експертни оценки  за правото на преминаване през засегнатите имоти. Съдът не констатира нарушения на административно-производствените правила, относими към възлагането и изготвянето на експертната оценка и приемането с обжалваното решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора на пазарните оценки за правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 и ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора, собственост на „А.“ ЕООД.

 

Изложените от жалбоподателя доводи за допуснати съществени нарушения на административно-производствени правила, поради неуведомяването на „А.“ ЕООД като заинтересовано лице по см. на чл.15, ал.1 от АПК за започването на административното производство и лишаването му от възможността да упражни процесуалните си права, както и оспорването наличието на материалноправните предпоставки, с които законът свързва издаването на заповед от кмета на общината за учредяване право на преминаване в хипотезата на чл.192, ал.2 от ЗУТ, са извън предметния обхват на съдебния контрол за законосъобразност на решението по чл.210, ал.1 във вр. с чл.192, ал.6 от ЗУТ.  Преценката дали са спазени материалноправните и процесуалноправните изисквания на закона при учредяване на правото на преминаване по чл.192, ал.2 от ЗУТ, вкл. дали са налице условията за упражняване на административната намеса – непостигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение да е явно икономически нецелесъобразно, може да бъде извършена едва след като бъде упражнено административното правомощие по чл.192, ал.2 от ЗУТ и при евентуалното обжалване на заповедта на кмета на общината по съдебен ред.

 

Обжалваното Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора обаче е постановено при неправилно приложение на материалния закон при определяне на пазарните оценки  на правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 и през ПИ 68850.113.89 по КККР на гр. Стара Загора, като съображенията за това са следните:

Пазарната оценка /цената/ на правото на преминаване, предвид разпоредбата на чл.192, ал.6 от ЗУТ, е определена по реда на чл.210 ал.1 от ЗУТ. В посочената норма е регламентирано, че изготвянето на оценки и определянето размера на обезщетенията се извършва по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината. Следователно пазарната цена е основния критерий за определяне на цената на учредяваното по реда на чл.192, ал.2 от ЗУТ право на преминаване, която именно цена се следва като обезщетение на собственика на засегнатия имот. Принудителното по своя характер учредяване на правото на преминаване в хипотеза на чл.192, ал.2 от ЗУТ - по силата на индивидуален административен акт - заповед на кмета на общината, изисква удовлетворяваща собственика на служещия имот цена, максимално близка до цената, която той би получил при доброволно сключване на договор за учредяване на правото на преминаване през имота. Ето защо определянето на пазарната оценка на правото на преминаване по реда на чл.210, ал.1 във вр. с чл.192 ал.6 от ЗУТ, изисква прилагане метода на пазарните сравнения, при съобразяване площта от имота, която е обхвата от предвиденото с проекта трасе, срока, вида и интензитета на ограниченията на ползването на служещия имот при упражняване на правото на преминаване.

В случая определените с Решение по Протокол № 8  от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора пазарни оценки за правото на преминаване по отношение на ПИ 68850.113.120 с площ на преминаване 150.00кв.м - в размер на 3670.00лв и за ПИ 68850.113.89 с площ на преминаване  115.00кв.м – в размер 2810.00лв, се явяват необосновани. Оспореното решение се основава на изготвена в хода на административното производство експертна оценка от лицензиран оценител. Видно от посочената експертна оценка /л.14 и сл./, същата е изпълнена при прилагане на метода на пазарните сравнения, при посочени пазарни аналози оферти за продажби на имоти със сходно местоположение и характеристики, направени през последните шест месеца преди изготвяне на оценката, като средно претеглената пазарна стойност на земята е приета като такава в размер на 23.16 €/кв.м. Определянето на пазарната оценка на оценяваната земя /ПИ  68850.113.120 и ПИ 68850.113.89/, обаче експертът свързва със занижаване на получената чрез осредняване на пазарните цени на аналоговите имоти пазарна стойност с 40 %, за което занижаване е посочено единствено, че е извършена „корекция за оферта и ДДС - 40 %“. По този начин определената от експерта пазарна стойност на оценяваните имоти възлиза на 13.89€ или 27.17лв/кв.м, върху която стойност е приложен и корекционен коефициент, отчитащ срока за учредяване на правото на преминаване - Кс = 0.9.  Съдът намира за необосновано извършеното намаление с 40% на получената при използване на метода на пазарните сравнения осреднена пазарна стойност. Начисляването или не на ДДС не влияе на пазарната цена. С оглед на изложеното изготвеното в хода на административното производство експертно становище за определяне на пазарната цена за правото на преминаване през ПИ  68850.113.120 с площ на преминаване 150.00кв.м и през ПИ 68850.113.89 с площ на преминаване 115.00кв.м, се явява необосновано и не може да служи за основа за определяне цената /пазарна оценка/ на правото на преминаване.

Както беше посочено, учредяването на право на преминаване по реда на чл.192 ал.2 от ЗУТ, се свързва с ограничения в правото на собственост на лицата, върху чиито имоти се учредява правото и по своята правна същност представлява едно принудително ограничаване на правото на собственост на тези лица. Ето защо законът въвежда като предпоставка за учредяването на правото на преминаване определянето на основата на пазарния принцип на насрещната дължима от собственика на господстващия имот цена. 

В случая съдът приема, че определянето на цената за правото на преминаване през ПИ  68850.113.120 с площ на преминаване 150.00кв.м и през ПИ 68850.113.89 с площ на преминаване 115.00кв.м, следва да се извърши въз основа на заключението на изпълнената по делото съдебно-оценителна експертиза. Това заключение се базира на събран, обработен и обстойно преценен сравнителен материал. Съгласно изготвеното и прието като доказателство по делото заключение на съдебно-оценителната експертиза, в което подробно са посочени характеристиките на ПИ 68850.113.120 и ПИ 68850.113.89, за определяне пазарната оценка на правото на преминаване през тези имоти, вещото лице е използвало метода на пазарните сравнения.  Поради специфичния статут на засегнатите имоти /ведомствен  път/ и констатирана липса на аналогови сделки с такива имоти, за нуждите на оценката са използвани данни за обявени продажби на имоти със сходни характеристики  /местоположение, площ, статут, изградена инфраструктура и др./, които в голяма степен съвпадат с влияещите върху стойността характеристики с тези на подлежащите на оценка имоти. Разликите в показателите за сравнение между оценяваните имоти и използваните аналози, е отчетена посредством корекционни коефициенти, вкл. за пазарна реализация, местоположение, площ, статут, инфраструктура, лице на път, въз основа на което е посочена коригирана цена, съответно и осреднена пазарна цена от 35.15€/ кв.м.  За определяне на справедливата пазарна цена са съобразени засегнатите площи, безсрочността на учреденото право на преминаване, свързаните с упражняването му ограничения в ползването на служещите имоти от техния собственик и обстоятелството че имотите, предмет на оценката, ще се използват за път, по който ще преминават транспортни средства, което предполага и по-чести разходи за поддръжка в добро състояние. Вещото лице е определило пазарната стойност на правото на преминаване през процесните имоти на база отнасяне на приетата осреднена пазарна стойност към засегнатата площ и след приложен и корекционен коефициент, отчитащ срока за учредяване на правото /Кс = 0.9/. Заключението на експерта е, че пазарната цена /пазарната оценка/ на правото на преминаване за определяне размера на обезщетението при учредяване на право на преминаване по реда на чл.192 ал.2 от ЗУТ, за ПИ 68850.113.120 с площ на преминаване 150.00кв.м, е 9 280.00лв, а по отношение на ПИ 68850.113.89 с площ на преминаване 115.00кв.м, е 7 114.00лв, или общо 16 394.00лв. 

Съдът приема, че правилното прилагане на чл.210, ал.1 във вр. с чл.192, ал.6 от ЗУТ, изисква пазарната цена на правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 с площ на преминаване 150.00кв.м и през ПИ 68850.113.89 с площ на преминаване 115.00кв.м, да бъде в размер на определената, съгласно възприетото от съда заключение на съдебно-оценителната експертиза, пазарна стойност. С оглед на което оспореното решение в частта за определената пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 и през ПИ 68850.113.89, се явява незаконосъобразно, като постановено в нарушение на изискванията на чл.210, ал.1 от ЗУТ и следва да бъде изменено, като се увеличи размера на пазарната оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 с площ на преминаване 150.00кв.м от 3 670.00лв на 9 280.00лв и размера на пазарната оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.89 с площ на преминаване 115.00кв.м от 2 810.00лв на 7 114.00лв.

Предвид изхода на делото искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като Община Стара Загора бъде осъдена да заплати на „А.“ ЕООД сумата от 880лв., представляваща 50лв. платена държавна такса; 230лв. - внесено възнаграждение за вещо лице за изпълнената съдебно - оценителна експертиза и 600лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 172, ал.2, предложение трето от АПК, Старозагорският административен съд,

 

                           Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗМЕНЯ по жалба на „А.“ ЕООД със седалище и адрес на управление:***, ЕИК 000793359,  представлявано от управителя Д.Б.Д., Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 3 670.00лв /три хиляди шестстотин и седемдесет лева/ на 9 280.00лв /девет хиляди двеста и осемдесет лева/ и в частта, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 2 810.00лв /две хиляди осемстотин и десет лева/ на 7 114.00лв /седем хиляди сто и четиринадесет лева/.

ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОГА да заплати на „А.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 000793359, сумата от 880лв /осемстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: