Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 126      25.05.2018г.      град Стара Загора

 

      

   В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                           

                                                                       СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   Пенка Маринова                                                                         и с участието

                        на прокурор                                                                                                                като разгледа

                        докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 37 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 211 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/. 

 

 Образувано е по жалба на Г.И.Й. със съдебен адрес ***, против Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от РУ – Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, издадена от Началника на Районно управление – Гълъбово. С оспорената заповед, на основание чл.200, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.2, т.3 във вр. с чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР, на инспектор Г.И.Й. - полицейски инспектор V ст /ПК/ в група „Охранителна полиция“ към РУ – Гълъбово при ОД на МВР - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

            В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, по съображения за издаването й при допуснати съществени процесуални нарушения в хода на проведеното дисциплинарно производство; постановяването й в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят поддържа, че не е допуснал вмененото му нарушение на служебната дисциплина като материалноправно основание за подвеждането му под дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарно наказание.  Твърди, че при извършването на дисциплинарната проверка са нарушени основни негови права, включително правото му да бъде подпомаган в защитата си от служител на МВР, което има за последица незаконосъобразност на проведената дисциплинарна процедура, приключила с издаването на обжалваната заповед. Направено е искане за отмяна на оспорената Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. на Началника на РУ – Гълъбово и на наложеното със заповедта дисциплинарно наказание.

            Ответникът по жалбата – Началник на Районно управление – Гълъбово при Областна дирекция на МВР – Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че наличието на виновно извършено от инспектор Г.Й. нарушение на служебната дисциплина – превишаване на правомощията, като основание за налагане на дисциплинарно наказание, е доказано по безспорен и несъмнен начин. Твърди, че допуснатото от полицейския служител нарушение на Инструкция № 8121з -749/ 2014г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, което сочи на съставомерно от обективна и субективна страна деяние - дисциплинарно нарушение по чл. 200, ал.1, т.5 във вр. с чл. 194, ал.2, т.3 от ЗМВР, Излага доводи че заповедта, като издадена в съответствие с материалния закон, при спазване на регламентираните в ЗМВР административно-производствени правила и при съблюдаване на изискванията за форма и съдържание на акта, е правилна и законосъобразна.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

   Към 03.09.2017г. жалбоподателят в настоящото производство – инспектор Г.И.Й. - полицейски инспектор V ст /ПК/ в група „Охранителна полиция“ при РУ – Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, със Заповед УРИ: 349з-2280 от 13.07.2017г. на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, на основание чл.43, ал.3, т.2 и ал.4 във вр. с чл.181а, ал.1 и ал.2 от ЗМВР и поради възникнала служебна необходимост, е бил командирован за изпълнение на служебни задачи в група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора /л.54 по делото/.

С докладна записка УРИ: 1228р-10241 от 07.09.2017г. от Началник сектор „Пътна полиция“ е предложено на Началника на отдел “Охранителна полиция“ при ОД на МВР -  Стара Загора извършването на проверка във връзка с установяването допуснато ли е дисциплинарно нарушение от служители на сектор „Пътна полиция”. Докладната записка съотв. предложението се основават на получено от пом. ОД Ж. Ж. при ОДЧ на ОД МВР - Стара Загора уведомление, за това, че на 03.09.2017г. около 16.11ч е получен сигнал от ЕЕНСП-112 от гражданина Е.Б., която е съобщила, че движейки се с личния си автомобил по бул. “Цар Симеон Велики“ в посока изток, на светофар в района на Парк-МОЛ се изравнила с патрулен автомобил „КИА СИЙД” на сектор „ПП“, като отпред в автомобила имало двама униформени служители, а отзад униформен инспектор. Според подадения сигнал служителят, който бил отзад в патрулния автомобил, изпратил въздушна целувка по посока на возещата се отпред в дясно непълнолетна дъщеря на Б., което възмутило подателката на сигнала.

По случая са снети сведение рег. № 1228р-10401/ 11.09.2017г. от П.Х.П. - мл. автоконтрольор; сведение рег. № 1228р-10402/ 11.09.2017г. от К.И.К. -  мл. автоконтрольор и сведение рег. № 1228р-98/ 11.09.17г. от инспектор Г.Й. /л.9 – л.11 по делото/. В даденото от мл. автоконтрольор П.П. сведение се твърди, че на 03.09.2017г. бил в наряд с колегата си К.К.. Около 15.00ч отишли в сектор „Пътна полиция” за работа по преписка, след което съвместно с инспектор Г.Й. посетили адрес *** за връчване на АУАН по делегация, а след това се отправили за връчване на наказателно постановление на адрес бул. „Н. Петков“ № 43. При придвижване към този адрес патрулният автомобил се изравнил с лек автомобил, като полицейските служители изкоментирали, че МПС било с добър външен вид. В същия смисъл са сведенията, дадени от мл. автоконтрольор К.К., който заявява, че на 03.09.2017г. около 15.00ч отишли с колегата си до сектор „ПП”; инспектор Г.Й. се качил отзад в патрулния автомобил и заедно посетили адрес на ул. „Св. Троица“ № 169 за връчване на АУАН и протокол за ПТП по делегация. Оттам се отправили към бул. „Н. Петков“ № 43 за връчване на НП, като при придвижване към този адрес се изравнили с л. а. “Форд“ и служителите коментирали, че МПС било в добър външен вид. Твърди още, че инспектор Й. се качил при тях в патрулния автомобил като казал, че има разпределение за връчване на НП и трябва да го закарат в кв. Самара 1, като К. и колегата му П. закарали инспектор Й. на адреса. Според снетото сведение рег. № 1228р-98 от 11.09.17г. от инспектор Г.Й., на 03.09.2017г. е бил на работа за времето от 08.00ч до 20.00ч, като около 16.00ч се качил в патрулен автомобил „Киа Сийд“ с рег. № СВ9891КВ и състав на наряда – П.П. и К.К.. Посочва, че по време на придвижване по бул.“Цар Симеон Велики“ към бул. “Н .Петков“ успоредно с патрулния автомобил се движел друг лек автомобил „Форд“ с много специфичен сив цвят и много добър външен вид. Служителите направили коментар относно външния вид на МПС и Й., седящ на задната седалка на патрулния автомобил, отправил движение с глава към автомобила пред тях, като движението му е било изтълкувано погрешно от водача на МПС и возещата се на предната седалка госпожица. Твърди, че ако въпросната госпожа била сигнализирала, щели да спрат, за да разрешат възникналото недоразумение. В сведението е посочено че Й. се е качил в патрулния автомобил за връчване на НП в кв. Самара 1. 

 

По дисциплинарната преписка е приложен часови график рег. № 3077/ 01.09.2017г. за работата на нарядите от група ОДПКПД на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Стара Загора през денонощието на 03.09.2017г., утвърден от началник сектор „ПП“ при ОД на МВР - Стара Загора /л.13/; седмичен график рег. № 2970/ 23.08.2017г., вкл. за 03.09.2017г., за определяне на полицейските органи, деня и времето за непосредственото изпълнение на пътен контрол от група ОДПКПД в сектор „ПП“ при ОД на МВР - Стара Загора /л.17/; ежедневна ведомост на личния състав от ОДПКПД за 03.09.2017г. /л.19/, ежедневна форма на отчет рег. № 0007/04.09.2017г. на наряд в състав П.П. и К.К..

 

Изготвена е Справка рег. № 1228р-13271 от 13.11.2017г. от Началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора относно извършена проверка по ДЗ рег. № 10241/ 07.09.17г. /л.24-л.26/. Справката обективира резултатите от извършената проверка – фактическите констатации въз основа на проверените документи и снетите писмени сведения; направените изводи и предложения. Съгласно изложеното в справката констатирано е, че на 03.09.2017г. за времето от 08.00ч до 20.00ч са назначени в наряд мл. инспектор П.П. - мл. автоконтрольор сектор „ПП“ - старши и мл. инспектор К.К. - мл. автоконтрольор сектор „ПП” АП-1, с ПА „Киа Сийд“ рег. №СВ9891КВ РС/522.  Възпроизведено е съдържанието на снетите сведения от полицейските служители - сведение рег. № 1228р-10401/ 11.09.2017г. от П.П. - мл. автоконтрольор; сведение рег. № 1228р-10402/ 11.09.2017г. от К.К. -  мл. автоконтрольор и сведение рег. № 1228р-98/ 11.09.17г. от инспектор Г.Й.. Справката съдържа становище, че не може да се докаже по безспорен и категоричен начин, че инспектор Г.Й. е отправил неприличен жест отправяйки „въздушна целувка“ към возеща се в друг автомобил пасажерка. Изразено е обаче становище, че инспектор Й. е нямал правомощие да отклонява наряда без разрешение на ОДЧ или на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния контрол и същият неправомерно /без да уведоми ОДЧ/, е отклонил наряда от изпълнение на утвърдения часови график за деня. Въз основа на което е направено предложение справката и материалите към нея да се изпратят на Началника на РУ - Гълъбово, с оглед вземане на дисциплинарно отношение спрямо инспектор Г.И.Й. - ПИ в група ОП към РУ –Гълъбово, командирован със Заповед № 349з-2280/ 13.07.2017г. в сектор на „ПП“ на отдел „ОП“ при ОД на МВР - Стара Загора, предвид факта, че служителят неправомерно /превишавайки правомощията си/, е отклонил наряда от изпълнение на дейността по пътен контрол на разпоредената територия, с което е допуснато нарушение на чл.54 от Инструкция № 8121з-749/ 20.10.2014г. Прието е, че с тези си действия инспектор Й. е извършил нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 200, т.5 от ЗМВР /превишаване на правомощия/.

С резолюция на Директора на ОД на МВР – Стара Загора е разпоредено преписката да се изпрати на Началника на Районно управление - Гълъбово за отношение по дисциплинарен ред спрямо виновното длъжностно лице.

 

След запознаване със Справка рег. № 1228р-13271 от 13.11.2017г. на Началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора,  Началникът на група „ОП“ при РУ - Гълъбово е изготвил Докладна записка УРИ: 447р-9494 от 01.12.2017г. до Началника на РУ – Гълъбово /л.23 по делото/. В докладната записка е посочено, че Справка рег. № 1228р-13271/ 13.11.2017г. съдържа данни за извършено нарушение на служебната дисциплина от служителя на РУ - Гълъбово Г.Й. - полицейски инспектор, командирован в сектор „ПП“ при ОД МВР - Стара Загора. Нарушението на служебната дисциплина се сочи констатирано от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР с изготвена ДЗ № 1228р-10241/ 07.09.2017г. с приложени съотносими документи и обяснения на служителите. Сочи се и че в Справка рег. № 1228р-13271 от 13.11.2017г. се съдържа предложение на Началник отдел „ОП“ при ОД на МВР –Стара Загора да се вземе дисциплинарно отношение спрямо Й. във връзка с извършено от него нарушение на служебната дисциплина по чл.200, т.5 от ЗМВР /превишаване на правомощия/, като е изразено становище за налагане на дисциплинарно наказание порицание за срок от 6 месеца на инспектор Г.Й..

Справка рег. № 1228р-13271 от 13.11.2017г. на Началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора и Докладна записка УРИ: 447р-9494 от 01.12.2017г. на Началник група „ОП“ при РУ - Гълъбово, са връчени на полицейски инспектор Г.Й. за запознаване на 07.12.2017г. Й. е подал „обяснение“ рег. № 447р-9736 от 13.12.2017г. до Началника на РУ - Гълъбово, в което заявява, че се е запознал със справката и с докладната записка и че се придържа към дадените от него сведения на 11.09.2017г. /л.28/.

 

 С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г., издадена от Началника на Районно управление - Гълъбово при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, в качеството му на дисциплинарно наказващ орган, на основание чл. 200, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.2, т.3 във вр. с чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР, на инспектор Г.И.Й. - полицейски инспектор V ст /ПК/ в група „Охранителна полиция“ към РУ – Гълъбово при ОД на МВР - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. От фактическа страна заповедта се основава на обстоятелството, че със Справка рег. № 1228р-13271/ 13.11.2017г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора и Докладна записка УРИ: 447р-9494 от 01.12.2017г, е констатирано нарушение на служебната дисциплина. Прието е за установено, че на 03.09.2017г. инспектор Г.Й., съгласно седмичен график, е бил на работа за времето от 08.00ч до 20.00ч в сектор „Пътна полиция“ - Стара Загора, като за времето от 15.00ч до 16.30ч разпоредил на наряд в състав мл. инспектор К.К. и мл. инспектор П.П., изпълняващи задълженията с патрулен автомобил „Киа Сийд“ рег. № СВ9891СВ, да напуснат границите на разпоредения им за обслужване маршрут, утвърден с часови график № 3077/ 01.09.2017г., за да посетят адрес в гр. Стара Загора, ул. Св.Троица“ и бул. „Никола Петков“ № 43, които са извън маршрута. Адресите били посетени с цел инспектор Г.Й. да извърши дейност – връчване на книжа и служебни документи, за което действие не му е разрешавано да отклонява наряд от състава на ОД на МВР - Стара Загора. Посочено е, че съгласно часовия график, служителите К. и П. в този часови период е следвало да бъдат на друго място, като напускането на границите на маршрута, указани в часовия график, е станало с устно разпореждане на инспектор Г.Й.. В мотивната част на заповедта е възпроизведено правилото на чл.54, т.1 от Инструкция № 8121з -749 от 20.10.2014г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, според което полицейските служители осъществяват дейност по пътен контрол, като не напускат границите на разпоредените им за обслужване постове и маршрути без съгласуване и разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния контрол и дежурните в ОДЦ/ОДЧ. Посочено е че длъжността на инспектор Г.Й. не попада сред тези на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния контрол или дежурен в ОДЦ/ОДЧ по смисъла на разпоредбата на чл.54 т.1 от Инструкция №8121з-749/20.10.2014г. С оглед на което дисциплинарнонаказващият орган е приел, че като е разпоредил на служителите от наряда да напуснат маршрута, инспектор Г.Й. е превишил правомощията си, което съставлява нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.200, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.2, т.3 от ЗМВР, като основание за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“.

 

По делото е допуснато събиране на гласни доказателствени средства чрез разпит в качеството на свидетели на лицата К.И.К. и П.Х.П.. Свидетелят К.К. – мл. автоконтрольор в сектор „ПП“ при ОД на МВР – Стара Загора, изпълнявал наряд на посочената в оспорената заповед дата, заявява, че следобед с колегата му П.П., с когото били на смяна, са слезли до сектор „Пътна полиция“ да вземат техни материали и инспектор Й. ги помолил да го качат в служебния автомобил, тъй като имало за връчване призовки на ул. „Света Троица“, над ул. „Васил Левски“ и те го закарали дотам. Твърди, че Й. се качил на адреса, връчил си необходимите документи и се качил в техния автомобил, тъй като и те имали да връчват призовка на бул. „Никола Петков“ № 43 и потеглили в тази посока. Свидетелят заявява, че ул. “Св. Троица“ била в техния район, патрулен участък №2, където осъществяват патрулно-постовата си дейност. Сочи, че когато са на патрулно-постова дейност, имат определен район /от точка до точка/, който район обхождат и ако преценят, може да са стационарни. Обхода правят в патрулирания от тях участък по часови график, в определен час от – до за всяка улица.  Ако напуснат патрулирания участък, вкл. когато по график трябва да патрулират по една улица, а фактически са другаде, трябва да се обадят и да докладват на оперативно дежурната част, независимо че са в рамките на патрулирания участък. Твърди, че на 03.09.2017г., около 15ч, когато са посетили адреса на ул.“Св. Троица“ № 169, не са имали задължение за обход на тази улица, като не си спомня дали са уведомили дежурния за отклонението от патрулирания участък. Свидетелят П.П. – мл. автоконтрольор в сектор „ПП“ при ОД на МВР – Стара Загора, изпълнявал наряд на посочената в оспорената заповед дата, заявява, че с колегата му К.К. отишли до сектор „Пътна полиция“ да вземат някакви документи. Инспектор Й. им казал че има да връчва призовка, като свидетелят не си спомня точния адрес, след което се качил в патрулния автомобил и отишли да връчат призовката. Свидетелят не си спомня дали адреса за връчване на призовката е бил в района, в който са патрулирали.  

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорената заповед на основание чл. 168, ал. 1 във вр. с чл. 146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирано лице с правен интерес и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. 

 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. е издадена от  материално компетентния дисциплинарно наказващ орган по чл. 204, т.4 от ЗМВР във вр. с чл.22 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. за организацията и дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР - Началника на Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

 

Обжалваната заповед е постановена при съблюдаване на императивната норма на чл. 210 от ЗМВР за форма и съдържание на акта за налагане на дисциплинарно наказание. Посочената разпоредба определя, че дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са били нарушени, доказателствата, въз основа на които е установено, правното основание и наказанието, което се налага, срокът на наказанието, пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта. Заповед  УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. съдържа всички законово изискуеми реквизити – посочена е разпоредбата, която според дисциплинарнонаказващия орган е била нарушена и фактическите основания за издаването на заповедта -  обстоятелствата, които според органа обосновават наличието на съставомерно от обективна и субективна страна поведение, съставляващо дисциплинарно нарушение.

 

Неоснователно е възражението на жалбоподателя за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила в хода на проведеното дисциплинарно производство, което възражение се основава на твърдението, че е бил лишен от възможността да бъде подпомаган в защитата си от служител на МВР. Съгласно разпоредбата на чл.205, ал.3 от ЗМВР държавният служител, срещу когото се води дисциплинарно производство може да участва в производството самостоятелно или да бъде подпомаган в защитата си от посочен от него служител на МВР. В случая по никакъв начин не е била ограничена възможността на инспектор Г.Й. да упражни правото си на защита и съотв. да организира защитата си вкл. като бъде подпомаган от служител на МВР.

Противно на твърденията на жалбоподателя, спазени са и нормативно регламентираните срокове за реализиране на дисциплинарната отговорност. Съгласно разпоредбата на чл.195, ал.1 от ЗМВР, дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Според чл.196, ал.1 от ЗМВР, дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя, като в ал.2 на чл.196 от ЗМВР е предвидено че дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган. Нормата на чл. 204, т.3 от ЗМВР определя като компетентни дисциплинарно наказващи органи ръководителите на структурите по чл. 37 – за всички наказания по чл.197 за служителите на младши изпълнителски длъжности и за наказанията по чл.197, ал.1 т.1 - 3 - за служителите на висши ръководни, ръководни и изпълнителски длъжности, като според чл.204, т.4 от ЗМВР служителите на висши ръководни длъжности налагат наказанията по чл.197 ал.1, т.1-3. В случая е наложено наказание по чл.197, ал.1, т.3 от ЗМВР /“порицание“/, на служител на длъжност „полицейски инспектор“ V степен, група „Охранителна полиция“ в РУ - Гълъбово при ОД на МВР Стара Загора. Заеманата от жалбоподателя Г.Й. длъжност  е изпълнителска длъжност според т.27, раздел І от Класификатора на длъжностите в МВР за служители по чл.142, ал.1, т.1, т.3 и ал.3 от ЗМВР. Въз основа на посочената нормативна регламентация следва извода, че компетентни да наложат дисциплинарно наказание „порицание“ на заемащ длъжността „полицейски инспектор“, група „ОП“ в РУ – Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора полицейски служител, са както Директора на ОД на МВР - Стара Загора /в качеството му на ръководител на структура по чл.37 ЗМВР/, така и служителят на ръководна длъжност - Началник на Районно управление – Гълъбово.  С оглед на което в случая дисциплинарното нарушение ще се счита за открито по см. чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗМВР, когато поне един от органите, компетентни по закон да наложат дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя. С оглед датата на постъпване на Справка рег. № 1228р-13271 от 13.11.2017г. в ОД на МВР – Стара Загора, следва да се приеме, че началната дата, от която е започнал да тече двумесечния срок за ангажиране дисциплинарната отговорност на служителя за деянието, което му се вменява, е 13.11.2017г. Следователно оспорената Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. на Началника на РУ - Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, за твърдяно нарушение, извършено на 03.09.2017г., е издадена при спазване на сроковете по чл.195, ал.1 от ЗМВР.


            В хода на проведеното дисциплинарно производство обаче са допуснати други съществени нарушения на нормативно регламентирани процесуални правила, а именно:

На първо място дисциплинарно наказващият орган не изпълнил процедурата и съотв. нормативно вменените му задължения по чл.16 и чл.18 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. за организацията и дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР – да назначи с писмена заповед проверка по чл.205, ал.2 ЗМВР, да запознае държавния служител със заповедта и респ. да запознае служителя с писмената справка, с която тази проверка  приключва. Действително, с оглед вида на наложеното наказание, няма законово въведено изискване за образуване на дисциплинарно дело с нарочна заповед на дисциплинарно наказващия орган. Но това не освобождава този орган от задължението да обективира по някакъв начин образуването на дисциплинарно производство срещу конкретен държавен служител за конкретно извършено от него дисциплинарно нарушение. В случая едва с връчването на оспорената заповед дисциплинарно наказаното лице е било уведомено в какво точно се изразява вмененото му дисциплинарно нарушение - че на посочени дата и час е разпоредил на наряд от полицейски служители да напуснат границите на разпоредения им за обслужване маршрут, утвърден с часови график № 3077/01.09.2017г., за да посетят определени адреси, които са извън маршрута и за което отклонение от маршрута не е давано разрешение. Такова фактическо обвинение не се съдържа нито в Справка рег. № 1228р-13271 от 13.11.2017г. на Началник отдел „Охранителна полиция“, нито в Докладната записка УРИ: 447р-9494/ 01.12.2017г. на Началник група „ОП“ в РУ-Гълъбово. В справката се сочи единствено, че Й. неправомерно е отклонил наряд от изпълнение на дейността по пътен контрол на разпоредената територия без разрешение на ОДЧ или на длъжностни лица от посочените в чл.54 от Инструкция № 8121з-749/ 20.10.2014г., но тази формулировка е твърде обща, неконкретна, а е и различна от обективираното в оспорената заповед. Ето защо не може и да се приеме, че при запознаването със  Справка рег. № 1228р-13271 от 13.11.2017г., инспектор Г.Й. е упражнил правото си по чл.206, ал.1 от ЗМВР - при липса на яснота в какво конкретно нарушение е обвинен, служителят не е могъл и да упражни в пълен обем правото си да даде обяснения по повдигнатото му дисциплинарно обвинение. Правото на служителя да даде писмени обяснения би било обезпечено, когато му е предявено конкретно формулирано от фактическа и правна страна обвинение в извършено дисциплинарно нарушение. В случая липсва изискуемата се яснота в какво конкретно се изразява вмененото дисциплинарно нарушение, поради което и даденото от Й. обяснение от 07.12.2017г. в смисъл, че е запознат със Справка рег. № 1228р-13271 от 13.11.2017г. и Докладната записка УРИ: 447р-9494/ 01.12.2017г. и че поддържа даденото от него сведение от 11.09.2017г., не сочи да е изпълнено изискването по чл.206, ал.1 от ЗМВР. 

 

Оспорената Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. е издадена без да са събрани и преценени доказателства, относими към обвинението в извършване на съставомерно деяние по чл.200, ал.1, т.5 ЗМВР – превишаване на правомощия. Извършената по Докладна записка УРИ 1228р-10241 от 07.09.2017г. проверка от Началник отдел „ОП“ при ОД на МВР - Стара Загора, приключила със Справка рег. № 1228р-13271/ 13.11.2017г., касае получени данни за друго деяние.  Това, както и снетите сведения от полицейските служители от наряда - мл. автоконтрольор К.К. и мл. автоконтрольор П.П. и писмените доказателства /ежедневната форма за отчет от 04.09.2017г./, съдържащи противоречиви и неясни данни както за отклонение на наряда от маршрута му, така и за причините за напускане границите на разпоредения за обслужване маршрут, сочат на непълнота на събраните в хода на дисциплинарното производство доказателства и допуснато нарушение на чл.206, ал.3 от ЗМВР – дисциплинарно наказващия орган не е използвал допустимите от закона начини и средства за разкриване на обективната истина, което е довело и до неправилно установяване на релевантни за отговорността на лицето факти и обстоятелства.

 

Обжалваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от РУ – Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, е издадена и в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон, като съображенията за това са следните:

Съдебният контрол за материална законосъобразност на обжалваната заповед обхваща преценката налице ли са установените от дисциплинарнонаказващия орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта/; доколкото същите запълват състава на посоченото в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание нарушение на служебната дисциплина и правилното определяне на вида и размера на наложената дисциплинарна санкция.

В случая нарушението на служебната дисциплина, за което е наложено дисциплинарно наказание на инспектор Г.Й., е квалифицирано като такова по см. на чл. 194, ал.2, т.3 във вр. с чл. 200, ал.1, т.5 от ЗМВР – неспазване на служебните правомощия - превишаване на правомощия. Вмененото на дисциплинарно-наказаното лице нарушение на служебната дисциплина от правна страна е обосновано с упражнено от инспектор Й., в нарушение на чл. чл.54, т.1 от Инструкция № 8121з -749 от 20.10.2014г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, правомощие на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния контрол, каквото качество полицейският служител няма. Описаното в обстоятелствената част на Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. поведение, възприето от дисциплинарно наказващия орган като съставомерно от обективна и субективна страна деяние по см. на чл. 194, ал.2, т.3 във вр. с чл. 200, ал.1, т.5 от ЗМВР, се изразява в това, че за времето от 15.00ч до 16.30ч на 03.09.2017г., инспектор Г.  Й. разпоредил на наряд в състав мл. инспектор К.К. и мл. инспектор П.П., изпълняващи задължения с патрулен автомобил „Киа Сийд“ рег. № СВ9891СВ, да напуснат границите на разпоредения им за обслужване маршрут, утвърден с часови график № 3077/ 01.09.2017г,  за да посетят адрес в гр. Стара Загора, ул. “Св. Троица“ и бул. “Никола Петков“ № 43. Адресите са посетени с цел инспектор Г.Й. да извърши дейност – връчване на книжа и служебни документи, за което действие не му е разрешавано да отклонява наряд от състава на ОД на МВР – Стара Загора.

На първо място посочената като нарушена разпоредба от Инструкция № 8121з-749/20.10.2014г. формулира изискване спрямо състава на наряда, поради което по никакъв начин не кореспондира с обвинението за допуснато от инсп. Й.  нарушение по чл. 194, ал.2, т.3 във вр. с чл.200, ал.1, т.5 ЗМВР. На следващо място от описанието на нарушението не може еднозначно да се установи дали жалбоподателят е санкциониран за това, че е отклонил наряд от състава на ОД на МВР – Стара Загора без получено разрешение или за това, че без да има правомощие, е разпоредил на наряда да напусне границите на разпоредения му за обслужване маршрут. Фактическото описание и формулировка на дисциплинарното обвинение не сочи на действие на полицейския служител извън правомощията му, а на неспазена процедура за напускане на границите на разпоредените на наряда за обслужване постове и маршрути – предварително съгласуване и разпореждане от длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния контрол или дежурен в ОДЦ/ОДЧ. Отделно от това фактическата и доказателствена обоснованост на дисциплинарното обвинение при квалификация на деянието като нарушение на служебната дисциплина по см. на чл. 194, ал.2, т.3 във вр. с чл. 200, ал.1, т.5 от ЗМВР - неспазване на служебните правомощия - превишаване на правомощия, изисква установяването и доказването упражняване на правомощия, които са извън обема и съдържанието на материалната, териториалната или по степен компетентност на полицейския служител. В случая не е доказано твърдяното упражняване от инспектор Й. на правомощие на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния контрол или дежурен в ОДЦ/ОДЧ, тъй като не са събрани доказателства както за причината за отклонение на наряда, така и че напускането границите на разпоредения на наряда за обслужване маршрут е било по разпореждане на санкционирания полицейски служител. Видно от часови график рег. № 3077/ 01.09.2017г., наряда в състав служителите П.П. и К.К., е трябвало в часовия период 14:40-16:00ч да изпълняват маршрут по ул. „Хр. Ботев“ от бул. “Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Подп. Калитин“, а в часовия период 16:10-17:30ч – по бул. Св. Патриарх Евтимий“ от ул. “Промишлена“ до кръстовището на ул. “Загоре“. Обстоятелството, че посетеният адрес на ул. “Св. Троица“ е извън посочения като част от предвидения за обход в часовия интервал 14:40-16:00ч маршрут, се доказва от свидетелските показания, но не се доказва наряда да е напуснал границите на разпоредения за обслужване маршрут /по ул. „Хр. Ботев“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Подп. Калитин“/, поради дадено устно разпореждане от инспектор Г.Й..  Видно от ежедневна форма за отчет /л.21/ и свидетелските показания на св. К.К. и св. П.П., в часовия период 14:30-15:00ч служителите от наряда са отишли до сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора във връзка с работа по преписка. Не е спорно по делото, че местонахождението на службата /сектор „Пътна полиция“/ е извън обслужвания от наряда маршрут – т. е служителите от наряда по други причини вече са се били отклонили от маршрута си. Обстоятелството, че след приключването на работата си в сектор „Пътна полиция“ мл. автоконтрольор К. и мл. автоконтрольор П. са се отправили да изпълняват графика си и по пътя за обслужвания от тях участък са закарали инспектор Й. до адрес *** /който адрес принципно е в патрулирания от тях район/, във връзка с връчването на призовка, не сочи на неправомерно разпореждане на Й. служителите от наряда да напуснат маршрута си. Посещението на адрес на бул. “Никола Петков“ № 43, също не е било свързано с разпореждане на инспектор Й. за отклонение на наряда от маршрута му, тъй като от показанията на свидетеля К.К. се установява, че полицейските служители от наряда са имали да връчват призовки на този адрес. Освен това в образуваната дисциплинарна преписка липсват каквито и да било доказателства за дадено разпореждане от инспектор Й., в качество на по-горестоящ орган, на подчинените му служители от наряда – мл. инспектор К. и мл. инспектор П., да напуснат определения им по графика маршрут. Такива доказателства не се събраха и в съдебното производство – липсват данни за обективирано по какъвто и да е начин разпореждане на инспектор Й. към полицейските служители от наряда да напуснат границите на маршрута.

 

С оглед на гореизложеното съдът намира, че необосновано, от гл.т. на доказателствата и неправилно, от гл. т. на материалния закон, дисциплинарно наказващият орган е приел, че инспектор Г.Й. е допуснал нарушение на служебната дисциплина по см. на чл.194, ал.2, т.3 във вр. с чл.200, ал.1, т.5 от ЗМВР – неспазване на служебни правомощия – превишаване на правомощия, като основание за налагане на дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца. Жалбата е основателна, а оспорената Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. на Началника на Районно управление – Гълъбово, като издадена при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона, се явява незаконосъобразна и като такава, следва да бъде отменена. 

Предвид изхода на делото искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като на основание чл. 143, ал.1 от АПК  Областна дирекция на МВР – Стара Загора следва да бъде осъдена да заплати на Г.Й. сумата от 310лв., представляваща 10лв. внесена държавна такса и 300лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие.

             

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд,   

 

                                  

                                Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ  по жалба на Г.И.Й. със съдебен адрес ***, Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от РУ – Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, издадена от Началника на Районно управление – Гълъбово, с която на основание чл.200, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.2, т.3 във вр. с чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР, на инспектор Г.И.Й. - полицейски инспектор V ст /ПК/ в група „Охранителна полиция“ към РУ – Гълъбово при ОД на МВР - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. 

 

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Г.И.Й. ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: