Р Е Ш Е Н И Е

 

162                                        14.06.2018 год.                         гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав        

                          

                                       Председател: Михаил Русев

 

при секретар Зорница Делчева като разгледа докладваното от съдията Михаил Русев адм. дело №51 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.112, ал.1, т.4 от Закона за здравето /ЗЗ/.

Образувано е по жалба на В.Т.И. *** срещу експертно решение №0746 от 27.07.2017 год. на Специализиран състав по хирургични болести на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/. С Решението е отменено експертно решение на ТЕЛК при УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович”АД, Стара Загора №1398 от зас. 070/02.06.2017 год., с което е определен процент на трайно намалена работоспособност на жалбоподателката в размер на 74%. В жалбата не се посочват конкретни оплаквания за незаконосъобразността на оспореното решение. Прави искане до съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното експертно решение.

Ответникът - Национална експертна лекарска комисия, редовно призован, не се явява, не изпраща представител, но в депозираната писмена молба по делото, изразява становище за неоснователност на жалбата. Процедурата по издаването на оспореното решение е спазена, същото е постановено в изискуемата писмена форма. При определянето на процента на намалена трайна неработоспособност, органът в лицето на ТЕЛК е приложил Наредбата за медицинската експертиза, която е била отменена. Това е причината решението да се отмени и да се върне медицинското досие на ТЕЛК за ново произнасяне, което ще е ново самостоятелно административно производство и ще е определен нов процент на намалена неработоспособност. Направено искане за отхвърляне на жалбата като неоснователна.

Административен съд Стара Загора като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство пред НЕЛК е образувано по жалба на Председателя на Медицинската комисия по чл.98, ал.4 от КСО към ТП на НОИ – Стара Загора срещу експертно решение №1398 от 02.06.2017 год. на ТЕЛК при УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора, с което е извършено освидетелстване на работоспособността на В. Т.И. *** и е определен процент трайно намалена работоспособност /ТНР/ 74 % степен на увреждане. С жалбата решението на ТЕЛК е оспорено в частта относно процента на трайно намалената работоспособност, съгласно Решение №12773/24.11.2016 год. на ВАС, обнародвано в ДВ бр.40/19.05.2017 год.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът обосновава следните правни изводи:

По делото не са налични данни относно датата на връчване на решението на жалбоподателката, поради което съдът намира, че жалбата е допустима - подадена е от надлежна страна и в законоустановения срок, срещу акт, подлежащ на оспорване. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган по смисъла на чл.103, ал.4 от Закона за здравето във връзка с чл.106, ал.2 от същия нормативен акт.

Решението на НЕЛК - Специализиран състав по вътрешни болести е постановено от компетентен административен орган, при спазване императивната разпоредба на чл.49, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /Приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г., обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г., изм., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г., бр. 41 от 31.05.2011 г./, в установената от закона форма и при спазване на административно-производствените правила и материалния закон и целта на закона. Същото е подписано от специализиран състав на НЕЛК, в който са включени лекари с призната специалност по съответния профил и с не по-малко от 5 год. трудов стаж по медицина, при спазване разпоредбата на чл.18, ал.3-4 и чл.19 от ПУОРОМЕРКМЕ.

С посоченото решение №12773/24.11.2016 год., постановено по адм. дело №5178/2016 год. по описа на ВАС, се отменят разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г., изм., бр. 55 от 04.07.2014 г., в частта „от една до три години”, част осма, раздел ІХ, т. 1 от Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 и Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза. С приложение №2 е определена методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти, а с нейната отмяна е налице празнота в правния мир за общо приет алгоритъм за определянето на трайната неработоспособност на пациентите. Като го е взел в предвид при постановяването на своето решение, ТЕЛК е постановила едно незаконосъобразно решение, доколкото отмяната е от 19.05.2017 год., а решението е постановено на 02.06.2017 год., т.е. 14 дена след отмяната й.

В конкретния случай не е определен друг процент трайно намалена работоспособност, а е оспореното решение е отменено поради допуснато съществено процесуално нарушение. Спорът не е разгледан по същество от НЕЛК, а е върнат за ново разглеждане от ТЕЛК, която при постановяването на своето решение да се съобрази с решението на ВАС. Това поведение на НЕЛК съответства правомощието по чл.51, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ.

С оглед на особения характер на регулираните обществени отношения и тяхната значимост, свързана със здравето на гражданите, законодателят е предвидил строго регламентирана процедура, намерила подробна регламентация в НМЕ и ПУОРОМЕРКМЕ. В тези два подзаконови нормативни акта, е посочена точно процедурата по установяването на ТНР, като и двата органа /ТЕЛК и НЕЛК/, действат в условията на обвързана компетентност. При наличието на определени законови предпоставки, органът има конкретно поведение, посочено в правилника и наредбата.

Предвид гореизложеното решението на НЕЛК, като издадено от компетентен орган и при спазване на установената форма, административнопроизводствените правила и материалния закон, и съобразено с целта на закона се явява законосъобразно и следва да се потвърди. Жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли.

Воден от горното и на основание чл.173, ал.2 и чл.143, ал.3 АПК, Административен съд – Стара Загора, шести състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.И. ***, срещу експертно решение №0746 от зас. 128/27.07.2017 год. на Специализиран състав по хирургични болести на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/, като неоснователна.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 

 

 

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: