Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

 

    216                      12.07.2018г.                   град Стара Загора

 

     В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

          Старозагорският административен съд,  в публично съдебно заседание на дванадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

                                      Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                               Членове: РАЙНА ТОДОРОВА

                                                              СТИЛИЯН МАНОЛОВ                             

при секретар Зорница Делчева

и с участието  на прокурора Петко Георгиев                                                                                   като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело №106 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:                                                        

 

Производството е по чл.185 и сл.от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Образувано е по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, против разпоредбата на чл.41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан. В протеста са изложени съображения, че разпоредбата е незаконосъобразна в частта й, с която е определен размер на данъка при придобиване на имущество съгласно Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Чирпан в размер на 2 %, изчислени върху стойността на: т.4 данъчната оценка в случаите на безвъзмездни сделки – в противоречие с норма от по-висок ранг – чл.47 ал.1 от Закона за местните данъци и такси; както и в частта, с която се сочи че физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски при придобиване на имущество, като се начисляват, както следва: в случаите на продажби по чл.15 ал.5 и чл.17 ал.5 и §8 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, когато размерът на придаваемата земя е с площ от 100 кв.м – в размер на 20.00 лв, във всички останали случаи при разпореждане с общинско имущество- в размер на 50.00лв, в която част обосновава противоречие с чл.111 от  Закона за местните данъци и такси. Поддържа относно режийните, че същите имат характер на такса, чийто размер обаче следва да е съобразен с материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, като принципите определящи формирането на размера на таксата – възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаването на условия за разширяване предлаганите услуги и повишаване тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането на местните такси, не се установявало да са спазени. Счита, че претендирането на таксата в случая се свързва с възникването на правна връзка между субекта и обекта, което е същността черта на данъка, т.е. изисква се плащане на режийни разноски без основание, без оказване на услуга от страна на местния орган на власт.

 

 По така изложените съображения се иска отмяна на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чирпан. Претендира разноски в размер на 20.00лв.

 

Ответникът – Общински съвет Чирпан редовно и своевременно призован не се явява, нито се представлява по делото. С писмо изх.№ 145/10.05.2018г, вх.№1960/14.05.2018г изразява становище, че поради приемането на Решение №384/03.05.2018г. на ОбС Чирпан, на основание чл.156, ал.1 вр. с чл.159, т.3 от АПК се следва оставяне без разглеждане на протеста (л.58).

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора пледира, че протестът е основателен. Настъпилото в хода на делото изменение в съдържанието на оспорената разпоредба не се свързва с пълно отстраняване на установените противоречия с по-висок по степен нормативен акт. Разпоредбата на чл.41 ал.3 от Наредбата в частта за режийните разноски, сочи че противоречи на чл.111 от ЗМДТ. Поради изложеното, пледира за уважаване на протеста и присъждане на разноски в размер на 20лв.

 

Съдът, като обсъди доводите, изложени в протеста и извърши проверка на законосъобразността на атакувания акт, намира за установено  следното:

 

Оспорената разпоредба – чл.41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чирпан в първоначалната си редакция е предвиждала: „При разпоредителна сделка с общински имот по ал.1, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2% и данък при придобиване на имущество в размер на 2%, съгласно Наредбата за определяне размера на местни данъци на територия на Община Чирпан: 1.на имота, предмет на продажба, съответно на ограничено вещно право, което се учредява;  2. на имота с по-висока стойност при замяна; 3-на реалния дял с по-висока стойност –при делба; 4.в случаите на безвъзмездни сделки.“

 

Към момента на подаване на протеста, тази норма е била изменена  с §4 от Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан (л.35 и сл.), така:

„При разпоредителна сделка с общински имот по ал.1, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски и данък при придобиване на имущество. Данъкът при придобиване на имущество, съгласно Наредбата за определяне размера на местни данъци на територия на Община Чирпан, е в размер на 2%, изчислен върху стойността на:

1.на имота, предмет на продажба, съответно на ограничено вещно право, което се учредява;

2.на имота с по-висока стойност при замяна;

3.на реалния дял с по-висока стойност-при делба;

4.дан.оценка - в случаите на безвъзмездни сделки.

Режийните разноски се начисляват, както следва:

-в случаите на продажби по чл.15 ал.5, чл.17 ал.7 и §8 от Допълнителнияе разпоредби на Закона за устройство на територията, когато размерът на предаваемата земя е с площ до 100 кв.м – в размер на 20.00 лв

-във всички останали случаи при разпореждане с общинско имущество- размер на 50.00лв.“.

 

Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан е взето на основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, вр. с чл.8, ал.2 и ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.302, чл.303 и чл.305 от Закона за предучилищното и училищно образование. То е прието  с единодушие от 20 гласа „за“ от присъствалите 20 общински съветници, при общ брой  21 общински съветници от ОбС Чирпан.

 

Решението е прието по доклад вх.№ 379/07.11.2017г. на Кмета на Община Чирпан, т.5 от дневния ред,  в който доклад се съдържат предлаганите изменения и допълнения, ведно с мотиви (л.37). Производството е протекло при спазване на изискването за съобщаване на проекта, като е публикувано обявление за предлаганите изменения и допълнения на сайта на община Чирпан, с текста на предложението и мотивите на вносителя към него (л.39). Изразени са становище на постоянните комисии.

 

Съгласно препис – извлечение от протокол № 29/30.11.2017г. от проведеното на тази дата заседание на Об Чирпан, изказани са становища от общинските съветници Р.И. и Д.Д., във връзка с разпоредбата на чл.41, ал.3 и конкретно относно режийните разноски (л.43-45). Според становището на Д.Д. и дадено по повод изразени резерви от страна на общинския съветник И., отмяната на текстове от наредби на други общини, касаещи режийните разноски се свързва с определянето на размера им като процент от цената на имота, който ще бъде продаден. Доколкото с предлаганото изменение се визирали конкретни размери на режийните разноски в двете разглеждани от чл.41, ал.3 хипотези, изразява становище, че текстът е съобразен със закона. Сочи, че ако текстът на разпоредбата бъде оспорен от прокуратурата в частта за режийните разноски, то това би означавало, че не се признава изобщо правото на общината на такива (л.43- гръб).

 

 Видно от доклада на Кмета на община Чирпан, предложенията за изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, вкл. на чл.41, ал.3, са обосновани с необходимост от привеждането им в съответствие с нормативни актове от по-висока степен. В основната си част причините за измененията се свързва с промени в законовата уредба на съответните обществени отношения, като корекцията в чл.4, ал.3 се свързва с предложение, внесено с писмо на Окръжна прокуратура –Стара Загора, във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост. Посочени са целите, които измененията целят, липсата на необходимост от допълнителен финансов ресурс за прилагането им, очакваните резултати от прилагането им – актуализиране на нормативната база и хармонизиране на текстовете на Наредбата с останалата нормативна уредба.

 

В хода на делото, преди първото по делото заседание и във връзка с подадения протест, ОбС Чирпан е приел и Решение № 384/03.05.2018г.  (л.59, л.65), с което  на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.3 и 4 от ЗНА и чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗНА, приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с §1 текста на чл.41, ал.3 се изменя в частта относно данъка при придобиване на имущества, който по т.4 се сочи че се начислява в размер 3.3% изчислени върху стойността на данъчната оценка – в случаите на безвъзмездни сделки. В останалата си част, вкл. в частта за режийните разноски, разпоредбата не е изменена (л.65).

 

Актуалния й текст е: чл.41, ал.3 „При разпоредителна сделка с общински имот по ал.1, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски и данък при придобиване на имущество. Данъкът при придобиване на имущество е съгласно Наредбата за определяне размера на местни данъци на територия на Община Чирпан.

Данъкът се начислява, както следва:

1.2%, изчислени върху стойността на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

2. 2% изчислени върху стойността на имота с по-висока стойност при замяна;

3. 2% изчислени върху стойността на реалния дял с по-висока стойност-при делба;

4. 3.3 % изчислени върху стойността на дан.оценка - в случаите на безвъзмездни сделки;

Режийните разноски се начисляват, както следва:

-в случаите на продажби по чл.15 ал.5, чл.17 ал.7 и §8 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, когато размерът на предаваемата земя е с площ до 100 кв.м – в размер на 20.00 лв

-във всички останали случаи при разпореждане с общинско имущество- размер на 50.00лв.“.

 

Решението е прието с единодушно гласували „за“  21 общински съветника.

 

По делото са приети документите по преписката по приемане на разпоредбата на чл.41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чирпан, съответно с Решение №331/30.11.2017г. и Решение № 384/03.05.2018г. на ОбС Чирпан.

 

Приложена е Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (чл.4  и сл).

 

Съдът, след като обсъди доводите на страните и след като провери служебно за наличие на всички основания, измежду посочените в чл. 146, във вр. с чл. 196 от АПК, за прогласяване на тяхната нищожност, както и всички законови основания за отмяната им, вкл. и неупоменати от страните, приема от правна страна следното:

 

Не се следва разглеждане на протеста в частта относно оспорване разпоредбата на чл.41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чирпан,  в частта й относно размера на данъка при придобиване на имущества, вкл. в случаите на безвъзмездно придобиване, поради съобразяването й с нормативната уредба на обществените отношения в тази сфера. С Решение № 384/03.05.2018г. ОбС Чирпан е изменил разпоредбата на чл.41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като в частта относно размера на данъка при придобиване на имущества в случаите на безвъзмездни сделки е предвидил, че размера на ставката е 3.3% - вместо преждеопределените 2% върху стойността на данъчната оценка.  Изменението цели да отстрани несъответствието със закона – чл.47, ал.1, т.2 от ЗМДТ, според която разпоредба, при дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл.1, ал.2, от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън братя и сестри и техните деца. Разпоредбата на чл.41, ал.3 от общинската наредба касае размера на данъка при придобиване на имущества по ал.1, която в т.1 – т.10 изброява способите за разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост. Следователно страни по сделката по чл.41, ал.1 от общинската наредба са всякога лица, извън братя и сестри,  посочените в чл.47, ал.1, т.1 от ЗМДТ, затова и размерите на данъка при придобиване на имущества в хипотезата на дарение следва да бъдат определени от Общинския съвет между 3,3 и 6,6 на сто. В случая размерът на данъка в посочените хипотези, определен с актуалната редакция на чл.41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чирпан е 3,3 % върху данъчната оценка на имуществото по ал.1, предмет на безвъзмедната сделка - в законовите предели. С Решение №384/03.05.2018г., взето на заседание на Общински съвет Чирпан с единодушие на общинските съветници и е влязло в сила. Налице е следователно пречка за разглеждане на протеста в тази му част по същество, тъй като оспорения акт в частта относно размера на данъка при придобиване на имущества във визираната хипотеза, е оттеглен.

 

По изложените съображения съдът приема, че са налице предпоставките на чл.159, т.3 във вр. с чл.196 от АПК за прекратяване на производството по адм. дело № 106/2018г. по описа на АС–Стара Загора в тази част.

 

Разпоредбата на чл.41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти на община Чирпан /НРПУРОИ/ е обаче оспорена и в частта й относно режийните разноски, в която част не е изменена /оттеглена/. Протестът е процесуално допустим - подаден е против административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, по дефиницията на чл.75, ал.1 АПК, чл.7, ал.2 и чл.8 от ЗНА, и чл.21, ал.2 ЗМСМА, съставлява подзаконов нормативен административен акт. Съобразно разпоредбата на чл.185, ал.1 и чл.187, ал.1 АПК той подлежи на безсрочно оспорване, съответно  и протестиране пред съда (чл. 186, ал. 2 АПК). Протестът е процесуално допустим, разгледан по същество, в посочената част е и основателен.

 

Спорна е частта на чл.41, ал.3 от общинската наредба, която  предвижда задължението на физическите и юридически лица да заплащат на общината и режийни разноски при разпоредителна сделка. Съгласно оспорения текст „ Режийните разноски се начисляват, както следва:

-в случаите на продажби по чл.15, ал.5, чл.17, ал.7 и §8 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, когато размерът на предаваемата земя е с площ до 100 кв.м – в размер на 20.00 лв;

-във всички останали случаи при разпореждане с общинско имущество- в размер на 50.00лв.“.

 

Разпоредителните сделки с общински имот, са изброени в ал.1 на чл.41 така: Разпореждането с недвижими имоти-частна общинска собственост се осъществява чрез: 1.продажба на имоти или на идеални части от тях; 2.замяна; 3.учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване-възмездно или безвъзмездно; 4.учредяване на вещно право на ползване – възмездно или безвъзмездно; 5.апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговските дружества, 6.делба; 7.премахване на сгради, постройки и съоръжения, 8.дарение на юридически лица на бюджетна издръжка, 9.сделки по чл.15, ал.4 и чл.17, ал.3 от ЗУТ, и т.10 по силата на закон. Наредбата /НРПУРОИ на община Чирпан/, вкл.41, ал.3  в частта относно дължимостта и размера на режийните разноски, е приета с Решение №331/30.11.2017г. на ОбС Чирпан по доклад вх.№ 379/07.11.2017г. на Кмета на Община Чирпан в който се съдържат предлаганите изменения и допълнения и  мотиви (л.37, л.32).  С оспорения текст на чл.43, ал.3 се определя дължимостта и размера на такса /означена като „режийни разноски“/, която се следва за изброени производства, следователно относима и приложима към това предметно съдържание е разпоредбата на чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА. Решението е валиден акт, взето е с единодушие от 20 гласа „за“ от присъствалите 20 общински съветници, при общ брой 21 общински съветници от ОбС Чирпан и от материално и териториално компетентен орган.

При приемане на наредбата са спазени административно-производствените правила от гл.т.оповестяване и съгласуване на предлаганите изменения. Спазени са разпоредбите на чл.26 и сл. от Закона за нормативните актове, изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ на община Чирпан, преди внасянето му за приемане от компетентния орган е бил публикуван на интернет страницата на общината заедно с мотивите, като на заинтересованите лица е предоставена възможност да изразят становища. При липса на постъпили такива и при дадено положително становище от страна на помощните комисии, проектът е внесен в ОбС Чирпан.

 

Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА предоставя на ОбС да определя размера на местните такси, в който смисъл са и чл.8, ал.1 от ЗМДТ. Органът не се е позовал изрично, но относима  към разглежданата такса за производствата по разпореждане с имоти – частна общинска собственост е разпоредбата на чл.111 вр. с чл. 6 ал.1 буква „е“ от ЗМДТ.

 

Сред посочените в чл.6, ал.1 от ЗМДТ видове такси, които общините събират, е и таксата по  буква „е” – такси за административни услуги. Съгласно чл.111 от ЗМДТ, включена в раздел VІІ, озаглавен именно „такси за административни услуги”, по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса. Основанието за таксата, посочено в чл.111 от ЗМДТ е идентично с посоченото в чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на община Чирпан, а именно – за производствата по разпореждане с имоти частна общинска собственост на община Чирпан посредством някой от изброените в ал.1 способи. Според чл.111 от ЗМДТ По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.

 

 Събирането на тази такса, т.нар. „режийни разноски“, е обвързано с услугите по подготовка провеждането на съответното производство. Таксата служи следователно за покриване на разходите за материално-техническо и административно обслужване на тези производства, в т. ч. за възнаграждения на експертите, участващи в реализацията им, за оценки, канцеларски разходи, консумативи, съобщаване и пр. Аналогично правило се съдържа и в §3, ал.2 от ПР на Правилника за приложение на Закона за държавната собственост. Режийни разноски при сключване на разпоредителни сделки с общински имоти се свързват в общия случай с минималните и необходими разноски, които общината прави за подготовка на процедурата за продажба на общински имот. Неоснователно в протеста се сочи, че единственото основание за претендирането на такава такса е възникването на правна връзка между субекта и обекта на придобиване - общински имот, т.е. дублира данък. Основанието за събиране на таксата по чл.111 от ЗМДТ, вкл. “режийни разноски“ по чл.41, ал.3, вр. с ал.1 от Наредбата на община Чирпан, се свързва с организирането и провеждането на производство по ал.1 – по разпореждане с имот-частна общинска собственост в двете му фази – административна и гражданскоправна. Разноските по тези услуги таксата по чл.111 от ЗМДТ, съответно и по чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на община Чирпан, цели да възстанови. Ако и да не се сключи договор /като гражданскоправен елемент от сложния фактически състав на разпореждането с имот, общинска собственост/, при развило се производство, посочената такса пак би се дължала. Визираната в случая такса не е данък, а събирането й има самостоятелно свое фактическо и  юридическо основание. Таксата, предвидена в чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на община Чирпан, като обвързана с услуга от административно естество - по подготовката, организирането и провеждането на съответното производство от посочените в ал.1, не е без основание, нито е регламентирана извън компетентността на органа. Таксата черпи своето основание в чл.111 от ЗМДТ, основанието за събирането й се свързва с нуждата от покриване на разходите по материално-техническото и административно обслужване на изброените производства. Следователно като е предвидил задължение на физическите/юридически лица, приобретатели на общински имот, предмет на сделка от изброените в ал.1, ОбС Чирпан не е излязъл извън законово дадената му инвеститура и е определил – в чл.41, ал.3 от НРПУРОИ такса за административна услуга в съответствие, в изпълнение и в рамките на правомощието си, предвидено в чл.6, ал.1 буква „е” и чл.111 от ЗМДТ. 

 

Настоящият съдебен състав намира обаче, че приемането на чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на община Чирпан, в частта ми за размера на режийните разноски, не е мотивирано с необходимата финансова обосновка относно размера на регламентираната такса. Това е в нарушение на чл.28, ал.2, т.1 от ЗНА и прави невъзможно да се провери спазването на чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗМДТ.

 

В предложението на вносителя, освен целта на изменението - привеждане в съответствие текстовете на Наредбата с чл.44 и чл.47 от ЗМДТ и с изискванията на ЗНА, не се сочат никакви конкретни мотиви, вкл. относно размера на  режийни разноски, каквито органът е предвидил, че лицата дължат в производствата по ал.3, във връзка с ал.1 на чл.41. Мотиви относно размера на режийните разноски не са изложени и при разискванията, независимо, че се коментира оформянето им като конкретна сума, а не като процент (л.43).    

 

  Съгласно чл.7, ал.1 от ЗМДТ местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Според чл.8, ал.1 от същия нормативен акт общинските съвети приемат размера на таксите при спазване на посочените в разпоредбата принципи за възстановяване на пълните разходи на общината, които тя прави във връзка с предоставянето на услугата; създаване на условия за повишаване качеството й и разширяване на предлаганите от общината услуги и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. В настоящия случай таксата не е определена въз основа на данни за материално-техническите и административни разходи по производствата по ал.1 на чл.41 от НРПУРОИ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липсва икономическа обосновка на определения размер на таксата, предвидена в чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на община Чирпан, по-точно на начина, по който е преценено, че разноските възлизат цифром на 20лв в случаите на продажби по чл.15, ал.5, чл.17, ал.7 и §8 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, когато размерът на предаваемата земя е с площ до 100 кв.м; съответно в размер на 50.00лв – във всички останали случаи при разпореждане с общинско имущество.  Размера на придаваемата земя в първата хипотеза няма каквото и да било отношение с вида и размера на материално – техническите и административни разходи, които прави общината във връзка с производствата, доколкото за подготовка на едни и същи документи  се изисква едно и също или сходно време  и разходи, независимо стойността на имота. Размера на всички такси, посочени в чл.6, ал.1 от ЗМДТ, вкл. процесната, следва да се базират на стойността на реално направените за предоставяне на услугата разходи.  В случая, независимо от това, че режийните разноски са определени като конкретна цифра, а не като процентна ставка, не може да се провери дали са съотносими с разноските на общината по производствата по ал.1.  

 

 

 

Ответната страна не ангажира доказателства, че така регламентираниия начин на определяне на таксата се явява законосъобразен, справедлив и оправдан, съобразен с необходимите и действителни разходи на общината по предоставянето на подготовката документално и организационно на различните производства по разпореждане с общинско имущество. Принципът за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата  /чл.8 ал.1 от ЗМДТ/ обуславя нужда да се изследва понятието „пълни разходи“.  Определение на понятието „пълни разходи“ е дадено §1, т.15 от ДР на ЗМДТ, според която пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет. В случая ОбС Чирпан при определяне размера на режийните разноски по чл.41, ал.3 от НРПУРОИ  е  следвало да посочи конкретно кои пера и при какви стойности на такива са включени при формиране на размера на таксата.  Това би позволило да се направи изчисление за реалната стойност на цялата административна услуга и съответствието й с чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗМДТ. Таксата по чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на община Чирпан, като такава за административни услуги, за чието извършване общината прави разходи, следва да се определи по размер като се посочат вида и размера на разходите, включени при изчисляването й, за да се иска тяхното заплащане на законно основание. Липсата на подобни мотиви съставлява съществено нарушение на изискванията по приемането на оспорената разпоредба, което препятства проверката за съответствието й с материалния закон и обуславя отмяната й като незаконосъобразна на това основание.

 

 

 

 

 

Въз основа на гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че подаденият протест против процесната разпоредба на чл.41 ал.3 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан:  Режийните разноски се начисляват, както следва:

-в случаите на продажби по чл.15 ал.5, чл.17 ал.7 и §8 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, когато размерът на предаваемата земя е с площ до 100 кв.м – в размер на 20.00 лв;

-във всички останали случаи при разпореждане с общинско имущество- в размер на 50.00лв. е мотивиран и доказан, поради което следва да бъде уважен.

 

 

 

 

 

Прокурорът от ОП Стара Загора е направил искане за присъждане на направените в хода на съдебното производство разноски, които в случаят се равняват на 20.00 /двадесет/ лв. заплатена такса за обнародване на съобщение в ДВ. Същите следва да бъдат присъдени на ОП Стара Загора на основание чл.143, ал.1, във вр. с чл.196 от Административно процесуалния кодекс.

 

Водим от горното и на основание чл.193 ал.1 пр.трето от АПК, съдът

 

 

 

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА и  прекратява производството  по делото в тази му част.

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбата на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, приета с Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ, като незаконосъобразна.

 

 

 

 

 

ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник.

 

 

 

 

 

След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата.

 

 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                                                  2.