Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№96                                                 10.04.2018г.                 гр. Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, в открито съдебно заседание на двадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                    СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при секретар Стефка Христова

и с участието на прокурора ……

като разгледа докладваното от съдия Манолов административно дело №20 по описа за 2018г, за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.  

 

       Образувано е по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ против Решение № ЗДОИ-00-10/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ е постановен отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г, подадено от СНЦ „Съюз за България“ както следва: за общия брой  на всички трудови договори, сключени от администрацията за следните периоди: 01.01.2011г. – 01.01.2012г., 01.01.2012г. – 01.01.2013г., 01.01.2013г. – 01.01.2014г., 01.01.2014г. – 01.01.2015г., 01.01.2015г. – 01.01.2016г., 01.01.201 – 01.01.2017г.; конкретните длъжности, за които са сключени трудови договори за същите периоди; конкретните свободни длъжности, за които са сключени трудови договори и е изпратено уведомление до Агенция по заетостта по реда на чл.22а за същите периоди; общия брой на всички граждански договори, сключени от Община Казанлък за същите периоди; за какви конкретно дейности са сключени последните; разходите, които е реализирала Община Казанлък за възнаграждения по трудови договори  за посочените периоди поотделно; разходите, които е реализирала Община Казанлък за възнаграждения по гражданските договори за всеки от посочените периоди.

 

 В жалбата и в молба от процесуалния представител –адв.К.К. от АК Сливен, се твърди, че отказът е незаконосъобразен поради издаването му в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон. Обратно на изложения в акта мотив за отказа поддържа, че поисканата информация е в обхвата на ЗДОИ и е налична. Обосновава, че информацията попада в определението за обществена информация по чл.2, ал.1 от ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот в страната, би дала възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на задължените субекти. Определя търсената информация като служебна такава, несвързана с лични данни. Обосновава и това, че е налице надделяващ обществен интерес от предоставянето й с оглед преследвана цел – разкриване на корупция и злоупотреба с власт, повишаване прозрачността и отчетността на субектите по чл.3 от ЗДОИ. Позовава се на конкретна съдебна практика. По изложените съображения иска отмяна на Решение № ЗДОИ-00-10/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък и задължаване на органа да предостави такава по заявлението на СНЦ „Съюз за България“. Претендира разноски по делото.

 

 Ответникът – Кмета на община Казанлък, чрез процесуалния си представител Джамбазова оспорва жалбата като неоснователна, тъй като макар да е налична, предоставянето на информацията  предполага обработване съответно и създаване на документ с ново съдържание и касае продължителен период от време 2011-2017г. Поради изложеното, счита че постановения отказ е законосъобразен.

 

Въз основа на съвкупна преценка на събраните по делото доказателства,  доводите и становищата на страните, съдът установи следното от фактическа страна:

 

Производството е било образувано с подаването по електронен път на заявление на основание чл.24, ал.2 от ЗДОИ за предоставяне на достъп до обществена информация с рег.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г. от Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ до Кмета на Община Казанлък (л.11, л.34), с което е поискана информация в 42 точки, а именно: за всеки от периодите 01.01.2011г. – 01.01.2012г., 01.01.2012г. – 01.01.2013г., 01.01.2013г. – 01.01.2014г., 01.01.2014г. – 01.01.2015г., 01.01.2015г. – 01.01.2016г., 01.01.2016 – 01.01.2017г. какъв е общия брой на всички трудови договори, сключени от администрацията; конкретно за какви длъжности; за кои конкретно свободни длъжности е било изпратено уведомление до Агенцията по заетостта по чл.22а от Закона за насърчаване на заетостта; какъв е общия брой граждански договори сключени от администрацията за същите периоди; за какви конкретно дейности; какви разходи е реализирала администрацията за възнаграждения по трудови договори  за посочените периоди поотделно; какви разходи е реализирала администрацията за възнаграждения по граждански договори също за всеки период отделно (л.11, л.16). Поискал е предоставяне на  информацията по електронен път или на интернет адрес, което е потвърдил и в писмо от 13.12.2017г, с което е поискал и потвърждение за получаване на писмото (л.17).

 

С оспореното по делото Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г., на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ Кметът на Община Казанлък е постановил отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г, както следва: за общия брой на всички трудови договори, сключени от администрацията за следните периоди 01.01.2011г. – 01.01.2012г., 01.01.2012г. – 01.01.2013г., 01.01.2013г. – 01.01.2014г., 01.01.2014г. – 01.01.2015г., 01.01.2015г. – 01.01.2016г., 01.01.2016г. – 01.01.2017г.; конкретните длъжности, за които са сключени трудови договори за същите периоди; конкретните свободни длъжности, за които са сключени трудови договори и е изпратено уведомление до Агенция по заетостта по реда на чл.22а за същите периоди; общия брой на всички граждански договори, сключени от Община Казанлък за същите периоди; за какви конкретно дейности са сключени последните; разходите, които е реализирала Община Казанлък за възнаграждения по трудови договори  за посочените периоди поотделно;  и разходите, които е реализирала Община Казанлък за възнаграждения по гражданските договори.

 

Изложени са следните мотиви: посочено е, че кметът като орган на изпълнителната власт е задължен субект по смисъла на чл.3, ал.2, т.1 от ЗДОИ, но не се следва предоставяне на достъп, тъй като поисканата информация не е в обхвата на закона, не е обществена по своя характер по смисъла на чл.2 от ЗДОИ. Една част от заявлението е посочено че има за предмет сключени трудови и граждански договори, както и длъжностите и дейностите, за които са сключени, като този общ брой според органа не е информация, от която да се състави мнение. Посочено е, че въпросът касае вътрешната организация на администрацията, не е свързан с нейната дейност. Изложени са и доводи, че въпросите са свързани с качеството на кмета на работодател, а не като представител на изпълнителната власт. Не подлежала на предоставяне информация за длъжностите, за които са изпратени уведомления по чл.22а от ЗНЗ, тъй като в закона бил предвиден орган, който осъществява контрол и тъй като информацията не била обществена – не би позволила на заявителя да  си състави мнение. Относно реализираните разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения по граждански договори, тази информация се предоставяла единствено на Сметната палата, имаща правомощието и задължението да одитира общината. Решението е изпратено на електронен адрес на заявителя на 02.01.2018г (л.18).

 

По делото са приети като доказателства документите образуващи преписката по издаване на оспорения акт.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира следното:

 

Оспорването е насочено е срещу подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност индивидуален административен акт - решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация (чл.40, ал.1 от ЗДОИ). Жалбата на СНЦ е подадена в срок, от лице с правен интерес – адресат на отказа, постановен по подадено от него заявление, следователно е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Според чл.28, ал.1 от ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране, като според ал.2 в срока по ал.1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до поисканата обществена информация и уведомяват заявителя за своето решение.

 

Задължените субекти са определени в чл.3, като според ал.1 този закон (ЗДОИ) се прилага за достъп до обществена информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена, органите на местно самоуправление в Република България, наричани по-нататък органите. Кметът е орган на изпълнителната власт в общината (чл.38, ал.1 от ЗМСМА, чл.19, ал.3 т.2 от Закона за администрацията). В случая Кметът на Община Казанлък е бил сезиран с искане за достъп до информация касателно сключени в поверената му администрация трудови, респ.граждански договори, длъжността или дейностите за които са сключени, респективно разходвани средства за възнаграждения по тях. Това е информация, създавана и съхранявана от сезирания орган, тъй като съгласно чл.44, ал.1, т.3 и т.15 от ЗМСМА именно кметът на общината назначава и освобождава началниците и служителите в общинската администрация и сключва договори с външни лица. Следователно и по аргумент от чл.28, ал.1 вр. с чл.3, ал.1 от ЗДОИ,  Решение № ЗДОИ-00-10/2812.2017г. на Кмета на Община Казанлък е постановено от материално компетентен орган.

 

Решението е постановено в писмена форма, съдържа реквизитите по чл.38, ал.1 от ЗДОИ, според която в решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическо основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

 

При постановяването на Решение № ЗДОИ -00-10#1 /28.12.2017г не се установяват съществени нарушения на административно производствените правила, които да обуславят отмяната му на това основание.

 

При преценка съответствието на Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г с материалния закон, съдът съобрази следното: В случая по отношение на информацията за брой сключени трудови, граждански договори, длъжностите и дейностите, за които са сключени, както и за броя изпратени уведомления по чл.22а от ЗНЗ Кметът на Община Казанлък е приел, че същата няма характер на обществена информация по смисъла на чл.2 ал.1 от ЗДОИ; че не се следва предоставянето й тъй като се свързва не с властнически правомощия, а такива на работодател, а по отношение информацията за изпратени уведомления по чл.22а от ЗНЗ и за изразходваните средства за трудови и граждански възнаграждения е посочил още, че е предвиден орган, осъществяващ контрол. Жалбоподателят заема становище, че са налице предпоставки за предоставяне на достъп до информацията и че тя има характер на обществена. Следователно спорните въпроси са дали исканата информация е обществена; дали обстоятелството, че касае работодателски функции е пречка за предоставяне на достъп и дали осъществявания от Сметната палата контрол върху разходването на бюджетни средства, и съответно този по ЗНЗ от органите на министъра на труда и социална политика, е основание да не се предостави достъп.

 

За да се отговори на спорните въпроси, следва най-напред да се каже, че правото да се търси и получава информация е конституционно признато в чл. 41, ал.1 и ал.2 от Конституцията на РБългария, като това право обхваща и корелативното задължение на държавните органи да осигурят достъп до общественозначима информация, изключая нормативно уредените ограничения на правото. В действащото законодателство са предвидени различни правни средства за достъп до информация в зависимост от произхода, съдържанието и значението на информацията за правните субекти. Един от правните способи за упражняване на конституционното право на достъп до информация е регламентиран в ЗДОИ. Съгласно чл.4, ал.1 от ЗДОИ всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗДОИ обществена информация  по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. От анализа на правната уредба и даденото легално определение следва, че задължението за предоставяне на обществена информацията следва да се преценява с оглед на това дали информацията е свързана с обществения живот и дали дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти, т.е. тези по чл.3.

 

Информацията, достъп до която оспорващия търси в случая и за посочените 6 периода, включва брой на всички трудови договори, сключени от администрацията на Община Казанлък, длъжностите, изпълнение на каквито са техен предмет; длъжностите, за които като свободни е било изпратено уведомление до Агенцията по заетостта по чл.22а от ЗНЗ; броя граждански договори и разходваните за възнаграждения по трудови и граждански договори средства.

 

Информацията се свързва с упражняване на правомощието на кмета на общината по чл.44, ал.1, т.3 и т.15 от ЗМСМА да назначава служителите от администрацията, респ. да сключва договори с външни лица. Разходването на общински средства, включително с предназначение изплащане на възнаграждения по трудови, респ. по граждански договори попада в приложното поле на чл.2, ал.1 от ЗДОИ, тъй като този начин гражданите данъкоплатци могат да си съставят мнение относно дейността на задължения субект. Касае се следователно за обществена информация по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. Изискването на чл.22а от ЗНЗ спрямо работодателите е да обявяват задължително в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение, в администрация по смисъла на ЗА, в държавни предприятия по чл.62, ал.3 от ТЗ и в общински предприятия. Свободните работни места се обявяват не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока за кандидатстване. По аргумент от чл.36 от ЗА общинската администрация е такава по закона за администрацията. Следователно посредством достъпа до поисканата информация – относно кои длъжности от администрацията на община Казанлък са били изпратени уведомления по чл.22а ЗНЗ до териториалните поделения на Агенцията по заетостта, гражданите биха могли да си съставят мнение за дейността. Заявлението на СНЦ „Съюз за България“ следователно  има за предмет обществена информация по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. Същата е с характер на служебна такава по смисъла на чл.11 от ЗДОИ – събирана по повод дейността на органа и неговата администрация, а достъпът до служебна информация е свободен (чл.13 ал.1 от ЗДОИ). Дали информацията е създадена във връзка с работодателски функции на кмета няма отношение към преценката за предоставянето й. Обстоятелството, че се осъществява контрол относно разходването на бюджетни средства – от страна на Сметната палата, а относно спазването на ЗНЗ – от страна на Министъра на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция Главна дирекция по труда, не е основание за отказ за предоставяне на достъп до заявената информация. Съгласно чл.37, ал.1 ЗДОИ основание за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация би било налице когато: по т.1 – когато исканата информация е класифицирана или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл.13 ал.2 – която норма включа служебна информация, свързана с оперативна подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации), или когато служебната информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от администрации на съответните органи; по т.2 – когато достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес; по т.3 – когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца. В случая не се установява никоя от изброените хипотези.

 

Неоснователно ответникът чрез процесуалния си представител навежда довод, че предоставяне на достъп не се следва, тъй като в поискания вид информацията не съществувала. Заявителят е поискал информация относно брой и относно разходи.  Обобщаването на данни не изисква създаването на качествено нов (по съдържание) документ като носител на информация. Искането се свързва с количествено окрупняване на данните за броя трудови договори, брой граждански договори, посочване на длъжности, съответно дейности, предмет на възлагане, направените разходи с посоченото предназначение и по години. Предоставянето на информацията, ако и да предполага математически операции, не се свързва с нужда от специални знания или технологии като средство за обработването й (обобщаването й). Ако е необходимо допълнително време, извън 14 - дневния срок за нейната подготовка, то в чл.30 от ЗДОИ е предвидена възможност за удължаване на срока. Една от целите на ЗДОИ е осигуряване прозрачност в осъществяваните публично – властнически правомощия, както и на развитието на обществения живот като цяло. След като по силата на нормативен акт следва, че информация като поисканата е създадена и към определен момент органът е разполагал с нея, следователно отказването на достъпа с довод, че не се следва обобщаване или че то е времеемко, би било в противоречие с принципите на откритост  и законност на търсенето  и предоставянето на обществена информация (чл.6 ал.1 т.1 и т.3 от ЗДОИ).

 

Следователно жалбата на СНЦ „Съюз за България“ е основателна,  Решение № ЗДОИ-00-10/2812.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което се отказва предоставяне на достъп до обществена информация е постановено при неправилно прилагане на материалния закон, поради което следва да се отмени.

 

На основание чл.173 ал.2 от АПК и поради невъзможност въпросът да бъде решен по същество, преписката следва да се върне на административния орган за ново произнасяне по заявлението на СНЦ „Съюз за България“.

 

С оглед изхода на спора и на основание чл.143, ал.1 от АПК, искането за разноски на оспорващия се явява основателно. Съгласно представения списък и доказателства (л.26 и л.31), такива са направени в размер на 360 лв., от които 10 лв. за държавна такса и 350 лв. за адвокатско възнаграждение съгласно договор за правна защита и съдействие. На основание посочената разпоредба, Община Казанлък следва да бъде осъдена да заплати на СНЦ „Съюз за България“ сумата 360 лв. разноски по делото.

 

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.второ от АПК  съдът

 

 

                             

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ е постановен отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г. на СНЦ „Съюз за България“, като незаконосъобразно.

        

ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Казанлък за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с рег.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г., подадено от СНЦ „Съюз за България“, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.

 

ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ ЕФН 2215000640, седалище гр.Ботевград, кв.Зелин, ул.„31-ва“, № 15, сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото.

          

 Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: