Р Е Ш Е Н И Е

92                                           30.03.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесети март 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Пенка Маринова

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №50 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на вр. §4к ал.13 т.2 от ПЗР към ЗСПЗЗ вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на А.Я.Н. и Т.Н.Т. против Отказ за промяна на КККР изх. №170431/04.10.2016г., поправен със Заповед №17-471/19.10.2016г. на Началник СГКК Стара Загора. С оспорения отказ Началник СГКК е отказал да измени ПНИ за местност „Бойчо бунар“, одобрен със Заповед №440/11.05.2004г. на Областен управител на област Стара Загора, интегриран в ККР със Заповед №18-664/30.01.2014г. на Началник СГКК, по заявление на жалбоподателите, съгласно предложения проект за заличаване на границата между ПИ 68850.260.22 /526кв.м./ и ПИ 68850.260.71/600 кв.м/ по КК и образуване на нов ПИ с идентификатор 68850.260.72 с площ от 1126кв.м.  като в КР се запише за собственик Т.Н.Т.,  при следните мотиви:

       Видно от обяснителната записка към проекта за промяна, целта е изменение на ПНИ с цел изпълнение на влязло в сила на 09.03.2016г. съдебно решение №167/15.02.2016г. постановено по гр.д.№5368/2015г. на РС Стара Загора, с което по жалба на заявителите / жалбоподатели в настоящото производство/ са отменени като незаконосъобразни:  Заповед №2525/26.09.2009г на Кмета на община Стара Загора за признаване на наследниците на Д.И.Д. / като бивш ползувател/ да придобият собственост върху 600кв.м. от имот №22, кадастрален район 260, целия от 1126кв.м., местност „Бойчо бунар“, землище на град Стара Загора, образуван по силата на Заповед №440/11.05.2004г. на Областния управител за одобряване на ПНИ; Заповед №РД-25-698/19.03.2010г. на Кмета на община Стара Загора за изменение на Регистъра към ПНИ за землището на местността „Бойчо бунар“ в частта му относно ПИ №260.22 като за собственици на 600/1126ид.ч се запишат наследниците на Динев и за собственици на 526/1126ид.ч. – Т.Н.Т., съгласно решение №51932/28.06.1999г.; Заповед №Рд-25-1503/26.05.2010г. на Кмета на община Стара Загора за изменение на ПНИ за землището на местността „Бойчо бунар“, одобрен със Заповед №440/11.05.2004г. на Областен управител, в частта относно ПИ №260.22 с площ 1126 кв.м., който се разделя на два поземлени имота ПИ №260.22 с площ 526 кв.м. собственост на Т.Н.Т., съгласно решение №51932/28.06.1999г. на Поземлена комисия и имот №260.71 с площ от 600 кв.м., собственост на наследници на Д.И.Д., съгласно Заповед на Кмета №2525 от 26.09.2008г.

     Доколкото  заявеното изменение на ПНИ е в изпълнение на съдебно решение №167/15.02.2016г. то следва да бъде възстановено състоянието на същия план преди постановяване на отменените от съда Заповед №РД-25-698/19.03.2010г. и Заповед №РД-25-1503/26.05.2010г. на Кмета на община Стара Загора за изменение на влезлия в сила план на новообразуваните имоти. Това означава да бъде заличено разделянето на ПИ 260.22 на два имота, както и да бъдат възстановени вписаните в регистъра за този имот данни за собственик и права, т.е. преди вписването на Т.Н.Т. и наследниците на Д.И.Д. като собственици на идеални части от него.

  ПНИ за местност „Бойчо бунар“ е интегриран в ККР със Заповед №18-1039/05.02.2015г. на Началник СГКК Стара Загора, поради което  извършените от Кмета на община Стара Загора изменения на ПНИ и регистъра към него  досежно ПИ 260.22, съгласно отменените Заповед №РД-25-698/19.03.2010г. за промяна на регистъра и Заповед №РД-25-1503/26.05.2010г. за разделяне на имота на ПИ 260.22 за Т.Н. и ПИ 260.71 за наследници на Д.Д., са нанесени в ККР на 15.02.2015г.  Единствената промяна е по отношение присвоените идентификатори като ПИ 260.22 е с идентификатор 68850.260.22 с площ 526 кв.м., записан в регистъра на Т.Н.Т., съгласно Решение на ПК №15932/28.06.1999г., а ПИ 260.71 е с идентификатор 68850.260.71 с площ 660 кв.м., записан в регистъра на Т.В.П., вписана в регистъра в режим на поддръжка на ККР и по заявление №01-342981/24.11.2015г. с представен нотариален акт №1, том ХVІІІ, дело 3717/2010г. от 04.08.2010г.

   Тъй като проекта предвижда заличаване на имот с идентификатор 68850.260.71, записан в регистъра като собственост на заинтересованото лице П. на същата е изпратено съобщение за образуваното административното производство, на което е отговорено с Възражение вх. №07-10894/14.09.2016г. на СГКК мотивирано с документа за собственост и против заличаване на имотната граница, тъй като не е била страна по гражданско дело №5368/2015г. и постановеното по него съдебно решение за отмяна на заповедите на Кмета на община Стара Загора за образуване на същия ПИ 68850.260.71 и записване в регистъра към него като собственици – наследниците на Д.Д.и нейни праводатели,  няма действие спрямо нея.

   При така установеното, Началник СГКК приема, че исканото изменение на ПНИ в съответствие със съдебно решение №167/15.02.2016г. по гр. №5368/2015г. на РС Стара Загора влязло в сила на 09.03.2016г. след датата на интегриране на ПНИ в ККР на града, намира своето правно основание в чл.51 ал.1 от ЗКИР – изменение на данните за обектите на кадастъра, настъпили в сила след влизане в сила на ККР. В този смисъл проекта за изменение на КККР предвижда промяна на границите на поземлени имоти 22 и 71 чрез нанасяне на имот, който е идентичен с имот 260.22 по ПНИ, преди разделянето му и изменението на данните за собственост в регистъра към него, извършено с отменените заповеди на Кмета на община Стара Загора. Проекта обаче предвижда и вписване на Т.Н.Т. като собственик на сграда, която не е била предмет на съдебното решение. Освен това след издаване на заповедите на Кмета на община Стара Загора, имота образуван в резултат на отмененото от съда изменение на ПНИ е бил предмет на правна сделка – договор за покупко-продажба, сключен на 04.08.2010г. между наследниците на ползувателя Д. и Т.В.П. – заинтересовано лице, поради което заличаването на имота, предмет на тази сделка / 71/ ще доведе до отричане правото на собственост върху същия имот, което не е в компетентността на административния орган. Необходимо е с влязло в сила съдебно решение да бъдат отречени правата на лицето, вписано в КР като негов собственик, за да бъде допуснато исканото заличаване. Доколкото Решение №167/15.02.2016г. е постановено по административно по своя характер дело, то въпроса за принадлежността на правото на собственост върху имот 68850.260.71 не е установена с влязло в сила съдебно решение на граждански съд, поради което и  спора за собственост върху имота и построената в него сграда се явява пречка за допускане на исканото изменение. Предвид тези доводи и на основание §4к ал.8 т.1 изречение второ от ПЗР на ЗСПЗЗ Началник СГКК Стара Загора е отказал да уважи заявлението на жалбоподателите за изменение на ПНИ, интегриран в КК.

      Жалбоподателите, чрез процесуалния си представител поддържат тезата, че по силата на влязлото в сила съдебно решение за отмяна на заповедите на Кмета на община Стара Загора за признаване право на Д.Д./ частен праводател на заинтересованата страна/ да придобие собственост върху 600 кв.м. от ПИ 260.22, целият с площ от 1126кв.м. и за изменение на ПНИ, чрез разделяне на ПИ 260.22 на два имота – ПИ 260.22 с площ от 526кв.м. за бившите собственици и ПИ 260.71 с площ от 600 кв.м. за бившите ползуватели, следва да бъде възстановено правното положение, съществували към момента на одобряване на ПНИ със Заповед № 440/11.05.2004г. на Областния управител на област Стара Загора, влязла в сила на 28.07.2004г. Одобрения по силата на цитираната заповед ПНИ за местност „Бойчо бунар“ е незаконосъобразно изменен в процесната му част за ПНИ 260.22 с площ от 1126кв.м., вписан в регистъра към този план като собственост на Т.Н.Т., което е признато със съдебно решение, задължително за всички администрации. Наследниците на Т.Н.Т. след отмяната на незаконосъобразното изменение на ПНИ и въз основа на Решение № 51932/31.01.1994г. на Поземлената комисия  в град  Стара Загора за възстановяване право на собственост върху нива от 4.000дка в местността Костова кория / подместност на Бойчо бунар“ / са поискали от Кмета на община Стара Загора да издаден заповед с правно основание §4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване право на собственост върху ПИ 260.22 с площ то 1126кв.м., по ПНИ одобрен със Заповед №440/11.05.2004г.

  Изложени са подробни съображения в подкрепа на довода, че в изпълнение на Решение № 167/15.02.2015г. на РС Стара Загора е необходимо границата между ПИ 68850.260.22 и ПИ 68850.71 по КК да отпадне и графичното изображение в КК на новообразуван имот 260.22 да съответства на границите, площта и данните за собственост върху него по ПНИ, така както е одобрен от Областния управител, преди незаконосъобразното му изменение, извършено с отменените от съда заповеди на Кмета на община Стара Загора.

   Претендират се разноските по делото.

   Ответника – Началник СГКК Стара Загора, чрез процесуалния си представител развива подробни съображения, идентични с изложените в оспорената заповед мотиви за наличие на спор за материално право, който е пречка да бъде допуснато изменение на КККР въз основа на съдебно решение, което не го разрешава със СПН. Претендира разноските по делото.

    Заинтересованата страна Т.В.П. поддържа доводите на ответния административен орган, че съществува спор за материално право, който е основание да се откаже исканото изменение на КККР.

   Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

     Жалбата е подадена от лице, адресат на неблагоприятен за него административен акт, в рамките на 14-дневния срок за обжалване, поради което е допустима, на разгледана по същество е неоснователна, въпреки несъответното правно основание по §4к ал.8 т.1, изречение второ от ПЗР на ЗСПЗЗ, за оспорения Отказ на  Началник СГКК Стара Загора да измени ПНИ за местност „Бойчо бунар“, землище на град Стара Загора. Предвид установените факти се налага правна квалификация на искането, различна от тази, която е дал административния орган и която се поддържа от жалбоподателите, поради хронологията на одобряване на ПНИ, неговото незаконосъобразно изменение и момента на интегрирането му в КККР на града. Датата на интегриране на ПНИ в КККР и поддържането несъответствие на нейното съдържание досежно ПИ 68850.22 и ПИ 68850.71 сочи на приложимост на основанието и реда по чл.51 ал.1 т.2 вр. с чл.54 от ЗКИР, а тези норми от своя страна изискват разрешаване на възникнал спор за материално право, преди да се допусне изменение на КККР. Органа не е направил разграничение между специалните основания и ред за изменение на ПНИ по §4к ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ, които е компетентен да извърши след инкорпорирането на този план в КККР и поддържането на КККР в актуално състояние, съответно отстраняване на непълноти и грешки. Съгласно определението за непълнота и грешка, дадено в §1 т.16 от ДР на ЗИКР „непълноти или грешки" са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние;  Твърдението за несъответствие в границите и очертанието на ПИ 68850.260.22 и 71 по КККР е наведено от жалбоподатели в Заявление от 03.06.2016г. , с което са поискали от Кмета на община Стара Загора да издаде Заповед с правно основание §4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и скица към нея, с които да възстанови собствеността върху образувания с ПНИ ПИ 260.22 с площ от 1126 кв.м. или евентуално върху ПИ 68850.260.71 с площ от 600 кв.м.  Заявлението е аргументирано с Решение № 167/15.02.2016г, постановено по адм.д.№5368 по описа на РС Стара Загора за отмяна на заповедите на Кмета на община Стара Загора от  19.03.2010г и 26.05.2010г. за изменение на ПНИ и регистъра към него в частта относно ПИ 260.22, чрез разделянето му на два самостоятелни имота – един за бившите ползуватели / 260.71 /600кв.м. с идентификатор 68850.260.71/ и един за бившите собственици на земеделска земя /260.22 с идентификатор 68850.260.22 с площ от 600 кв.м./.  Искането за възстановяване право на собственост върху площ от 1126кв.м., обособена в границите на ПИ 260.22 по ПНИ, одобрен със Заповед на областния управител на област Стара Загора е обосновано и с отмяната на Заповед №2525 от 26.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора за признаване правото на наследниците на бившия ползувател да придобият собственост върху предоставен за ползване имот с площ от 600 кв.м., включени в площта на ПИ 260.22 по ПНИ за местност „Бойчо бунар“. ПНИ за местност „Бойчо бунар“ землище на град Стара Загора е интегриран в КККР на града след незаконосъобразното му изменение и в съответствие с отменените заповеди на Кмета на община Стара Загора за разделяне на ПИ 260.22 на два имота / 260.22 и 260.71/ по силата на Заповед № 18-1039-05.02.2015г/05.02.2015г/ на Началник СГКК Стара Загора. Съдебното решение е постановено на 15.02.2016г. по гр. д. №5368/2015г. на РС Стара Загора т.е. в КККР са нанесени имоти с идентификатори 68850.260.22 и 68850.260.71 по изменения ПНИ, което изменение не е влязло в сила – прието е, че искането за отмяна на заповедите на Кмета на община Стара Загора на основание тяхната незаконосъобразност е заявено в срок. Следователно и предвид твърдението на жалбоподателите, че КККР не съответстват на ПНИ, съгласно Заповед № 440/11.05.2004г. на Областния управител на област Стара Загора, което несъответствие е установено с влязлото в сила съдебно решение № 167/15.02.2016г. на РС Стара Загора, се налага извод, че заявлението на жалбоподателите от 03.06.2016г, препратено по компетентност на Началник СГКК Стара Загора е искане за отстраняване на непълнота и грешка в КККР. Съдебното решение за отмяна на изменението на ПНИ не установява със СПН, че при инкорпориране на ПНИ в КККР е допусната грешка спрямо действителното правно положение, състояща се в противоречие между графичното отразяване в КККР на ПИ 260.22 с площ от 1126кв.м., образуван с ПНИ, така както е одобрен от Областния управител на 11.05.2004г. Съдебно решение установява, че изменението на ПНИ, извършено през 2010г. и преди инкорпориране на плана в КККР е незаконосъобразно, но не установява със СПН, че е налице грешка по смисъла на определението по §1 т.16 от ДР на ЗКИР. По силата на това решение тя не може да бъде отстранена след като заинтересованото лице, което е вписано като собственик на засегнатия имот възразява и това е така, защото в кадастъра се нанасят данните за границите на правото на собственост, които в случая са спорни. Плана на новообразуваните имоти няма правопораждащо вещно правно действие, поради което образуването на ПИ 260.22 с площ от 1126кв.м. за  бившите собственици не води до възстановяване на правото им на собственост върху тази реална част от земеделската земя, признато от органите на земеделската реституция, но не и възстановено предвид попадането на земята в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. След отмяна на незаконосъобразното изменение на ПНИ по силата на съдебното решение е отпаднало и образуването на имоти 260.22 и 260.71 по този план, но в кадастралната карта се нанасят границите на правото на собственост, за които съществува спор, неразрешен от постановеното и представено по делото решение за отмяна на изменението на плана. Само за яснота – ПНИ съдържа имоти, върху които собствеността ще бъде придобита/възстановена, а техните граници стават имотни след влизане в сила на Заповед по §4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, която има конститутивно действие. ПНИ съдържа регулация и на имоти, собствеността върху които никога не е изгубвана, съответно вече е възстановена/придобита по силата на приключили реституционни производства или сделки с вещно правно действие. Тези имоти се отразяват в ПНИ според имотните им граници, съобразно документите за собственост. Поради това, че ПНИ няма вещно правен ефект – с неговото одобряване права не се придобиват, а се проектират границите, в които ще бъдат придобити/възстановени правата на собственост, то следва извод, че заповедите за неговото изменение нямат вещно правно действие, а оттук и съдебното решение за тяхната отмяна не установява със СПН границите на правото на собственост. Отражение на посочената липса на вещно правно действие на ПНИ и на вписването в регистъра към него е разпоредбата на чл.67 ал.1 и ал.2 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, според която в КР се вписват нотариални актове за придобито право на собственост или заповеди по §4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ. В случаите на искания за нанасяне на имот, чиито граници по проект съответстват на акт за собственост, различен от актовете по ал.1, се следва реда на чл.54 от ЗКИР за изменение на КККР т.е. по реда за отстраняване на непълнота или грешка. В настоящия казус проекта за изменение на КККР не е основан на нотариален акт  за собственост върху ПИ 260.22 по ПНИ, поради което правилно административния орган е преценил, че съдебното решение за отмяна на изменението не отрича спора за материално право.  

      Не е налице непълнота в закона, както счита процесуалния представител на ответния орган, а само и единствено невярна правна квалификация на фактите от страна и на органа и на жалбоподателите, но тя не се отразява на крайния извод за законосъобразност на отказа да се измени КККР. В този смисъл е и Решение №1372/31.01.2018г, постановено по адм. д.№ 4198/2017г по описа на ВАС на РБ, с което делото е върнато за ново разглеждане след отмяна на решението на АС Стара Загора за отмяна на оспорения отказ. Въпроса за несъответната правна квалификация по §4к ал.8 т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ е преклудиран като в мотивите на отменителното решение на ВАС на РБ изрично е прието, че това несъответствие не е самостоятелно и абсолютно основание за отмяна на административния акт в конкретния случай. Дадени са задължителни указания при новото разглеждане да се обсъдят наведените от ответния орган доводи за наличие на спор за материално право и тяхното правно значение. Това означава, че съда при новото разглеждане първо трябва да подведе фактите, под правните норми, които ги уреждат и да постанови решение според законовото разрешение. В случая ПНИ е интегриран в КККР едва след и според неговото незаконосъобразно изменение, което е довело и до отразяване в КК на ПИ 68850.260.22 и ПИ 68850.260.71 вместо на ПИ 68850.22 с площ от 1126кв.м., както е образуван със Заповедта на областния управител за неговото одобряване. Дали границите на ПИ 68850.260 22 и 71 по КК съответства на границите на правото на собственост е въпрос, който не е разрешен от съдебното решение за отмяна на незаконосъобразното изменение на плана. Следва да се каже, че освен разпоредбата на чл.54 ал.2 от ЗКИР, която е относимата към фактите правна регламентация, пречка да бъде записан Т.Н.Т. като единствен собственик на ПИ с проектен номер 68850.260.72 – съответен на ПИ 260.22 с площ от 1126кв.м. е и Решение № 51932 от 28.06.1999г., което е вписано в регистъра към ПНИ и КР / виж стр. 217 и стр. и според което жалбоподателите се легитимират като носителите на правото да им бъде възстановена собствеността върху лозе с площ от 526 кв.м., колкото е площта на ПИ 68850.260.22 по КК.   На стр.214 по делото / лист втори/ е прието копие от регистър към план за земи, на бивши собственици, попадащи в разпоредбите на §4, местност „Бойчо бунар“, според който 3999.98 кв.м. Лозови насаждения на Т.Н.Т. *** са отразени под номер 140. Според решение № 51932/31.01.1994г. Т.Н.Т. / наследодател на жалбоподателите/ е с признато право на собственост в стари реални граници на нива от 4.000дка в Костова кория / подместност на Бойчо бунар/, но това решение не съдържа граници, съседи  и площ по кадастрален план, поради което не може да се приеме за решение, с което се възстановява правото на собственост. Това решение има установително, но не и конститутивно действие и правилно въз основа на него площта на имота под номер 1 е включена в плана на земите на бившите собственици, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Въз основа на това решение, площта от имот 140 по плана на земите на бившите собственици, която остава след отреждане с ПНИ на имоти за лицата с преобразувано право на ползване в право на собственост, се  образуват и имоти за бившите собственици, собствеността върху които се възстановява със заповед по §4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

     Според заключението на вещото лице, имот под номер 1-ви от решение №51932/1994г. на ПК Стара Загора не е отразен в неодобрения кадастрален план за местността от 1992г., включващ имоти на бивши ползуватели. В неодобрения кадастрален план от 1992г. е вписан ползвателски имот на Д.Д.под номер 22 с площ от 1125 кв.м. графично определена от вещото лице, което определяне обаче не е релевантно, тъй като се касае до субективно и според средствата определяне на площта.  Последната трябва да е определена от самия план, а не да се извежда заключение посредством измерване върху графичния картен материал.  Планът на имотите на бившите собственици, изработен през 2000г.  включва земята с признато право на възстановяване на собствеността, както е описана в регистъра към него под номер 140, като с ПНИ от този имот са образувани следните ПИ: 260.21 с площ 600 кв.м. за И.Р.И. /ползувател/, ПИ 260.22 с площ от 1126кв.м. за Т.Н.Т. / собственик/ ПИ 260. 23 от 962кв.м. за Т., ПИ 260.68 от 476кв.м. за Т. и ПИ 260.9508 с площ 836 кв.м. за община Стара Загора. Въз основа на плана на земите на бившите собственици от 2000г и ПНИ, одобрен през 2004г. вещото лице дава заключение за идентичност между признатия за възстановяване имот под номер 1 в Решение  №51932/1994г на ПК Стара Загора и ПИ 260.22 с площ от 1126кв.м. по ПНИ, одобрен през 2004г., но не нанесен в КККР поради инкорпорирането на ПНИ за местността през 2015г. след незаконосъобразното му изменение, извършено от Кмета на община Стара Загора през 2010г. и отменено от съда през 2016г.  Следователно решението от 1994г. не е вписано в регистъра към ПНИ, а в регистъра към плана на земите, попадащи в местност по §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ. Предвид липсата на описание на граници, площ и съседи по кадастрален план това решение не може да бъде определено като такова за възстановяване право на собственост. Следователно заявителите не са представили пред СГКК Стара Загора документ за собственост, с които да удостоверяват собственост върху имот с площ от 1126кв.м. в граници, съгласно проекта за изменение на КККР.

  След разрешаване на спора за собственост върху 600 кв.м. в границите, посочени в КР за ПИ 68850.260.71 по КККР на града ще може да се отстрани и грешката в КККР и съответно да се приключи процедурата по възстановяване на право на собственост върху ПИ 260.22 по ПНИ, одобрен през 2004г. от Областния управител. Към настоящия момент в КККР не могат да бъдат нанесени пространствените предели на претендираното право на собственост от страна на жалбоподателите, поради това, че ПНИ няма вещно правен ефект и не установява пространствени предели на право на собственост за имотите на бившите ползуватели и собственици.  

  По разноските на първо място следва да се каже, че на третото заинтересовано лице такива не се дължат, поради което е неоснователно искането за присъждане на възнаграждение за един адвокат за процесуално представителство пред ВАС на РБ. 

                Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Я.Н. и Т.Н.Т. против Отказ № 17-431/04.10.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за промяна на КККР.

ОСЪЖДА А.Я.Н. ЕГН ********** и Т.Н.Т. ЕГН ********** да заплатят на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София сумата от 720лв/седемстотин и двадесет/ представляваща възнаграждение за един адвокат.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: