Р Е Ш Е Н И Е  256

 

 

 гр.Стара Загора, 09.10.2018г.

 

 

 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

          Старозагорският административен съд, VII състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                        СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ      

 

при секретар Стефка Христова                       

като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело №85 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:  

    

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл.42 ал.1 от Наредба №9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (Наредба №9/21.03.2015г.).

 

         Образувано е по жалба на „З.Б.“ ЕООД, гр.Стара Загора против Заповед № ОЗ-РД/6791 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.София, с която на основание чл.20а, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл.42, ал.1 от Наредба №9 от 21.03.2015г., е постановен отказ да бъде финансирано заявлението за подпомагане с ИД на проект 24/04/1/0/00644, подадено от „З.Б.“ ЕООД по съображения за недостатъчен бюджет за финансирането му. В жалбата са изложени съображения за издаване на заповедта в нарушение на изискванията за форма и съдържание, при допуснати съществени процесуални нарушения, в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Според жалбоподателя, органът не е изложил относими мотиви – за действителното и правомерно изразходване на бюджета, така че той да е недостатъчен за финансиране на подаденото заявление.  Посочването на общата на сума на исканите субсидии като надхвърляща бюджета, определен със Заповед № РД 09-755/04.10.2016г. на Министъра на земеделието и горите, счита не обосновава недостатъчност на бюджета, нито изяснява каква част от заявленията са допустими за подпомагане, одобрени и каква част от бюджета е действително изразходван, нито останалите предпоставки за отказ. Твърди, че не е спазено изискването на чл.38 от Наредба№9/21.03.2015г. за осигуряване на прозрачност, чрез публикуване на списък на одобрените и отхвърлени проекти на електронните страници на РА и МЗХ на всеки четири месеца. От датата  07.12.2016г., когато е изтекъл срока, определен за прием заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и до датата на подаване на жалбата все още не бил публикуван такъв списък, заявителите били лишени от възможността да възразят срещу оценяването, съответно и класирането, не можело да се прецени и дали е спазено изискването за одобряване заявленията в низходящ ред, до размера на определения за съответния прием бюджет. Изложеното счита, че прави неясно как се е стигнало до извод за недостатъчност на бюджета. Счита, че не е изразходвана сумата, посочена в заповедта за прием, съответно и не е изчерпан бюджета за въпросната подмярка като цяло, поради неприлагане предвидената в чл.35а от Наредба №9/21.03.2015г. възможност за определяне на заявления за подпомагане, които ще бъдат одобрени под условие. Сочи, че отказът е пречка за включване на заявлението му в следващ период за прием /чл.42б от същата наредба/.  С издаването на заповедта без да са изследвани и изчерпани според оспорващия възможностите за финансиране на проекта, били нарушени принципите за равенство и съразмерност. При липса на класиране и при неспазване на низходящия ред, изискван от Наредбата и преждевременното издаване на заповед за отказ, се дава предимство и възможност за финансиране на проекти, които са оценени с по-малко точки, но за които чисто фактически заповед по чл.42 ал.1 от Наредбата не е издадена. По изложените съображения се иска отмяна на Заповед № ОЗ-РД/6791/16.12.2017г. и присъждане на направените по делото разноски.

 

         Ответникът – Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, гр.София, чрез процесуалния си представител по делото – юр.П., заема становище за неоснователност на жалбата. Поддържа, че заповедта е издадена при липса на отменителни основания по чл.146 от АПК, както и че е доказано посоченото в нея основание за отказ. Поддържа, че дружеството е заявило по-малък брой точки – 51 т., които след административно разглеждане са одобрени в пълен размер, но са недостатъчни с оглед извършеното класиране на заявления, притежаващи по-голям брой точки на по-предни позиции. Обосновава че спрямо одобрените заявления за подпомагане са сключени договори за подпомагане, като е изчерпан финансовия ресурс, предвиден в заповедта на министъра. По изложените съображения се иска отхвърляне на жалбата, както и присъждане в полза на ДФЗ на разноски за юрисконсултско възнаграждение в минимален размер.

 

Въз основа на представените по делото доказателства се установява следното от фактическа страна:

 

Прием на заявления по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4“Инвестиции в материални активи“  е обявен със заповед № РД-09-755 от 04.10.2016г на Министъра на земеделието, храните и горите (л.449 и достъпна в интернет на адрес: http://www.dfz.bg/assets/11014/Zapoved_RD_09-755.pdf), период на прием според т.1 от 26.10.2016г до 07.12.2016г.

 

На 30.11.2016г., т.е. в рамките на определения период за прием, „З.Б.“ЕООД е подало заявление с УИН 24/301116/99381, УРН 655302 за подпомагане по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ с проект: „Изграждане и технологично оборудване на оранжерия за производство на зеленчуци“ в УПИ ІІІ-5729 кв.12 „Индустриален“ по плана на гр.Стара Загора, на обща стойност 1 955 830.00лв (л.16–л.374). Не се спори, че заявлението е подадено в необходимата форма, притежава изискуемото съдържание и приложения. Заявителят е попълнил раздел ІХ „Критерии за оценка“, като е отбелязал с точки коя част от заявения критерий изпълнява, а в колона „обосновка на заявения брой точки“ е посочил мотиви за избора. В случая заявителя  е заявил общо 51 брой точки (л.23-26).

 

Съгласно квитанция за прием, заявлението за подпомагане, подадено от „З.Б.“ЕООД е с идентификационен номер 24/04/1/0/00644 (л.375), извършена е спрямо него положителна контролна документална проверка (контролен лист КЛ1 от 30.11.2016г. – л.376-379) и проверка на място от служители на отдел „ПСМП“ на ДФЗ-Областна дирекция-Стара Загора, съгласно контролен лист /КЛ/ за посещение на място (л.391-397). Заявлението за подпомагане УИН 24/04/1/0/00644 е било подложено на предварителна оценка по критериите за подбор, при което е получило общо 51т. /съгласно таблица за избор /оценка/ на експерти Н. Д. и С. С. (л.534 и сл. и работни листи–л.539 и сл.).

 

Периодът на прием, определен със заповед № РД-09-755 от 04.10.2016г. се явява последващ обявения период на прием със Заповед № РД-213/27.03.2015г., като със заповедта от 04.10.2016г. е предоставена възможност кандидатите от предходния период на прием (2015г.) да се включат в този като подават искане по чл.42б от Наредба№9/2015г. и в случай че спрямо тях не е издавана заповед по чл.42, ал.1 от наредбата.  Според т.2 от заповед № РД-09-755 от 04.10.2016г,. бюджетът по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за приетите заявления за подпомагане за периода на прием, определен в т.1, е в размер левовата равностойност на 237 000 000 евро. Левовата равностойност на 237 000 000 евро е 463 524 600 лв. (т.е 1 евро = 1.9558лв), този размер на бюджета е и посочен в документ №1 от 24.01.2017г. за определяне на вида на процедурата за разглеждане на приетите заявления по заповедта, на Директор дирекция „ДПМРСР“, ДФ „Земеделие“ (л.626, СТЕ – л.641).

 

Броя на постъпилите заявления за подпомагане по подмярка 4.1., в периода на прием, определен в заповед № РД-09-755 от 04.10.2016г., е общо 3165 бр. (от които 2 926 нови и 239 бр. заявления с искане по чл.42б от Наредба №3/21.03.2015г.); размерът на заявената финансова помощ възлиза на 1 497 406 525,03 лева - при бюджет - левовата равностойност на 237 млн. евро или 463 524 600,00 лв. (докладна вх.№ 03-416/381 от 24.01.2017г. – л.442, Списък №1 приложение №113ж – л.587, СТЕ – л.641).

 

С резолюция от 24.01.2017г. ИД на ДФ „Земеделие“ одобрява предложението на Директор Дирекция „ДПРСРС“ за прилагане спрямо постъпилите 3165 бр. заявления – на процедура за обработка при условията на ограничен бюджет, като за всички бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор-докладна записка вх.№ 03-0416/381 от 24.01.2017г. (л.442, л.626).

 

Такава предварителна оценка се докладва с докладна записка вх.№ 03-0416/381#5 от 11.05.2017г. Посочено е, че на всички приети и регистрирани в ИСАК проекти, с изключение оттеглените, е била извършена предварителна проверка на заявените от кандидатите приоритети, като резултатът бил отразена в ИСАК, документ „Таблица за избор (оценка)“ /приложение №113и/, съгласно инструкции за попълване на „Предварителна проверка на заявените критерии за оценка“. Извършени били контролна проверка на предварителната оценка на всички заявления за подпомагане от експерт, различен от експертите, извършили първата проверка, резултатите от която също били отразени в ИСАК, и класиране в низходящ ред в зависимост от получения брой точки на приетите проектни предложения /Приложение № 113й/.  Приложение № 113й  отразява извършеното класиране въз основа на предварителната оценка на приетите заявления, като класирането е в низходящ ред в зависимост от броя на получените точки по критериите за подбор от Приложение №7 към чл.30, ал.5 от Наредба №9/2015г. В същото заявлението на „З.Б.“ ЕООД фигурира с пореден №1088, с посочени въз основа предварителната оценка 51 точки (л.481).

 

В същата докладна директор дирекция се позовава се на чл.14, ал.11 от Процедурата за обработка за подпомагане по подмярка 4.1., според която на последваща обработка подлежат проектите, на които сумата на заявената субсидия е до 130% от размера на бюджета, определен в т.2 от Заповед № РД-09-755/04.10.2016г., увеличен с броя на проектите, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в тези 130% и предлага да бъдат раздадени за последваща обработка по утвърдената обща процедура всички заявления за подпомагане до №869 /вкл./ от „Приложение №113й“, представляващи 130% от определения със заповедта за прием бюджет, увеличен 88 бр. проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане попадащо в тези 130% от бюджета (докладна вх.№ 03-0416/381# 15 от 11.05.2017г. – л.451 и сл.). С докладна записка вх.№ 03-0416/381 от 04.07.2017г. вр.и.д. Директор дирекция „ДПМРСР“ уведомява за извършено повторно предварително класиране по критериите за подбор въз основа на разгледани и приети за основателни постъпили възражения срещу извършената предварителна оценка на заявленията за подпомагане, в тази връзка предлага да бъдат допълнително раздадени на случаен принцип за обработка 33 бр. заявления за подпомагане, които първоначално са получили недостатъчен брой точки за попадане в групата с проекти, подлежащи на последваща обработка, а след обсъждане депозираните жалби биха получили не по-малко от 54 бр. т., с което и подлежат на последваща обработка по утвърдената процедура.  Повторното предварително класиране според докладната записка обуславя последваща обработка на заявленията за подпомагане от №1 до 803 вкл. „Приложение №113й“ (л.444) и списък проекти за допълнително разпределение (л.629). Междинен анализ, направен въз основа направената последваща обработка на тези заявления е представен в докладна записка вх.№ 03-416/381 от 07.11.2017г. от Директор Дирекция „ДПМРСР (л.445). Според същата, констатирано е било, че заявленията с над 56 т. са в рамките на наличния за разпределение бюджет по заповедта за прием и предлага приключване обработката им, както и предлага обработка на заявленията с 55 т. на предварителен ранкинг, тъй като към момента те частично попадали в рамките на 100 % от бюджета по заповедта за прием (л.445). С докладна записка вх.№ 03-0416/381#12 от 12.12.2017г. (л.400), директорът на дирекция „ДПМРСР“  уведомява за хода на производството, а именно, че общата сума на договорената финансова помощ и размера на бюджета, който ангажират приетите заявления за подпомагане със спряна, респ. в текуща обработка с над 56 т. включително, към настоящия момент са в рамките на наличния за разпределение бюджет по заповедта за прием. Представено е таблично групи заявления, оценени съответно с по 55 т., ангажиращи 8,48% от бюджета по т.2 от заповед№РД-09-755/2016г., тези по 54 т. – ангажиращи 20,27% от този бюджет, а тези с по 53 т. – ангажиращи 30,85% от него (таблица №2, л.401). Сочи се получения отговор от УО на ПРСР в смисъл, че не се предвижда увеличение на  бюджета. Предлага предприемане издаването на административен акт за отказ поради недостатъчен бюджет съгласно чл.39, ал.1, т.5 от Наредба №9/21.03.2015г. спрямо  заявленията за подпомагане, които не попадат в обхвата на 130% от определения със заповедта от 04.10.2016г. бюджет за прием 2016г., а именно общо 2259 бр. заявления за подпомагане, от които с редуциран брой точки (под 52) на окончателен ранкинг в резултат на текуща обработка – 28 броя – приложение №8 и 2231 бр. заявления за подпомагане, получили по-малко от 52 точки на етап предварителен ранкинг – Приложение №9 (л.401). В приложение №9 фигурира и заявлението на „З.Б.“ ЕООД, което  е получило 51 т., с данни за потвърдена предварителна проверка на заявлението – ред 224 от Приложение №9-Списък на заявления за подпомагане, получили 52 т. на етап предварителен ранкинг (л.414, л.416).

 

Начина на оценяване на заявлението на „З.Б.“ЕООД по показателите за оценка е представен в „таблица за избор/оценка“ на л.534 и сл.по делото. Заявлението на „З.Б.“ ЕООД е оценено с 51 брой точки, което съответства на предварително заявените точки по критериите за подбор. СТЕ потвърждава, че кандидатът „З.Б.“ ЕООД е оценен въз основа критериите за подбор с 51 т., колкото е заявил (СТЕ л.642, 644).

 

С писмо вх.№01-0400/1881 от 12.12.2017г., в отговор на запитване изх.№ 01-0400/1881 от 04.12.2017г. дали се предвижда увеличение бюджета по програмата и в съответствие с чл.41, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015г., Министъра на земеделието, горите и храните е отговорил, че в проведените два периода на прием по подмярка 4.1 е ангажиран планирания ресурс от мярка 4 за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства в рамките на ПРСР (л.446-448).

 

С оспорената Заповед № ОЗ-РД/6791/16.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, чл.42, ал.1 от Наредба №9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., е отказано да бъде финансирано заявлението за подпомагане на „З.Б.“ ЕООД с ИД на проекта 24/04/1/0/00644, стойност 1 955 830,00лв. В заповедта се сочи констатация за надхвърляне с общата сума на подадените заявления на разполагаемия за периода на прием бюджет, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните № РД-09-755  от 04.10.2016г. и извършена обработка и  разглеждане на заявленията при условията на чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 9/21.03.2015г., която изисква в тези случаи предварителна оценка на критериите за подбор и разглеждане заявленията за подпомагане в низходящ ред според броя на получените при предварителната оценка точки, до изчерпване на разполагаемия бюджет. На основание чл.41, ал.1 и 2 от същата наредба и при спазване на утвърдената от изпълнителния директор на ДФЗ процедура за обработване на заявленията за подпомагане при ограничен бюджет, одобрението на подадените заявления се извършва в низходящ ред, до размера на бюджета, определен в заповедта за откриване на приема, след извършване на класиране съгласно критериите за подбор, посочени в Приложение №7 към чл.30, ал.5 от Наредба №9/21.03.2015г. След извършване на проверките по чл.37, ал.1, т.2 и/или 3 от Наредба №9/21.03.2015г. по заявленията за подпомагане в низходящ ред, според броя на получените при предварителната оценка точки се сочи установено, че наличния бюджет по мярката, определен с посочената заповед, е достатъчен за финансиране на заявления за подпомагане, получили при класирането най-малко 56 т., като е налице частично разполагаем бюджет по смисъла на чл.41, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015г. за финансиране на заявления, получили най-малко 55 т. Органът се позовава на отправено до МЗХГ запитване с писмо изх-№01-0400/1881 от 04.12.2017г. относно това дали се предвижда увеличение на бюджета за финансиране на заявленията за подпомагане, получили еднакъв брой точки и за които е налице частично разполагаем бюджет, с оглед на условието за тяхното финансиране, посочено в чл.41, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015г., което запитване е получило отрицателен отговор от министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението за подпомагане, подадено от кандидата „З.Б.“ЕООД е получило 51 точки при класирането съгласно критериите за подбор по чл.30, ал.5 от Наредбата, който е недостатъчен, за да получи финансиране в настоящия период на прием на заявления за подпомагане по подмярката. Поради това и на основание чл.39, ал.1, т.5, вр. с чл.41, ал.1 и ал.2 от Наредба №9/2015г., заявлението за подпомагане е посочено, че следва да получи пълен отказ за финансиране, поради недостатъчен бюджет по подмярката.

 

Приети са като доказателства документите, приобщени по преписката по издаване на оспорената заповед.

 

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена, изготвена и приета съдебно-икономическа експертиза, заключението на която като неоспорено от страните съдът кредитира с доверие.

 

Въз основа на изложеното съдът формира следните правни изводи:

 

Жалбата е насочена срещу подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност административен акт – Заповед № ОЗ-РД/6791/16.12.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. е регламентирана в Наредба №9/21.03.2015г. за прилагане на тази подмярка, издадена от министъра на земеделието и горите на основание чл.9а от ЗПЗП. Посочената наредба предвижда условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, различни от регламентираните в ЗУСЕСИФ, т.е. „друго“ по смисъла на §4 ал.3 от ДР на ЗУСЕСИФ, поради което условията и реда на ЗУСЕСИФ са неприложими в  случая. Според чл.42, ал.1 от тази наредба Изпълнителния директор на РА се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомаган, като заповедта за частично одобрение в частта на отхвърлените разходи и заповедта за отказ от финансиране на заявлението за подпомагане подлежат на оспорване по реда на АПК.

 

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, вр. с чл.42, ал.1 от Наредба №9/2015г., тъй като заповедта е съобщена на оспорващото дружество на 18.01.2018г. (съгласно разпечатка за статус на пратка, с обозначение номера на писмо изх.№01-2600/8414 от 17.12.2017г.), при дата на подаване – 01.02.2018г. (л.11). Оспорването изхожда  от лице с правен интерес, адресат на оспорената заповед, чиито права и законни интереси са засегнати неблагоприятно от нея. С оглед на изложеното жалбата е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Заповед № ОЗ-РД/6791/16.12.2017г. е издадена от материално и териториално компетентен орган в лицето на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Според чл.42, ал.1 от Наредба №9/21.03.2015г., компетентен да се произнесе със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявленията за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 от ПРСР 2014-2020г. е Изпълнителния директор на РА. Съгласно разпоредбата на §1, т.13 от ДР на ЗПЗП, Разплащателната Агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти по правилата на Европейския съюз. По силата на чл.11а от ЗПЗП, Държавен фонд „Земеделие” е акредитиран за единствена Разплащателна агенция за Република България за прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е и изпълнителен директор на РА, съгласно чл.20а, ал.1 от ЗПЗП. Същият е следователно е компетентен да издаде акт по чл.42, ал.1 от Наредба №9/21.03.2015г. Следователно Заповед №ОЗ-РД/6791/16.12.2017г. за пълен отказ за финансиране заявлението за подпомагане по подмярка 4.1. от мярка 4  от ПРСР 2014-2020г., подадено от „З.Б.“ЕООД,  изхожда от материално компетентен орган.

 

Заповед № ОЗ-РД/6791/16.12.2017г. на ИД на ДФ“Земеделие“ е в писмена форма и съдържа мотиви. Органът се е позовал на конкретни обстоятелства, въз основа на които е счел, че следва да упражни предоставената му от нормативния акт компетентност – в случая отказано подпомагане поради недостатъчен бюджет. Позоваването на недостатъчен бюджет не е формално, доколкото се съдържат  в оспорената заповед данни за съпоставими цифрови величини относно размер на бюджета за този прием, размер на заявеното подпомагане в рамките на приема и начина на извършване на преценката за недостатъчност на бюджета при процедиране в условията на ограничен бюджет.

  От фактическа страна отказът е основан на обстоятелството, че  бюджета по подмярката е достатъчен за финансиране на заявления,  които са получили при предварително оценяване и класиране в низходящ ред най-малко 56 т., а наличния частично разполагаемия бюджет по чл.41, ал.3 от Наредбата е достатъчен за финансиране  на заявления, получили най-малко 55 точки, а като получило 51 бр. точки заявлението на „З.Б.“ ЕООД попада извън визираните групи. Следователно, разкриват се съображенията, по които е издаден административния акт, налице е възможност за оспорващия да организира защитата си, съответно за извършване на съдебен контрол за законосъобразност спрямо заповедта, а с това е изпълнена и целта на мотивирането. Верността на твърдяната недостатъчност на бюджета е относимо към материалната законосъобразност на акта и не сочи на порок във формата на акта в случая.

 

Заповедта е издадена при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила:

 

В случая е спазена процедурата по приемане, оценка и класиране на заявленията за подпомагане, като заявлението на оспорващото дружество е било подложено на проверка по документи и проверка на място (чл.37 ал.1 т.2 т.3 от Наредба №9/21.03.2015г.). Според чл.37, ал.1, т.1 от тази наредба, в срок до три месеца от крайната дата на периода за прием, определен в заповедта по чл.35, РА извършва предварителна оценка на критериите за подбор в случаите, при които размерът на заявената финансова помощ на всички подадени заявления надхвърля разполагаемия бюджет, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните по чл.35, ал.1 за съответния период на прием, като разглежда заявленията за подпомагане  в низходящ ред според броя на получените при предварителната оценка точки до изчерпване на разполагаемия бюджет.

 

Констатирана е от администрацията на РА недостатъчност на бюджета, определен с т.2 от заповед №РД-09-755/04.10.2016г. на министъра на земеделието, храните и горите спрямо заявеното по подмярка 4.1. подпомагане със заявления, подадени в рамките на периода за прием (-докладна вх.№ 03-416/381 от 24.01.2017г. – л.442). По делото се установи категорично, че размера на заявената финансова помощ с подадените в периода за прием общо 3165 бр. заявления възлиза на 1 497 406 525,03 лева - при бюджет по подмярката - левовата равностойност на 237 млн. евро или 463 524 600,00 лв., следователно е налице хипотезата на чл.37, ал.1, т.1 от Наредба №9/21.03.2015г. –  размерът на заявената финансова помощ на всички подадени заявления надхвърля разполагаемия бюджет. В съответствие с тази разпоредба и по разпореждане на ИД на ДФЗ е проведена процедура за обработка в ограничен бюджет на подадените заявления за подпомагане, била е извършена предварителна оценка по критериите за подбор, посочени в приложение № 7 към чл.30, ал.5 от Наредба №9 от 21.03.2015г. Според чл.41, ал.2 от Наредба№9/21.03.2015г. заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

 

В случая всички постъпили заявления за подпомагане по подмярка 4.1 (прием 26.10.2016г. до 07.12.2016г.), с изключение оттеглените, са били подложени на предварителна проверка на заявените от кандидатите приоритети и предварителна оценка съгласно критериите за оценка, посочени в приложение №7, съответно е извършено и предварително класиране в низходящ ред според получените при оценката точки, в съответствие с чл.41, ал.2 от Наредба №9/21.03.2015г. (докладна записка вх.№ 03-0416/381#5 от 11.05.2017г. на Директор дирекция до ИД на ДФ „Земеделие“, Приложение № 113й - л.451 и сл.). Налице са обосновани констатации, че бюджета по т.2 от заповедта за прием осигурява финансиране на заявленията, получили не по-малко от 56 т.

 

На последваща обработка са били подложени проекти, на които сумата от заявената субсидия е до 130% от бюджета, определен в т.2 от Заповедта за прием (№РД-09-755/04.10.2016г.), т.е. увеличен с броя на проектите, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в тези 130% от бюджета, т.е. заявления до 869 включително, от Приложение №113й – т.е. получили не по-малко от 53 т. (л.476). Съгласно докладна от 03-416/381#12 от 12.12.2017г. – таблица 1 – онагледено е съотнасянето на заявленията за подпомагане с над 56 т. спрямо бюджета за разпределение съгласно Заповед №РД-09-755/04.10.2016г. (л.401). Формиран е и извод за наличен частичен разполагаем бюджет, като администрацията е предприела последваща обработка на заявления, попадащи в рамките на 130% от бюджета, т.е. получилите на предварителния ранкинг 55 т., 54 т. и 53 т., като е представено таблично и цифром как се съотнасят в процент исканите суми по тези заявления спрямо бюджета по т.2 от Заповед№РД-09-755/2016г. (таблица 2 от докладната от 12.12.2017г. – л.401). Въз основа на анализ, е формиран извод, че частичния разполагаем бюджет е налице за заявленията с по 55 т. (писмо изп.№01-0400/1881 от 04.12.2017г. – л.446). Според чл.41, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015г. класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет при класирането по ал.2, се одобряват след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по чл.35, ал.1 за съответния период на прием. В тази връзка ИД на ДФ Земеделие е изпратил запитване изх.№ 01-0400/1881 от 04.12.2017г. до Министъра на земеделието, храните и горите дали се предвижда МЗХГ като управляващ орган на Програмата да увеличи бюджета, в съответствие с чл.41, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015г. (л.446). С писмо вх.№01-0400/1881 от 12.12.2017г. Министърът е отговорил, че в проведените два периода на прием по подмярка 4.1 е ангажиран планирания ресурс  от мярка 4 за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства в рамките на ПРСР, като за целите на коректното и ефективно управление, Управляващия орган на ПРСР счита, че ДФ“ Земеделие“ може да предприеме действия съгласно чл.39, ал.1, т.5 от Наредба №9/21.03.2015г. за заявленията за подпомагане, които не попадат в обхвата на 130% от определения със Заповед №РД09-755/04.10.2016г. бюджет за прием 2016г. (л.448).

 

Изводът за недостатъчен бюджет за финансиране на заявлението за подпомагане УИН 24/301116/99381, подадено от „З.Б.“ ЕООД, е правилно формиран в Заповед № ОЗ-РД/6791/16.12.2017г. от Изпълнителния директор на ДФЗ-РА – въз основа оценяването на това заявление с 51 т. и съотнасяне поредността на класирането му с рамките на наличния за разпределение бюджет по подмярката и частично разполагаем такъв. В рамките на наличния за разпределение бюджет се доказа, че попадат заявленията за подпомагане, подадени в приема и получили над 56 т. включително, а в рамките на частичния разполагаем бюджет са заявленията с 55 т., извън който не се очаква изменение на бюджета според отговора на министъра на земеделието, храните и горите. Приложение № 113й към докладна от 11.05.2017г. отразява извършеното предварително класиране въз основа на предварителната оценка на приетите заявления, като класирането е в низходящ ред в зависимост от броя на получените точки по критериите за подбор от Приложение №7 към чл.30, ал.5 от Наредба №9/2015г. В същото заявлението на „З.Б.“ ЕООД фигурира с пореден №1088, с посочени въз основа предварителната оценка 51 точки, т.е. по-малко от оценените с 55 т., за които бюджетът е определен като достатъчен (л.481). Заявлението на оспорващия фигурира в Приложение №9 към докладна записка вх.№ 03-0416/381#12 от 12.12.2017г. – Заявления за подпомагане, получили по-малко от 52 точки на етап предварителен ранкинг и за които  директорът на дирекция „ДПМРСР“ предлага на изпълнителния директор на ДФЗ предприемане на действия по издаване на административен акт за отказ поради недостатъчен бюджет съгласно чл.39, ал.1, т.5 от същата наредба (л.400, л.416 гръб).

 

Оценяването на заявлението на „З.Б.“ЕООД е по критериите за подбор и начина на поставяне на точки не се оспорва. По делото не се установи дружеството – кандидат да е било уведомено за предварителната оценка и начина на класиране на заявлението му. Съгласно чл.38, ал.1 от Наредба №9/21.03.2015г., за осигуряване на прозрачност списък на одобрените и отхвърлени проекти се публикува на електронните страници на РА и Министерство на земеделието и храните. Списъкът се публикува на всеки четири месеца след крайния срок за прием на заявления по чл.35, ал.1. Изискването на тази разпоредба е проявление на принципите на публичност и  прозрачност, относими и към това производство (чл.3 от Наредба№9/2015г.). По делото не се установи такъв списък да е бил публикуван, нито да е оповестен списъка с извършеното предварително класиране на заявленията за подпомагане, подадени в прием 26.10.2016г. до 07.12.2016г. Посоченото процесуално  нарушение обаче не може в случая да се определи като съществено. Това е така, защото при неопровергаване констатацията, че за заявлението се следват 51 т. по критериите за подбор и доказателствата за съотнасяне на бюджета по мярката спрямо искано подпомагане, заявено с проекти с над 55 т. оценка, следователно недопускането на визираното нарушение не обуславя извод, че изхода от производството за кандидата може и да е друг. В случая оспорващия не навежда доводи за неправилно оценяване на подаденото от него заявление по критериите за подбор по приложение №7, нито по делото се установи, че оценяването му е неправилно.  С оглед на изложеното съдът приема, че при издаване на оспорената заповед не са допуснати съществени нарушения на относимите към издаването й административнопроизводствени правила.

 

При преценка съответствието на оспорената заповед с материалния закон съдът съобрази следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1, т.5 от Наредба № 9/21.03.2015г., заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на недостатъчен бюджет по мярката. Оценяването на заявлението на „З.Б.“ЕООД по критериите за подбор е в размер на 51 т. според  „таблица за избор/оценка“ (л.534 и СТЕ л.642). В случая не са събрани доказателства, които да установяват несъответствие на оспорената заповед от гледна точка оценяването на заявлението за подпомагане, подадено от оспорващия с критериите за подбор по приложение № 7 от Наредба № 9 от 21.03.2015г.

 

Установи се от доказателствата по делото, че оценяването на заявлението съответства на заявения брой точки по критериите – в подаденото от „З.Б.“ЕООД заявление за подпомагане е попълнен раздел ІХ „Критерии за оценка“, като заявителят е отбелязал с точки коя част от заявения критерий изпълнява, а в колона „обосновка на заявения брой точки“ е посочил мотиви за избора. В случая заявителят е заявил общо 51 брой точки, като сбор от точките  по критериите: по критерий 1.1. Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“ - над 85% - 19 т.; по критерий 3.1. - над 10 работни места – 10 т.; по критерий 7.1 Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата – над 10% - 8 т.; по критерий 8.3. Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост пряко свързани с производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба, вкл. съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях – 10 т.; по критерий 9.1. Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС - 4 т., т.е. общо 51 точки (л.23-26). Съответно на заявения начин, то е и оценено – съгласно таблица за избор (оценка) на л.534, според която на заявлението на „З.Б.“ЕООД са присъдени: по критерий 1.1. – 19 т., по критерий 3.1-10 т., по критерий 7.1.-8 т.,  по критерий 8.3 – 10 т., по критерий 9.1.-4 т. или общо 51 бр. точки по критериите за оценка. Не се спори, че е спазена тежестта на приоритетите по чл.30, ал.5, вр. ал.1 от Наредбата и критериите за оценка по приложение №7 към Наредба № 9/21.03.2015г.

 

Следователно заявлението за подпомагане на оспорващия е било подложено на предварителна оценка (чл.37 ал.1 т.1 от същата Наредба) и оценено в съответствие с условията, приложими към определения период на прием по подмярка 4.1, мярка 4 от ПРСР 2014-2020г.

 

С оглед доказателствата за недостатъчен бюджет на мярката за заявления с по-малко от 55 т. и предвид направеното оценяване и класиране на заявленията в низходящ ред, в което „З.Б.“ ЕООД е представено с 51 т., законосъобразно и в съответствие с чл.39, ал.1, т.5 от Наредбата, е отказано финансирането му в тази хипотеза. Неоснователно оспорващия твърди липса на мотиви с оглед липсата на прецизиране дали е действително изчерпан предвидения за периода на прием бюджет към датата на издаване на акта. Според чл.41, ал.2 от Наредба №9/21.03.2015г., заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет. Относим към преценката за материална законосъобразност на отказа за финансиране в хипотеза на чл.39, ал.1, т.5 от Наредба № 9/21.03.2015г. е извода за достатъчност или недостатъчност на бюджета с оглед начина на класиране на заявленията в низходящ ред и съотнасянето на сумарния размер на претендираното финансиране спрямо определения за конкретния прием бюджета по мярката. Такава съпоставка в случая е направена и е обусловила извод за недостатъчност на бюджета за финансиране, определен със Заповед №РД09-755/04.10.2016г. спрямо заявлението за подпомагане, подадено от „З.Б.“ ЕООД, оценено с 51 т., с което се нарежда сред заявленията за подпомагане по 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014-2020г., оценени с по-малко от 55 т. и класирани в низходящ ред. Оспорената заповед е издадена в съответствие с материалния закон и неговата цел.

 

         С оглед изхода на спора е основателно направеното от процесуалния представител на ответника искане за разноски, които на основание чл.78, ал.8 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и чл.37 от ЗПП, вр. с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ,  следва да се присъдят в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 лв.

 

С оглед на изложеното, и на основание чл.172, ал.2 пр.второ от АПК,   Административен съд Стара Загора

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „З.Б.“ ЕООД, гр. Стара Загора против Заповед № ОЗ-РД/6791 от 16.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София като неоснователна. 

 

ОСЪЖДА  „З.Б.“ ЕООД ЕИК 203099662 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата 100 /сто/ лева – разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                     СЪДИЯ: