Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 234                                              03.08.2018г.                             град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд,  в публично съдебно заседание на  трети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                

                                                                                            СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

 

       

при секретар  Минка Петкова                                                                 

и с участието на прокурора                                                                                      

като разгледа докладваното от съдия И.Янкова административно дело № 104 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по жалба на П.И.Щ. *** против уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013г за кампания 2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София с което  му е отказано   финансово подпомагане за 0.1 ха по АП 06 и 5.72 ха АП 07  по заявление с УИН 24/200514/84444 и е наложена санкция за бъдещ период 2820.26лв.

            В жалбата са изложени съображения, че оспорения акт е незаконосъобразен,  поради противоречие с материалния закон и необоснован, както и издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Изтъква, че оспорения акт е в противоречие с Решение по а.д.№543/2015г на АС Стара Загора, с което е бил отменен предходен отказ по същото заявление и за същата кампания. Твърди, че оспорения акт се основава на неправилно установени факти „че парцелите не се контролират“, като  тези изводи не следват от неотразяване на данни в Системата за въвеждане на данни от външни институции. Твърди, че сертифициращата фирма е извършила проверка, издаден му бил сертификационен документ, представен от него като доказателство за правото му на подпомагане за кампания 2014г. Пояснява, че сертификати, издадени му за следващите периоди от общия пет годишен такъв /2013-2018г/ не биха могли да бъдат издадени, ако за спорния период на 2014г не е бил изряден, т.е издаването на такива счита, че също потвърждава че парцелите са контролирани.   Поради изложените съображения иска се отмяна на уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г на Изпълнителния директор на ДФЗ и постановяване изплащане на исканото подпомагане.

            Ответникът – Изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ гр.София чрез процесуалния си представител по делото заема становище за неоснователност на жалбата. Твърди че липсва информация за стопанството на оспорващия за 2014г – дали е биологично или в преход, с оглед липсата на въведени данни в системата за въвеждане на данни от външни институции, относими към заявление УИН 24/200514/84444 по мярка 214 „Агроекологични плащания“, потвърдено и от СТЕ.  Това обстоятелство, съответно на мотивите към оспорения акт, счита че релевира материалноправно основание за отказ за подпомагане на кандидата по  Наредба № 11/06.04.2009г г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 Агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013. Иска се отхвърляне на жалбата  на Щ. като неоснователна.

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

П.И.Щ. е регистриран като земеделски стопанин с УРН 193140. На 22.04.2014г е подал в ДФ“Земелие“ заявление за подпомагане  за 2014г с УИН 24/200514/84444 по посочени схеми и мерки, вкл по мярка „Агроекологични плащания“ (АЕП), направление „Биологично растениевъдство” по ангажимент, отпочнал 2013г.  / л.47-87 по приложеното адм.д.№543/2015г по описа на АС Стара Загора/. По АЕП с код АП07 и АП06, декларира 6 бр  БЗС в с.Мирово  и гр.Чирпан по ангажимент, отпочнат 2013г /таблица на л.42/, върху които площи продължава дейността и през 2014г /таблица л.50/:

БЗС 48372-42-12, площ 1.53 ха, култура код 132021 /люцерна/;

БЗС 48372-120-4 площ 0.47 ха, култура код 132021 /люцерна/;

БЗС 48372-606-15, площ 0.42 ха, култура код 132021 /люцерна/;

БЗС 81414-188-2 площ 1.51 ха, култура код 132021 /люцерна/,

БЗС 81414-435-3 площ 0.1 ха, култура код 311000 /пост.затревени площи/

БЗС 81414-840-5 площ 1.79 ха, култура код 132021 /люцерна/.

Обща декларирана площ- 5,82 ха, в това число АП06-0,10 ха, АП07– 5,72 ха.

Направените на 22.04.2014 разпечатки отразят съответни на декларираните данни за БЗС и отглежданите култури –л.60 и сл.  На 22.05.2014г прави корекции, които не засягат подпомагането по мярката АЕП /-таблица л.70 по а.д.№ 543/2015г/. При автоматичната проверка от Общинска служба „Земеделие” Чирпан от 22.05.14г  / не са открити несъответствия - площи по-малки от 1 декар, ЗП извън физически блок /л.81/.  Заявителят е доказал наличие на правно основание за ползване на имотите, подписал е декларациите, относими и необходими за подпомагането по АЕП,  приложени са документи. При извършена административна проверка от ДФЗ-РА е установено застъпване /деклариране  от повече от един кандидат/ в 2 броя ЗП, находящи се в БЗС 48372-42-12, заявени за подпомагане по АЕП и от жалбоподателя /л. 34-37/. За разрешаване на застъпванията жалбопадателят и В.Г.Б. са уведомени с Уведомителни писма от Изпълнителния директор на ДФЗ /л.88-91, л.105-107, л.356 по а.д.№543/2015г/. Застъпването в частта  ЗП 48372-42-12-1 с площ 1,53 ха е разрешено в полза на Щ., с оглед доказаното от последния основание за ползване на ПИ 034033 по КВС с договор за наем за срок от 10 години, считано от 23.08.2012 г. и скица/стр. 93 -94/.     

Спорът е дали заявените парцели по направление „Биологично растениевъдство“ се контролират от контролиращо лице, като в тази насока  съдът установи следното:

На 28.12.2012г П.Щ. е сключил тригодишен договор с „„A Серт Европейска организация по сертифициране“ АД /л.75-77 по настоящото дело, 44-45 по приложеното адм.д.№543/2015г по описа на АС Стара Загора /, което дружеството   е титуляр на разрешение № BG-08 /29.02.2008г издадено от министъра на земеделието и продоволствието/тогава/, за сертифициране  на екологични продукти вкл. за 2014г /л.254-255/.

Със сертификационно писмо от 05.09.2014 г. A Ceрт Европейска организация по сертифициране“ АД, одобрен с рег.№ BG-08  за сертифициране  на екологичните продукти Министерско решение №245064/26.01.06 потвърждава, че земеделския производител П.Щ. прилага разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 и (ЕО) 889/2008г от датата на присъединяването си към системата за контрол и сертификация за следните  6 бр. ЗП, 48372-111-7-3 площ 4.2 дка – люцерна,  48372-117-1-2 площ 4.6 дка – люцерна,  48372-42-7-3 площ 15.4 дка – люцерна,  81414-188-1-1 площ 15.0дка – люцерна,  81414-435-2-1 площ 1.0 дка – ливада,  81414-840-2-1, площ 17.9 дка – люцерна – всички в режим на контрол /л.79 по делото/.

ОДБХ - Стара Загора е извършила проверка на обекта на П.Щ. и съставила Протокол № 2400001331/09.09.2014 г., според който лицето е с висше агрономическо образование, не употребява ПРЗ поради биологичен начин на производство, има сключен договор със сертифицираща фирма А Cert, гр.Солун /л. 200-201/.

На 17.12.2014г контролиращата организация „A Ceрт Европейска организация по сертифициране“ АД подава до МЗХ писмо вх.№ 70-5318 от 17.12.2014г, с копие и до ДФЗ относно „коригиране на информация за операторите на дружеството“  с приложени инспекторски доклади, вкл. за П.И.Щ.. В приложената таблица, форма-образец на ДФ“Земеделие“ – Приложение 2а за бенефициент УРН 193140-П.Щ. и заявление 24/200514/84444, са посочени всичките земеделски парцели  с отбелязване отглежданата в тях култура към 09.06.на текущата година: ЗП 48372-120-4-1 – люцерна, ЗП 48372-42-12-1 – люцерна, ЗП 48372-606-15-1 – люцерна, ЗПС 81414-188-2-1 люцена, ЗП  81414-435-3-1 постоянно затревени площи /пасища и мери за паща/ и ЗП 81414-840-5-1 с люцерна, били са спазени за текущата година /2014г/ изискванията на регламенти (ЕО) 834/2007 и 889/2008г.  В графа „биологично производство или в преход е отбелязано също за всички „да“ (л.103). На 20.01.2015г. е положена резолюция разрешавам на длъжностно лице от Дирекция „РСР“на МЗХ /л.102/.

Съгласно Заповед РД09-91/13.02.2015г на Министъра на земеделието и храните на „A Серт Европейска организация по сертифициране“ АД е отказано издаване на разрешение за сертификация на продукти.

С уведомително изх.№ 02-240-6500/7075 от 15.10.2015г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”-РА, по подадено от Щ. заявление с УИН 24/200514/84444 с искане за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” за кампания 2014г е отказано финансово подпомагане /оторизирана сума – 0.00 лв от заявената  в размер 2820.26 лв/ и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 23.47лв  по АЕП код АП06 и 2796.79лв по АЕП код АП07.  По жалба на П.Щ., това уведомително писмо е отменено с решение №169 /21.06.2016г по адм.д.№ 543 / 2015г. на АС Стара Загора и преписката върната на органа за ново разглеждане при условията на чл.173 ал.2 АПК, потвърдено с Решение №6112/16.05.2017г по адм.д.№9244/2016г по описа на ВАС. За да отмени този акт, АС Стара Загора е  приел, че контролиращото лице „A Cert Европейска организация по сертифициране“ АД, според изискванията на чл.37, е подало заявление за редакция на въведени данни в системата по чл.68 ал.1 от Наредба №11/06.04.2009г, преди да му бъде отнет лиценза, но тези данни не са били въведени в електронната система на ДФЗ въпреки подадено заявление за корекция.  В мотивите към потвърдителното решение ВАС се е позовал на чл.68 ал.1 от Наредба  №11/06.04.2009г. Посочил е, на основание чл.68 ал.5 т.1 б.“а“, при допусната техническа грешка от страна на външните институции, отстраняването й може да се извърши до 31 декември на текущата година. Въз основа на анализ на относимите към случая разпоредби и представените доказателства - за подаване в случая коригираща информация от контролиращото лице, е направил изводи: П.Щ. е сключил договор с контролиращо лице, което е било лицензирано към момента на сключване на договора; контролиращото лице е извършило контрол върху заявените парцели към 09.06.2014г. Обстоятелството, че не е подало в срок данните към „Системата за въвеждане на данни от външни институции“ не може според съда да се вмени във вина на земеделския стопанин. По тези съображения, съдът е приел, че се следва потвърждаване първоинстанционния по спора съдебен акт.

След връщане преписката за ново произнасяне, с писмо от 17.08.2017г на заместник изпълнителния директор на ДФЗ до П.Щ. е изискан инспекторския доклад от извършена му проверка от контролираща организация „A Cert Европейска организация по сертифициране“ АД за кампания 2014г /л.69 по това дело/. Това писмо той е получил на ръка на 16.11.2017г. П.Щ. е представил с  вх.№ 02-6500/6594/ 06.10.2017г резултатите от доклада за инспекцията от „А серт“ АД, „резултати от доклад на инспекцията“ без дата, Доклад от извършена инспекция 2015г и отчет на инспекция за 2013г.

С уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013г за кампания 2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София, с което на основание чл. 37, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 Агроекологични плащания от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г /Наредба № 11/06.04.2009/,  му е отказано   финансово подпомагане за 0.1 ха по АП 06 и 5.72 ха АП 07  по заявление с УИН 24/200514/84444 и е наложена санкция за бъдещ период 2820.26лв.

Органът е посочил от фактическа страна, че след извършване на административни проверки недопустими за подпомагане са 0.1 ха по АП 06 и 5.72ха по АП07 -100% наддеклариране спрямо установената допустима площ. Наддекларирането и в резултат на това, че контролиращото лице по чл.37 ал.1 т.2 от Наредба №11 от 06.04.2009г за условията и реда за прилагане на мярка 214 от ПРСР 2007-2013г „А СЕРТ Европейска организация по сертифициране“ АД“ е въвело в системата за въвеждане на данни от извършени през текущата година проверки от външни институции /съгласно чл.68 от посочената наредба/, че парцелите, заявени за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство“ от П.И.Щ. не се контролират. Възпроизведено е съдържанието на т.1.1.4 от Методиката за намаляване и отказване на агроекологични плащания, утвърдена със Заповед № РД 09-508 / 24.07.2014г на Министъра на земеделието и храните, според която „в случай, че контролиращите лица в Системата за въвеждане на данни от външни институции отбележат срещу дадени парцели, че същите не са контролирани през текущата година, те следва да се считат над-декларирани, тъй като не е спазено основно изискване по направление „Биологично растениевъдство“.

Посочено е още, че постъпилото за редакция на данни, въведени в „Системата за въвеждане на данни от външни институции“ за кампания 2014г на П. Ив.Щ. изх. на МЗХГ № 13-284 от 20.01.2015г, в което в колона „Биологично производство или в преход към 09.юни“ „не е посочено в какво състояние се намира всеки един от земеделските парцели към 09.06.2014г“. С писмо изх.№ 02-2400/94 от 03.07.2015г на ДФ „Земеделие“ до МЗХГ информира управляващия орган, че одобреното от него заявление за редакция на данни ДФЗ-РА не е в състояние да изпълни поради липса на данни, необходими за извършване на оторизация по заявлението на бенефициера. В съответствие с чл.41 ал.4 от Наредба №1 контролиращите лица извършват годишна физическа проверка на 100 % от операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация. Проверката завършва с двустранно подписан инспекторски доклад, като операторът задължително получава екземпляр от него на място. Посочено е още, че представените от заявителя Щ. документи Доклад за извършена проверка 2015“ и „отчет на инспекция операция растително производство“ от 2013г“ не фигурирали данни за състоянието на имотите 2014г. Сочи се още, че ДФЗ –РА е изчерпало всички начини за получаване на информация. Контролиращото лице „A Cert Европейска организация по сертифициране“ АД за кампания 2014г е с отнет лиценз, няма седалище в България. Поради изложеното, сочи се че ДФЗ-РА не е в състояние да определи размера на финансовата помощ и да извърши оторизация на заявлението за 2014г. Със същото уведомително писмо и съгласно чл. 16 от Регламент 65/2011 г. са наложени санкции за бъдещ период -2820.26лв.

 

 

По делото са приети като доказателства документите, приобщени по преписката по издаване на оспореното уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г на ИД на ДФ“Земеделие“.

Приложено е а.д.№ 543/2015г по описа на АС Стара Загора.

Приложена е към материалите по делото и Методиката за намаляване и отказване на агроекологични плащания, утвърдена със заповед №РД 0-508/201г на Министъра на земеделието и храните.

За изясняване на обстоятелствата по делото е допусната, назначена, изготвена и приета съдебно-техническа експертиза, заключението по която като неоспорено от страните, компетентно и добросъвестно дадено и в съответствие с другите доказателства по делото, съдът кредитира с доверие. Вещото лице потвърждава, че за кампания 2014г контролиращото лице „A Cert Европейска организация по сертифициране“ АД не е въвело информация по чл.37 ал.2 от Наредба № 11/06.04.2009г. в срок 30.октомври на текущата година, вкл.за извършените през текущата година проверки. Със заявлението за редакция на въведени данни същото контролиращо лице , в колона „Биологично производство или в преход“ не е посочило в какво състояние се намира всеки един от земеделските парцели към 09.06.2014г.  Вещото лице заключава, че не фигурират данни за състоянието на земеделските парцели.

 

             Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168 ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

            Жалбата е процесуално допустима, като подадена от заинтересовано лице, в срок и срещу индивидуален административен акт, спрямо който съдебния контрол за законосъобразност е допустим.

            Разгледана по същество, жалбата е и основателна.

 

            Оспореното уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г   е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, поради което е валиден административен акт. Държавният фонд "Земеделие" е акредитиран за единствена разплащателна агенция за Република България за прилагане на общата селскостопанска политика на ЕС (чл.11а ЗПЗП).  Разплащателна агенция, съгласно §1 т.13 от ДР на ЗПЗП е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от ЕСФ  и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на ЕС. Изпълнителния директор на фонда е изпълнителен директор на РА, вкл.организира и ръководи дейността и представлява РА (чл.20а  ЗПЗП), а съгласно чл.10 ал.1 т.7 от Устройствения правилник на ДФЗ, същият е компетентен да взема решения за одобряване или отхвърляне на заявления по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от РА. Следователно именно  

 

 

 

Изпълнителният директор на ДФЗ—РА, с оглед изложените по —горе разпоредби, е материално, териториално и функционално  компетентен да издава актове от категорията на процесния.

Оспорения акт е в писмена форма, спазени са основните изисквания за съдържанието на акта, предвидени в чл.59 ал.2 от АПК.

Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г  на ИД на ДФЗ е обаче издадено в противоречие с материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения. При извършеното повторно разглеждане на заявлението за подпомагане, подадено от П.Щ. с УИН 24/200514/84444, резултата от което е обективирано в оспорения акт, не са били съобразени указанията на съда, направените изводи са в противоречие със събраните доказателства и закона.

Предходно издадения по заявлението отказ в уведомително изх.№ 02-240-6500/7075 от 15.10.2015г на Зам.ИД на ДФ“Земеделие“, е бил основан на същата пречка като изтъкнатата и в мотивите на сега издадения –при административни проверки било установено че не били въведени данни за парцелите на П.Щ. в „Система за въвеждане на данни от външни институции”,   от което органът е извел, че тези парцели „не се контролират“.   В сега оспореното уведомително писмо, се сочи че контролиращото лице е въвело в системата за въвеждане на данни от извършени през текущата година проверки от външни институции /съгласно чл.68 от посочената наредба/, че парцелите, заявени за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство“ от П.И.Щ. не се контролират. Заявлението, постъпило за редакция на данни, изх. на МЗХГ № 13-284 от 20.01.2015г, в колона „Биологично производство или в преход към 09.юни“ „не е посочено в какво състояние се намира всеки един от земеделските парцели към 09.06.2014г“.

Относима към отказа за подпомагане поради това, че парцелите не се контролират от контролиращо лице - е разпоредбата на чл.17 ал.1 т.7 от Наредба №11 /06.04.2014г., според която Финансова помощ по мярка "Агроекологични плащания" не се предоставя или се намалява когато при административни проверки се установи, че заявен парцел по направление „Биологично растениевъдство“ не се контролира от съответното контролиращо лице.  В случая обаче, обратно на извода на административния орган, е установено че всички 6 бр земеделски парцела , заявени от Щ. за подпомагане по мярка 214 АЕПза кампания 2014г  се контролират  от контролиращо лице. Не се спори, че Щ. е сключил договор с лицензирано от държавата контролиращо лице- „A Cert Европейска организация по сертифициране“ АД и на която към 2014г лицензът е валиден. Контролиращото лице е извършило контрол върху заявените парцели към 9 юни на 2014 г и е издала на земеделския стопанин сертификационно писмо от 05.09.2014 г. за състоянието на имотите /л.79/. Посочено е в сертификационното писмо, че всички парцели в режим на контрол и че за тях Щ. прилага разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 и (ЕО) 889/2008г от датата на присъединяването си към системата за контрол и сертификация. Ако и за тези имоти да не е била подадена коректна информация от контролиращото лице  в срок до 30.10.на текущата година /чл.37 ал.2 от Наредба№11/, то тази грешка е отстранена със заявлението от 17.12.2014г., подадено от контролиращото лице /л.101/. Според чл.68, ал.1 от Наредба № 11 ДФЗ създава и поддържа електронна система, в която контролиращите лица въвеждат данни за състоянието на парцелите към последната дата за подаване на заявление за подпомагане за съответната година, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Тези данни се въвеждат в „Системата за въвеждане на данни от външни институции“, като срокът за въвеждането им за контролиращите лица е 30 октомври. Данните се изпращат в Министерството на земеделието и храните. При допусната техническа грешка от страна на външните институции, отстраняването й може да се извърши до 31 декември на текущата година, според чл.68, ал.5, т.1, б.“а“ от Наредба № 11/2009г. Министерството на земеделието и храните одобрява или отхвърля постъпилите заявления, като одобрените заявления се изпращат в ДФЗ. ДФЗ предприема необходимите действия с оглед извършване на одобрените от МЗХ корекции, според чл.68, ал.5, т.3.  

На 17.12.2014г „A Cert Европейска организация по сертифициране“ АД  е изпратила до МЗХ коригираща информация, която да бъде вписана в „Системата за въвеждане на данни от външни институции“, вкл.доклад за резултата от инспекцията, която е извършила спрямо земеделските парцели с които Щ. кандидатства, като потвърждава отглежданата в парцелите култура към 09.06.на текущата -2014 година при спазване изискванията на посочените регламенти (ЕО)  834/2007 и 889/2008г (л.101-103). Това е достатъчно за да се направи извод, че парцелите, заявени по направление „Биологично производство“ в кампания 2014г са били контролирани от контролиращо лице. Становището на органа, че парцелите не са контролирани не се потвърждава от твърдението за неяснота в отбелязването с „да“ в  графата „биологично производство или в преход“  (л.103). Не се твърди, че не е спазен одобрения образец.  Обстоятелството, че в таблицата е посочено състоянието на имотите към 09.06.на текущата година /2014г/, културите отглеждани в тях и съответствието им с визираните два регламента на Европейската общност, сочи че положителния отговор „да“-даден за всеки парцел за биологично производство. Административния орган, ако прецени би могъл да изпрати запитване до контролиращото лице, но не и да прави автоматично изводи във вреда на кандидата, още повече пренебрегвайки издадения в негова полза писмен документ за осъществен контрол и сертификация от страна на контролиращото лице.

Предходния отказ е  бил отменен от съда /с решение по адм.д. № 543/2015г на АС Стара Загора, след като са разгледани всички основания по чл.146 от АПК, като съдът  изрично е отрекъл наличието на некоректно поведение на земеделския производител за това, че не било спазено изискването на чл.37 ал.2 от Наредба № 11/06.04.2009г за въвеждане данни за него в поддържаната от ДФЗ „Система за въвеждане на данни от външни институции“ и  при установяване своевременното изпращане на коригираща информация от страна на „А серт Европейска организация по сертифициране“.  Именно с оглед на този факт, съдът е приел, че актът е незаконосъобразен и след като е постановил отмяната му, е постановил при условията на чл.173 ал.2 АПК връщане на преписката за ново произнасяне по заявлението на Щ. съобразно дадените в мотивите указания по тълкуване и прилагане на закона . Тези указания се свързват с това органът да вземе предвид подадената коригираща информация от страна на контролиращото дружество, постъпила за този земеделски стопанин в срока по чл.68, ал.5, т.1, б.”а” от Наредба № 11/ 06.04.2009г. и да я обсъди.

По силата на чл. 177, ал.1 от АПК, съдебното решение има действие по отношение на страните, поради което изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие", като административен орган, не е имал право да подлага на съмнение извършена ли е от контролиращото лице проверка, като предпоставка за корекция на заявените данни в „Система за въвеждане на данни от външни институции“. Неоснователно е позоваването в мотивите на чл.41 ал.4 от Наредба №1/07.02.2013г за прилагане на правилата за биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането. Според тази разпоредба,  в редакцията й към 09.06.2014г. контролиращите лица извършват годишна физическа проверка на 100 % от операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация. Едва с изменението на разпоредбата /ДВ бр.63/2014г/, е допълнено, че проверката завършва с двустранно подписан инспекторски доклад, като операторът задължително получава екземпляр от него на място.  При липса на спор за извършена към 09.06.2014г проверка от страна контролиращото стопанството на Щ. лице, то непредставянето инспекторски доклад не релевира, че парцелите не са контролирани, нито е самостоятелно основание за отказ за подпомагане.
Необоснован и неправилен при това положение е извода, че не се контролират от контролиращо лице заявените от Щ. земеделски парцели по направление "Биологично растениевъдство" /т.е. същите факти и обстоятелства, по които съдът вече се е произнесъл положително/.

 

   С оглед на изложеното, уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013г за кампания 2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, РА, гр.София, с което  на П.И.Щ. е отказано   финансово подпомагане за 0.1 ха по АП 06 и 5.72 ха АП 07  по заявление с УИН 24/200514/84444 и е наложена санкция за бъдещ период 2820.26лв, се явява незаконосъобразно поради издаването му при допуснати съществени нарушение на административнопроизводствените правила и противоречието му с материалния закон – чл.17 ал.1 т.7 от Наредба № 11 /06.04.2009г, поради което като незаконосъобразно следва да се отмени.

 

Следва на основание чл.173 ал.2 от АПК преписката да се върне за ново разглеждане и произнасяне по заявлението за подпомагане, подадено от П.Щ. с УИН 24/200514/84444, както и на основание чл.174 от АПК да се определи на административния орган срок за издаването на акта му – 14 дни, считано от влизането на решението в сила..

 

            Водим от изложеното и на основание чл.172 ал.2, чл.173 ал.2 и чл.174 от АПК, Старозагорския административен съд

 

 

                                                      Р Е Ш И :

            ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013г за кампания 2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София с което по подадено от него заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444   е отказано   финансово подпомагане за 0.1 ха по АП 06 и 5.72 ха АП 07,  и е наложена санкция за бъдещ период 2820.26лв, като незаконосъобразно.

           

ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 при спазване на дадените  указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

ОПРЕДЕЛЯ на административния орган 14-дневен срок за изпълнение на решението, считано от влизането му в сила.

 

 

 

            Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                               СЪДИЯ: