Р Е Ш Е Н И Е

111                                         02.05.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На трети април 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Пенка Маринова

ПРОКУРОР: Петко Георгиев

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №54 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.203 от АПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано по исковата молба на И.Д.И. против Агенция „Митници“ гр. София с искане за осъждането й да заплати сумата от 450лв./четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди /изплатено възнаграждение на един адвокат/ от незаконосъобразно Наказателно постановление №715/17.10.2014г. издадено от Началник на Митница Пловдив с наложена на ищеца „глоба“ в размер на 2000лв. на основание чл. 123 ал.6 от ЗАДС, отменено с Решение №86/09.02.2015г. постановено по  АНД 1912/2014г. на РС Стара Загора, оставено в сила с Решение № 167/18.05.2015г.,постановено по КАНД №113/2015г. по описа на АС Стара Загора.

          От съда се иска и присъждане на законната лихва върху сумата на обезщетението, считано от 17.12.2014г. до окончателното изплащане, както и на разноските в настоящото съдебно производство - 10лв. държавна такса и 300лв. възнаграждение за един адвокат.

           В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че за процесуално представителство по делото, образувано по жалбата му срещу наказателното постановление, ищеца е упълномощил адвокат и заплатил възнаграждение в размер на 450лв., съгласно договор за правна защита и съдействие от 17.12.2014г. Към исковата молба прилага като доказателство за настъпилите имуществени вреди копие на разписка от 17.12.2014г., издадена от адвокат Х. за получени в брой 450лв., представляващи адвокатско възнаграждение във връзка с АНД №1912/14г. по описа на РС Стара Загора, както и копие на Пълномощно за адвокат Х. за процесуално представителство по КАНД №113/15г. по описа на АС Стара Загора с договорено възнаграждение в размер на 450лв.

         Ответника – Агенция „Митници“ гр. София, чрез редовно упълномощения от Директора на Агенцията процесуален представител оспорва исковата молба по основание и размер. Излага доводи за липса на отменен по съответния ред незаконосъобразен административен акт, доколкото производството по АПК за отмяна на административни актове не се прилага за проверка законосъобразността на наказателните постановления, а по аргумент от чл. 203 от АПК отговорността е за вреди, настъпили от отменени по реда на АПК административни актове. Наказателните постановления са правораздавателни актове, издавани при спазване на  определен законов ред, а отмяната им като незаконосъобразни не сочи на извод, че същият не е спазен, поради което да е налице незаконосъобразност на действията на АНО по ангажиране на административната отговорност на лицата.

   Липсва и причинна връзка между издаденото наказателното постановление и твърдените имуществени вреди. Разноските, направени в хода на съдебното производство не са пряка и непосредствена последица от административния акт, а последица от упражненото право на защита и нямат характер на вреди. В съдебното производство по проверка законосъобразността на наказателното постановление на нарушителя не се следват разноските при неговата отмяна, а в случаите на потвърждаването му, не се присъждат разноски и в полза на АНО. Следователно за санкционираното лице производствата по обжалване на НП са безплатни, тъй като не се дължи такса за разглеждане на жалбата, нито деловодни разноски. Разноските в административно наказателните производства остават за сметка на тези, които са ги направили без значение от изхода на делото. Освен това адвокатската защита в производствата по ЗАНН не е задължителна, а е въпрос на личен избор.

 Изложените са подробни аргументи в подкрепа на твърдението, че разноските не са вреда, а задължение по договор между страните – адвокат и упълномощител, а отговорността на държавата по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ е извъндоговорна.

      Целта на разпоредбите, предвиждащи отговорност за разноски е да се постигне възстановяването на тяхната сума на спечелилата  правния спор страна. Уважаването на предявения иск по ЗОДОВ за обезщетяване на вреди, представляващи съдебни разноски по водене на дело надхвърля тази цел, тъй като ищецът получава като обезщетение, не само сумата на разноските, но и законната лихва върху тази сума, което в класическия случай на присъждане на разноски не се прави, разноските се присъждат без лихва върху тях. Държавата не разполага и с възможността да направи възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

     От съда се иска отхвърляне на предявения иск, а с допълнителна молба преди съдебното заседание е направено искане и за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт.

        Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за основателност на предявения иск, тъй като по делото са представени доказателства за заплатено възнаграждение за един адвокат в търсения размер от 450лв.

        Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното: Исковата молба е допустима, а  разгледана по същество е неоснователна.

        От приложеното АНД №1912/14г. по описа на РС Стара Загора и КАНД №113/15г. по описа на АС Стара Загора се установяват следните факти:

      Ищецът И.Д.И. е предявил въззивна жалба против НП № 715/17.10.2014г. издадено от Началника на Митница Пловдив, която е подписана от адвокат Х., но по АНД №1912/14.  не са представени пълномощно или  договор за правна помощ и съдействие, нито разписка за търсената сума в размер на 450лв., представляваща възнаграждение за адвоката. В кориците на КАНД №113/15г. се съдържа на стр.18 Пълномощно за адвокат Х. да представлява ответника по касация И. по делото срещу договорно възнаграждение от 450лв. По делото не са представени разписки или платежни нареждания за неговото изплащане до приключване на делото.

        За първи път с предявяване на настоящата искова молба се представя разписка от 17.12.2014г. / стр.5/ за получена от адвокат Х. сума в размер на 450лв. за процесуално представителство по АНД №1912/14г. по описа на РС Стара Загора. Разписката като частен документ е с недостоверна дата, поради което се счита за съставена на датата, на която е представена по настоящото дело, а именно датата на предявяване на исковата молба-05.02.2018г. В заключение се налага извода, че доказателства за упълномощаване на адвокат по АНД 01912/14г. и за заплащане на тази адвокатска помощ липсват, като са налични единствено доказателства за упълномощаване на същия адвокат да представлява ищеца по КАНД №113/15г. по описа на АС Стара Загора срещу сумата от 450лв., за която не са представени по същото дело доказателства за нейното плащане.

      Съгласно ТР № 1/15.03.2017г. на ОСС на І-ва и ІІ-ра колегия на  ВАС на РБ, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната на незаконосъобразни наказателни постановления, представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл.4 от ЗОДОВ. Следователно на обезщетяване по реда и на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ подлежат изплатените, но не и договорените адвокатски възнаграждения в производството по отмяна на незаконосъобразното наказателно постановление.  В настоящия случай са налице доказателства за уговорено възнаграждение в размер на 450лв. за представителство по КАНД №113/15г. на АС Стара Загора, но липсват разписки с достоверна дата за изплащането му до приключване на това съдебно производство, което сочи на извод за търсене на уговорена, а не на действително изплатена сума до 18.05.2015г.

По аргумент от чл.10 ал.2 ЗОДОВ възнаграждение за юрисконсулт на ответника не се дължи.

              Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.И. против Агенция „Митници“ гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 450лв /четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП № 715/17.10.2014г. на Началник Митница „Пловдив“.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а по отношение на разноските в 7-дневен срок.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: