Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

 

    82                               10.04.2018г.                   град Стара Загора

 

 

     В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

          Старозагорският административен съд, VII състав, в публично съдебно заседание на тринадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

 

                                               СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ      

 

при секретар  Стефка Христова                      

и с участието  на прокурора                                                                                          като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело №14 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.172, ал.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.

 

Образувано е по жалба на Ж.С.Д. ***, против Заповед за прилагане на  принудителна административна мярка (ПАМ) № 17-1228-001711 от 16.12.2017г. на Началник на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. С оспорената заповед, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на жалбоподателката е наложена ПАМ – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, считано от 02:00 часа на 16.12.2017г. Жалбоподателката претендира да й бъде върнат талона на МПС, тъй като наказанието е „изплатено“. Моли съда да отмени оспорената заповед.

 

Ответникът по жалбата – Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт А, в съдебно заседание обосновава, че заповедта е законосъобразна като съобразена с материалния закон и в съответствие с всички писмени доказателства. Моли съда да потвърди оспорената заповед и да отхвръли жалбата като неоснователна.

 

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Със Заповед за прилагане на ПАМ №17-1228-001711/16.12.2017г. на Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор Пътна полиция (л.33), на жалбоподателката е наложена ПАМ – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, считано от 02:00 часа на 16.12.2017г. Заповедта е издадена на основание и чл.171, т.2а от ЗДвП. Като фактическо основание за издаването на заповедта е посочено обстоятелството, че на 16.12.2017г., около 02:00 часа, в гр.Стара Загора, по ул.Христо Ботев на кръстовището с ул.Въча, като собственик на л.а. Фолксваген с рег.№Х 5805ВХ, допуска управлението му от лицето , което не притежава съответното СУПМС. В заповедта е посочено, че е издадена въз основа на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) серия „Д“ №0288296/16.12.2017г. (л.39). Последният е съставен против  за това, че на 16.12.2017г., около 02:00 часа в гр.Стара Загора, по ул.Христо Ботев като неправоспособен водач управлява в посока изток л.а. Фолксваген с рег.№Х 5805ВХ, собственост на Ж.С.Д. *** като: водачът не изпълнява задължението си непрекъснато да контролира МПС, което управлява, отклонява се вдясно по посока на движението си и блъска ПЗ Б-2 и стойка за него на кръстовището с ул.Въча. Допуска ПТП с материални щети по МПС и пътната инфраструктура. С поведението си създава опасност за останалите участници в движението и причинява имуществени щети. Водачът не притежава СУМПС – неправоспособен водач. Справка ОДЧ ОДМВР Стара Загора.

 

Въз основа на издадения АУАН е издадено наказателно постановление (НП) №17-1228-004329/05.01.2018г. на Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, с което на Б. са наложени следните административни наказания: на основание чл.177, ал.1, т.1, пр.1-во от ЗДвП– „глоба“ в размер на 200 лева; на основание чл.185 от ЗДвП – „глоба“ в размер на 20 лева и на основание чл.185 от ЗДвП – „глоба“ в размер на 20 лева (л.38). На 12.01.2018г. общата сума на наложените глоби в размер на 240 лева е заплатена от Радко Бонев с вноска бележка YB312903/12.01.2018г. (л.43).  

 

Оспорената в настоящото производство заповедта е връчена на жалбоподателката на 15.01.2018г. и е оспорена с жалба до Административен съд Стара Загора от същата дата, предвид на което съдът намира, че жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК и от надлежна страна, имаща правото и интереса да оспори горепосочения индивидуален административен акт.

 

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

 

Заповедта за прилагане на ПАМ, че е издадена от компетентен орган. Съгласно разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП принудителните административни мерки по чл. 171, т.1, 2, , 4, т. 5, буква „а”, т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. Със Заповед № 8121з-1524/09.12.2016г. (л.46), на основание чл.165, ал.1 от ЗДвП, министърът на вътрешните работи е определил Областните дирекции на МВР като структура, осъществяваща контрол по ЗДвП. От своя страна, със Заповед № 349з-268/30.01.2017г. (л.47) Директорът на ОД на МВР град Стара Загора е оправомощил началниците на групи в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР да издават заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл.171, т.2а от ЗДвП. Оспорената заповед е издадена от началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, от което следва, че заповедта е издадена от компетентен административен орган и в установената писмена форма.

 

При издаването на заповедта не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Същата е издадена въз основа на АУАН, съставен от компетентен орган, при спазване на задължителните реквизити по съдържанието му и процедурата за съставянето и връчването му. Административният орган е изпълнил задължението си по чл.36 от АПК за служебно събиране на доказателствата, необходими за установяване на релевантните за спора юридически факти. Към административната преписка са приложени писмени доказателства, удостоверяващи наличието на фактическите основания, мотивирали органа да издаде заповедта. Съгласно чл.23 от ЗАНН, случаите, когато могат да се налагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат и начинът на тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване се уреждат в съответния закон. В случая този ред е уреден в чл.171 и чл.172 от ЗДвП, като административнопроизводствените правила при издаване на процесната заповед са спазени.

 

Съдът намира, че заповедта е съобразена с материалния закон. Съгласно разпоредбата на чл. 171, т.2а от ЗДвП (в редакцията й обн. в ДВ бр.77 от 2017г., в сила от 26.09.2017г.) прекратява се регистрацията на пътно превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление – за срок от 6 месеца до една година. По делото не се спори, че жалбоподателката е собственик на л.а. Фолксваген с рег.№Х 5805ВХ, както и че  не притежава СУМПС. От приложения АУАН се установява, че последният е управлявал лекия автомобил собственост на жалбоподателката на 16.12.2017г. в гр.Стара Загора по ул.Христо Ботев, без да е правоспособен водач.

 

В настоящия случай материалноправните предпоставки са безспорно доказани, а и от друга страна жалбоподателката не сочи никакви конкретни аргументи за материалната незаконосъобразност на оспорената заповед за ПАМ. Изложените в жалбата доводи са неотносими към правния спор, тъй като постановяването на ПАМ не е обвързано с НП. Последното не е предпоставка и не е част от фактическия състав за налагане на ПАМ, т.е. потвърждаването или отмяна на последното, респ. заплащането на наложените с него глоби, не влияят на законосъобразността на ПАМ. За разлика от НП, което има санкционен характер, целта на ПАМ е съвсем различна – тя има превантивен характер, а именно да осуети възможността на дееца да извърши други противоправни деяния, като тази мярка не съставлява административно наказание (арг. от чл.12 и чл.13 ЗАНН).

 

Следователно за налагане на ПАМ по чл. 171, т.2а от ЗДвП (в редакцията й обн. в ДВ бр.77 от 2017г., в сила от 26.09.2017г.), необходимата и единствено релевантна материалноправна предпоставка за налагане на мярката на собственик на МПС е установяването по надлежния ред на управление на това МПС от лице непритежаващо съответното СУМПС. В случая нарушението е констатирано със съставен акт за административно нарушение, който, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП, има обвързваща доказателствена сила. Констатациите по акта не са оборени в хода на настоящото производство. Видно от съставения АУАН, в него подробно са описани всички факти и обстоятелства, които са възприети от актосъставителя и са установени от него надлежно, като посоченото е станало в присъствието на свидетел. Посочените обстоятелства са описани и в оспорената заповед за налагане на ПАМ. С оглед на посоченото, законосъобразно е прието от ответника, че е налице фактическият състав на посочената норма, като разпореденото със заповедта е съобразено с материалния закон изцяло.

 

Не е налице и несъответствие на процесната заповед с целта на закона. Издаването й преследва дисциплиниращ, превантивен и предупредителен ефект, каквито са и целите на ЗДвП, посочени в разпоредбата на чл.1, ал.2 от този закон.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

          ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Д. ***, против Заповед за прилагане на  принудителна административна мярка № 17-1228-001711 от 16.12.2017г. на Началник на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                           СЪДИЯ: