Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 278

 

гр.Стара Загора, 23.10.2018 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и пети септември

през      две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                      Членове:           

при секретаря   Минка Петкова

и в присъствието на  прокурора                                       ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     98   по описа  за 2018 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с  чл.42, ал.1 от Наредба №9 от 21.03.2015г за прилагане на подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г  /Наредба № 9/21.03.2015г/.

 

         Образувано е по жалба на „Лаванда Агро“ ЕООД седалище и адрес на управление в с.Дъбово, общ.Мъглиж, ул.“Славянска“№56 против Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София, с която  е отказано да бъде финансирано заявлението му за подпомагане с УИН 24/04/1/0/01503 по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В жалбата и чрез процесуалния си представител адв. Е.П.  са изложени оплаквания за издаване на оспорената заповед в нарушение на изискванията за форма и съдържание, при допуснати съществени процесуални нарушения, в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Доводът за липса на мотиви се основава на твърдения, че заповедта съдържа цифрово позоваване и възпроизвеждане на нормативния текст на чл.39, ал.1, т.5 от Наредба№ 9 /21.03.2015г без да са наведени конкретни факти относно действителното и правомерно разходване на бюджета, приет като недостатъчен за финансиране на конкретното заявление. Според жалбоподателя съпоставката на общата сума на исканите субсидии спрямо бюджета, одобрен със Заповед №РД-09-755/04.10.2016г и с която е обявен приемът, не е достатъчна. Не ставало ясно каква част от постъпилите заявления са допустими за подпомагане, каква част от бюджета е действително изразходвана към датата на отказа, нито се сочат факти, относими към останалите предпоставки. Счита, че спрямо неговото заявление не е налице законовата хипотеза, доколкото към датата на издаване на оспорената заповед не било доказано законосъобразно изразходване на бюджета с уточнението, че заделянето на средства за проекти с посочен брой точки не изпълва хипотезата на недостатъчен бюджет. Твърди, че не е спазено изискването на чл.38 от Наредба № 9/21.03.2015г за осигуряване на прозрачност чрез публикуване на списък на одобрените и отхвърлени проекти, а релевантно за преценката за кои от класираните заявления би достигнал бюджетът е правилното им оценяване. Съмнява се в законосъобразността на оценяването и класирането на заявленията за подпомагане, включително че до този етап са допуснати и заявления, постъпили след крайната дата на прием. Макар да признава, че подаденият от него проект е оценен коректно, оценяването не било оповестено и  заявителите били лишени  от възможност да възразят относно допускането и оценяването на проектите предложения на другите заявители. Вероятността да е недостатъчен бюджетът не сочи на действително осъществяване на това основание като се позовава на възможността за увеличение на бюджета по реда на чл.35а от Наредба №9/21.03.2015г.  Твърди, че преждевременното издаване на отказ, основан на предположения за недостатъчност на бюджета, лишава оспорващия от възможността да получи финансиране при последващ прием /каквато е регламентирано в чл.42б от Наредбата/ и при осъществяване на инвестицията като реално необходима. Изложени са и доводи, че при издаване на заповедта са нарушени принципите за равенство и съразмерност, с преждевременния отказ се дава предимство и възможност за финансиране при условията на чл.42б и/или чл.35а от Наредба на проекти, които са оценени с по-малко точки, но за които чисто фактически заповед за отказ по чл.42, ал.1 не е била издадена.   По изложените съображения се иска отмяна на Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и присъждане на направените по делото разноски.

 

         Ответникът – Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, гр.София, чрез процесуалния си представител по делото юр.з. изразява становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че заповедта е издадена при липса на отменителни основания по чл.146 от АПК. Прави възражение за прекомерност на претендираните от оспорващия разноски за адвокатското възнаграждение.

 Въз основа на представените по делото доказателства се установява следното от фактическа страна:

 

Прием на заявления по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“  е обявен със Заповед № РД-09-755 от 04.10.2016г на Министъра на земеделието, храните и горите /л.233/ с период на прием от 26.10.2016г до 07.12.2016г.

На 06.12.2016г „Лаванда Агро“ЕООД /УРН 662223  е подало заявление с УИН 24/04/1/0/01503 по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ с проект: „Създаване на трайни насаждения с лавандула, закупуване на земеделска техника и изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция, инвентар и машини“ в имот в с.Ветрен, общ.Мъглиж, с което кандидатства за сумата 377 128.28лв /л.9-л.199 по делото).  Не се спори, че заявлението, подадено от „Лаванда Агро“ ЕООД е подадено в необходимата форма, притежава изискуемото съдържание и приложения. Заявителят е попълнил раздел ІХ „Критерии за оценка“, като е отбелязал с точки коя част от заявения критерий изпълнява, а в колона „обосновка на заявения брой точки“ е посочил мотиви за избора. „Лаванда Агро“ ЕООД като кандидат за подпомагане е заявило общо 47 брой точки, като сбор от точките /19+10+10+8/ по следните критерии: 19т. по критерий 1.3.-за проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, 10т. по критерий 3.1.-проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства, 10т. по критерий 5.1.проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната и 8точки по критерий 7.1.-проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата /декларира дял на повишението над 10%/- /л.17-л.18/.

Видно от квитанция за прием от 06.12.2016г, заявлението за подпомагане, подадено от „Лаванда Агро“ ЕООД, е прието с УИН 24//04/1/0/01503 /л.216/. Извършена е контролна документална проверка /контролен лист КЛ1 от 06.12.2016г - л.211/, а на 21.12.2016г и проверка на място от служители на отдел „ПСМП“ на ДФЗ-Областна дирекция Стара Загора /контролен лист /КЛ/ за посещение на място –л.217-221/.  Заявлението е подложено на предварителна оценка по критериите за подбор, при което е получило общо  47 точки, определени като сбор: 19т по критерий 1.3., 10т по критерий 3.1., 10т по критерий 5.1. и 8т по критерий 7.1., съответно на заявения брой точки /съгласно таблица за избор /оценка/–л.223-226 и на л.356-366 по делото/.

Периодът на прием по подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства“, определен със заповед № РД-09-755 от 04.10.2016г, се явява последващ обявения със Заповед № РД-213/27.03.2015г, като с т.5 от заповедта от 04.10.2016г е предоставена възможност кандидатите от предходния период на прием /2015г/ да се включат в този като подават искане по чл.42б от Наредба №9/2015г и в случай ,че спрямо тях не е издавана заповед по чл.42, ал.1.  Според т.2 от заповед № РД-09-755 от 04.10.2016г бюджетът по подмярката за приетите заявления за подпомагане за периода на прием, определен в т.1, е  в размер левовата равностойност на 237 000 000 евро.

Със заповед № 03-РД/3368 от 06.12.2016г на ИД на ДФ Земеделие /приложение №2 към СТЕ на л.628/ са дадени указания и е създадена  организация за безпрепятственото приемане на заявленията от отдели на РА във връзка с изтичане крайния срок на приема /07.12.2016г/. Указано е на 07.12.2016г-сряда Областните дирекции на ДФ“Земеделие“ с отдел “ПСМП“/ПСМП-РА /ПСМП-ДП“ да приемат заявления за подпомагане до 17:30ч на посочения ден. На всички присъстващи кандидати, на които не са приети заявленията до 17:30ч на 07.12.2016г, да бъдат съставени и подписани констативни протоколи (по образец), на които да бъдат посочени име/наименование на кандидата, наименование на проекта, точна дата и час на явяването им в съответната областна дирекция за приемане и разглеждане на заявлението и в присъствието на кандидата и/или упълномощен представител. Всеки протокол трябва да е подписан от началник отдел „ПСМП“, а когато той отсъства от неговия заместник, като същият се регистрира и импортира в деловодната система „Архимед“ до края на работния ден на 07.17.2016 /сряда/ -вероятно касае месеца декември. В пункт ІІІ от заповедта е указано да не се приемат заявления за подпомагане на кандидати, които към 17:30ч на 07.12.2016г не се намират в съответната ОД на ДФ“Земеделие“. Според пункт ІV до края на работния ден на 07.12.2016г следва да бъде стартирало разглеждането и генерирането на участие по подмярката на всички заявления за подпомагане, чакащи за подаване по подмярка 4.1, като обработката им да приключи до 09.12.2016г.

Общият брой на постъпилите заявления за подпомагане по подмярка 4.1., в периода на прием е общо 3165 бр  размерът на заявената с тях финансова помощ възлиза на 1 497 406 525,03 лева - при бюджет - левовата равностойност на 237млн евро или 463 524 600.00 лв, съгласно списък №1-приложение 113ж, на л.421-459 и докладна записка вх.№ 03-416/381 от 24.01.2017г- на Директор Дирекция „ДПРСРС“ -л.267/. С резолюция „да“ от 24.01.2017г върху докладната от 24.01.2017г ИД на ДФ „Земеделие“ одобрява предложението на Директор Дирекция „ДПРСРС“ за прилагане спрямо постъпилите 3165 бр заявления - на процедура за обработка при условията на ограничен бюджет  като за всички бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор (докладна записка вх.№03-416/381 /24.01.2017г-л.267 и документ №1/24.01.2017г на л.460 по делото).

Извършването на предварителна оценка и предварително класиране на заявленията се докладва с докладна записка вх.№ 03-0416 /381#5 от 11.05.2017г на Директор дирекция„ДПМРСР“/л.269/. Посочено е, че на всички приети и регистрирани в ИСАК проекти, с изключение оттеглените, е била извършена предварителна проверка на заявените от кандидатите приоритети, като резултатът бил отразена в ИСАК, документ „Таблица за избор (оценка)“ /приложение №113и/, съгласно инструкции за попълване на „Предварителна проверка на заявените критерии за оценка“. Извършени били контролна проверка на предварителната оценка на всички заявления за подпомагане от експерт, различен от експертите, извършили първата проверка, резултатите от която също били отразени в ИСАК, и класиране в низходящ ред в зависимост от получения брой точки на приетите проектни предложения /Приложение № 113й-л.463-л.559/. 

В същата докладна (от 11.05.2017г) директор дирекция „ДПМРСР“ се позовава се на чл.14 ал.11 от Процедурата за обработка за подпомагане по подмярка 4.1., според която на последваща обработка подлежат проектите, на които сумата на заявената субсидия е до 130% от размера на бюджета, определен в т.2 от Заповед № РД-09-755/04.10.2016г, увеличен с броя на проектите, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в тези 130% и предлага да бъдат раздадени за последваща обработка по утвърдената обща процедура всички заявления за подпомагане до №869 /вкл./ от „Приложение №113й“, представляващи 130% от определения със заповедта за прием бюджет, увеличен 88бр проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане попадащо в тези 130% от бюджета/ докладна вх.№ 03-0416 /381# 15 от 11.05.2017 г на л.269-270.

 Приложение № 113й  отразява извършеното класиране по брой получени точки след предварителна оценка в низходящ ред на приетите заявления  в зависимост от броя на получените точки по критериите за подбор от Приложение №7 към чл.30 ал.5 от Наредба №9/2015г. В същото заявлението за подпомагане на „Лаванда Агро“ ЕООД с 47 точки фигурира с пореден № 1380  /л.515/, т.е. то с оглед реда си попада извън предложените за последваща обработка заявления /до №869/, и не е подложено на такава.

С докладна записка вх.№ 03-0416 /381 от 04.07.2017г –л.271 вр.и.д.Директор дирекция „ДПМРСР“ уведомява за извършено повторно предварително класиране по критериите за подбор въз основа на разгледани и приети за основателни постъпили възражения срещу извършената предварителна оценка на заявленията за подпомагане, в тази връзка предлага да бъдат допълнително раздадени на случаен принцип за обработка 33 бр заявления за подпомагане, които първоначално са получили недостатъчен брой точки за попадане в групата с проекти, подлежащи на последваща обработка, а след обсъждане депозираните жалби биха получили не по-малко от 54 бр т., с което  подлежали на последваща обработка по утвърдената процедура /списък проекти за допълнително разпределение  е на л.629/.  Повторното предварително класиране според докладната записка обуславя последваща обработка на заявленията за подпомагане от №1 до 803 вкл. , представляващи 130% от определения със заповедта за прием бюджет, увеличен с 26 заявления, получили равен брой точки с последното заявление в тези 130% от бюджета /Приложение №113й“ /л.271/. Междинен анализ, направен въз основа направената последваща обработка на тези заявления  е представен в докладна записка вх.№ 03-416/381 от 07.11.2017г. от Директор Дирекция „ДПМРСР–л.273. Според същата, констатирано е било, че заявленията с над 56 т са в рамките на наличния за разпределение бюджет по заповедта за прием и предлага приключване обработката им, както и предлага обработка на заявленията с 55т на предварителен ранкинг, тъй като към момента те частично попадали в рамките на 100 % от бюджета по заповедта за прием. С докладна записка вх.№ 03-0416 /381#12 от 12.12.2017г /л.297, том ІІ/, директорът на дирекция „ДПМРСР“ уведомява за хода на производството: а именно, че общата сума на договорената финансова помощ и размера на бюджета, който ангажират приетите заявления за подпомагане със спряна, респ.в текуща обработка с над 56 т включително, към настоящия момент са в рамките на наличния за разпределение бюджет по заповедта за прием. Представено е таблично групи заявления, оценени съответно с по 55т, ангажиращи 8.48% от бюджета по т.2 от заповед№РД-09-755/2016г, тези по 54т – ангажиращи 20.27% от този бюджет, а тези с по 53т – ангажиращи 30.85% от него /таблица №2, л.299/.

Посочен е получен отговор от УО на програмата, че не се предвижда увеличение на бюджета. Предлага предприемане издаването на административен акт за отказ поради недостатъчен бюджет съгласно чл.39, ал.1 т.5 от Наредба № 9/21.03.2015г. спрямо  заявленията за подпомагане, които не попадат в обхвата на 130% от определения със заповедта от 04.10.2016г бюджет за прием 2016г., а именно общо 2259бр заявления за подпомагане, от които с редуциран брой точки /под 52/ на окончателен ранкинг в резултат на текуща обработка 28 броя - приложение №8 и 2231 бр заявления за подпомагане, получили по-малко от 52 точки на етап предварителен ранкинг –приложение №9 /л.301/.  В приложение №9 на ред 533 фигурира и заявлението на „Лаванда Агро“ ЕООД, което  е получило 47 т, с данни за потвърдена предварителна проверка /л.314/.

С писмо вх.№01-0400/1881 от 12.12.2017г в отговор на запитване изх.№ 01-0400 /1881 от 04.12.2017г дали се предвижда увеличение бюджета на програмата и в съответствие с чл.41, ал.3 от Наредба № 9/21.03.2015г.,  Министърът на земеделието, горите и храните е отговорил, че в проведените два периода на прием по подмярка 4.1 е ангажиран планираният ресурс  от мярка 4 за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства в рамките на ПРСР /л.278-279/.

С оспорената Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ /л.227/  на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, чл.42, ал.1 от Наредба №9 от 21.03.2015г за прилагане на подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4“Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, е отказано да бъде финансирано заявлението за подпомагане на „Лаванда Агро“ЕООД с ИД на проекта 24/04/1/0/01503 на стойност 377128.28лв. Изложена е констатация за надхвърляне с общата сума на подадените заявления на разполагаемия за периода на прием бюджет, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните № РД-09-755  от 04.10.2016г и извършена обработка и  разглеждане на заявленията при условията на чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 9/21.03.2015г, която изисква в тези случаи предварителна оценка на критериите за подбор и разглеждане заявленията за подпомагане в низходящ ред според броя на получените при предварителната оценка точки, до изчерпване на разполагаемия бюджет. На основание чл.41, ал.1 и 2 от същата наредба и при спазване на утвърдената от изпълнителния директор на ДФЗ процедура за обработване на заявленията за подпомагане при ограничен бюджет, одобрението на подадените заявления се извършва в низходящ ред, до размера на бюджета, определен в заповедта за откриване на приема, след извършване на класиране съгласно критериите за подбор, посочени в Приложение №7 към чл.30 ал.5 от Наредба№9/21.03.2015г. След извършване на проверките по чл.37, ал.1 т.2 и/или 3 от Наредба № 9/21.03.2015г по заявленията за подпомагане в низходящ ред, според броя на получените при предварителната оценка точки се сочи установено, че наличния бюджет по мярката, определен с посочената заповед, е достатъчен за финансиране на заявления за подпомагане, получили при класирането най-малко 56 т, като е налице частично разполагаем бюджет по смисъла на чл.41, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015г за финансиране на заявления, получили най-малко 55 т. Органът се позовава на отправено до МЗХГ запитване с писмо изх-№01-0400/1881 от 04.12.2017г относно това дали се предвижда увеличение на бюджета за финансиране на заявленията за подпомагане, получили еднакъв брой точки и за които е налице частично разполагаем бюджет, с оглед на условието за тяхното финансиране, посочено в чл.41, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015г, което запитване е получило отрицателен отговор от министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението за подпомагане, подадено от кандидата „Лаванда Агро“ЕООД, е получило 47 точки при класирането съгласно критериите за подбор по чл.30, ал.5 от Наредбата, който е недостатъчен да получи финансиране в настоящия период на прием на заявления за подпомагане по подмярката. Поради това и на основание чл.39, ал.1, т.5, вр. с чл.41, ал.1 и ал.2 от Наредба №9/2015г, заявлението за подпомагане следва да получи пълен отказ за финансиране поради недостатъчен бюджет по подмярката.

По делото са приети като доказателства документите, приобщени по преписката по издаване на оспорената заповед. Приобщено е Приложение №113 „Процедура за обработка на заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г /л.281 и сл/.

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена, изготвена и приета съдебно-икономическа експертиза, заключението на която /основно и допълнително/ като неоспорено от страните, компетентно и обосновано  съдът кредитира с доверие /л.610-616 и л.658-661/. Според заключението, което се позовава на докладна № 03-416/381#12 от 12.12.2017г, действително договорени са 548 бр заявления с размер на финансовата помощ 218373259.81евро /427094421.54 лв/. Посочената стойност на заявленията със сключени към посочената дата договори, сумирана със стойността 3985321.98 евро за проекти, които са били в процес на разглеждане на жалби формира сумата 227068387.07 евро /договорен плюс запазен/ангажиран бюджет/. Разликата между общия бюджет по мярката и общата сума на договорен плюс запазен бюджет е в размер 9931612.93 евро, който е недостатъчен за финансиране на следващите в низходящ ред по точки проекти с 55 т, за които са необходими 20093521.80 евро /л.660/.

 Изплатените средства към 16.12.2017г според експертизата са 4470857.24евро, а неизплатените 213902402.57 евро.

 Посочва, че приемът е приключил на 07.12.2016г, няма проекти, които да са приети след тази дата, но обработката е приключила на 08-09 декември 2016г. По тази причина няма заделени средства за финансово подпомагане на проекти по заявления за подпомагане, подадени след 07.12.2016г /крайна дата за прием /л.613-614/. Броят на кандидатите, получили равен или по-малък брой точки от „Лаванда Агро“ ЕООД, е 1789 – уточнено в обясненията на вещото лице в с.з. на 25.06.2018г. Всички заявления за подпомагане, получили под 52 т на етап „предварителна проверка за съответствие с критериите за подбор“ са отказани за недостатъчен бюджет – общо 2259 заявления. Оценката на проектите със спряна /удължена обработка е представена в Приложение №2 към заключението /л.661, л.670/. За проектите в процес на разглеждане на жалба, посочени в приложение №6 към докладната от 12.12.2017г, вещото лице е приложило актуализирана справка с посочени точки – приложение №3 /л.671/. Издадените към 16.12.2017г заповеди за отказ за недостатъчен бюджет са 1530 бр за кандидати с оценка 47 и по-малко точки, а към датата на изготвяне на заключението 06.06.2018г - 1559 броя. В този брой не са включени прехвърлените 244 броя заявления от приема от 2015г. От допълнителното заключение се установява, че сред прехвърлените заявления са включени кандидати, оценени с най-малко 5 точки. Разликата от 9931612.93 евро е недостатъчна за финансиране на следващите в низходящ ред по точки проекти /55т/. За тяхното финансиране са необходими 20093521.80 евро Издадените към 16.12.2017г и влезли в сила заповеди за отказ за недостатъчен бюджет са 1753 бр за кандидати с оценка 47 и по-малко точки, а към датата на изготвяне на заключението 06.06.2018г - 1789 броя /приложение № 4 на л.672 и сл/.

 

Въз основа на изложеното съдът формира следните правни изводи:

 

Жалбата е насочена срещу подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност административен акт - Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. е регламентирана в Наредба №9 / 21.03.2015г за прилагане на тази подмярка, издадена от министъра на земеделието и горите на основание чл.9а от ЗПЗП.  Според чл.42, ал.1 от тази наредба Изпълнителния директор на РА се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомаган, като заповедта за частично одобрение в частта на отхвърлените разходи и заповедта за отказ от финансиране на заявлението за подпомагане подлежат на оспорване по реда на АПК.  Спазен е срокът за обжалване по чл.149, ал.1 от АПК, вр. с чл.42, ал.1 от Наредба №9/2015г, тъй като жалбата е подадена на 01.02.18г /л.386/, а заповедта е съобщена на „Лаванда Агро“ЕООД на 18.01.2018г с писмо изх.№01-2600/8494/ 17.12.2017г, съгласно известие на star post *9006287235* /л.229-230/. Оспорването е направено от адресата на заповедта, който е лице с правен интерес, чиито права и законни интереси са засегнати неблагоприятно от нея. С оглед на изложеното жалбата е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г. е издадена от материално и териториално компетентен орган - Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“, съгласно чл.42, ал.1 от Наредба №9/21.03.2015г, предвиждаща заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявленията за подпомагане по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 от ПРСР 2014-2020г да се издава от Изпълнителния директор на РА. Изпълнителният директор на ДФ“Земеделие“ е и изпълнителен директор на РА по силата на чл.20а, ал.1 от ЗПЗП.

Заповедта  е в писмена форма и съдържа мотиви от фактическо и правно естество. Органът се е позовал на конкретни обстоятелства, въз основа на които е счел, че следва да упражни предоставената му от нормативния акт компетентност – в случая отказано подпомагане поради недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление за подпомагане, определен в заповедта за откриване на съответния прием /чл.39 ал.1 т.5 от Наредба№9 /21.03.2015г. Позоваването на недостатъчен бюджет не е формално, доколкото в оспорената заповед се съдържат  данни за съпоставими цифрови величини относно размер на бюджета за този прием, общ размер на заявеното подпомагане в рамките на приема и за начина на извършване на преценката за недостатъчност на бюджета спрямо процесното заявление, класирано с брой точки, по-малък от тези заявления за подпомагане, за сумарния размер на  които бюджетът е преценен като достатъчен. Посочено е обстоятелството, че  бюджетът по подмярката е достатъчен за финансиране на заявления,  които са получили при предварително оценяване и класиране в низходящ ред най-малко 56т, а наличният частично разполагаем бюджет по чл.41, ал.3 от Наредбата е достатъчен за финансиране  на заявления, получили най-малко 55 точки. Получилото 47 бр точки заявление на „Лаванда Агро“ЕООД попада извън визираните групи. Ясни са съображенията за издаване на административния акт, налице е възможност за оспорващия да организира защитата си, съответно за извършване на съдебен контрол за законосъобразност спрямо заповедта, а с това е изпълнена и целта на мотивирането. Верността на твърдяната недостатъчност на бюджета е относима към материалната законосъобразност на акта и не обективира порок във формата.

При издаване на заповедта не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Спазена е процедурата по приемане, оценка и класиране на заявленията за подпомагане, като заявлението на оспорващото дружество е било подложено на проверка по документи и проверка на място /чл.37 ал.1 т.2 т.3 от Наредба № 9/21.03.2015г/. Според чл.37, ал.1, т.1 от тази наредба, в срок до три месеца от крайната дата на периода за прием, определен в заповедта по чл.35, РА извършва предварителна оценка на критериите за подбор в случаите, при които размерът на заявената финансова помощ на всички подадени заявления надхвърля разполагаемия бюджет, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните по чл.3,5 ал.1 за съответния период на прием, като разглежда заявленията за подпомагане в низходящ ред според броя на получените при предварителната оценка точки до изчерпване на разполагаемия бюджет.

Констатирана е недостатъчност на бюджета, определен с т.2 от заповед №РД-09-755/04.10.2016г на министъра на земеделието, храните и горите, спрямо заявеното по подмярка 4.1. подпомагане със заявления, подадени в рамките на периода за прием /докладна вх.№ 03-416/381 от 24.01.2017г, л.267/. По делото се доказа, че размерът на заявената финансова помощ с подадените в периода за прием общо 3165 бр  заявления възлиза на 1 497 406 525,03 лева при бюджет по подмярката - левовата равностойност на 237 млн евро или 463 524 600.00 лв. В съответствие с разпоредбата на чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 9/21.03.2015и по разпореждане на ИД на ДФЗ е проведена процедура за обработка в ограничен бюджет на подадените заявления за подпомагане. Според чл.13, ал.1 от Процедурата за обработка на заявления /Приложение №113 –л.285/, процедура в ограничен бюджет е процедура, при която общата сума на заявената финансова помощ от всички подадени заявления за подпомагане е по-голяма от размера на определения за съответния период на прием бюджет, посочен в заповедта за конкретния прием. В изпълнение на чл.14, ал.5, ал.7 и ал.9 от процедурните правила всички постъпили заявления за подпомагане по подмярка 4.1 /прием 26.10.2016г до 07.12.2016г/, с изключение оттеглените, са били подложени на предварителна проверка на заявените от кандидатите приоритети и предварителна оценка съгласно критериите за оценка, посочени в приложение №7 и предварително класиране в низходящ ред според получените при оценката точки в съответствие с чл.41, ал.2 от Наредба №9/21.03.2015г /докладна записка вх.№ 03-0416 /381#5 от 11.05.2017г на л.269/. Налице са обосновани констатации, че бюджетът по т.2 от заповедта за прием осигурява финансиране на заявленията, получили не по-малко от 56т.

Заявлението на „Лаванда Агро“ ЕООД с УИН 24//04/1/0/01503 след като е преминало предварителна проверка на заявените приоритети от двама експерти /приложение №9, л.314/  е оценено с 47 т. Броят на точките не се оспорва. Редът му в общото класиране на база получените при предварителната оценка точки е на 1380 позиция, отразен в Приложение №113й /л.515/.  Приложение № 113й към докладна от 11.05.2017г отразява извършеното предварително класиране въз основа на предварителната оценка на приетите заявления, като класирането е в низходящ ред в зависимост от броя на получените точки по критериите за подбор от Приложение №7 към чл.30 ал.5 от Наредба №9/2015г.  С оглед на това, че заявлението на оспорващия е получило при оценяването по-малко от 56т и констатацията, че поредността на класираните в низходящ ред заявления и съотнасянето им спрямо бюджета определя като подлежащи на последваща обработка заявленията, ангажиращи до 130 % от него, т.е. заявления до №869, получили не по-малко от 53т,  то заявлението на жалбоподателя не е било подложено на последваща обработка. На последваща обработка са били подложени проекти, на които сумата от заявената субсидия е до 130% от бюджета, определен в т.2 от Заповедта за прием /№РД-09-755/04.10.2016г/, т.е. увеличен с броя на проектите, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в тези 130% от бюджета -заявления до 869 вкл. от Приложение №113й, получили не по-малко от 53 т., съгласно докладни от 11.05.2017г и от 04.07.2017г /л.269 -271/.

Според чл.41, ал.2 от Наредба №9/21.03.2015г заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет /чл.13 ал.4 от Процедурата/. В докладна 03-416/381#12 от 12.12.2017г – таблица 1, е онагледено  съотнасянето на заявленията за подпомагане с над 56т спрямо бюджета за разпределение съгласно Заповед №РД-09-755/04.10.2016г /л.297/. Формиран е извод за наличен частичен разполагаем бюджет, като администрацията е предприела последваща обработка на заявления, попадащи в рамките на 130% от бюджета, т.е. получилите на предварителния ранкинг 55т, 54т и 53т, като е представено таблично и цифром как се съотнасят в процент исканите суми по тези заявления спрямо бюджета по т.2 от Заповед №РД-09-755/2016г /таблица 2 от докладната от 12.12.2017г на л.299/. Констатирано е, че частичен разполагаем бюджет е налице за заявленията с по 55т. на предварително класиране /писмо изх.№01-0400/1881от 04.12.2017 на ДФЗ до МЗХ л.276/.

Във връзка с разпоредбата на чл.41, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015г. класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет при класирането по ал. 2, се одобряват след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 35, ал. 1 за съответния период на прием.  ДФ Земеделие От писмо вх.№01-0400/1881 от 12.12.2017г на Министъра на земеделието, храните и горите е видно, че в проведените два периода на прием по подмярка 4.1 е ангажиран планираният ресурс от мярка 4 за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства в рамките на програмата /л.278/, т.е. изменение не се предвижда.  

Съгласно чл.38, ал.1 от Наредба № 9/21.03.2015г, за осигуряване на прозрачност списък на одобрените и отхвърлени проекти се публикува на електронните страници на РА и Министерство на земеделието и храните. Списъкът се публикува на всеки четири месеца след крайния срок за прием на заявления по чл.35, ал.1. Изискването на тази разпоредба е проявление на принципите на публичност и  прозрачност, относими и към това производство /чл.3 от Наредба№ 9/2015г/. По делото не се установи такъв списък да е бил публикуван, нито да е оповестен списък с извършеното предварително класиране на заявленията за подпомагане, подадени в прием 26.10.2016г до 07.12.2016г. Посоченото процесуално  нарушение обаче не може да се определи като съществено. Проектът на жалбоподателя е оценен с 47т по критериите за подбор, тази оценка не се оспорва и при наличните доказателства за съотнасяне на бюджета по мярката спрямо исканото подпомагане, заявено с проекти с оценка над 55т, недопускането на визираното нарушение – публикуване на списъци с одобрени проекти и класиране, не обуславя друг изход от производството за кандидата. В случая оспорващият не навежда доводи за неправилно оценяване на подаденото от него заявление по критериите за подбор, нито по делото се установи, че оценяването му е неправилно. Той не би могъл да възрази срещу  оценката на други кандидати, а по делото се установи, че няма приети заявления извън определените срокове. С оглед на изложеното съдът приема, че при издаване на оспорената заповед не са допуснати съществени нарушения на относимите към издаването й административно-производствени правила.

При преценка за съответствието на оспорената заповед с материалния закон съдът констатира правилното му приложение. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1, т.5 от Наредба № 9/21.03.2015г, заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на недостатъчен бюджет по мярката. Оценяването на заявлението на „Лаванда Агро“ЕООД по приоритетите, предвидени в чл.30, ал.1 от Наредба № 9/2015г и критериите за оценка с тежест, определена съобразно ал.5 на същата норма и приложение №7, е  в размер на 47т. по показатели и точки, съответни и на заявените, за което няма спор по делото.

За да се приеме, че е бюджетът за финансиране на конкретно заявление за подпомагане е недостатъчен, е необходимо недостигът да е налице преди постановяване на отказа, при това формиран от съпоставка между класирането на заявленията в низходящ ред и съотнасянето на сумарния размер на претендираното по тях финансиране спрямо определения за конкретния прием бюджет по мярката. В случая към датата на издаване на процесната заповед - 16.12.2017 г., наличният бюджет по мярката е в размер на 9 931 612, 93 евро - 237 000 000, 00 евро по заповед, а усвоен и ангажиран за проекти, оценени над 56 точки, 227 068 387, 07 евро, от които 146 108 263.19 евро по сключени договори. Този наличен бюджет от 9 931 612, 93 евро е недостатъчен дори за финансиране на следващите в низходящ ред по точки проекти с 55 т, за които са необходими 20093521.80 евро. При това положение заявлението на жалбоподателя, оценено с 47т, остава далеч под прага за финансиране с разполагаемия бюджет.  С оглед доказателствата за недостатъчен бюджет на мярката за заявления с по-малко от 56т, в която група попада и заявлението за подпомагане на „Лаванда Агро“ ЕООД предвид реда му в класирането в низходящ ред, законосъобразно и в съответствие с чл.39, ал.1, т.5 от Наредбата, е отказано финансирането му в тази хипотеза.

Не се споделя становището на жалбоподателя, че недостатъчност на бюджета като основание за отказ е налице едва при изчерпването му поради сключени и изпълнени на 100% договори за финансиране на проектите. Такъв извод не намира опора в нормативната уредба, доколкото финансовата помощ може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно, което означава в различни времеви интервали спрямо извършването на инвестицията. При преценката за финансиране проекта на един кандидат административният орган не следва да бъде поставен в положение да чака изпълнение на вече сключен договор за финансиране с друг кандидат, особено чието предложение е оценено по-високо. На този етап релевантна е само извършената оценка на конкретното заявление за предоставяне на финансова помощ съобразно критериите в Приложение № 7 към Наредба № 9/21.03.2015 г., респективно мястото на това заявление в класирането на заявленията в низходящ ред, за да бъде обхванато от осигурения бюджет по мярката. Безспорно е в случая, че в рамките на наличния за разпределяне бюджет попадат заявленията за подпомагане, получили минимум 56 точки при класирането.

 

Предвид изложеното при постановяване на оспорената заповед не са нарушени принципите за равенство и съразмерност. Отказът не е преждевременен, а твърдението, че с него се дава предимство и възможност за финансиране при условията на чл.42б и/или чл.35а от Наредба на проекти, които са оценени с по-малко точки, но за които чисто фактически заповед за отказ по чл.42, ал.1 не е била издадена, е хипотетично. От заключението на назначената по делото експертиза се установява, че заповеди за отказ поради недостатъчен бюджет се издават и на други заявители, чиито предложения са получили 47 и по-малко точки.    

 

По тези съображения съдът намира Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, гр.София за законосъобразен административен акт, поради което подадената от „Лаванда Агро“ ЕООД жалба против нея е неоснователна и следва да се отхвърли.

 

При този изход на спора на жалбоподателя не се дължат разноски.

 

         Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 пр.четвърто от АПК,   Административен съд Стара Загора

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „Лаванда Агро“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Дъбово, общ.Мъглиж против Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано финансиране на заявление с УИН 24/04/1/0/01503 по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, като неоснователна. 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: