Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

288                                                    26.10.2018г.                              град Стара Загора

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІ състав, в публично съдебно заседание на  двадесет и шести септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                

                                                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

при секретар  Албена Ангелова                                                                         

и с участието на прокурора                                                                                      

като разгледа докладваното от съдия Г.Динкова  административно дело № 164 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по жалба на И.М.Е. срещу уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/2257 от 03.02.2018г на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015г, в частта с която по подадено от И.М.Е. заявление за подпомагане с УИН 24/220615/90642 за кампания 2015г е отказана изцяло субсидия по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), по Схемата за преразпределително плащане (СПП), по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) и по Подмярка 3.1/НР1-Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1), а субсидията по Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП) е намалена, както и са наложени санкции за бъдещ период.

            В жалбатата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, като постановен в нарушение на изискванията за форма и съдържание, при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие на материалния закон. Посочено е, че от съдържанието на уведомителното писмо не се установявали причините за извършените в колони 6 и 8 от таблица №1 намаления на площите. Твърди, че посочените в Таблица 1 от уведомителното писмо парцели със съответните идентификатори е заявил за първи път за обработка и за първи път за разработвани на място. При очертаването им не е имало критерий, по който да се определи дали попадат в допустимия слой или не, тъй като такъв се прави за първи път към онзи момент. Твърди, че не са извършвани проверки, както теренни, така и административни, което опорочава процедурата по издаване на заповедта. Позовава се и на незаконосъобразност на Заповед №РД-09-937 от 22.12.2015г. и Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016г. на Министъра на земеделието и храните, с които се определя специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за  кампания 2015г, тъй като не отразяват обективното състояние на парцелите в землищата, за които се отнасят и не отразяват точно критериите за подпомагане на земеделските стопани, заложени в закона. Признава, че не е обжалвал  Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016г на Министъра на земеделието и храните /о.с.з.от 26.09.2018г/. 

            По изложените съображения се иска отмяна на уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/2257 от 03.02.2018г на Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, в обжалваната му част. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

            Ответникът – Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, чрез процесуалния си представител по делото — ст.юриск.Д. П., и в писмено становище (л.113), заема такова за неоснователност на жалбата. Излага доводи, че за кампания 2015г., като елемент от системата за идентификация на земеделските парцели, е одобрен специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“, на основание чл.16а ал.1 от Наредба № 105/22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол. Същия включва площи, допустими за подпомагане, съответно в добро земеделско състояние в рамките на физически блок и въз основа на критериите по Наредба № 2/17.02.2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Специализирания слой се създава от друг орган, за да се използва от РА за административни проверки на подадените заявления за подпомагане по чл.37 ал.2 от ЗПЗП. Навежда, по аргумент от ТР № 8 от 11.12.2015г. по т.д.№1/2015г. по описа на ВАС на РБ, че жалбоподателят е можел да оспори в отделно производство  специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ за кампания 2015г, одобрен със заповеди № РД 09-937 от 22.12.2015г. и Заповед №РД-46 / 01.03.2016г. на министъра на земеделието и храните, като е недопустимо извършването на съдебен контрол спрямо визираните заповеди в настоящото производство. Поддържа доводи, че отказа, съответно намалението на заявената от оспорващия субсидия, като основан на данни за състоянието на парцелите, установено чрез проверки в СИЗП и специализирани теренни проверки, е правилен и законосъобразен, поради което иска отхвърляне на жалбата като неоснователна.

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Жалбоподателят в настоящото производство - И.М.Е., е земеделски стопанин по смисъла на §1, т.23 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) във вр. с чл.4, §1, б.”а” от Регламент (ЕС) № 1307/ 2013,  регистриран с УРН 639165 в ИСАК. Същият е подал заявление за подпомагане 2015 /форма за физически лица/ УИН 2422061590642 с дата 08.06.2015г. /л.47 и сл./, с което е заявил, че кандидатства по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), Схемата за преразпределително плащане (СПП), Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП), Схема за млади земеделски стопани (МЗС),Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМК), Схема за преходна национална помощ за овце майки и/или кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), и за Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1).

            В таблицата на ползваните парцели 2015г. са посочени общо 25 бр. БЗС в землища на селата Казанка и Остра могила, общ.Стара Загора(л.52).  Приложена е и таблица на отглежданите животни(л.55 и сл). Заявлението е надлежно оформено, подписани са относимите декларации.  При подаване на заявлението са извършени административни проверки. Резултатите от автоматични проверки на въведените данни съдържат предупреждения за БЗС-та с „излизаща площ“, т.е.извън площите, подходящи за подпомагане по ДПП –л.69. Представени са резултати от предварителни калкулации на въведените данни по ЗДП, сочещи на спазени изискванията за диверсификация /л.68/. Приложени са по преписката разпечатки от картата с изчертани блоковете на земеделско стопанство /БЗС/, за които се отнася заявлението /л.71 - 95/. След подаване на заявлението кандидата е представил доказателства за преминат курс на обучение /л.97-100/.

            Със Заповед № РД-09-937 /22.12.2015г. на Министъра на земеделието и храните /л.26/, е одобрен обновения специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015г., част от системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП),  актуализиран за 2015г. чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта на страната и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от страна на областните и общински структури на МЗХ.  Указани са способите за уведомяване на заинтересованите лица, възможността да подават възражения за включване или невключване на определени физически блокове или на части от тях в Специализирания слой. Оспорващият не е подал възражение срещу обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“  за кампания 2015г. с оглед включване в него на стопанисваните парцели или части от тях. Със Заповед № РД 46-236 /01.03.2016г. на  Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 25, ал. 4 ЗА, чл. 33а, ал. 2 ЗПЗП и чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015г. като част от СИЗП /л.29/. Съгласно пункт ІІ от същата заповед, окончателният специализиран слой, заедно с останалата информация от СИЗП е указано да бъде предаден на Разплащателна агенция за извършване на задължителни кръстосани проверки, съгласно чл.37, ал.2 и чл.43 от ЗПЗП за подадените през кампания 2015 заявления за подпомагане и извършване на окончателна оторизация и плащания на площ за 2015г., както и прием за 2016г.  Заповед РД 46-236 /01.03.2016г. не е обжалвана по съдебен ред от земеделския стопанин и оспорващ по настоящото дело И.Е..

            По делото е представен протокол №SZR-05-SB-6206 / 10.12.2015г. за специализирана теренна проверка на място на физическите блокове от 07.12.2015г. в землището на Остра могила, община Стара Загора, област Стара Загора, ЕКАТТЕ 54314, утвърден от Директора на ОД Земеделие – Стара Загора, в който са обективирани резултатите от извършена проверка физическите блокове, в които попадат заявени от оспорващия парцели и установените култури / причини за недопустимост /ЕНП-тип (л.151-158). Резултатите от тези проверки са били отразени и при изготвянето на специализирания слой „Площи допустими за подпомагане“ за кампания 2015г, според отговора на въпрос №5 от СТЕ /л.148/.

            С уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/2257 от 03.02.2018г. на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015г., по заявление за подпомагане с УИН 24/220615/90642 за кампания 2015г,  на основание чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП,  чл.16а ал.6 от Наредба № 105 от 22.08.20106г. за условията  и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол и въз основа на одобрения от Министъра на земеделието и храните специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2015г, е отказана изцяло субсидия по СЕПП – 5954.12 лв, по СПП - 4524.3лв, по ЗДП исканата сума 4621.37 лв е намалена с 1596.43лв /и оторизирана 3024.94 лв/, по МЗС е отказана исканата сума 1229.1 лв, по мярка 13.1/НР1 е отказана исканата сума 9237.05лв. С оспорения акт се налагат на кандидата и санкции за бъдещ период в размер общо 5247.79лв..

            Съображенията са за наличие на площи с констатирани несъответствия, след извършени проверки по чл.37 от ЗПЗП, като на основание чл. 16а, ал.6 от Наредба № 105 от 22.08.2006г. и във вр. с чл.43, ал.3,  т.6 от ЗПЗП е отказано плащания на заявени от кандидата площи, които попадат извън специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2015г, утвърден със Заповед № РД-09-937 /22.12.2015г. и Заповед № РД 46-236 /01.03.2016г  на Министъра на земеделието и храните.

            Приетите като недопустими за подпомагане площи са индивидуализирани посредством посочване в таблица 1, стр.2 от акта на идентификатор /номер/ на деклариран БЗС; данни за площта на декларирания парцел и площите след извършените проверки по чл.37 от ЗПЗП. Установяват се извършените спрямо декларираната площ /колона 2/ следните намаления на визираното по-горе основание /колона 5/: БЗС 35153-522-1-1 –деклариран с площ 2.07 ха, площ след административни проверки  -1.47 ха; БЗС 54314-19-2-1 –деклариран с площ 0.55 ха, площ след административни проверки  -0.23 ха; БЗС 54314-25-3-1 –деклариран с площ 0.50 ха, площ след административни проверки  -0.35 ха; БЗС 35153-267-1-1 –деклариран с площ 1.94 ха, площ след административни проверки  -1.08 ха; БЗС 54314-273-1-2 –деклариран с площ 2.28 ха, площ след административни проверки  -1.89 ха; БЗС 54314-249-1-1 –деклариран с площ 1.82 ха, площ след административни проверки  -1.69 ха; БЗС 54314-25-2-1 –деклариран с площ 0.13 ха, площ след административни проверки  -0.0 ха; БЗС 54314-143-4-1 –деклариран с площ 0.59 ха, площ след административни проверки  -0.50 ха; БЗС 54314-280-2-1 –деклариран с площ 3.01 ха, площ след административни проверки  -2.07 ха; БЗС 54314-252-1-1 –деклариран с площ 0.24 ха, площ след административни проверки  -0.21ха; БЗС 54314-143-2-1 –деклариран с площ 1.10 ха, площ след административни проверки  -0.11 ха; БЗС 54314-70-1-1 –деклариран с площ 0.22 ха, площ след административни проверки  -0.20ха; БЗС 54314-143-1-1 –деклариран с площ 0.55 ха, площ след административни проверки  -0 ха; БЗС 54314-268-1-1 –деклариран с площ 0.39 ха, площ след административни проверки  -0.32 ха; БЗС 54314-39-1-1 –деклариран с площ 0.51 ха, площ след административни проверки  -0.34 ха; БЗС 54314-249-2-1 –деклариран с площ 0.22 ха, площ след административни проверки  -0.03 ха; БЗС 54314-143-3-1 –деклариран с площ 0.12 ха, площ след административни проверки -0 ха; БЗС 54314-73-1-1 –деклариран с площ 0.59 ха, площ след административни проверки  -0.19 ха; БЗС 54314-280-1-1 –деклариран с площ 4.01 ха, площ след административни проверки  -2.49 ха; БЗС 54314-254-1-2 –деклариран с площ 2.65 ха, площ след административни проверки  -1.80 ха; БЗС 54314-23-1-1 –деклариран с площ 0.28 ха, площ след административни проверки  -0.27 ха; БЗС 54314-252-2-1 –деклариран с площ 0.18 ха, площ след административни проверки  -0.08 ха; БЗС 54314-14-1-1 –деклариран с площ 10.05 ха, площ след административни проверки  -6.98 ха; БЗС 54314-68-1-1 –деклариран с площ 1.31 ха, площ след административни проверки  -0.91 ха и БЗС 54314-19-3-1 –деклариран с площ 1.02 ха, площ след административни проверки  -0.68 ха. Посочени са разликите между декларираната и установената площ на БЗС/ парцел.

            В пояснение към колона 5-отразяваща площта на парцелите след извършени адм.проверки, е посочено намалението на площите като установено въз основа извършени на основание чл.37 ал.2 от ЗПЗП, чл.28 и чл.29 от Регламент (ЕО) №809 /2014 на Комисията от 17 юли 2014г  административни проверки, посочени в чл.74 от Регламент (ЕО) 1306 /2013г от 17.декември 2013г - кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства. Пояснено е естеството на кръстосаните проверки – изразяващи се пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) по чл.24 от Наредба № 105  от 22.08.2006г, посочен е релевантен специализирания слой „Площи допустими за подпомагане“ като включващ площите допустими за подпомагане в рамките на всеки физически блок по чл.14 от Наредба №105/22.08.2006г., какъвто е одобрен за кампания 2015г с посочени заповеди на МЗХ. В изпълнение на чл.16г ал.5 от Наредба № 105 от 22.08.2006г въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ е посочено, че РА извършва окончателна оторизация на плащания на площ за съответната година.          Като пояснение към колони 8 и 9, релевантни за мярка 13 /подмярка 13.1.НР1/ е посочена установената площ БЗС спрямо изискването земеделските площи да попадат в обхвата на съответния необлагодетелстван район съгласно чл.13 ал.1 т.6 от Наредба №6/24.02.2015г., съответно и разликата между установена и декларирана площ, релевантна за подпомагането по подмярка 13.1/НР1 /колона 9/.

            В таблица 13 – на стр.7 от уведомителното писмо, е посочена сумарно по всяка от мерките площта, която е декларирана, съответно установената площ, наличието на наддеклариране и неговия процент.

            По мярка ЗДП от декларирана площ 36.33 -установената е 23.78ха, оторизирана -23.78ха – за тази мярка оторизираната сума е 3024.94лв спрямо оторизирана площ 23.78ха; по мярка МЗС – декларирана площ 30ха, установена 23.78ха, процент наддеклариране 26.16% - няма оторизирана площ, съответно и сума, по подмярка 13.1/НР1- декларирана площ 36.33 ха, установена -23.78 ха, наддекларирана -12.5ха, процент наддеклариране 52.78%, санкционирана площ 23.78ха - няма оторизирана площ, съответно и сума;  по схемата  СЕПП - декларирана площ 36.33 ха, установена - 23.78 ха,  наддеклариране -12.5ха, процент наддеклариране 52.78% - няма оторизирана площ, съответно и сума; по схемата СПП - декларирана площ 30 ха, установена -23.78 ха, наддекларирана -6.22ха, процент наддеклариране 26.16%- няма оторизирана площ, съответно и сума.

            Наложените санкции за бъдещ период се основават на съображения, че разликата между декларираните площи и установените след административни проверки и/или проверки на място надвишава 50 % от действително стопанисваните, които съгласно  чл.19 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014г, са: за СЕПП – 2056.9лв, по Мярка 13.1/НР1 – 3190.89 лв.

            По делото е представена административната преписка по издаване на уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/2257 / 03.02.2018г на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие” по заявление за подпомагане с УИН 2422061590642, Заповед № РД-09-937 /22.12.2015г  и Заповед № РД 46-236 /01.03.2016г  на министъра на земеделието и храните.

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена, изпълнена и приета Съдебно техническа експертиза /л.138 и сл/. Заключението на експертизата потвърждава посочените в таблицата към оспорения акт намаления на площи с оглед попадането им извън одобрения от МЗХ специализиран слой на площи допустими за подпомагане, като заключава че посочените от ДФЗ недопустими площи се припокриват географски с определените от МЗХ. 

За кампания 2015г. за територията, в която попадат процесните недопустими площи не е налично самолетно или сателитно ортофото заснемане от 2015г в МЗХГ, границите на допустимите площи не са определени чрез дешифриране на актуална ЦОФК, а въз основа на специализирани теренни проверки. В СТЕ са посочени номерата на протоколите от тези проверки и установеното въз основа на тях спрямо състоянието им и  физическия блок, в който попада съответния парцел /л.144 и сл./. В табличен вид към СТЕ е дадено подробно описание за всеки отделен БЗС, от гл.т. физическите блокове, в който попада, състоянието им /преимуществено свързано с констатации за наличие на части, които са неподдържани, плътно захрастени или заети с дървета и храсти/; дали и каква площ от парцела е попадала при заявяването в слоя  с „ДПП“ –допустими за подпомагане площи и дали се следва промяна в допустимата площ; констатации за наличие съответствие между границите на ДПП в парцела с видимото му състояние по ОФК в GE от 03.10.2015г. Невключването в слоя на площи се свързва с установявания за неподдържането им, наличие на плътно захрастяване или дървета и храсти. Само относно парцел №54314-268-1-1 с площ 0.39 ха, от които в слой 0.32ха, а извън слой 0.07 ха е посочено, че парцелът не е бил обект на проверка, но видимо от ОФК от 03.10.2015г в GE правилно от ДПП е изключена западната му част, плътно заета с храсти.

Експертът потвърждава общия размер на установената от ДФЗ недопустима площ по подаденото от жалбоподателя заявление в размер 12.55ха по СЕПП и НР1 и 6.22 ха по СПП и МЗС. Допустимата площ за подпомагане по СПП са допустимите за подпомагане по СЕПП  за първите 30 ха на стопанството.  Санкционираната площ по СЕПП, НР 1, СПП и МЗС според СТЕ е в размер на установената площ 23.78 ха, при наддеклариране над 50%.

             Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168 ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

            Оспорването е направено против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, от легитимирано лице с правен интерес – адресат на Уведомително писмо изх. изх.№ 02-240-6500/2257 от 03.02.2018г. на Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, чиито права са засегнати от този акт и са му вменени задължения, жалбата е подадена на 03.04.2018г., при дата на съобщаване на акта на 21.03.2018г/л.21/, в законовоустановения срок по чл.149 ал.1 от АПК. С оглед на изложеното жалбата е процесуално допустима.

            Разгледана по същество,  същата е неоснователна.

            Уведомително писмо изх. изх.№ 02-240-6500/2257 от 03.02.2018г. е издадено от материално компетентен орган, при условията на надлежно делегирани правомощия. Държавен фонд "Земеделие" е бил сезиран със заявление за подпомагане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика на ЕС.  Държавен фонд "Земеделие" е акредитиран за единствена разплащателна агенция за Република България за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС (чл.11 ал.2 т.4, чл.11а ал.1  от ЗПЗП, §1 т.13 и т.15 от ДР на ЗПЗП).  Съгласно чл.11а ал.1 т.1 пр.първо от ЗПЗП Разплащателната агенция приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане, формуляри за кандидатстване, искания и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика. Изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на РА, вкл. организира и ръководи дейността и представлява РА (чл.20а ал.1, чл.20 т.2 и 3 от  ЗПЗП). По делото е представена и приета като доказателство  Заповед №ОЗ-РД/715 от 27.06.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ –л.24, с която /по т.1 от заповедта/ този орган е делегирал на Заместник изпълнителния директор Петя Димитрова Славчева правомощията да издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане, съгласно чл.1 от Наредба № 5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /в т.ч за плащания по СЕПП, ЗДП, СПП, МЗС, Подмярка 13.1/НР1 съгласно чл.1, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.28 от Наредба №5/27.02.2009/.  Според чл.20а ал.4 от ЗПЗП  /в редакция ДВ бр.12/2015 г, действала към датата на издаване на Заповед №ОЗ-РД/715 от 27.06.2017г / Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на ЕС или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане  на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. При изменението на чл.20а ал.4 от ЗПЗП /ДВ бр.2/2018г/ е запазена възможността за делегиране от Изпълнителния директор на ДФЗ-РА в полза на заместниците му на правомощието по произнасяне по подадени заявления за подпомагане, т.е. възможността за делегация е налице и към датата на издаване на оспореното уведомително писмо - 03.02.2018г. Следователно Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/ 2257 от 03.02.2018г. е издадено от материално компетентен орган в лицето на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – П.Славчева,  при упражняване и в рамките на надлежно делегирани й правомощия. 

            Обжалваният административен акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми по чл. 59, ал.2 от АПК реквизити. Неоснователно е твърдението в жалбата, че административния акт не съдържа фактическите и правни основания за неговото издаване. Посочените фактически основания, обусловили крайния извод за постановения отказ за финансово подпомагане по СЕПП, СПП, МЗС, Подмярка 13.1/НР1 и частичния отказ за подпомагане по мярката зелени директни плащания-ЗДП, са обосновани със съображения за изключване на площи поради това, че не попадат в одобрения специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2015 год, при посочване правното основание – чл.43 ал.3 т.6 от ЗПЗП, чл.16а ал.6 и чл.16г ал.5 от Наредба № 105 от 22.08.2006г /дадени в таблица 1 и словесно пояснение към колона 5 и колона 7 от нея,а конкретно за мярка 13 /подмярка НР1/ на основание  чл.13 ал.1 т.6 от Наредба №/24.02.2015г. при словесни пояснения към колона 8. Оторизираните суми са в таблица 13 на стр.7 от акта. Следователно обективираните в уведомителното писмо основания, таблиците към него и описаните БЗС при посочване на площите, приети за недопустими за подпомагане и причините за това, както и при посочване основанията за налагане санкции за бъдещ период, ведно с данните от административната преписка ясно отразяват волята на административния орган и несъмнено позволяват упражняване на правото на защита на земеделския стопанин, съответно и осъществяването на съдебен контрол за законосъобразност върху акта.   

            При извършената проверка за спазване на относимите административно-производствени правила при издаване на обжалвания акт, съдът съобрази следното:

            Доколкото заявеното от И.Е. финансово подпомагане, предмет на оспорения отказ, е по схеми за директни плащания (СЕПП, СПП, МЗС, ЗДП) и по мярка 13.1/ НР1, приложимите правила досежно реда и условията за подаване на заявлението и неговото администриране, се съдържат и в Наредба № 5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /чл.1 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4 и т.28/. В случая тези правила са спазени. В съответствие с чл.2, ал.2 от посочената Наредба, лицата по ал.1 (земеделски стопани, ползващи земеделска земя или отглеждащи животни), подават общо заявление за подпомагане по схемите и мерките по чл.1 по образец, каквото в случая е подадено. На датата на подаването на заявлението е извършена автоматична проверка на въведените данни, вкл.данни сочещи на отчетени грешки в БЗС-излизаща площ извън площите, подходящи за подпомагане, за което кандидатът се е подписал /л.69/, извършени са и други административни проверки.

            В случая резултатите от извършени административни проверки са посочени като обуславящи разпоредените с оспорения акт правни последици. Разплащателната агенция, съгласно чл.43, ал.2 от ЗПЗП, проверява заявленията за подпомагане по схемите за директни плащания по реда на чл.37, т.е. като извършва административни проверки на подадените заявления и/или проверки на място (чл.37, ал.1, ал.3 от ЗПЗП). Административните проверки се осъществяват чрез ИСАК, при съпоставяне на данните от заявленията с данните от регистрите (чл.37, ал.2 от ЗПЗП). В случая на жалбоподателя в настоящото производство по подаденото от него Заявление УИН 24/220615/90642 за кампания 2015г са били извършени административни проверки за допустимост на кандидата и площите и кръстосани проверки. Размерът на недопустимата площ е определен въз основа на извършена административна проверка по данните в СИЗП, а не на база извършена проверка на място. Неизвършването на проверка на място не обективира процесуално нарушение, доколкото РА не е задължена да извършва такава по всяко заявление, а на база контролна извадка от подадените заявления за подпомагане и въз основа анализ на риска, според чл.37 ал.3 ЗПЗП. Възраженията на оспорващия относно това, че не е бил уведомен за извършените специализирани теренни проверки са неотносими към законосъобразността на оспореното уведомително писмо. Според чл.15 ал.4 от Наредба №105/22.08.2006г, редакция ДВ бр.90/2015г, специализираните теренни проверки по ал. 2, т. 2 определят необходимостта от актуализиране, вида и обхвата на промените на характеристиките на референтните парцели – граници и начин на трайно ползване, както и на допустимите площи в тях, съгласно наредбата по чл. 40 ЗПЗП. Тези проверки не са проверки на място по смисъла на чл. 37 ЗПЗП, не касаят оценка на конкретни заявени за подпомагане площи и за резултатите от тях не се изпращат контролни листове или доклади на кандидатите от ДФ "Земеделие" или Министерството на земеделието и храните. Неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че не са били коректни извършените теренни проверки, доколкото това оплакване не е относимо и не може да обуслови отмяна уведомителното писмо /в същия смисъл е и Решение № 11639 от 4.10.2017г. на ВАС по адм. д. № 9245/2016 г., IV о./.  В случая специализираните теренни проверки, резултатите от каквито са обективирани в Протокола от 10.12.2015г., одобрен от Директора на ОД Земеделие-Стара Загора /л.151 и сл/, са елемент от друго самостоятелно производство, отделно  от това по издаване на оспореното уведомително писмо. Това друго производство  се е развило в Министерството на земеделието, храните и горите и има за предмет обновяване, създаване и одобряване на Специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 2015г. Специализираният слой "Площи, допустими за подпомагане" се създава в системата за идентификация на земеделските парцели от Министерство на земеделието, храните и горите и включва тези площи в рамките на всеки физически блок, които отговарят на критериите, предвидени в наредбата по чл.40 от ЗПЗП – в случая в Наредба № 2/17.02.2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ /според чл.33а ал.1 от ЗПЗП /ред.ДВ бр.61/2015г и според чл.16а ал.1 от Наредба №105/22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол, в редакция /ред.ДВ бр.16 и ДВ бр.50/2015г/, която Наредба, макар отменена, считано от 16.03.2018г., в случая е приложима/. Според чл.16а ал.2 от Наредба №105/22.08.2006г. /сега отм/ специализираният слой "Площи, допустими за подпомагане" се обновява ежегодно чрез включване или изключване на площи с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите въз основа на методическите указания по чл. 12а. Според чл. 16б, ал. 1, изречение първо от Наредба №105/22.08.2006г., в приложимата редакция, всяка година след приключване на обновяването по чл. 16а, ал. 2, Министерството на земеделието и храните открива производство по чл. 66 от АПК за одобряване на изготвения специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", като това производство завършва със заповед по чл. 16г, ал. 4 от същата наредба, с която се одобрява окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане". Производството по създаване одобряване на специализираният слой "Площи, допустими за подпомагане" е самостоятелно производство, което се развива извън Държавен фонд „Земеделие“, като към датата на издаване на оспорения акт е уредено на подзаконово ниво с Наредба №105/22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол /отменена, считано от 16.03.2018г/. В разпоредбата на чл.16в ал.3 в приложимата редакция/ДВ бр.16/2015г./, специално е била предвидена възможността земеделските стопани да подават предложения и възражения до министъра на земеделието и храните по одобрен образец - чрез автоматично генериране от интернет страницата на ДФЗ, за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане". При подаване на предложения и възражения земеделските стопани сами или със съдействието на служител от общинската служба по земеделие посочват идентификаторите на парцели на земеделските стопанства, които желаят да бъдат включени в предложението или възражението. В случая със Заповед № РД-09-937 /22.12.2015г. на Министъра на земеделието и храните /л.26/, е бил одобрен обновения специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, актуализиран за 2015г чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта на страната и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от страна на областните и общински структури на МЗХ. Указани са в същата заповед уведомяване на заинтересованите лица, възможността да подават възражения за включване в слоя на определени физически блокове или на части от тях. В случая при извършените от администрацията на ДФЗ- РА автоматични проверки/последно стартиране 2015-06-08/ са били установени спрямо заявените от земеделския стопанин И.Е. площи са били установени излизащи площи спрямо 25бр БЗС (л.69 по делото). Резултатът от автоматичните проверки е сведен до знанието на кандидата, следователно същият е бил известен, че още при подаване на заявлението съществени части от парцелите излизат извън допустимия слой от предходната кампания /2014/, съответно било е необходимо да изясни несъответствията, вкл. да подаде възражение по чл.16в ал.3 от Наредба №105/22.08.2016г, което право той не е упражнил.  Оспорващият не е подал възражение срещу обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015г. с оглед включване в него на стопанисваните парцели или части от тях,  в които стопанисва земи.  Окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 като част от СИЗП е одобрен със Заповед № РД 46-236 /01.03.2016г. на  Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.25 ал.4 от Закона за администрацията, чл.33а ал.2 ЗПЗП и чл.16г ал.4 от Наредба №105/22.08.2006г /л.29/.  Макар със заповедта да се засягат права и интереси на земеделските стопани, свързани със заявените от тях за подпомагане земи, които попадат или не в одобрения окончателен специализиран слой, то той подлежи на самостоятелно обжалване, като оспорващият признава, че не е обжалвал този акт.

            В чл.24, ал.3 от Наредба №105/22.08.2006г. /сега отм/, но действала към датата на оспорения акт, обхватът на административните проверки включва: 1. Проверки за допустимост на кандидата; 2. Проверки за допустимост на земеделските площи; 3. Кръстосани проверки между данните в заявлението и отделните регистри и 4. Кръстосани проверки между данните в отделните заявления. В случая на жалбоподателя в настоящото производство по подаденото от него Заявление УИН 24/220615/90642 за кампания 2015г. са били извършени административни проверки за допустимост на кандидата и площите и кръстосани проверки, като размерът на недопустимата площ е определен въз основа на извършена административна проверка по данните в СИЗП – с оглед включването на заявените площи в специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2015г, съответно изводите са формирани на база резултата от тази проверка.

 

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че хода на проведеното производство и при разглеждането и произнасянето по подаденото от Е. заявление за подпомагане за кампания 2015г. не са допуснати съществени нарушения на нормативно регламентираните административно-производствени правила, които да обуславят отмяната като незаконосъобразно на Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/ 2257 от 03.02.2018г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” на това основание.

            При преценка съответствието на оспорения акт с материалния закон, съдът съобрази следното:

            Удовлетворяването на заявеното финансово подпомагане предполага изпълнение от страна на заявителя  на изискванията на ЗПЗП, както и отсъствие на условия за намаляване размера на плащанията или отказ на плащания. Материалноправните предпоставки за получаване на финансово подпомагане по схеми за директни плащания са регламентирани в чл.43 ал.1 от ЗПЗП, и включват: 1. Бенефициентът да е земеделски стопанин; 2. Да ползва и извършва земеделска дейност на заявените земеделски площи; 3. Земеделските площи да са включени в специализирания слой по чл.33а ал.1 и 4. Площите да отговарят на изискванията за размер.   Формулирани в обратен смисъл са материалноправните основания за намаляване на размера или за отказ за изплащането на суми за финансово подпомагане по тези схеми и се съдържат в чл.43, ал.3 от ЗПЗП.

            Изискването земеделските площи да са включени в специализирания слой по чл.33а, ал.1 и 4 от ЗПЗП е относимо за всички схеми, съответно мярка НР1, за подпомагане по които е кандидатствал Е.. Съгласно чл.40 от ЗПЗП министърът на земеделието, храните и горите  определя с наредба  критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. На основание законовата делегация министърът на земеделието, храните и горите е издал Наредба №2/17.02.2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ/ обн. в ДВ бр.15 /24.02.2015г, и в сила до отмяната й ДВ бр.29/30.03.2018г, т.е.действала за кампания 2015.  В чл.1 ал.2 от тази Наредба са посочени схемите и мерките, за които са приложими регламентираните в тази наредба критерии и условия за допустимост на земеделските площи, като сред тях са  схемите по чл.38 ал.1 от ЗПЗП т.е. вкл.СЕПП, ЗПП, ЗДП, МЗС, както и мярка 13, подмярка 13.1/НР1.  В разпоредбата на чл.5 от Наредба №2/17.02.2015г/отм./ са регламентирани изискванията спрямо земеделските площи като условие за допустимост на подпомагането.  Според чл.5 ал.1 допустими за подпомагане по схемите и мерките по чл.1 ал.2 са земеделските площи, които отговарят на критериите за хектари, допустими за подпомагане по смисъла на чл.32 пар.2 от Регламент №1307/2013г, а според ал.2, площите по ал.1 се включват в системата за идентификация на земеделските парцели като специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“.    

            В случая отказът за подпомагане по СЕПП, СПП, МЗС и НР1, съответно оторизирането на подпомагане в намален размер по схемата ЗДП в уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/ 2257 от 03.02.2018г. се основава на разпоредбата на чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП, която регламентира като  материалноправни основания за намаляване на размера или за отказ за изплащането на суми за финансово подпомагане когато част от заявените за подпомагане площи не са включени в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за съответната година /чл.43, ал.3, т.6/. Това основание е относимо за всички схеми и мерки, за които се отнася в случая отказа за подпомагане, съответно оторизирането на суми за подпомагане в по-малък от заявения размер.  Установи се по делото, вкл. от заключението на СТЕ основанието за намалението на площи от заявените БЗС /колона 5 таблица 1 от оспорения акт/, а именно поради невключването им в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 2015г.  В случая не следва да се обсъждат причините, поради които отделни площи от заявените от оспорващия БЗС не са били включени в специализирания слой „Площи допустими за подпомагане“ за 2015г.Тези причини, ако и такива да са отразени в протокол от извършени специализирани теренни проверки и да сочат на заетост с дървета и храсти на площите, извън слоя, са подлежали на проверка в хода производството по одобряване на специализирания слой, респ.по обжалването му, което както се посочи е самостоятелно и отделно от настоящото. При произнасяне по подадените заявления за подпомагане по схеми и мерки, основани на площ изпълнителният директор на ДФЗ-РА, съответно заместник изп.директор с делегирани правомощия в тази сфера,  е обвързан с влезлия в сила акт по одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за съответната кампания. Съобразно нормата на чл. 16г, ал. 5 от тази наредба, вкл. в редакцията /ДВ бр.8/2017г/, действала и към датата на издаване на оспореното уведомително писмо,  въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", Разплащателната агенция извършва финална оторизация и плащания на площ за съответната кампания и приема заявления за подпомагане през следващата кампания. Следователно РА действа в условията на обвързана компетентност и няма как да извърши финална оторизация и плащания на площ за съответната кампания, ако парцелът на съответния земеделски стопанин не е включен в заповедта по чл.16г ал.4 от Наредба №105/22.08.2006г /сега отм/.  В случая се установи че площите, с които са извършени намаления /колона 5/ не са включени в одобрения специализиран слой за 2015г. Според извършената по делото СТЕ  посочените в таблицата към оспорения акт намаления на площи от ДФЗ с оглед попадането им извън одобрения от МЗХ специализиран слой на площи допустими за подпомагане, се припокриват географски с този слой. 

            В случая намалението на суми по схемата ЗДП, съответно оторизираните по нея суми с уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/ 2257 от 03.02.2018г. се основават на установените като допустими по тази мярка площи.

            Органът е посочил процент наддеклариране и санкционирана площ по схемите  МЗС, мярка 13.1 /НР1, СЕПП, СПП съответно  не е оторизирана никаква площ  и сума. Неотпускането на суми по СЕПП и НР1 се основава на наддеклариране 52.78 %, което обуславя прилагане на  чл.19  от Делегиран регламент (ЕС) №640/2014г. от 11.03.2014г. на Европейската комисия, за допълнение на  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие – според §2 на чл.19 – ако разликата превишава 5 % за съответната група култури не се отпуска помощ или подпомагане за площ. Допустимостта на подпомагането по схемата за преразпределително плащане /СПП/, по аргумент от чл.43б ал.1 ЗПЗП, и по схемата за млади земеделски стопани /МЗС/, по аргумент от чл.45 от ЗПЗП, са изцяло  обусловени от това земеделския стопанин да е допустим за подпомагане по СЕПП, каквото условие в случая оспорващият не изпълнява.

            С оглед на изложеното, налице е хипотезата на чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП, поради което отказът за оторизиране на суми по схемите за директни плащания /СЕПП, СПП, МЗС, НР1 и намалението на суми по ДЗП/ в Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/ 2257 от 03.02.2018г., е  постановен в съответствие и  при правилно приложение на материалния закон. 

            В случая на оспорващия са наложени и санкции за бъдещ период по СЕПП и Мярка 13.1 в общ размер 5247.79лв, на основание чл.19 от Делегиран регламент (ЕС) №640/2014г. от 11.03.2014г. на Европейската комисия. Според разпоредбата на чл.19, §2 от същия регламент ако разликата превишава 50 %, за съответната група култури не се отпуска помощ или подпомагане за площ. Освен това на бенефициера се налага допълнителна санкция, равна на размера на помощта или подпомагането, отговарящи на разликата между декларираната площ и площта, установена в съответствие с член 18. В случая не се установи неправилно изчисление на разликата между декларираната площ спрямо установената и при обосновани изключвания /намаления/ на площи от заявените БЗС като недопустими. Процентът наддеклариране надвишава 50 на сто и по СЕПП и по НР1 и е 52.78 % /таблица 13/.  Следователно правилно  са наложени на земеделския стопанин финансови санкции за бъдещ период в размерите, посочени в акта.

            Предвид гореизложеното съдът приема, че Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/ 2257 от 03.02.2018г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, в частта с която по подадено от И. М. Е. Заявление за подпомагане за кампания 2015 се отказва финансово подпомагане по СЕПП, СПП, МЗС и НР1, извършено е намаление по мярката ЗДП и е постановено  налагане на санкции за бъдещ период, е законосъобразно - издадено е от компетентен административен орган и в изискуемата се форма; постановено е в съответствие и при правилно приложение на материалния закон, при спазване на административно-производствените правила и съобразяване с целта на закона. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

            С оглед изхода на делото искането на ответника по жалбата за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.4 от АПК, в тежест на И.Е. следва да бъде възложено заплащането на направените от ответника разноски за възнаграждение за вещо лице за изпълнената СТЕ /в размер на 510 лв./, както и за възнаграждение за осъществената от юрисконсулт правна защита на административния орган, определено в размер на 100 лв.

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

 

   Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТХВЪРЛЯ  жалба на И.М.Е. срещу уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/2257 от 03.02.2018г. на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015г, в частта с която по подадено от И.М.Е. заявление за подпомагане с УИН 24/220615/90642 за кампания 2015г. е отказана изцяло субсидия по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), по Схемата за преразпределително плащане (СПП), по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) и по Подмярка 3.1/НР1 - Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1), а субсидията по Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП) е намалена, както и са наложени санкции за бъдещ период, като неоснователна. 

            ОСЪЖДА И.М.Е. с ЕГН **********  да заплати на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София сумата  610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: