Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 №302       02.11.2018г.      град Стара Загора

 

 

  В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

          Старозагорският административен съд, ІII състав, в публично съдебно заседание на втори октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

                                                        СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

 

при секретар  Минка Петкова                                                                        

и с участието на прокурор                                                                    

като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА административно дело № 178 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

        

      Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка счл. 52,ал.1 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Образувано е по жалба на ЕТ "Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т., срещу уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2017 г. с изх. № 01-6500/1584 от 07.03.2018 г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с което на едноличния търговец е отказано финансово подпомагане за кампания 2017 г. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” . В жалбата се излагат доводи за неправилност и незаконосъобразност на акта.. Счита се, че не е налице правно основание за постановяване на оспорения отказ. Според жалбоподателя писмото е немотивирано . Били посочени формално заповедите на Министъра на земеделието и храните без детайлно да бъде описано извършеното от жалбоподателя нарушение, основание да бъде постановен отказ за финансиране му през 2017 г по това направление.. Административният орган не бил посочил в кои земеделски блокове е налице твърдяното отклонение и с какви методи е констатирано нарушението. Писмото било издадено в нарушение на разпоредбата на чл. 52,ал.1 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „ Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. -2020г. Не било нарушено и общото  правило на 24,ал. 4 от Наредба № 7 а именно максималният размер на заявените площи не нахвърлял 50 ха. С увеличение от 0,19 ха общите площи, заявени за подпомагане от търговеца по тази мярка стават в размер на 49,99 ха при първоначално заявени 49,80 ха Счита се, че е налице техническа грешка при декларирането на земеделските площи в заявлението за подпомагане за кампания 2017 г. Сочи се, че установеното от административния орган увеличение на одобрените площи в размер на 0,19 ха е пренебрежимо малка разлика, която се дължи на техническите обособености при очертаването на блоковете на земеделското стопанство при подаване на заявлението за подпомагане. По изложените съображения се иска отмяна на писмото и решаване на спора по същество

Ответникът – заместник - изпълнителният директор на ДФ "Земеделие", чрез процесуалния си представител, оспорва основателността на жалбата. Счита, че оспореният отказ е законосъобразен административен акт, издаден по надлежния ред, от компетентния за това орган и при правилно прилагане на материалноправните норми, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена. Сочи, че кандидатът е бил запознат с резултатите от извършените автоматични проверки, както и с това, че е длъжен да спазва заповедите на министъра на земеделието и храните, за което собственоръчно се е подписал.. Счита, че отговорност за спазването на условията за отпускането на агроекологични помощи носи единствено лицето, поискало да се ползва от тях, поради което само частичното спазване на поетите ангажименти не може да  обоснове плащане. След като жалбоподателят не е изпълнил задължението по поетия от него петгодишен ангажимент да подаде заявление за плащане, а е подал заявление за разширяване на агроекологичен ангажимент, правилно административният орган му е отказал финансово подпомагане. Оспорва възражението за наличието на техническа грешка в заявлението за подпомагане, като излага, че кандидатът е бил уведомен за разликата в декларираната площ и е могъл да коригира подадените данни, но не се е възползвал от тази възможност. Претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение

 

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и въз основа на наведените от страните доводи и възражения, намира следното:

 

Жалбата е подадена от легитимирано лице, адресат на административния акт, в рамките на 14-дневния срок от съобщаването му, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

С оспореното уведомително писмо на жалбоподателя е отказано финансово подпомагане за кампания 2017 г. по направление ""Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” от мярка 10 "Агроекология и климат", като е прието, че с подаденото от него заявление за подпомагане за 2017 г., с което одобрената площ е увеличена с 0,19 ха спрямо предходната година, не са спазени ограниченията по чл. 4,ал.5, изречение второ, въведени със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-160 от 28.02.2017 г., изменена и допълнена със заповеди № РД 09-278 от 31.03.2017 г. и № РД 09-361 от 13.04.2017 г., съгласно които не се приемат заявления за подпомагане/плащане, с които се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20,ал.6 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г.

По делото не е налице спор по фактите. От представените с административната преписка писмени доказателства  и от назначената експертиза се установява, че въз основа на заявление за подпомагане с УИН 24/040716/9741 жалбоподателят  е одобрен за участие по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” с площ от 49, 80 ха през 2016 г..

.

За процесната 2017 г. жалбоподателят подава заявление за плащане с УИН 24/290617/02798 от 11..04.2017 г., с което декларирал площ за подпомагане за 2016 г. , без изрично да се посочи коя площ е по мярка 10 „ Агроекология и климат” по направление „ Опазване на застрашени от  изчезване местни сортове , важни за селското стопанство”, но от назначената експертиза се установи , че заявената за подпомагане площ е 49,80 ха / тикви с код 141060/. Със заявление за подпомагане от 11.05.2017 година УИН 242061/702798 заявената площ по тази мярка  49,90ха/ стр. 75 от делото/ . В резултат на извършените автоматични проверки е установено, че едноличният търговец е разширил ангажимента си, като е увеличил заявената площ с 0, 19 ха, което е с до 20 на сто и с не повече от 10 ха спрямо одобрената за подпомагане площ през предходната година. Жалбоподателят е уведомен за резултатите от извършените проверки, както и че за кампания 2017 г.е задължен да спазва заповедите на Министъра на земеделие4то и храните от 28.02.201 г., 31.03.2017 г. и от 13.04.2017 г

Видно от представените по делото писмени доказателства, с т.3 от заповед № РД 09-160/28.02.2017 г., изменена и допълнена със заповеди с №№ РД 09-278/31.03.2017 г. и РД 09-361 от 13.04.2017 г., министърът на земеделието и храните нарежда през кампания 2017 г. да не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г., с които се разширяват поети ангажименти по реда на  чл. 20,ал.6 от Наредба № 7 от 2015 г.

  Мотивирайки се с неизпълнението на тези заповеди, ответникът отказва финансово подпомагане на жалбоподателя.

От назначената по делото техническа експертиза се установи, че жалбоподателят е декларирал за подпомагане мярка 10 „ Агроекология и климат” по направление „ Опазване на застрашени от  изчезване местни сортове , важни за селското стопанство”, през 2017 г. 49,90ха  с повече от 0,19 ха от кампания 2016 г. Заявените за подпомагане видове по код АК19 за кампания 2016 г. и кампания 2017 г. нямат съвпадение по географско местоположение По делото не са извършени проверки на място та служители на ДФ „ Земеделие.

При така очертаната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Предмет на оспорване в настоящото производство е уведомително писмо по чл. 52,ал.1 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г., съгласно който Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, одобрява, намалява или отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на изискванията за подпомагане на агроекологичните дейности. Съгласно чл. 20а, ал.2 от Закона за подпомагане на зедеделските производители дейността на агенцията се организира и ръководи от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", който е и неин представител. В чл. 20а,ал.4 от ЗПЗП е предвидена възможност изпълнителният директор да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. В случая с т. 2 от заповед № 03-РД/715/27.06.2017 г., издадена на основание чл. 20,т.2 и т.3 и чл. 20а, ал.1,2 и 4 от ЗПЗС и чл. 10, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 2 от Устройствения правилник на ДФЗ, изпълнителният директор на ДФЗ е делегирал на зам.изпълнителния директор на фонда – Петя Д. Славчева, правомощията да издава и подписва уведомителни писма за неизпълнение на ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", мярка 10 "Агроекология и климат" и мярка 11 "Биологично земеделие", поради което оспореният отказ е издаден от компетентен орган и е валиден административен акт. Отказът има необходимата форма и съдържание по чл. 59,ал.2 от АПК, фактически и правно мотивиран е и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

При издаването на оспореното писмо е приложен правилно и материалният закон.

Не се спори между страните, че през кампания 2016 г. жалбоподателят е заявил площи по направление ""Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство  в размер на 49, 80 ха, както и че през кампания 2017 г. е разширил поетия от него агроекологичен ангажимент с 0,19 ха, като е декларирал площи в размер на 49, 90 дка. Спорът между страните е дали това разширение е допустимо и законосъобразен ли е постановеният отказ от финансиране за 2017 г. поради неизпълнен ангажимент.

Общите правила относно подпомагането на развитието на селските райони с финансови средства от Съюза по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) са установени с Регламент /ЕС/ № 1305/2013а Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР и за отмяна на Регламент /ЕО/№ 1698/2005 г на Съвета. Една от мерките, финансирани от ЕЗФРСР, е мярка "Агроекология и климат", правилата за прилагането на която са регламентирани в чл. 28 от Регламент /ЕС/ № 1305/2013г. Съгласно чл. 28, § 2 от Регламента, плащанията за агроекология и климат се отпускат на земеделски стопани, групи земеделски стопани или групи земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, които доброволно се задължават да извършват операции, състоящи се от един или повече ангажименти за агроекология и климат по отношение на земеделска земя, която се определя от държавите членки и която включва, но не се ограничава до земеделската площ, определена в чл. 2 от настоящия регламент. Съгласно § 5 и § 6 на чл. 28 от регламента, ангажиментите по мярката се поемат за период от пет до седем години, като плащанията се отпускат годишно и покриват изцяло или частично размера на допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите задължения.

Разпоредбите на Регламент /ЕС/ № 1305/2013 г. за допълнени с делегиран Регламент /ЕС/ № 807/2014 . за допълнение на някои разпоредби на Регламент  № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за въвеждане на преходни разпоредби. Съгласно чл. 15,§1 от Регламент № 907/2014 г когато бенефициер увеличи площта на стопанството през срока, за който се изпълнява ангажиментът, поет като условие за предоставяне на подпомагането, държавите-членки могат да предвидят ангажиментът да бъде разширен, за да обхване и допълнителната площ за оставащата част от срока на ангажимента, или първоначалният ангажимент да бъде заменен с нов. Съгласно § 2 на същия член ангажиментът може да бъде разширен, за да обхване допълнителна площ, както е посочено в § 1, само при следните условия: а) това служи на целите във връзка с околната среда, към които е насочен ангажиментът; б) това е оправдано от гледна точка на характера на задължението, продължителността на оставащия срок и размерите на допълнителната площ; в) това не намалява ефективността на проверките за осигуряване спазването на изискванията за предоставяне на подпомагането.

На национално ниво условията и редът за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР за периода 2014-2020 г. са регламентирани с Наредба № 7/24.02.2015 г., издадена от МЗХ за прилагане на чл. 28 от Регламент № 1305/2013 г г. Съгласно чл.1,ал. 3 от Наредба № 7/2015 г г., подпомагането се предоставя под формата на годишно агроекологично плащане при спазване на изискванията на Регламент № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР, Регламент № 1307/2015 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и Регламент № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. В чл. 3 от Наредба № 7/24.02.2015 г. са посочени 8 направления, по които се подпомага извършването на агроекологични дейности, като едно от тях (това по т. 7) е избраното от жалбоподателя. Съгласно чл.8,ал. 1 от Наредба № 7/24.02.2015 г агроекологичните дейности по направленията по чл. 3 се прилагат за период от пет последователни години, а в ал. 2 е посочено, че срокът започва да тече от началото на годината на подаване и на одобрение на "Заявлението за подпомагане", което през първата календарна година е и "Заявление за плащане". През всяка следваща година до изтичане на срока по ал. 1 кандидатите за подпомагане подават "Заявление за плащане".

Разпоредбите на чл.10 от Наредба № 7/2015 г. определят размера на финансовата помощ за прилагане на агроекологичните дейности по чл. 3, като чл. 11 предвижда, че агроекологичните плащания се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г.

Следователно за агроекологичните мерки е характерно, че земеделските производители поемат петгодишни задължения да съобразяват селскостопанската си дейност с опазването на околната среда, като в замяна на агроекологичните ангажименти държавите членки отпускат ежегодна помощ в зависимост от претърпяната загуба на доходи или произтичащите от това допълнителни разходи. Когато помощта е многогодишна, плащанията се извършват в отговор на ежегодна молба за подпомагане, която е условие за допустимост на агроекологичните помощи. Подаването на ежегодна молба позволява да се провери спазването на поетите агроекологични ангажименти и да се регулира изплащането на помощите.

Разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5/2009 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания регламентира, че започването на приема на заявления и редът за подаването им се определя със заповед на ЗМХ, която се оповестява по начините, посочени в ал.6 на чл. 4 от Наредба № 5/2009 г. В изпълнение на тази нормативна делегация със заповед № РД 09-160/28.02.2017 г. на МЗХ, изменена и допълнена със заповед № РД 09-278/31.03.2017 г. на МЗХ и заповед №РД 09-361/13.04.2017 г. на МЗХ, е наредено през кампания 2017 г. да не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и климат", с които се разширяват поети ангажименти по реда на  чл. 20,ал.6 от Наредба № 7/2015 г. г. Съгласно тази разпоредба при увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление, с изключение на направление по чл. 3, т. 5, с до 20 на сто, но с не повече от 10 хектара земеделските стопани не поемат нов агроекологичен ангажимент, а го разширяват с новите площи за оставащия период, ако новите площи отговарят на изискванията на тази наредба и са изпълнени условията на ал. 1, 2 и 4. Независимо че това увеличение не представлява поемане на нов ангажимент така, както регламентира чл. 20,ал.7 от Наредба № 7/2015 г, министърът на земеделието и храните го е изключил от кампания 2017 г., забранявайки приема на заявления, при които е налице такова увеличение, посредством заповедите по чл. 4,ал. 5 от Наредба №5/27.02.2009 г. Регламентираните с тези заповеди ограничения не противоречат на принципите, залегнали в посочените регламенти на общонстното право  и целите, установени общностното право, и целите, установени вчл. 15,§ 1 и § 2 от Регламент  № 807/2014, поради което са допустими.

Видно от приетите по делото доказателства, с подаденото заявление за плащане за кампания 2017 г. жалбоподателят е увеличил одобрената площ с 0,19 ха, което е в размер до 20 на сто и не повече от 10 ха спрямо заявената за подпомагане площ през кампания 2016 г. При това положение правилно административният орган е приел, че земеделският стопанин е разширил поетия от него ангажимент по реда на чл. 20,ал.6 от Наредба № 7/2015г г., с което е нарушил ограниченията, въведени с заповедите на МЗХ. Действително разликата в площта е пренебрежително малка, но нито в  чл. 20,ал. 6 от Наредба № 7/2015 г г., нито в заповедите на МЗХ е направено разграничение в зависимост от размера на разширението. Единственото изискване е по отношение на горната граница на увеличението, но не и по отношение на неговата долна граница, поради което обстоятелството, че увеличената площ е в минимален размер не изключва наличието на разширен агроекологичен ангажимент спрямо предходната кампания.

Неоснователно е и оплакването на жалбоподателя, че в подаденото от него заявление е допусната техническа грешка. Очевидно при различие на декларираните от него площи за 2016 г. и за 2017 г. не се касае за грешка при пренасянето на данните или очертаването на БЗС, аргумент за което е и разпоредбата на §1, т. 4 от ДР на Наредба № 5/2009 г г., както и новоприетата разпоредба на пар 1, т. 5а от ДР на Наредба № 7/2015 г г. (обн. ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.), съгласно която не могат да бъдат очевидни грешки всички грешки и несъответствия, резултат от проверките по чл. 10а от Наредба № 5 от 2009 г., както и грешки, свързани с площта, декларираната земеделска култура или правното основание за ползване на земеделска земя. Освен това жалбоподателят е бил запознат с резултатите от автоматичните проверки и е имал пълната възможност да коригира данните в заявлението си по реда на чл. 51 от Наредба № 7/2015 г г. След като не го е сторил, той следва да понесе отговорността за неспазването на условията за отпускането на агроекологични помощи. Неизпълнението на заповедите на МЗХ не се дължи на неправомерното поведение на съответните длъжностни лица, които са приели и обработили заявлението, Проверките по чл. 52,ал. 1 от Наредба № 7/2015 г г. се извършват именно въз основа на подадено заявление за подпомагане/плащане. Няма как в противен случай да се установи дали това заявление отговаря на изискванията за подпомагане или не. Направеният извод за неспазване на изискванията, установени със заповедите на МЗХ, се основава на резултатите от извършените проверки след приемането на заявлението. Не съществува нормативно регламентирано задължение на агенцията да удовлетворява всяко подадено заявление в рамките на поет многогодишен ангажимент, а това се извършва след проверки съгласно чл. 52,ал.1 от Наредба № 7/2015 гг. и на основание резултатите от тези проверки.

Предвид на гореизложеното обжалваният акт не страда от пороци, които да водят до неговата недействителност или незаконосъобраност, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

         С оглед на изхода от спора и на основание чл. 143,ал. 4 от АПК, на ответника следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 400 лева в това число юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, пр.четвърто от АПК Старозагорският административен съд,  

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т., срещу уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2017 г. с изх. № 01-6500/1584 от 07.03.2018 г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с което на едноличния търговец е отказано финансово подпомагане за кампания 2017 г. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”  

ОСЪЖДА"Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т.  да заплати на Държавен фонд „ Земеделие” гр. София направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин/ лева.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                                

 

                                        СЪДИЯ: