Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                       301            02.11.2018г.      град Стара Загора

    

   В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

           

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в публично съдебно заседание на втори октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                

                                                                                              СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

 

 

при секретар   Минка Петкова                                                                            и с участието

            на прокурор                                                                                                      като разгледа

            докладваното от съдия И.Янкова административно дело № 169 по описа за 2018г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

                       

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

 

            Образувано е по жалба на „ Интерагри България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, община Слатина , район Искър, бул. „ Христофор Колумб” № 64, офис сграда А2, офис 11, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.М. против Заповед № 10-00-133 от 08.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.чл. 44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 225а, ал.2 от Закона за устройство на териториите/ ЗУТ/ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория — „електрически кабел ниско напрежение, положен в тръбна мрежа с 1 брой РVС тръба от електромерно табло на съществуващ трафопост тип БКТП в поземлен имот с идентификатор 68850.143.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри до границата на съседен имот с идентификатор 68850-143.424 по КККР на гр. Стара Загора.,

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт по съображения за постановяването му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон. Жалбоподателят е собственик на имот с идентификатор № 68850.143.424 по КККР на гр. Стара Загора със всички сгради , подобрения и съоръжения на техническата инфраструктура Разпореденият за премахване обект представлявал част от тази инфраструктура, предназначена да обслужва притежавания от него имот . В заповедта не бил конкретизиран вида на строежа, неговата група   за да може същия да бъде квалифициран като такъв пета категория. Не била изследвана търпимостта на строежа Прието от кмета на общината , че строежът е извършен от неизвестен извършител противоречало на събраните по преписката доказателства за прокарване на право на прокарване и преминаване през чужд имот. След придобиване на собствеността върху процесния имот жалбоподателят не бил извършвал ново строителство , касаещо ел. захранване   По подробно изложени в жалбата съображения е направено е искане за отмяна на оспорения административен акт.  

 

            Ответникът по жалбата -  Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспорения акт е валидно и законосъобразно издаден. Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

             Във връзка с жалба изх. № 32 от 05.04.2017 година, подадена от „ Мегатрон „ ЕАД гр. София по РДНСК- Югоизточен район, ДНСК гр. София и до  РО НСК Стара Загора за прокаран кабел за електрозахранване до съседен имот през собствения му имот работна група на РО „НСК” гр. Стара Загора са извършили проверка и са съставили констативен протокол № 55 от 25.04.2017 г./ лист 61 от делото/. Според констатации в него в ПИ 68850.143.423 по КККР на гр. Стара Загора е изградена тръбна мрежа с един брой РVС тръба и един брой  кабелна шахта от съществуващ трафопост тип БКТП до границата с имот с идентификатор № 68850.143.424. В тръбата е изтеглен ел. кабел НН и е свързан към ел.таблото , поставено на западната част на трафопоста и захранва сградата в ПИ 68850.143.424.1 Така изпълнения строеж представлявал сградно отклонение от електромерното табло на трафопоста до разпределителното табло на сградата с идентификатор №68850.143.424.1 и съгласно чл. 137, ал.1,т.5 от ЗУТ е пета категория строеж „ Сервиз за земеделска техника”с разгъната площ по-малко от 1000 кв.м. и височина до 10 метра. С писмо изх.№ СЗ-443-00-2011 от 05.05.2017 година са уведомили кмета на община Стара Загора, РДНСК ЮИР и „ Мегатрон” ЕАД за извършената проверка Установили са наличието на сключен договор за учредявано на право на прокарване в чужд имот , касаещ това кабелно отклонение.  ДНСК София с писмо от 07.07.2017 година  е уведомило страните в административното производство по сигнала, че все още не са предприети действия от община Стара Загора за установяване на годността на строежа.

 Във връзка с  подадения сигнал на 28.07.2017 г. работна група от служители на общинска администрация – Стара Загора, е извършила проверка на строеж „тръбна мрежа с един брой РVС тръба от електро табло до границите на ПИ с идентификатор 68850.143.424 по КККР на гр. Стара Загора и на едни брой кабелна шахта., за което е съставен констативен протокол № 22 от 28.07.2017 година  Извършилите проверката длъжностни лица са констатирали, че имотът е собственост на „ Магатрон „ЕАД. Налице  е договор за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот от 20.02.2013г.    . Строежът е квалифициран като незаконен по см. на чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ.у поради липса на одобрен проект , разрешение за строеж. В имота е изградена тръбна мрежа с един брой РVС тръба и едни брой кабелна шахта от съществуващ трафопост тип БКТП до границата с имот 68850.143.423. От трасформатора до шахтата тръбата е с диаметър Ф 110 мм, а от  шахтата до границата на съседния имот е с диаметър Ф 160мм, като общата дължина на строежа е 6 метра. Така изпълнения  стоеж представлявал сградно отклонение от електромертно табло. Въз основа на този протокол е издадена заповед № 10-10-131 от 08.02.2018 г., с която е разпоредено да се премахне незаконен строеж пета категория „ тръбна мрежа с един брой РVС тръба от електомерно табло на съществуващ трафопост тип БКТП в поземлен имот с идентификатор № 68850.143.423 по КККР на гр. Стара Загора до границата на съседен имот с идентификатор № 6885143.424 по КККР на гр. Стара Загора и един брой кабелна шахта, изпълнен от „ Мегатрон” ЕАД гр. София без одобрени строителни книжа и без издадено разрешение за строеж. На същата дата – 28.07.2017 . длъжностни лица на община Стара Загора са извършили проверка на стоеж „ Ел. кабел НН” положен в тръбна мрежа с 1 брой РVС тръба от електромерно табло на съществуващ трафопост тип БКТП в поземлен имот № 68850..143.423. по КККР до границата на съседен имот с идентификатор  68850.143.424. по КККР на гр. Стара Загора , изпълнен от неизвестен извършител. Ел. кабелът е с дължина от 6 метра Този строеж представлявал сградно отклонение от електомерното табло. , пета категория стоеж, квалифициран като незаконен поради липса на одобрен проект и разрешение да строеж.   

            От приложените към административната преписка писмени документи се установява, че имот № 68850.143.424, според  нотариален акт № 166, том ІІ, рег. № 4396, дело № 310/2012 г. , протокол на държавната приемателна комисия за установяване годността за ползване на стоеж : сервиз за земеделска техника” / л.153-155, разрешение за ползване № 524 о 29.12.1997  е собственост на „Фермер” АД, в това число и на изградената в имота  на сграда „ сервиз за земеделска техника За тази сграда е издадено и разрешение за ползване № 367/15.10.1997 г. етап външно ел. захранване и мачтов трафопост  Този имот в последствие е придобит от „ Интерагри „ АД гр. София с постановление за възлагане на недвижим имот от 25.08.2016 година.С договор 1320 от 07.06.2016 година „ Фарм Сервиз Добрич” е придобило собственост върху имот № 68850.143.423 по КККР на гр. Стара Загора от  община Стара Загора , като на 15.09.2012 година е сключил предварителен договор с „ ЕVН  България Разпределение” АД за присъединяване на обект „ обслужващ комплекс за селскостопанска техника с местонахождение местност „ Герена” землище гр. Стара Загора . Въз основа на разрешение на стоеж № 19-09-152 от 26.03.2013 г. , издадено  от главния архитект на община Стара Загора е сключен договор за присъединяване на потребител към електроразпределителната мрежа от 01.10.2013 година между „ Мегатрон „ АД гр. София  и „ЕVН България Електроразпределение” ЕАД. След справка в търговския регистър се установи, че „Мегатрон” ЕАД гр. София е придобило имот № 68850.143.423. по КККР на гр. Стара Загора на 24.10.2012 г. чрез апортна вноска. Въз основа на разрешение за строеж № 500 от 20.09.2013 година, издадено от главния архитект на община Стара Загора , протокол за отриване на строителна площадка , лротокол за  отриване на площадка и определяне на строителна линия ниво и ниво на строежи от  техническата инфраструктура , заповед № 19-09-8-21 от 07.10-2013 г. на главния архитект на община Стара Загора „ Мегатрон” ЕАД  е изградило строеж „ кабелни захранвания СРН и трафопост тип БКТП , със застроена площ от 6,30 см.м. в югозападната част на ПИ  68850.143.423, местност „ Герена” , община Стара Загора , подмяна на стоманено бетонен стълб № 19 ЖР и монтаж на два броя въздушни кабела , тръбна мрежа и 2 броя РVС тръби ф160 в бетонов кожух , 9 броя кабелни шахти от нов ЖР до  ново БКТП с дължина 126 метра , два броя кабелни електропровода, изтеглени в новоизградена тръбна мрежа  с обща дължина 290 кв.м. , за който обект е сключен договор с електроразпределителното дружество на 01.10.2013 година . Преди сключване на договора с електроразпределителното дружество с нотариален акт за възмездно безсрочно учредяване на право на строеж „ Мегатрон” ЕАД гр. София е учредило в полза на „ЕVН България Електроразпределение” АД право на строеж върху следния имот: бетонна трасформаторна станция „ със застроена площ от 6,30 км.м.и право на прокарване на тръбна мрежа – кабелен проводник 20 кV с дължина на трасето 126 метра На 18.12.2013 година. Бившият собственик на имот 68850.123.424. „ Фермер 2000” АД  сключва договор с ЕVН България Електроразпределение „ ЕАД, по силата на който се задължава да проектира и изгради оразмерена кабелна мрежа НН от електронно табло в ПИ 68850.143.423. до разпределително табло в ПИ 68850.143.424.

            Съгласно СТЕ,  в имоти ПИ 68850.143.423 и 6850.143.424 по КККР на гр. Стара Загора е изградена подземна кабелна тръбна електоразпределителна мрежа . Тя свързва електронното табло на стената на съществуващ и законно построен трафопост в ПИ 6885-143.423 през РVС тръба с диаметър 110 мм до бетонна кабелна шахта, а от нея през РVС тръба до границата на ПИ 68850.143.424, като същата тръба продължава до друга шахта в ПИ 68850.143.424 и оттам до електроразпределителното табло, което захранва целия 68850.143.424. Тръбната мрежа е с обща дължина 18,60 метра , като само част от нея се намира в ПИ, собственост на „ Мегатрон „ ЕАД – 6,60 метра.. В тази мрежа е положен кабел ниско напрежение. Така описания в заповедта подземно положен кабел в границите на ПИ 68850.143-423 представлява необособена част от строеж по смисъла на ЗУТ Този стоеж/ „ Кабелно отклонение НН” е пета категория и е част от техническата инфраструктура , като същият се изгражда въз основа на разрешение за строеж Според експерта строежът, за който е разпоредено  премахване е описан неточно. Всъщност  той представлявал кабелно отклонение ниско напрежение,  свързващ ел. табло на трафопоста в ПИ 68850.123.4243 до разпределително табло в ПИ 68850.143. 424.1 Тази кабелна линия е процесния строеж пета категория по смисъла на чл. 137,ал.3 от ЗУТ, а не самият кабел ниско напрежение. Присъединяването на имота на жалбоподателя към електроразпределителната мрежа става чрез това трасе, което част от него се намира в ПИ 68850.143.423, за което и учредено и право на прокарване на 20.02.2013 година Присъединяването на обектите , находящи се в ПИ 68850.143.424.1 към електроразпределителната мрежа е станало въз основа на разрешение за ползване № ДК-07-СЗ 2 от 23.01.2014 година.Според експерта служителите на електроразпределителното дружество не са изискали проекта документация от жалбоподателя, тъй като старото кабелно трасе се намира на около 5 метра от новото и са го приели за ремонт на старото кабелно трасе. Според вещото лице кабелът следва да бъде поставен в тръбна мрежа , той може да бъде изваден , но не и премахнат. Строежът следва да бъде описан в заповедта като кабелно захранване НН, а не като кабел. Кабелът сам по себе си не е строеж, а е част от кабелно захранване, състоящо се от множество елементи: тръби , шахти и т.н.

           

 

             С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № 10-00-133 от 08.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.чл. 44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 225а, ал.2 от Закона за устройство на териториите/ ЗУТ/ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория — „електрически кабел ниско напрежение, положен в тръбна мрежа с 1 брой РVС тръба от електромерно табло на съществуващ трафопост тип БКТП в поземлен имот с идентификатор 68850.143.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри до границата на съседен имот с идентификатор 68850-143.424 по КККР на гр. Стара Загора.  От фактическа страна обжалваният административен акт е обоснован с констатациите, съдържащи се в съставения Констативния акт № 23/ 28.07.2017г. и наличието на подлежащ на премахване незаконен по см. на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ строеж, като изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ..

 

По делото са приложени документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорената Заповед № 10-00-133 от 08.02.2018г.,  на  Кмета на Община Стара Загора.

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

            Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирани лица с правен интерес /заявили, че са извършили сочения в оспорения акт строеж/  и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

           

Съгласночл. 225а, ал.1 от ЗУТ кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи от ІV до VІ категория, или на части от тях. В случая заповедта е издадена от кмета на община Стара Загора. - следователно, оспорената заповед е издадена от материално, териториално и по степен компетентен орган по смисъла на чл.225а , ал.1 от ЗУТ.

 

 

 

 

Заповедта е издадена в предвидената писмена форма и е валидна.

 

 

 

 

 

При издаване на заповедта обаче са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон.

 

 

 

 

За да бъде издадена заповед по реда начл. 225а, ал.1 от ЗУТ, е необходимо да са налице следните материалноправни предпоставки: да е налице обект, който да отговаря на изискванията за "строеж" по смисъла на § 5,т. 38 от ДР на ЗУТ, който да е незаконен по смисъла на чл. 225,ал.2 от ЗУТ, и този строеж да е извършен от констатирания като негов автор правен субект.

 

Съгласно чл. 66.  от ЗУТ недвижимите имоти се свързват задължително с изградените мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура въз основа на издадени строителни книжа. Изисквания, които не са посочени от експлоатационните дружества при сключването на договора за присъединяване, не са основания за отказване на свързването.  Според § 5 от ДР т. 38 от ЗУТ "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла начл. 74,ал.1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. По силата на чл. 89 от ЗУТ, ал.1 и ал.2  Енергоснабдителните мрежи и съоръжения са външни (улични и дворни) и вътрешни (сградни)., като строителството на външните енергоснабдителни мрежи се извършва съгласно чл. 74 и по одобрени строителни книжа

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Процесната заповед е немотивирана, което в случая е довело и до нарушение на материалния закон. В оспорената заповед липсва пълно, ясно и точно описание, извършено от административния орган на това какво представлява по същността си строежът, чието премахване е постановено, което е равнозначно на липса на индивидуализирането му. С диспозитива на оспорения акт е наредено да се премахне незаконен строеж: "ел . кабел ниско напрежение „положен в тръбна мрежа от електронно табло на съществуващ трафопост в поземлен имот с идентификатор 68850.143.424 по КККР до границите на имот с идентификатор 68850.143.424 Въведените в оспорения акт фактически твърдения за наличие на "сградно отклонение от електормерно табло до граници на имот  с идентификатор ПИ 68850.123.424 е  описан неточно. Извършеният строеж не е индивидуализиран в достатъчна степен относно размерите и параметрите на новонаправените елементи, каква част представляват от кабелно отклонение Вещото лице установи, че в ПИ 68850.123.423. и № 68850.123-424 е изградено кабелно отклонение ниско напрежение свързващ електронното табло на трафопоста с разпределителното табло на сградата в ПИ 68850.123.424 . Именно това е строежа пета категория с дължина 18,6 метра , а не както е описан в заповедта ел. кабел НН с дължина 6 метра.. Следователно, строежът, чието премахване е разпоредено, не е индивидуализиран в заповедта и в констативните актове и според съда тази неточност нарушава съществено формата на административния акт. Строежът не е описан по начин, достатъчен за еднозначната му индивидуализация, поради което не може да се извърши преценка за допустимостта на строежа, респ. на части от него, по правилата и нормативите, действащи към момента на извършването или според ЗУТ, което е самостоятелно основание за отмяна на заповедта. Преценката за законосъобразност на административен акт се извършва само въз основа на фактите, които са изложени в него и не може да се допълват с установеното в съдебното производство. За съда остава неясна волята на административния орган, изразена в оспорената заповед, както и дали последния е наредил да се премахне ел. кабел ,който е елемент от строеж „ кабелно отклонение или самото кабелно отклонение. Кабелът не е самостоятелен обект на техническата инфраструктура, а е част от кабелна мрежа,  тоест нейн елемент. От горното следва че липсва годен обект за премахване – строеж. От друга страна разделянето на съществуваща в процесните имоти кабелни линии на две отделни части и квалифицирането на всяка нейна част на самостоятелен обект влече до незаконосъобразност на акта. По делото лисват данни, както твърди жалбоподателя че кабелът е положен от „ Мегатрон” АД , поради което правилно е прието , че извършителят на поставянето на кабела е неизвестен

           С оглед на изложеното обжалваната заповед, като незаконосъобразна следва да бъде отменена, а на жалбоподателя да се присъдят направените по делото разноски в размер на  1372 / хиляда триста седемдесет и два / лева  

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

 

                                                      Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОТМЕНЯ по жалба на „ Интерагри България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, община Слатина , район Искър, бул. „ Христофор Колумб” № 64, офис сграда А2, офис 11, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.М. Заповед № 10-00-133 от 08.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.чл. 44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 225а, ал.2 от Закона за устройство на територии е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория — „електрически кабел ниско напрежение, положен в тръбна мрежа с 1 брой РVС тръба от електромерно табло на съществуващ трафопост тип БКТП в поземлен имот с идентификатор 68850.143.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри до границата на съседен имот с идентификатор 68850-143.424 по КККР на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна 

              ОСЪЖДА  Община Стара Загора да заплати на „ Интерагри България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, община Слатина , район Искър, бул. „ Христофор Колумб” № 64, офис сграда А2, офис 11, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.М.  направените по делото разноски в размер на на  1372 / хиляда триста седемдесет и два / лева. 

 

 

      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

 

 

 

                                              

                                                                                  СЪДИЯ: