Р Е Ш Е Н И Е

№230                                         04.07.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и девети юни  2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива Атанасова

 

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №60 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 42 ал.1 от Наредба №9/21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанска“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. /Наредба №9/2015г/, вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалбата н „Т.Л.“ ООД ЕИК ********* против Заповед №03-РД/5916 от 16.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано изцяло финансирането на Заявление за подпомагане ИД №20/04/1/0/00915 на стойност 1 927 812.40лв, на основание чл.39 ал.1 т.5 вр. с чл.41 ал.1 и ал.2 от Наредба №9/21.03.2015г. и фактическо основание: Заявлението е получило 51 бр. точки при класирането, съгласно критериите за подбор  по чл.30 ал.5 от Наредбата, който е недостатъчен, за да получи финансиране в настоящия период на прием на заявления за подпомагане. На кандидата не са присъдени точки по критерий 8.3 от Приложение №7 към чл. 30 ал.5 от Наредбата, тъй като за инвестиционни разходи по смисъла на този критерий са признати разходите за изграждане на под обект 1. Стопанска сграда – не климатизирана  и под обект 7.-Изграждане на кантар на обща стойност от 512 981, 08 лв., които са равни на 26.61% от стойността на проекта, посочена по-горе – 1 927 812.40лв. / Фактическите мотиви за не присъждане на точки по критерий 8.3 се съдържат  на Работен лист към критериите на стр. 159 по делото и не са коментирани в мотивите на оспорената заповед/ .

Мотивите на оспорения акт обосновават правното основание за отказ по чл. 39 ал.1 т.5 от Наредбата, а именно недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта за прием по причина, че същият е достатъчен за онези, които в процедура на предварително оценяване са получили не по-малко от 56 точки, а за получилите 55 точки е наличен бюджет за частично финансиране.  

Оспорената Заповед №03-РД/5916 от 16.12.2017г. е връчена редовно на 18.12.2017г. и е оспорена на 02.01.2018г., чрез Държавен фонд „Земеделие“ , поради което жалбата на неблагоприятно засегнатото лице е допустима, а разгледана по същество е основателна. В жалбата и в писмената защита се твърди, че в хода на производството са допуснати съществени процесуални нарушения, а материалния закон е приложен неправилно. По подробно изложени доводи в подкрепа на тези две основания за незаконосъобразност на административния акт се иска от съда да бъде отменена заповедта за пълен отказ за финансиране на заявлението и преписката да бъде върната с указания за присъждане на 10 точки по критерий 8.3 от  Приложение №7, въз основа на което заявлението ще получи 61 точки и за него ще има бюджет.

Ответника : Изпълнителния директор на ДФ „ Земеделие“ оспорва жалбата като твърди,, че поради преминаване на изцяло без хартиена система не може по делото да бъдат представени заверени копия на подписани от експертите контролни работни листи за оценка на заявлението, поради което се представят заверени за вярност  разпечатки от електронната система с посочени имена на двама експерти, извършили предварителната оценка за подбор в процедура на ограничен бюджет. Не може да бъдат представени и доказателства, че разясненията по чл. 35 ал.6 са публикувани в срока по ал.7 от Наредба №9/21.03.2015г., тъй като сайта на ДФ „Земеделие“ е обновен и няма архив на публикациите през 2016г. т.е. не може да се докаже, че разясненията, основани на Насоките за прилагане на критериите за оценка, включени в Наредбата, които от своя страна са получени в  ДФ Земеделие на 27.10.2016г / т.е. след началната дата на прием, която е 26.10.2016г/, са публикувани на сайта не по-късно от 10 календарни дни преди крайния срок, който е 07.12.2016г. 

Поддържа се становище, че заявлението е оценено правилно по критерий 8.3 от Приложение №7 към чл. 30 ал.5 от Наредбата, тъй като всички други СМР касаят изграждането на движима собственост или на такава, която не е свързана с производството на етерично-маслените култури. Тъкмо този въпрос е основа на спора между страните, които предлагат свое тълкуване на смисъла на критерия по т.8.3 от Приложение №7: Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, пряко свързани с производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба, включително съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях.

Другия спорен между страните въпрос се свежда до постановяване на отказ за финансиране на заявленията преди да бъде изчерпан бюджета, чрез сключване на договори за финансиране на заявленията, които са одобрени.

Страните претендират разноски по делото и всяка от тях навежда възражение за прекомерност на възнаграждението на адвоката, съответно на юрисконсулта.

Административен съд Стара Загора като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Със Заповед №РД09-755/04.10.2016г. Министъра на земеделието и храните е определил период на прием на заявления за подпомагане по под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020г. по реда на Наредба №9/21.03.2015г. с начална дата 26.10.2016г. и крайна дата 07.12.2016г.  Периода на прием е точно 11 календарни дни, което означава, че разясненията би следвало да са публикуване на сайта най-късно на 27.10.2016г., но като се има предвид, че Насоките са дадени на 27.10.2016г. т.е. след началната дата на прием и най-вече по аргумент от въпрос, съдържащ се на последната страница от представените разяснения / виж стр. 69 по делото/, настоящия състав приема, че разясненията не са публикувани в срок до 10 дни преди крайната дата. На последната страница от представените разяснения, кандидат е задал въпроса си в първи ден от приема и се интересува защо все още няма указания по критерий 8.3 „Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, пряко свързани с производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба, включително оборудване, съоръжения и машини , различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“.  Следователно предвид периода на прием, който е единадесет календарни дни и предвид получаването на Насоките на 27.10.2016г., което е един ден след началото на срока за подаване на заявления, се налага единствено възможния извод, че разясненията не са публикувани до десет дни преди 07.11.2016г.

Не публикуването на разяснения по критериите нарушава принципите на прозрачност и предвидимост на административното производство, които гарантират на участниците в него равнопоставеност и прилагане на закона еднакво спрямо еднаквите случаи, която гаранция е особена важна в производства, в които участниците се конкурират помежду си. Липсата на разяснения, както и на Насоки, които са публикувани най-рано на 27.10.2016г., означава в настоящия случай, че административния орган не е осигурил информация за конкретното съдържание на понятията, употребени в критериите за оценка, от които ще се ръководи и ще прилага при оценяване на заявленията. Така е създадена възможност за различно оценяване на заявленията по този,  а и по останалите критерии т.е. не е изключен, а е въведен субективния подход, тъй като обективната мярка липсва. Такава не се извежда и от разясненията, дори да бъдат приети за меродавна и оповестена практика на административния орган, защото финансирането на оранжерии и съоръжения с конструкции за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения и други сгради, включително изграждането на кантар, прието за относимо в процесния случай, сочи на извод, че понятието недвижима собственост  по смисъла на критерий 8.3. от Приложение №7 към чл.30 ал.5 от Наредбата съвпада с определението по чл.110 от ЗС за недвижими вещи, а не с определенията за сгради и строежи по смисъла на ЗУТ. Още един аргумент за тази теза се съдържа и в чл. 25 ал.3 т.1 от Наредбата, в която норма са изброени обект, съоръжение и сгради, и същата е относима към проекти, включващи разходи за СМР. В нормата на чл. 32 ал.1 т.1 от Наредбата е дадено определение за допустими разходи за СМР, които се оценяват по критерий 8.3. от Приложение №7 към чл.30 ал.5 от същия нормативен акт, а именно: строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост / съоръжения, обекти, включително конструкции, трайно закрепени към земята/ използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда. Тази норма обективира съдържанието на изискването „пряко свързано с производството, съхранението или подготовката на продукцията за продажба“, поставен в критерий 8.3., чието приложение е основния спорен въпрос по делото. Допустими и следователно, отговарящи на критерий 8.3 са разходите за строителство или обновяването на  недвижими вещи / същите са обекти на правото на собственост/, използвани за земеделско производство, като се имат предвид и изискванията към бизнес плана, а именно да се постигат целите, посочени в чл.2 и чл.4 от Наредбата.

Целта на подмярката „ Инвестиции в земеделски стопанства“ е повишаване на конкурентоспособността на земеделието в Р България, чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.  Във връзка с тези цели и съгласно чл.4 от Наредбата на финансиране подлежат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на стопанството, чрез: 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; - посочено в процесното заявление, или 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Съобразно с тези цели и изисквания към проектите следва да се тълкува и прилага и критерия по т.8.3 от Приложение №7, тъй като същият е относим към изграждане или обновяване на материалните мощности и въвеждането на нови технологии и модернизация на физическия капитал, включително и към подобряване на условията на труд в земеделските стопанства и опазване на компонентите на околната среда. В тази връзка не може да се изключат от допустимите разходи, онези от тях, които са насочени към строителство на обекти с обслужващо главната вещ значение, доколкото сградата, помещението, съоръжението не могат да се ползват без тях. Следователно всяко строителство или обновяване на недвижима собственост трябва да се оценява според неговото предназначение и в зависимост от целите, които проекта, предмет на оценяване си поставя. От посочените средства за подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство жалбоподателя е посочил в заявлението си тези по чл.4 т.1, т.3, т.4, т.5 и т. 6 т.е. включено е и подобряването на условията на труд, което не може да се осъществи ако предвидените  нови работни места, не са осигурени с възможност за удовлетворяване на естествени потребности и необходима хигиена, предоставена от административно- битовата сграда. Последната не може да се въведе в експлоатация и няма да предостави възможност за задоволяване на потребностите на работниците от тоалетна, почивка, хранене и хигиена без електрозахранване, водоснабдяване и канализация. В този смисъл административно битовата сграда е задължително условие, без което няма да е обосновано посоченото в заявлението подобряване на условията на труд на предвидените нови работни места. След като целта на подмярката е повишаване на конкурентноспособност, на качество на продукция, на условия на труд, то не може да се прилагат нейните разпоредби ограничително, избирателно и без функционалната обвързаност на сградите с инфраструктурните съоръжения, включително с онези, които са предназначени да опазят продукцията. Склада за съхранение има за цел опазване на продукцията от всякакви влияния – атмосферни, човешки, и други подобни, като целта на оградата на насажденията и на склада е същата, а именно да опази насажденията и произведената продукция от животни и хора. Следователно не може да се изключат от допустимите разходи, онези които са насочени към изграждане на административно битова сграда, огради и площадкови мрежи за водопровод, канал и електрическо захранване. Без площадковите мрежи не би могъл да се ползва и склада за съхранение, който е признат от ответника разход по спорния критерий. Склада и кантара няма да постигнат целите, посочени в проекта, които са заложени и от Наредбата като изисквания към него. Прилагането на Наредбата от ответния административен орган е възпиращо за постигането на нейните цели, в разрез с правилата за прозрачност, обективност и ефективност. Оспорения акт е постановен при избирателно и стеснително прилагане на критерия по т.8.3 от Наредбата без да се съобразява с целите на мярката и на подмярката и без да е оповестил съдържанието на този критерии ясно, безпротиворечиво и най-късно преди десет дни от края на периода за прием, а като се има предвид, че целият е от десет календарни дни се налага извода, че сам се е поставил в невъзможност да спази изискване, което гарантира предвидимост и яснота относно правилата за конкуренция между кандидатите. Предназначението на строителството на сградите, обектите и съоръженията е водещо за оценяване на проекта по критерия по т.8.3 от Приложение №7 и ако неговото осъществяване и  функциониране ще води до постигане на посочените в чл. 4 от Наредбата резултати, то органа няма нормативно основание да изключи от обхвата му определени обекти или съоръжения, при това основавайки се насоки и разяснения, които не са оповестени в нормативно установения срок. От определените като допустими за финансиране разходи за строителство на склад и кантар може да се направи извод, че според ответника само онези недвижими вещи, в които ще се извършва съхранение, подготовка или производство на продукция са допустими в разрез със съдържанието на чл. 31 ал.1 т.1 от Наредбата, сочещо предназначението за земеделска дейност като водещ принцип. Предназначението на недвижимите вещи за земеделска дейност следва да се разбира в светлината на целите на подмярката, защото финансирането трябва да доведе до резултатите по чл.2 и чл.4 от Наредбата по аргумент от чл.5 от същия подзаконов акт, според който финансова помощ се предоставя за инвестиции, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на собствени продукти. Дейности по първично селскостопанско производство на етерично маслени култури, какъвто е процесния случай не могат да се осъществяват на закрито, а изискват ръчен труд и поради тази причина  кандидата е посочил и дейността по чл. 4 т.5 от Наредбата. В заключение следва да се каже, че строителството или обновяването на онази недвижима собственост, чието функциониране и използване няма да доведе до резултатите, посочени в чл. 4 от Наредбата, не попада под обхвата на критерия по чл.8 т.3 от Приложение №7 към чл.30 ал.5 от Наредбата. Изхождайки от това разбиране за смисъла на чл.32 ал.1 т.1 вр. с т.8.3 от Приложение №7 към чл.30 ал.5 от Наредбата, настоящия състав кредитира заключението по допусната комплексна СТЕ, според което Разходите за всичките десет подобекта, изброени на стр.6 от заключението са разходи в дефиницята на т.8.3 към Приложение 7 от Наредбата и са общо на стойност 1 294 517, 46лв., представляващи 67.15 % от общата инвестиция, която не включва монтиране на съоръжения, оборудване и машини в сградите, по аргумент от изричния отговор на вещото лице, даден в съдебно заседание. Стопанската сграда, складовата, ограда, оградата на насажденията, административно битовата сграда, вертикалната планировка с площадкови мрежи, капковото напояване, съоръженията за поливане, кантара и подземната изгребна яма, следва да се приемат за разходи, които са допустими по чл.32 ал.1 т.1 от Наредбата и да се присъдят за тях точки, съобразно критерий 8.3. от Приложение №7.  Предназначението на оградите за опазване на насажденията и на продукцията съвпада с предназначението на стопанската сграда – склад за съхранение. Административно битовата сграда е необходима за подобряване условията на труд на работната сила, която ще бъде ангажирана – приоритет по чл.30 ал.1 т.9 от Наредбата, който е посочен в заявлението., а сградите не могат да функционират без вертикална планировка с площадкови мрежи за водопровод, канал до изгребната яма и кабелно електрическо захранване. Както се посочи и по-горе не може да се приеме, че модернизацията на стопанствата, в това число опазване на околната среда, подобряване условията на труд и качество на продукцията не изискват обслужваща инфраструктура. Вярно е, че тръбите, кабелите и някои части от системата за капково напояване не са трайно закрепени към земята, но съоръженията за довеждане и отвеждане на вода, за напояване и за електрификация имат и трайно закрепени към земята части – изгребна яма, кладенец, ревизионни шахти., бетонни кабелни шахти. Подвижните елементи на системата за капково напояване не могат да се ползват без главен водопровод, разпределителни тръбопроводи, чието изграждане изисква СМР. В заключението на вещите лица като разходи извън дефиницията са посочени закупуването на селско стопанска техника трактор, допълнителен комплект гуми, челен товарач, тороразпръскващо ремарке, косачка, пръскачка, дъждовална машина, компютър, тракторно ремарке, полуавтоматична разсадо-посадъчна машина, създаване на насаждения от маслодайна роза, създаване на насаждения от риган, закупуване на земя, които възлизат на 633 294, 9565 лв. без ДДС.  Останалите инвестиции за изграждане на склад, административно –битова сграда, складова ограда, ограда насаждения, вертикална планировка с площадкови мрежи, капково напояване за 23 дка рози и за 110.4 дка рози, съоръжения за поливане, кантар и изгребна подземна яма са определени като разходи в дефиницията на т.8.3 от Приложение 7 и този извод, макар и правен е обоснован с оглед  посочените в заявлението дейности за земеделското стопанство по смисъла на чл.32 т.1 вр. с чл.4 от Наредбата, а именно: Обновяване на материалните активи, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци / без изгребна яма, няма как да се опазят подземните води и почвата/, повишаване на енергийната ефективност на земеделските стопанства / относимо към начина на изграждане на сградите/, подобряване условията на труд, на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство. Условията на труд няма как да се подобрят, ако работниците нямат осигурен достъп до вода, до санитарен възел, до място за почивка. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти без поливане не може да се постигне, поради което в чл.32 т.10 от Наредбата като допустими разходи са посочени и тези за  изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.; Следователно системите за капково напояване, съоръженията за добив на вода и нейното разпределение са посочени изрично от законодателя като допустими разходи, но не са отнесени към критерий 8.3., а няма към кой друг да се отнесат, предвид че са свързани със СМР. Критериите по т.10.1 и 10.2 по аргумент от поставените изисквания не обхващат допустимите разходи по чл.32 т.10 от Наредбата, поради което правилно жалбоподателя е включил тази инвестиция в критерия по т.8.3. от Наредбата.

Като не е приложил материалния закон в съответствие с неговата цел, и е допуснал съществено нарушение на принципите на административното производство, за което са изложени по-горе мотиви, административния орган е постановил незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен, а разноските по делото да му бъдат възложени. Възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение е неоснователно, предвид на факта, че след второто по ред съдебно заседание делото бе отложено за изпълнение на задължението на ответника да представи доказателства във връзка с оценяване на предложението и за публикуване на разясненията в законния срок т.е. да попълни административната преписка, както и че третото по ред заседание също не бе такова по същество по искане на ответника за допускане на комплексна СТЕ, с конкретно формулирани задачи въз основа на вече пълната документация по случая. Следователно двойния размер на придвиденото минимално възнаграждение от 500лв за дела по чл.8 т.7 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения не е прекомерен и по аргумент за явяване на упълномощения адвокат на всяко от проведените съдебни заседания.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2,  предл.2 и чл.143, ал.1 от АПК, съдът 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ Заповед №03-РД/5916 от 16.12.2017г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора по жалба на „Т.Л.“ ООД гр. Стара Загора.

ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“  за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Т.Л.“ ООД ЕИК ********* сумата от 1613лв /хиляда шестстотин и тринадесет/, представляващи разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: