Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                   272     22.10.2018г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                                                                 СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   Албена Ангелова                                                                  и с участието

            на прокурор                                                                                                        като разгледа

            докладваното  от съдия      Р. ТОДОРОВА     административно дело № 113 по описа

            за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:                                                            

 

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.205, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/.

 

Образувано е по жалба на Р.Н.М. ***, в качеството й на майка и законен представител на Н.М.М., ЕГН **********, против Заповед № РД-165 от 21.02.2018г., издадена от  Директора на Средно училище „М.Г.“ - гр. Стара Загора, с която заповед на Н.М.М.- ученик от V „б“ клас в СУ „М.Г.“ за учебната 2017/2018г., е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, по съображения за постановяването й при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; при неспазване на императивните изисквания за форма и съдържание на акта; в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателката поддържа, че в заповедта не са изложени конкретни мотиви, обосноваващи от фактическа страна съществуването на материалноправно основание за наложената на Н. М. санкция по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО „Предупреждение за преместване в друго училище“. Оспорва наличието на агресивно поведение от страна на сина й спрямо неговите съученици като твърди, че ако и да имало някакви действия, то те са били форма на защита срещу осъществявано спрямо Н. физическо и психическо насилие от други ученици. Сочи, че в нарушение на императивното изискване по чл.204, ал.3 от ЗПУО, преди налагането на санкцията ученикът нито е бил изслушан, нито му е предоставена възможност да даде писмени обяснения относно фактите и обстоятелствата по извършване на вменените му нарушения. По подробно изложени съображения е направено искане за отмяна на оспорената заповед, като незаконосъобразна.

Ответникът по жалбата – Директор на Средно училище „М.Г.“ - гр. Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че обжалваната заповед е издадена в съответствие и при правилно приложение на закона и при доказано наличие на основание за налагането на санкция на ученика Н. М. по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО. В съдебно заседание излага доводи, че с изтичане на срока на наложената санкция, е отпаднал правния интерес от търсената съдебна защита.  

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

  

 

 

Н.М.М., през учебната 2017/2018 година, е бил ученик в V „б“ клас в СУ „М.Г.“ - гр. Стара Загора. Видно от ученическата му книжка, същият е бил с №18 в класа. В ученическата книжка на Н. М., графа „Отзиви и информация”, са вписани следните забележки по отношение на неговото поведение: на 27.10.2017г. - ученикът свири в часа по математика; на 23.10.2017г. - лошо поведение по англ. език; на 24.10.2017г. - лоша дисциплина по география; на 09.11.2017г. - лоша дисциплина и изгонен от час по изобразително изкуство; на 20.11.2017г. е вписано, че ученикът е наказан със забележка от класния ръководител по чл.56 т. „а” от ПДУ и чл.199, ал.1, т.1 от ЗПУО, със Заповед № РД-75 от 16.11.2017г.; на 24.11.2017г. - лоша дисциплина в час по изобразително изкуство; на 19.12.2017г. - лошо поведение в час по музика.

Видно от представения и приет като доказателство по делото Дневник на V „б“ клас при СУ „М.Г.“ за  учебната 2017/2018г. /л.281 – л. 382/, в графа „Забележка“ за лоша дисциплина, са направени множество отбелязвания за поведението на ученици от класа, вкл. и за ученика с №18  - Н. М.. За периода от 16.11.2017г. /датата на предходното санкциониране на ученика/ и до 21.02.2018г. /датата на издаване на оспорената заповед/, в дневника /л. 316 и сл. по делото/, за ученика с №18 – Н.М.М., има следните отбелязвания в графа „забележка“: на 29.11.2017г. - час по български език и литература - №14 и №18 – без бележник, лоша дисциплина; на 06.12.2017г. - час по български език и литература - №№ 18, 11 – лоша дисциплина; на 08.12.2017г. - час по български език и литература - №№ 18, 11, 19, 14 – изключително лошо поведение; на 12.12.2017г. - час по български език и литература - №№ 20,18 - лошо поведение; на 22.12.2017г. - час по български език и литература - № 18 - лоша дисциплина; на 09.01.2018г. - час по музика - №18 без бележник; на 10.01.2018г. - час по български език и литература - № 18 – лоша дисциплина и на 11.01.2018г. - час по математика - без домашна работа - №№ 20, 18.

 

С писмо изх. №543/ 30.01.2018г. Директорът на СУ „М. Горки“ уведомява Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Стара Загора за насрочено изслушване на пет ученика, единият от които е Н. М.М., за поведение, квалифицирано като системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение и проява на психическо и физическо насилие – чл.58 ал.3 т. „в” и т. „е” от ПДУ. В уведомлението са посочени датата, часа и мястото на изслушването /л. 22 по делото/.

Изслушването е проведено на 07.02.2018г. в СУ „М.Г.“, на „междуинституционална среща“, на която са присъствали представители на СУ „М.Г.“, учениците И. С.С. и Н.М.М.и техните родители /л.23/. В съставения протокол от междуинституционалната среща е посочено, че повода на провежданата среща е обсъждане прояви на двамата ученика от V „б“ клас, определени като системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение и проява на психическо и физическо насилие /чл.58, ал.3, т. „в” и т. „е” от ПДУ/.  На срещата са изслушани учениците и техните родители, вкл. майката на Н. - Р.М.. Последната е заявила, че според нея И. е провокатор на поведението на сина й, като не отрича, че Н. е невъздържан, бързо избухва, но и не приема сина й да бъде подлаган на психически и физически тормоз. Счита, че отношенията на децата им трябва да се установят в едно приемливо положение, без да си нанасят физически удари, които застрашават живота и здравето им. Въз основа на фактите и изразените по тях становища, от страна на родителите на И. е бил поет ангажимент при следващи прояви да бъдат преместени двамата ученика в различни учебни заведения, като майката на Н. е изразила становище, че споделя мнението на родителите на И. като възможна крайна мярка.

На 07.02.2018г. е проведено и заседание на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /Протокол № 2/ 07.02.2018г. – л.175 по делото/. Поводът е сигнал вх. № 1408/ 31.01.2018г.,  подаден от майката на Н. М., за осъществено физическо насилие спрямо Н. от негов съученик – И. С.. В сигнала се твърди, че Н. е въвличан в интриги и конфликти между неговите съученици, при което същият многократно е бил потърпевш от различни противоправни деяния, извършване спрямо него от съученика му И. С.. Сочи се, че на 29.01.2018г. ученикът И. С. от същия клас, е намушкал Н. с остър предмет, а по-късно по време на последния час му е нанесъл удари с ритници в областта на лявата подбедрица  /л.170 - л.171/. На заседанието на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, са изслушани двамата ученика от V „б“ клас – Н. М. и И. С., както и техните родители. От страна на родителите е изразено неодобрение от агресивните действия на техните деца, като е заявено желание това да приключи, при поет ангажимент да работят с тях в семейството. Съответно учениците са заявили, че между тях няма конкретен конфликт, като са обещали да не се стига повече до такива стълкновения помежду им. В съставения Протокол № 2/ 07.02.2018г. е посочено, че Председателят на Комисията е уведомил родителите и на двамата ученика, че предвид многократните им нарушения в училище и заплахата за живота и здравето както на тях самите, така и на съучениците им, те ще бъдат наказани.

 

На 09.02.2018г. в СУ „М.Г.“, в съответствие с Графика на регулярните срещи за учебната 2017/2018г, се е провела регулярна среща за целите на превенцията на обучителните затруднения по реда на чл.16, т.2 от Наредбата за приобщаващото образование, за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие и за преодоляване на проблемно поведение. На срещата е извършен преглед и обсъждане на събраната информация за целите на превенцията на обучителните затруднения /по чл.29, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование/, относно обучението и развитието на Н.М.М., ученик от V „б“ клас, в която среща са участвали класният ръководител V „б“ клас – Т.М.; преподавателят по БЕЛ на V „б“ клас – Й.Р. и педагогическият съветник П.. Съгласно изготвения Протокол № 2/ 09.02.2018г. /л.25 – л.26 по делото/, класният ръководител Т.М. е посочил, че редовно предоставя на семейството на ученика  информация за поведението и дисциплината на Н. М., като промяна в поведението на ученика не се констатира. Според педагогическия съветник липсват трайни позитивни промени в поведението на ученика, въпреки провежданите още от ІІ клас множество срещи с майката. Сочи се, че след констатиране на определено нарушение на училищния ред и дисциплина, с Н. са провеждани индивидуални консултации и групови такива, вкл. с учениците, с които е влизал във физически конфликт и саморазправа, като при всеки един случай той е споделял, че не е постъпил правилно, но не може да се овладее, защото има проблем със задържане на емоциите. Преподавателят по БЕЛ Й.Р. описва поведението му като неприемливо - когато Н. е съсредоточен работи добре, изпълнява поставените домашни работи, но е невъздържан в реакциите си; по време на час влиза в диалози със съучениците си, не се вслушва в думите на учителя за прекратяване на разговорите. Посочва, че за многократните ситуации на нарушения на дисциплината и възпрепятстване на учебния процес от страна на Н., е нанасяла забележки, но до този момент промени в поведението на ученика няма. Заключението от проведената среща е, че при ученика Н. М. са налице поведенчески проблеми, като е взето решение за предприемане на конкретни мерки с цел преодоляване на проблемното поведение, включително на основание чл.45, т.4 от НПО – включване в група за повишаване на социалните умения за преодоляване на проблемното поведение в училище, като Н. се включи в „Терапевтична програма за деца за справяне с насилието“ на сдружение „Самаряни“, по време на часа на класа, със срок до края на учебната година.

 

С  Предложение вх. № 1550/ 12.02.2018г. до Директора на СУ „М.Г.“, класният ръководител на V „б“ клас - Т.М., е направил искане за свикване на Педагогическия съвет, като ученикът Н.М.М.е предложен за наказание по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО и чл.58, т.3 от ПДУ -  „предупреждение за преместване в друго училище“, поради нарушение на ПДУ по чл.51, т.3 – да зачита правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие и по чл.51, т.11 – да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове /л.26 по делото/.

От страна на класния ръководител е изготвен Доклад, съдържащ информация за ученика Н. М.М., с данни по критерии: „усвоени знания и компетентности“; „готовност за работа“; „умения за работа с учебни материали, помагала“; „умения самостоятелно да изпълнява поставена от учителя задача“; „участие пълноценно и активно в образователния процес“; „успешно усвояване учебния материал в педагогическите ситуации“; „мотивация за учене“; „организираност“; „умения да намира, анализира и обобщава информация“; „изразени интереси в ученето“; „проявяване на любознателност и креативност в образователния процес“; „боравене с речников запас от думи и понятия, съответстващ на възрастта“; „трайност на формиР.те знания“; „мотивация за учене“ и „необходимост от занимания по интереси“. Посочено е, че ученикът Н. М. няма затруднения в усвояване на необходимите знания, но има сериозни дефицити в спазване на необходимите правила за работа по време на часовете. Отразени са и данни за емоционалното и социално развитие, поведението и дисциплината на ученика, вкл. от гл. т на отношения с връстници и с възрастни; социално приемливо поведение; ниво на независимост; поведение, съответстващо на възрастта; умения за самообслужване и самостоятелност; риск от нараняване; адаптиране към средата; спазване на правилата на паралелката; спокойно общуване с другите; проявяване на съпричастност и оказване на помощ; създаване и поддържане на приятелства; установяване на приятелски взаимоотношения; критичност към постъпките на другите и т.н. Посочено е, че ученикът има сприхав характер и поведението му е невъздържано. По информация на преподаватели, в часовете постоянно говори и се разсейва. Проявява агресивност към съучениците си по време на междучасия и в свободните игри на двора, която агресия се сочи като рисков фактор. Обобщено е, че е налице необходимост от подкрепа за личностно развитие, като поради изчерпване на дейностите от страна на училището в раздела Обща подкрепа по чл.45 от Наредбата за приобщаващото образование, за преодоляване на проблемното поведение, е препоръчано на родителите да вземат отношение към промяна на обстоятелствата като потърсят системна работа с психолог.

 

Уведомления за разглеждането на внесеното от класни ръководител предложение за налагане на санкция на ученика Н. М. на заседание на Педагогическия съвет при СУ „М.Г.“ на 15.02.2018г., са изпратени до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Стара Загора и до Р.М. - майка на ученика.   

 

На заседанието на Педагогическия съвет при СУ „М.Г.“ – гр. Стара Загора, проведено на 15.02.2018г., е обсъдено предложението на класния ръководител на V „б“ клас, за налагане на санкция на ученика Н. М.. С Решение по Протокол № 5 от 15.02.2018г. /погрешно посочен като такъв от 15.02.2017г./, Педагогическият съвет при СУ „М.Г.“ е предложил налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“ на ученика Н.М.М., на основание по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО и чл.58, т.3в от ПДУ на СУ „М.Г.“ (за системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в учебните часове). В подкрепа на решението са гласували всички присъствали членове на Педагогическия съвет /53/. Решението е прието след обсъждания на становището на класния ръководител на V „б“ клас за налагане на наказание на ученика Н. Митков, за  системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в учебните часове. Становището на членовете на Педагогическия съвет е било, че Н. е сред децата, характеризиР. като най-сприхави, невъздържани и склонни към саморазправа, като поведението му е определено като агресивно, вкл. с прояви от първи клас и  при констатирана липса на промяна в поведението и неефективност на наложената на ученика предходна санкция „забележка”, което обуславя и налагането на по-тежка санкция – „предупреждение за преместване в друго училище”. На заседанието на Педагогическия съвет е присъствал бащата на Н. М., заедно с адв. С.А..

 

С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № РД-165/ 21.02.2018г., издадена от  Директора на Средно училище „М.Г.“ - гр. Стара Загора, на Н.М.М.- ученик от V „б“ клас в СУ „М.Г.“ за учебната 2017/2018г., е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“, със срок до края на учебната 2017/2018г.  Санкцията е наложена на основание чл.203, ал.1 от ЗПУО и чл.19, ал.2, т.17 от Наредба № 12/ 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО и чл.58, т.3в от Правилника за дейността на училището. От фактическа страна заповедта е обоснована с предложението на Педагогическия съвет при СУ „М.Г.“, обективирано в Протокол № 5/ 15.02.2018г. Посочено е, че санкцията се налага за неизпълнение от страна на ученика Н. М.на задълженията му, определени в Закона за предучилищното и училищното образование, нормативните актове по неговото прилагане и Правилника за дейността на училището, изразяващо се в следните допуснати провинения: 1. За вписани в дневника на класа 6 забележки за лоша дисциплина в часовете и възпрепятстване на учебния процес; за явяване в училище без ученическа книжка и 2. За агресивно поведение към съученици в класната стая и коридорите по време на почивките между часовете и в двора на училището след приключване на учебните занятия. В заповедта са посочени проведените мероприятия с ученика и дейностите, проведени с неговите родители. Разпоредено е за срока на санкцията с ученика да бъдат провеждани от страна на класния ръководител посочени дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

 

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в преписката по издаване на обжалваната заповед. Към материалите по делото е приложен и Правилника за дейността на СУ „М.Г.“ град Стара Загора за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед №РД-726/14.09.2017г.  

 

Представен е и сигнал, подписан от 19 родители на ученици от V „б“ клас в СУ „М.Г.“, подаден до различни институции, относно съществуващите сериозни проблеми с дисциплината, провеждането на учебните часове и взаимоотношенията между учениците в класа. Изразено е всеобщо недоволство и притеснения от страна на родителите от физическата саморазправа, лошата дисциплина в часовете и провалянето на работата на преподавателите, като за основна причина за създалата се в класа обстановка се сочат учениците И. С.и П. К. и се настоява за краткосрочно им отстраняване. Въз основа на извършена по подадения сигнал проверка  от РУО – Стара Загора, на Директора на СУ „М.Г.” са дадени задължителни предписания, вкл. за предприемане на действия по чл.45 от Наредбата за приобщаващото образование по отношение на И. С., П. К. и Н. М., ученици от V „б“ клас, за преодоляване на проблемното поведение и справяне със затрудненията им с приобщаването към образователния процес и в институционална среда.

 

За изясняване на обстоятелствата от значение по делото е допуснато събиране на гласни доказателствени средства чрез разпит в качеството на свидетели на лицата: Т.М.Т., М. Н. В., Й.К.Р., Л. С. Л., Л. К. А. – И., А.С.Н., С.Г.К., Т.И.С., И.А.А. и Ж.Ю.Д..

Свидетелят Т.М.Т. - класен ръководител на V „б“ клас от 08.01.2018г., заявява, че в неговите часове Н. е имал проблеми с децата.  Твърди, че Н. е по-буйно, по-темпераментно дете, със своеволно и свободно поведение. Свидетелят сочи, че в класа имало още няколко деца, създаващи конфликтни ситуации, сред които П. и И.. Последните напуснали училището през м. март. Заявява, че с трите деца - П., И. и Н., винаги е имало проблеми. В междучасията или по време на час между тях имало  някакви разправии - дали единият е казал нещо, другият го е наплюл или пък не е доволен от нещо. Била проведена и извънредна родителска среща, на която родители на потърпевши от конфликтите ученици заявили, че ще преместят децата си в друго училище и трима ученици в края на първия срок били преместени от техните родители в други учебни заведения. Свидетелят описва и конкретни случки свързани с поведението на ученика Н. М.. На въпроса какви мерки са били предприети от страна на училището класният ръководител Т. М. посочва, че всички институции са били ангажиР. с класа, вкл. психологическия съветник, социалните, общината, инспектората, даже и неправителствена организация „Самаряни“. Свидетелят обосновава налагането на по-тежка санкция на Н. М. /„Предупреждение за преместване в друго училище“/ в сравнение със санкцията, наложена на другия участващ в конфликтите ученик – И. С. /„забележка”/, с обстоятелството, че за Н. това е втора по ред санкция за учебната 2017/ 2018г. – след предходно наложено наказание „забележка”. Свидетелката М. Н. В. е преподавател на  V „б“ клас в СУ „М.Г.“ по учебната дисциплина „Човекът и природата”. Свидетелства за няколко конкретни случки на конфликтни ситуации с участието на Н. и неговото поведение в часовете. Описва ученика Н. М. като дете, което работи и има много добър успех. Сочи, че когато нещо му е интересно, внимава и взема участие, но когато има нещо, което не го интересува, отклонява вниманието си и нарушава общата атмосфера в часа; невъздържан е и не се съобразява със забележките, които учителите му правят. Свидетелката заявява  че не е била свидетел на физическа агресия от страна на Н., а единствено на словесна - в часовете и извън часовете по отношение на друг ученик, който впоследствие бил преместен от родителите си в друго училище. Отрича поведението на Н. в нейните часове да е било провокирано от други ученици, като лично преподавателката е вписвала забележки по нейния предмет в дневника. Свидетелката Й.К.Р. е преподавател на V „б“ клас в СУ „М.Г.“ по учебната дисциплина „Български език и литература”. Сочи, че Н. М.е един от учениците, които не винаги се съобразяват с правилата в училище; често нарушава дисциплината и предизвиква вълнения от страна на учениците, съответно предизвиква и учителите. В нейните часове Н. трудно стоял на едно място, търсил взаимодействие със съучениците си, обръщал се назад, разменял реплики с други съученици, което създавало суматоха в класа и отнемало от времето за разясняване на урока и за преподаване на учебния материал, който бил много тежък и всяко прекъсване водело до загубване на логическата връзка. Много време се губило в правене на забележки и вписването на такива в дневника. Тъй като в дневника мястото било малко, се вписвало само че забележката е за лоша дисциплина. Свидетелката сочи, че многократно е вписвала забележки относно поведението на Н., включително и в тетрадката му. Майката на ученика, която била уведомявана за неговото поведение,  проявявала разбиране и сама настоявала за взаимодействие. Свидетелката описва като сложни отношенията между децата в междучасията, а атмосферата в класа – като трудна за овладяване. Заявява, че при двама дежурни учители на смяна, единият задължително стои пред вратата на V „б“ клас, да не би да се случи нещо. Сочи, че проблемите в класа не са се дължали само на поведението на Н., но според нея поведението на този ученик се откроявало. Основно конфликтните отношения били между Н. и И., като напускането на учениците П. и И. довело до промяна в дисциплината. Свидетелката Л.Л., майка на П., също ученик в V „б“ клас, твърди, че е преместила детето си в края на втория срок, поради това, че дошло ново дете в класа /И./, което имало проблеми с дисциплината и след като И. счупил телефона на нейния син.  Заявява, че не е получила подкрепа от училището, за да се преустанови безнаказаното поведение на И. към всички останали ученици в класа. Според свидетелката причина за конфликтните ситуации между учениците в класа през учебната 2017/ 2018г. е свързана именно с идването на новия ученик – И.. Свидетелката Л. И. - майка на К. – ученичка от същия клас, заявява, че според нея две конкретни деца са пречили на учебния процес и това били учениците И. и П.. Отношенията между Н. и И. определя като открита война на И. спрямо Н.. Твърди, че още с идването на И. в класа през учебната 2017/ 2018г., той започнал да заплашва и да проявява агресия към отделни деца, вкл. към Н.. От това, което дъщеря й е разказвала, И. умишлено предизвиквал останалите си съученици. Според свидетелката след преместването на И. и П. в други учебни заведения, в класа вече нямало конфликтни ситуации. Свидетелката А.Н. е била начален учител на класа /І - ІV клас/. Свидетелства, че и в началните класове е имало проблеми с дисциплината - неспазване на правилата за поведение в час и в междучасията; пререкания между съучениците и между учениците и учителите, което рефлектирало на учебния процес. Основните проблеми според свидетелката идвали от конфликтите между учениците И., Р., Н. и П.. Наказания не били налагани, тъй като се е отчитала възрастта на учениците, като с педагогическия съветник и с родителите са успявали да намерят разрешение, което да е най-доброто за децата, без да се изправят пред педагогическия съвет и да се стресират. Заявява, че след четвърти клас нейни колеги са се оплаквали от поведението на Н.. Свидетелката С.К. - майка на дете от същия клас, описва 2017/2018г. като ужасна учебна година. Децата се занимавали само със съучениците си, имало побоища, обиди. Конфликтите били между И. и Н. и между И., Н. и П.. Детето й споделило, че е присъствало на побой над Н., който бил пребит от И. пред очите на дъщеря й. Според споделяното от дъщеря й в основата на конфликтите бил И.. Твърди, че ако не били правени извънредни родителски срещи и не настоявали родителите за отстраняването на П. и И., те щели още да са там. Посочва, че след като И. и П. напуснали училището, децата си пооправили оценките и отношенията. На свидетелката и направило впечатление, че на И. като инициатор и провокатор на конфликтите са налагани много по-малко наказания, отколкото на Н.. Свидетелката И.А. е майка на ученик, който е бил преместен от СУ „М. Горки“ в края на първия учебен срок в друго училище. Като причина за преместването сочи  обстановката в класа – имало много конфликти, създало се атмосфера на вулгаризми, било невъзможно да се провежда нормален учебен процес.  Родителите усетили проблемите в началото на пети клас, като за създадената атмосфера счита че са допринесли новопостъпилите ученици. Като конфликтно сочи поведението на учениците И., Р., Н., И. и П.. Описва  случай на пукната глава на сина й от страна на П., като тогава единственият, който реагирал адекватно, бил Н.. Свидетелката Ж.Д. - майка на съученик на Н., който също е бил преместен от СУ „М. Горки“ в края на първия учебен срок в друго училище, сочи като причина за преместването на сина й липсата на условия за провеждането на нормален учебен процес, заради поведението на И. и П. в часовете. С идването на И. в класа в началото на пети клас започнали проблемите. Свидетелката Т.С. - майка на ученика от V „б“ клас И. С. описва случка, при която синът и е бил пребит от съученика си Н.. Твърди, че детето й е имало проблеми не само с Н., но и с други съученици, каквито проблеми не е имал в предишното училище.

 

Съдът, като обсъди събР.те по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на стР.те и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл.168, ал.1 във вр. с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Неоснователно е възражението на пълномощника на ответника за недопустимост на жалбата, което възражение е основано на съображения за отпаднал, в хода на проведеното съдебно производство, правен интерес от оспорването на наложената на ученика Н. М.  санкция, поради изтичането на срока, с който е било обвързано действието на санкцията – до края на учебната 2017/2018 година.  Действително, наличието на правен интерес за оспорването на административен акт, е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата, за която съдът е длъжен да следи служебно, както при образуването, така и при провеждането на съдебното производство. В случая с оспорената заповед на Директора на СУ „М.Г.“, с която заповед на основание чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО е наложена санкция на ученика Н. М., се пораждат негативни правни последици в правната му сфера, което обуславя и наличието на правен интерес по см. на чл.147, ал.1 от АПК от обжалването на акта по съдебен ред. Обстоятелството, че към датата на приключване на съдебното дирене, е изтекъл срока на наложената на Н. Митков санкция, не обуславя извод за отпаднал правен интерес от оспорването на Заповед № РД-165 от 21.02.2018г. на Директора на СУ „М.Г.“. Наличието на такъв правен интерес се свързва с правото на санкционираното лице да получи търсената съдебна защита вкл. чрез установяване по съдебен ред, че неправомерно и незаконосъобразно му е било наложена санкция. В този смисъл е и трайната съдебна практика.

 

 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Заповед № РД-165 от 21.02.2018г., с която на Н.М.М.- ученик от V „б“ клас в СУ „М.Г.“ за учебната 2017/2018г., е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище”, е издадена от материално и териториално компетентния орган  - Директорът на СУ „М.Г.“ - гр. Стара Загора, при упражняване на нормативно предвидено правомощие по чл. 203, ал.1 от ЗПУО и чл.19, ал.2, т.17 от Наредба № 12/ 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Оспорената заповед обаче е постановена при неспазване на императивно регламентиР.те изисквания по чл.205, ал.2 от ЗПУО досежно нейното съдържание и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Съображенията за това са следните:

 

Съгласно разпоредбата на чл.205, ал.2 от ЗПУО, в заповедта за налагане на санкция се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й. В чл.199, ал.1 от ЗПУО е предвидено, че за неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, могат да бъдат налагани санкции, като сред нормативно предвидените санкции е и санкцията по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО -  предупреждение за преместване в друго училище”. Задълженията, които имат учениците, са регламентиран в чл.172, ал.1, т.1 - т.12, като според ал.2 на същата разпоредба правилникът за дейността на институцията може да предвиди и други задължения.

Смисълът на императивното изискване на специалната норма на чл.205, ал.2 от ЗПУО в заповедта за налагане на санкция да се посочат мотивите за нейното налагане, е да бъде описано поведението на ученика /индивидуализирано от гл.т на съдържанието или проявлението на конкретното действие/бездействие;  време, място и обстоятелства, при които е извършено/, с посочване на всички факти, съставляващи основание за квалифицирането на това поведение като неизпълнение на определено в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане или в правилника за дейността на училището задължение. Следователно заповедта за налагане на санкция по чл.205, ал.1 от ЗПУО следва да съдържа описание на всички обстоятелства – релевантни за отговорността на ученика юридически факти, обосноваващи наличието на неизпълнено от страна на ученика задължение по см. на чл.199, ал.1 и респ. обуславящи налагането на съответната санкция. Това от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на заповедта за налагане на санкция – дали и доколко фактически установеното и описано в акта поведение на санкциониР.я ученик съставлява неизпълнение на вменено му с чл.172 от ЗПУО или с Правилника на съответната институция задължение; правилно ли това поведение е квалифицирано като основание за налагане на санкция и съответства ли вида на определената санкция на извършеното нарушение, съобразно критериите на чл.201, ал.2 от ЗПУО /при отчитане на причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика/. На следващо място посочването на мотивите за налагането на санкцията е от значение и за реализирането на процесуалното право на защита на санкциониР.я ученик.

 

В случая в оспорената Заповед № РД-165 от 21.02.2018г. на Директора на СУ „М.Г.“, липсва изискуемото се от закона описание на нарушенията, за които на ученика Н. М. е наложена санкцията по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО – „Предупреждение за преместване в друго училище”. Посочването, че санкцията се налага за: 1. За вписани в дневника на класа 6 (шест) забележки за лоша дисциплина в часовете и възпрепятстване на учебния процес; за явяване в училище без ученическа книжка и 2. За агресивно поведение към съученици в класната стая и коридорите по време на почивките между часовете и в двора на училището след приключване на учебните занятия, не изпълнява  нормативно предвиденото в чл.205, ал.2 от ЗПУО изискване за мотивиране на акта за налагане на санкция. В заповедта не са конкретизиР. датите, за които се отнасят забележките за лоша дисциплина и за явяване без ученическа книжа, като не е посочен дори времевия период, за който се отнася констатацията за вписване на забележките. Не е посочено и в какво точно поведение се изразява „лошата дисциплина на ученика” т.е не е конкретизирано кое проявление от поведението на Н. М. е квалифицирано като „лоша дисциплина в часовете”.  Бланкетното позоваване на вписаните забележки за лоша дисциплина на ученика в Дневника на V „б“ клас при СУ „М.Г.“ за учебната 2017/2018г., не е достатъчно за да се приеме за спазено изискването на чл.205, ал.2 от ЗПУО за мотивиране на основанието за налагане на санкция. Липсата на мотиви не може да бъде санирана с показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели – класният ръководител на V „б“  и преподавателите по учебните дисциплини „Човекът и природата” и „Български език и литература”. Действително съгласно разрешението, дадено с ТР № 16 от 31.03.1975г. на ОСГК, няма пречка мотивите да се съдържат в отделен документ, предхождащ постановяването на акта. Но в случая мотивите за наложената санкция не могат да бъдат извлечени от съдържащите се в приложената преписка документи, предхождащи издаването на обжалваната заповед  - нито в направеното от класния ръководител Предложение  вх. № 1550/ 12.02.2018г., нито в Протокола от проведеното на 15.02.2018г заседание на Педагогическия съвет при СУ „М.Г.”, е конкретизирано за кои /какви/ провинения в лоша дисциплина и възпрепятстване на учебния процес се предлага налагането на санкция по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО. Посочените документи обективират констатации с твърде общ характер, при липса на конкретизация за проявите на лоша дисциплина на ученика Н. Митков,  която обуславят тези констатации.

Не е конкретизирано и второто основание за налагане на санкцията, а именно не е посочено в какво се е изразило агресивното поведение на Н. М. към неговите съученици по време на почивките между часовете и в двора на училището след приключване на учебните занятия. Конкретни прояви на физическо или вербално агресивно поведение на ученика нито са посочени в направеното от класния ръководител Предложение вх. № 1550/ 12.02.2018г. за налагане на санкция на Н. М.; нито са обсъждани на проведеното на 15.02.2018г. заседание на Педагогическия съвет при СУ „М.Г.”, нито са посочени в Предложението на Педагогическия съвет за санкционирането на ученика – последното е обосновано единствено с констатацията за системно и съзнателно нарушаване от ученика на дисциплината в учебните часове – нарушение по чл.58, т.3в от ПДУ на СУ „М.Г.“. Доколкото Предложението на Педагогическия съвет при СУ „М.Г.“ за налагане на санкция на ученика не се основава на  деяние с правна квалификация по чл.58 т.3е от ПДУ – проява на физическо и психическо насилие и с оглед разпоредбата на чл.203, ал.1 от ЗПУО, която обвързва налагането на санкция по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО с предложението на Педагогическия съвет, оспорената заповед незаконосъобразно определя и деянието  - „агресивно поведение към съученици в класната стая и коридорите по време на почивките между часовете и в двора на училището след приключване на учебните занятия”, като основание за санкциониране на Н. Митков.

Липсата на каквато и да е била индивидуализация, конкретизация и описание на извършени от ученика нарушения от гл. точка на дисциплината му в час и спрямо учебния процес и за осъществена от него проява на агресия /с посочване на датата, мястото, спрямо кого е извършена и обстоятелствата по извършването й/, обуславя извод за липса на изложени мотиви за основанията на наложената на Н. М. санкция. Неспазването на императивното изискване по чл.205, ал.2 от ЗПУО представлява абсолютно основание за отмяна на оспорената  Заповед № РД-165/ 21.02.2018г. на Директора на СУ „М.Г.” – Стара Загора.  

 

В хода на проведеното производство по издаване на обжалваната заповед са допуснати и съществени нарушения на административно - производствените правила по см. на чл.146, т.3 от АПК, които също обуславят отмяната й като незаконосъобразна.

Съгласно чл.204, ал.1 от ЗПУО за открИ.е на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 - 5 – и съответните териториални структури за закрила на детето. Според чл.204, ал.5 от ЗПУО конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Такъв ред е регламентиран в Наредбата за приобщаващото образование, определяща държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Разпоредбата на чл.64, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование /НПО/ възпроизвежда императивното изискване по чл.204, ал.1 от ЗПУО за задължително писмено уведомяване на родителя за открИ.ето на процедура по налагане на санкция, като изискванията за съдържанието на уведомлението са предвидени в чл.64, ал.2 от НПО. Според  нормата на чл.64, ал.2 от НПО в уведомлението по ал.1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията по чл.60 ал.1 и чл.65 ал.2, при които родителят  може да участва в процедурата. Разпоредбата на чл.60 ал.1 възпроизвежда правилото на чл.204, ал.2 от ЗПУО, че в процедурата по налагане на санкцията малолетния ученик се представлява от родителя или упълномощено от него лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си. Чл.65, ал.2 от НПО, съответно чл.204, ал.4 от ЗПУО, предвиждат, че родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

От посочената по-горе нормативна регламентация следва извода, че  задължителното съдържание на писменото уведомление за открИ.е на производството по налагане на санкция на ученика, се свързва с конкретно посочване в уведомлението на нарушението, явяващо се повод за образуване на това производство, при указване правото на участие на ученика, респ. на неговия родител в смисъла, който разпоредбите на чл.204, ал. 4 от ЗПУО, съотв. чл.60, ал.1 и чл.65, ал.2 от НПО влагат.

В случая производството по налагане на санкция на ученика Н. М. е проведено в нарушение изискванията на чл.204, ал.1, ал.3 и ал.4 от ЗПУО. На първо място липсва надлежно уведомяване на ученика и родителите му за образуваното производство от гл.т посочване на извършеното от ученика нарушение възприето като основание за започване на производството и условията, при които родителят  може да участва в процедурата. Изпратеното до майката на Н. М. Уведомително писмо изх. № 587/12.02.2018г., относно провеждането на заседание на Педагогически съвет на 15.02.2018г. от 18:30ч, на което ще се разглежда внесеното от класния ръководител на V „б“ клас предложение за налагане на санкция на ученика, съдържателно не изпълнява визиР.те по-горе нормативни изисквания – липсва посочване на конкретно извършеното от Н. М. нарушение /нарушения/, и условията, при които родителят може да участва в процедурата. Присъствието на родител на санкциониР.я ученик на състоялата се на 07.02.2018г. междуинституционална среща и на проведеното на 15.02.2018г. заседание на Педагогическия съвет при СУ „М.Г.“, не може да санира допуснатите процесуални нарушения. Това е така, тъй като смисълът на нормативно регламентираното изискване за уведомяване за образувано производство за налагане на санкция по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО, е да бъде обезпечено и гарантирано правото на защита на ученика, каквото право той има още на този етап от производството. Съответно реализирането на това право в пълен обем изисква уведомяване за конкретното нарушение /нарушения/, за извършването на което ученикът е предложен за санкциониране. При липса на конкретизация за повода за образуване на производството по налагане на санкция няма как в пълнота да бъде реализирано правото на участие на ученика, респ. на неговите родители в това производство.  Действително от фактическа страна не е спорно по делото, че на заседанието на Педагогическия съвет, проведено на 15.02.2018г., е присъствал единият от родителите на Н.. Изискването за провеждане на заседание на педагогическия съвет, по предложение на който директорът на училището може да наложи санкцията по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО, е да се изяснят и анализират обстоятелствата, вкл. от гл.т на причините за извършеното от ученика нарушение; обстоятелствата, при които е извършено; тежестта на нарушението и т.н, при предварително уведомяване на родителя относно конкретния повод за това производство. В случая от представения Протокол от проведено на 15.02.2018г. заседание на Педагогическия съвет при СУ „М.Г.“, е видно, че са били обсъждани характеровите особености и поведението на ученика Н. М., вкл. поведението му в час, без разглеждане на конкретните прояви на ученика, обусловили образуването и провеждането на производство за неговото санкциониране, поради което само по себе си с присъствието на родител на санкциониР.я ученик на заседанието на Педагогическия съвет, не се изпълнява изискването на закона за изясняване с участието на ученика, респ. на неговите родители на фактите и обстоятелствата по извършване на провиненията, квалифициР. като неизпълнение на задължения по см. на чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО.

 

На следващо място според чл.204, ал.3 от ЗПУО ученикът има право преди налагане на санкцията да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. От доказателствата по делото не се установява това изискване да е спазено - преди налагането на санкцията ученикът да е бил изслушан относно фактите и обстоятелствата, свързани с конкретните нарушения, възприети като основание за санкционирането му по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО във вр. с чл.58, ал.3, т. „в“ и т. “е“ от ПДУ. Независимо, че ученикът се сочи за изслушан в присъствие на педагогическия съветник и на родител /съгласно Протокол от проведената на 07.02.2018г. междуинституционална среща/, липсват данни на Н. М. да му е предоставена възможност да направи изявления за конкретни свои прояви на нарушаване на дисциплината, при изясняване на конкретния повод, за който се провежда изслушването. Нарушаването на правилото по чл.204, ал.3 от ЗПУО има за последица огР.чаване на процесуалните права на ученика в образуваното производство за неговото санкциониране.

 

Отделно от това при паралелното провеждане на производствата по санкционирането на Н. М. и на неговия съученик – И. С., при еднородност от гл.т на правните квалификации нарушения, не е извършено разгР.чение на конкретните прояви на двамата ученика, възприети като нарушения и съотв. тяхната тежест. Това, предвид наложената на ученика И. С. със Заповед №РД-164/21.02.2018г. по-лека санкция /„забележка“/, в сравнение с наложената на ученика Н. М. /„предупреждение за преместване в друго училище“/, не дава възможност да се извърши проверка дали е спазен принципа за равно третиране и доколко е приложен справедлив подход при санкционирането на учениците.

 

Допуснатите и посочени по-горе нарушения на регламентиР.те в чл.204, ал.1, ал.3 и ал.4 от ЗПУО административно-производствени правила се явяват съществени и са основание за отмяна на оспорената Заповед № РД-165 от 21.02.2018г. на Директора на СУ „М.Г.”, като незаконосъобразна.

 

От събР.те по делото писмени и гласни доказателства се установява, че към датата на издаване на обжалваната заповед, е бил налице системен проблем с дисциплината на учениците от V „б“ клас в СУ „М.Г.“ през учебната 2017/2018г. В Дневника на Vб клас са регистриР. множество забележки относно дисциплината на ученици от класа; провеждани са срещи с родителите на ученици с прояви на лоша дисциплина, вкл. извънредни родителски срещи именно по този повод. Подавани са сигнали от родители с оплаквания от конкретни и общи прояви на лоша дисциплина и поведение на ученици от класа през учебната 2017/2018г.,  за наличието на каквито свидетелстват и всички разпитани в хода на съдебното производство лица. Независимо, че доказателствата сочат, че Н. М. е един от учениците с лоша дисциплина в час и че има вписани в дневника на класа забележки за лоша дисциплина в часовете и за явяване в училище без ученическа книжка, доколкото липсват категорични доказателства за конкретни прояви на агресивно поведение /физическо или психическо/ към съученици, за причините за такова поведение и за времето, мястото и обстоятелствата, при които е било проявено, съдът намира, че наличието на визиР.те в заповедта като фактически основания за наложената на ученика санкция по чл. 199, ал.1, т.3 от ЗПУО, вкл. и определянето и при съобразяване на изискванията по чл.201, ал.2 от ЗПУО, не е доказано.

 

Фактическата, правна и доказателствена необоснованост на Заповед № РД-165/ 21.02.2018г. на Директора на СУ „М.Г.“ - гр. Стара Загора и на наложената със заповедта санкция по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО на ученика Н. М.,  от гл. т наличието на основание за определянето и налагането на такава санкция, както и допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила при образуването и провеждането на производството по чл.199 и сл. от ЗПУО, обуславя извод за формална, процесуална и материална незаконосъобразност на обжалвания акт. С оглед на което съдът намира че жалбата е основателна, а оспорената заповед следва да бъде отменена, като незаконосъобразна.

 

Предвид изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, искането на жалбоподателката за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като Средно училище „М.Г.“ гр. Стара Загора бъде осъдено да заплати на Р.М. сумата от 510лв., представляваща 10лв. внесена държавна такса и 500лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно Договор за правна защита и съдействие от 24.04.2018г.

                 

 Водим от горните мотиви и на основание чл. 172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Р.Н.М. ***, ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на Н.М.М., ЕГН **********, Заповед № РД-165 от 21.02.2018г., издадена от  Директора на Средно училище „М.Г.“ - гр. Стара Загора, с която заповед на Н.М.М.- ученик от V „б“ клас в СУ „М.Г.“ за учебната 2017/2018г., е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“, като незаконосъобразна.

 

 ОСЪЖДА Средно училище „М.Г.“, гр. Стара Загора ул. „Сава Силов“ №69, да заплати на Р.Н.М., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на Н.М.М., ЕГН **********, сумата от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените по делото разноски.

 

 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на стР.те.

 

                                                          

 

СЪДИЯ: