Р Е Ш Е Н И Е  159

 

      гр.Стара Загора, 25.05.2018 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         четиринадесети май

през      две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                       Членове:           

при секретаря    Зорница Делчева

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело   № 57  по описа  за 2018 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

 

Образувано е по жалба от И.П.И. ***, поправена с молба вх.№ 655/ 13.02.2018г, против Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, за одобряване на Подробен устройствен план-изменение на план за застрояване /ПУП-изменение на ПЗ/ за УПИ № ХІ-117а и УПИ № ХІІ-117а от кв.204 по плана на гр.Стара Загора. Изложени са оплаквания за нищожност на заповедта като постановена от некомпетентен орган и за незаконосъобразност поради допуснати нарушения на чл.31, ал.1 и ал.2, чл.35, ал.2 и чл.43, ал.1 от ЗУТ. Жалбоподателят счита, че планираните подходи от юг ще ограничат достъпа до имота му с автомобил и че се нарушава правото на собственост върху дворното място на всички живеещи в сградата с административен адрес гр.Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 184. С тези доводи е обосновано искане за отмяна на заповедта.

 

Ответникът – Главен архитект на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Н. оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че не са налице твърдяните в нея пороци при издаване на оспорената заповед. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Заинтересованите лица „Б.“ ООД *** чрез законния си представител и чрез пълномощника си по делото адвокат П.; ЕТ „Х.В.“***;  собственици на обекти в режим на етажна собственост с административни адреси гр.Стара Загора, ул.“Козлодуй“ № 2, ГР.С.З.бул.“Патриарх Евтимий“ № 184, вх.А, ГР.С.З.бул.“Патриарх Евтимий“ № 184, вх.Б  и ГР.С.З.ул.“Димитър Караджов“ чрез председателите си изразяват становище за неоснователност на подадената жалба. „Б.“ ООД *** прави искане за присъждане на разноски.

 

Заинтересованото лице Община Стара Загора чрез процесуалния си представител юрисконсулт Н. оспорва жалбата като неоснователна.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателят И.П.И. е собственик на апартамент, намиращ се в гр.Стара Загора, бул.“Патриарх Евтимий“ № 184, придобит ведно с 5% идеални части от отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, цялото от 1497кв.м., представляващо парцел XI от кв.206 по плана на гр.Стара Загора, съгласно представените нотариални актове № 43, т.VII, д.№2055/ 1991г и № 171, т.XXXV, д.№ 8647/ 1997г на Старозагорския нотариус.

 

Заинтересованато лице „Б.“ ООД *** е собственик на поземлен имот с идентификатор № 68850.513.254 по кадастралната карта и кадастралните регистри на ГР.С.З.с адрес гр.Стара Загора, бул.“Патриарх Евтимий“ № 190 с площ 269 кв.м. и с номер по предходен план имот № 117а, кв.204, парцел XII по действащ ПУП-ПЗР, одобрен със Заповед № 1069/ 22.04.1994г на Кмета на Община Стара Загора, видно от приложения  нотариален ект № 44, т.II дело № 202/ 2017г на Нотариуис рег.№ 403.

 

ЕТ „Х.В.“*** е собственик на поземлен имот с идентификатор № 68850.513.253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на ГР.С.З.с адрес гр.Стара Загора, ул.“Козлодуй“ № 2 с площ 397 кв.м. и с номер по предходен план имот № 117а, кв.204, парцел XI по действащ ПУП-ПЗР, съгласно протокол за съдебнаа делба от10.05.1994г по гр.д.№ 2007/ 1994г по описа на Районен съд Стара Загора.

 

Със Заявление вх.№ 19-06-423/ 06.10.2017г „Б.“ ООД и ЕТ „Х.В.“ искат от Главния архитект на Община Стара Загора разрешение за изработване/изменение на План за регулация за УПИ № XII-117a, кв.204 и УПИ XI-117а, кв.204, г.Стара Загора като смесена устройствена зона – жилищни нужди, обществено и делово обслужване /СЖОДО/.Към заявлението са приложени документи за собственост,  техническо задание и  скица-предложение.

 

Със Заповед № 19-13-268/ 27.10.2017г Главният архитект на Община Стара Загора на основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 и решение по т.1.2 от протокол № 42/ 12.10.2017г на ЕСУТ разрешава на „Б.“ ООД и ЕТ „Х.В.“ да възложат изработването на ПУП-изменение на ПЗ за УПИ № XI-117a, кв.204 и УПИ XII-117а, кв.204, г.Стара Загора като за имотите се установи смесена устройствена зона –Сжодо- за жилищно предназначение и общественообслужващи дейности – средноетажно, свързано в два имота застрояване, съгласно приложени техническо задание и  скица-предложение. Заповедта е публикувана във вестник “Старозагорски новини“ на 31.10.2017г.

 

Въз основа на издаденото разрешение е изготвен проект на подробния устройствен план, който е заявен за съгласуване и одобряване със Заявление вх.№ 19-11-416/ 23.11.2017г.

 

    С решение по т.2.2 от протокол № 45/ 01.11.2017г. на ЕСУТ при Община Стара Загора проектът за ПУП не е приет при посочено задължение за 1. отстраняване несъответствието в площта за УПИ XI-117а между ПУП-План за регулация и кадастралната карта и 2. Представяне на геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност в имота и в тротоарните площи на ул.“Козлозуй“. Такова заснемане се съдържа в представената на съда административна преписка /л.15/, както и комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлен имот 68850.513.254 /л.33-34/. 

 

С решение по т.2.1 от протокол № 49/ 29.11.2017г. на ЕСУТ при Община Стара Загора проектът за ПУП е приет. Съобщен е на заинтересованите лица чрез залепване на обявление.

 

С решение по т.4.1 от протокол № 01/ 03.01.2017г. на ЕСУТ при Община Стара Загора е констатирано, че против проекта са постъпили 2 бр. възражения, които са нецелесъобразни, а проектът е изработен съобразно изискванията на  ЗУТ и се приема.

 

С оспорената Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г на Главния архитект на Община Стара Загора на основание чл.129, ал.2 вр.чл.110, ал.1, т.3;чл.134, ал.2, т.6; чл.21, ал.2; чл.23, ал.1, т.2; чл.24; чл.25; чл.31, ал.1 и ал.2; чл.35, ал.2 и чл.43, ал.1 от ЗУТ, чл.16, т.2; чл.19;, чл.39; чл.72, ал.1, т.2; чл.74,; чл.75, ал.1; чл.79 и чл.82, ал.1, ал.2 ал.10 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ е одобрен ПУП-изменение на ПЗ за УПИ № XI-117a, кв.204 и УПИ XII-117а, кв.204, г.Стара Загора. С плана се установява смесена жилищна устройствена зона – Сж,одо – за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване – средноетажно, свързавно в два имота застрояване, с височина Н до 15м и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване – 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване Кинт – 4, минимална озеленена площ – 20 %.

 

По делото е допусната, назначена и изпълнена съдебно-техническа експертиза, чието заключение е прието от съда без оспорване от страните. От заключението се установява, че с одобрения ПУП-изменение на ПЗ не са нарушени изискванията на чл.31, ал.1 и ал.2; чл.35, ал.2 и чл.43, алл.1 от ЗУТ. Ниската част на сградата в УПИ XII-117а е котирана точно на 3м от западната странична регулационна линия, а частта от сградата на 4 етажа /средно застрояване/  – на 1/3 от височината на сградата от западната странична регулационна линия, с което е спазена чл.31, ал.1 т.1 от ЗУТ. Точка 2 от цитираната разпоредбата е неотносима към плана, тъй като касае разстояния към дъно, каквото двата процесни имота нямат. Южната част на смесената сграда в УПИ XII-117а е котирана на разстояние 3м от западната вътрешна регулационна линия. Няма санитарно-хигиенни, противопожарни и технологически изисквания, които да са нарушени. Гаражите и местата за паркиране не са предмет на ПУП, а се доказват с инвестиционен проект във фаза идеен, технически или работен проект. Според вещото лице транспортният достъп до жилищния блок с административен адрес гр.Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 184 се осъществява от улица „Козлодуй“ през улица с осови точки 205а-209а до улица с осови точки 209а-209 / по скицата за проекта на ПУП, л.38/. Площта на УПИ XII-117а не се ползва за такава цел поради наличието на ограда, с оглед на което построяването на сграда в този имот няма да доведе до промяна в достъпа на обитателите на блока на бул.“Патриарх Евтимий“ № 184.  При изготвяне и одобряване на процесния ПУП-изменение на ПЗ са спазени всички изисквания на Наредба № 8/ 2001г за обема и съдържанието на устройствените планове  - разработен е в съответствие с действащия План за регулация, въз основа на техническо задание с необходимите данни, съобразен е с подземните мрежи, техническата инфракструктура и съществуващите в близост сгради, представени са обяснителна записка и графична част с изискуемите реквизити.

 

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

 

Жалбата на И.П.И. срещу оспорената Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г на Главния архитект на община Стара Загора е допустима, като подадена от заинтересована страна и в законоустановения срок. По смисъла на чл.131, ал.1 вр. ал.2, т.4 от ЗУТ ,относима към случая, непосредствено засегнати от предвижданията са и съседните недвижими имоти, когато се променя предназначението на имотите-предмет на плана. В случая предназначението на действащия за УПИ № XI-117а и УПИ XII-117а кв.204, по действащ ПУП-ПЗР е за жилищно строителство /л.50/,  което се променя с оспорения акт като имотът се предназначава за жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности. Следователно съседните имоти на УПИ № XI-117а и УПИ XII-117а кв.204, включително УПИ І за компл.жил.стр-во, в който е разположена сградата, жилищен обект от която притежава жалбоподателят, се явяват засегнати от предвижданията на процесния ПУП-изменение на ПЗ.

 

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

 Оспорената заповед е издадена от компетентния орган по чл.129, ал.2 във връзка с  §1, ал.3 от ДР на ЗУТ при условията на делегация, съгласно Заповед № 10-00-241/ 15.02.2017г  на Кмета на Община Стара Загора, поради което не е нищожна. Направеното в този смисъл оплакване от жалбоподателя се явява без основание.

 

  Заповедта е постановена  в писмена форма с всички необходими реквизити. Съдържа изброяване на обуславящите я правни разпоредби като препраща и към протоколни решения на ЕСУТ във връзка с разработката. Действително не е посочено фактическо основание по смисъла на чл.59, ал.1, т.4 от АПК, но то може да бъде извлечено от приложените към преписката и цитирани в заповедта документи – решение за възлагане изработване на ПУП, заявление за съгласуване на ПУП, обяснителни записки към проекта. Съгласно разрешението, дадено с ТР № 16 от 31.03.1975 г. на ОСГК, няма пречка мотивите да се съдържат в отделен документ, предхождащ постановяването на акта, когато този документ е съставен с оглед предстоящото издаване на заповедта, какъвто  е настоящият случай. Разпоредбата на чл.129, ал.2 от ЗУТ определя кога кметът на общината е компетентният административен орган за издаване на заповед за одобряване на ПУП или за неговото изменение по силата на препращащата норма на чл.136 от ЗУТ. Разпоредбата на чл.110, ал.1 т.3 се свързва с вида на ПУП - план за застрояване, а другите изброени разпоредби съдържат правила и разпоредби за параметрите на застрояване, счетени за относими. Конкретизирано е основанието за изменението на влезлия в сила план за застрояване, с оглед приложимата хипотеза от изброените в чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. В случая е посочена тази по т.6 на чл.134 ал.2  ЗУТ, която в редакция ДВ бр.96/2017г, действаща към датата на издаване на акта, предвижда възможност за изменение на ПУП  когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл.131, ал.2, т.1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и на концесионерите. Процесното изменение е по съгласие на собствениците на имотите- предмет на плана.

 

         Спазена е процедурата по издаване на акта. Проектът за ПУП-изменение на ПЗ е изработен от правоспособно лице и съгласно изискването на чл.128, ал.3 от ЗУТ е редовно съобщен на всички заинтересовани лица, видно от приложените съобщения и служебни бележки. Осигурено е правото на лицата да се запознаят с него, съответно да подадат възражения. Проектът е разгледан и приет от ЕСУТ при община Стара Загора преди одобряването му. При издаване на Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г на Главния архитект на Община Стара Загора не се установяват нарушения на административно-производствените правила, които да обуславят отмяната на акта в хипотеза на чл.146, т.3 от АПК. 

 

            

 

 

 

Материалната законосъобразност на оспорения административен акт следва да се преценява с оглед правното основание, на което е издаден. Съгласно разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, изменение на влезлите в сила подробни устройствени планове е допустимо когато има съгласие за това на всички собственици на имоти по чл.131, ал.2 ,т.1 (а това са имотите, предмет на самия план) както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и на концесионерите. В случая като собственици на УПИ № ХІ-117а и УПИ № ХІІ-117а от кв.204 по плана на ГР.С.З.са вписани съответно ЕТ „Х.В.“ и „Б.“ ООД, последните са инициирали производството по изменение и същото отразява тяхното съгласие. Според чл.59 от Наредба №8 /2001г за обема и съдържанието на устройствените планове плановете за застрояване се изработват в съответствие с действащи планове са регулация на улици и поземлени имоти и такива за обекти-публична собственост, въз основа на задание изработено съгласно чл.125 от ЗУТ /ал.1/, като при изработването им се спазват чл.46-50 в частите, отнасящи се до ПЗ.  Съгласно заключението на вещото лице-архитект по назначената съдебно-техническата експертиза, в чиято безпристрастност и компетентност съдът няма основание да се съмвява, проектът съответства на Наредба №8/2001г за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

     От представените по делото доказателства се установява, че обжалваният ПУП-изменение на ПЗ е изготвен в съответствие с изискванията на чл.60, ал.1 ЗУТ. Разположението на строежа е съобразено с конкретните условия, въведени с тази разпоредба. Застрояването по начина на означаване в графичната част на одобрения проект и според текстовата част на проекта е средно с височина до 15м, свързано, като при съпоставяне с правните основания в оспорената заповед е налице пълно припокриване.

 

    Отстоянията, означени в графичната част на проекта, също са съобразени с изискванията на чл.31, ал.1 от ЗУТ за средноетажно застрояване, Ниската част на сградата в УПИ XII-117а е котирана точно на 3м от западната странична регулационна линия, а частта от сградата на 4 етажа /средно застрояване/ – на 1/3 от височината на сградата от западната странична регулационна линия, с което е спазена нормата на чл.31, ал.1 т.1 от ЗУТ. Конкретното разположение на сградата, респективно на гаражи и паркоместа в нея, е въпрос на бъдещо проектиране в рамките на посочените външни и вътрешни линии на застрояване. Не се доказаха и оплакванията за несъобразяване на плана с изискванията на чл.35, ал.2 от ЗУТ /който по принцип касае свободно застрояване, каквото не е предвидено с процесния ПУП/, а южната част на смесената сграда в УПИ XII-117а е котирана на разстояние 3м от западната вътрешна регулационна линия.

 

         Транспортният достъп до жилищния блок с административен адрес гр.Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 184, който се осъществява от улица „Козлодуй“ през улица с осови точки 205а-209а до улица с осови точки 209а-209 /по скицата за проекта на ПУП, л.38/ няма да бъде променен от построяването на сграда в УПИ XII-117а. Къде ще бъдат разположени входовете на новата сграда не е предмет на ПУП от вида на процесния. Тук  следва да се отбележи, че посоченото в графичната част на заповедта допълващо застрояване на южната граница на УПИ XI-117а е предвидено с предходен план, т.е. също не е предмет на настоящата разработка и не може да бъде контролирано от съда в настоящото производство. Застрояване с такова разположение и параметри е налично още при частичната ревизия на плана за кв.204 /л.65/ и е недопустимо да бъде ревизирано в процедурата по обжалване на процесната заповед. По същите съображения не може да се преценява законосъобразното изграждане /по оплакването на жалбоподателя/  на улица в междублоковото пространство  от север на сградата с административен адрес гр.Стара Загора, бул.“ Св.Патриарх Евитимий“.

 

         Планът за застрояване е одобрен при съблюдаване на нормативно установените показатели за интензивност и плътност на застрояването и интензивност на озеленяването, регламентирани в чл.39 от Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Визираните в заповедта за одобряване градоустройствени показатели са същите като записаните в проекта - максимална плътност на застрояване – 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване Кинт – 4, минимална озеленена площ – 20 %.

 

Следователно одобряването на изменението на плана за застрояване е направено в пълно съответствие с материалноправните изисквания, регламентирани в ЗУТ и в подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. С изработването, приемането и одобряването на ПУП-ПЗ не е възможно да се накърни правото на собственост доколкото този вид план няма вещноправно действие. От графичната му част е видно, че задължителните линиите на основното и допълващо застрояване не излизат извън рамките на двата УПИ, за които е процедиран планът.

 

         По така изложените съображения съдът счита, че Заповед № 19-12-9 /15.01.2018г на Главния архитект на община Стара Загора като издадена от компетентен орган, при правилно приложение на материалния закон, в съответствие с целта на закона, при спазване на изискванията за форма и съдържание и на административнопроизводствените правила, се явява законосъобразна, а подадената срещу нея следва да бъде отхвърлена като неоснователна. 

 

При този изход на спора на основание чл. 143, ал.4 от АПК в полза на Община Стара Загора – юридическо лице, в чиято структура е издателят на оспорената заповед, следва да бъдат присъдени  разноски за юрисконсултско възнаграждение в минималния размер от 100лв при прилагане на чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК и на чл.37 от Закона за правната помощ във връзка с чл.25 от Наредбата за заплащането на правната помощ. На основание чл.143, ал.3 от АПК „Б.“ООД има право на разноски за адвокатско възваграждение в размер на 600лв, уговорено и заплатено по договор за правна помощ и съдействие № 094614/ 17.04.2018г.

 

         Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. *** против Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, за одобряване на Подробен устройствен план-изменение на план за застрояване за УПИ № ХІ-117а и УПИ № ХІІ-117а от кв.204 по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора  сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита.

 

ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Б.“ ООД със седалище и адрес на управление *** сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.

 

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: