Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 210

 

гр.Стара Загора, 05.07.2018 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         деветнадесети юни

през      две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                      Членове:           

при секретаря    Албена Ангелова

и в присъствието на  прокурора                                       ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     197   по описа  за 2018 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството е по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.41, ал.1 от Наредба №12 от 25.07.2016г за прилагане на подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, одобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г /ПРСР/.

 

         Образувано е по жалба на Община Чирпан, подадена чрез адв.М.С., против Заповед № 03-РД/134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София, с която на основание чл.20а ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл.41 ал.1 вр.с чл.38 ал.1 т.2, вр с чл.36 ал.1 т.5 вр с чл.7 ал.1 т.8 от Наредба № 12/25.07.2016г е отказано да бъде финансирано подадено от Община Чирпан заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 1954813.02 лв без ДДС. В жалбата се твърди незаконосъобразност на оспорения акт по съображения за постановяването му при несъобразяване с изискванията за форма и съдържание, от гледна точка на изискването за мотивиране на административните актове, в несъответствие и при неправилно  приложение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на акта. Според жалбоподателя актът не е мотивиран, тъй като не е уточнено коя хипотеза на чл.38 ал.1 т.2 от Наредба№12 от 25.07.2016г органът е счел, че е налице, което затруднява възможността за организиране на защита. Отрича да е налице неизпълнение, засягащо с  над 50% на стойностите, нито договорените дейности по три договора. Отрича да е налице виновно неизпълнение на договорни задължения по визираните договори. Счита, че не е налице влязъл в сила акт на компетентен орган, включителносъдебно решение, с което това обстоятелство да е констатирано. Твърди, че не изпълняват законовата хипотеза твърденията за нарушения във връзка с извършена проверка от дирекция „Технически инспекторат“ към ДФ „Земеделие“ и изготвен доклад за нередност № 169/16.03.2016г за регистирирано лошо вземане, тъй като не е издаден акт за установяване на вземане на ДФЗ спрямо община Чирпан по визираните договори. Между двете страни бил налице висящ спор относно неизплатените по договорите суми, като липсата на изискуемо и ликвидно вземане твърди, че опровергава наличието на основание от такъв характер да се изтъква като пречка за одобряване на подаденото заявление за подпомагане по мярката. Счита, че неправилно и в нарушение на чл.7 ал.5 и ал.6 от Наредба №12 не са обсъдени и взети предвид представените от него доказателства за предприети действия по отстраняване на обстоятелствата по ал.1. Отделно от така изложените, навежда и доводи за несъобразяване на администрацията с принципа на легитимните очаквания. Приемането на заявлението и периодът от време от близо една година до издаване на оспорената заповед създало очакване заявлението отговаря на критериите и ще бъде одобрено за финансиране. На шесто място в жалбата е обосновано подробно становище за несъобразяване на акта с принципа за съразмерност /чл.6  от АПК/, доколкото с реализирането на проекта би бил улеснен достъпа и качеството на живот на жителите от селата, инфраструктурата в които е била предмет на проекта. Твърди, че актът не е съобразен с целта на мярката. По изложените съображения се иска отмяна на Заповед № 03-РД/134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София.

 

Ответникът - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София чрез пълномощника си гл.юрисконсулт М.С.оспорва жалбата като неоснователна.

 

         Съдът, въз основа на съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

 

Община Чирпан е регистрирана като земеделски производител с УРН 448678, като със заявление 24/031016/97958,  подадено на 03.10.2016г до Държавен фонд Земеделие, е поискала финансово подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, одобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура  с проект „Реконструкция на улици в община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село Гита“ със стойност на проекта 1954813.02 лв без ДДС.  /л.17, т.2/.  Прием на заявления по тази мярка, финансирана по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, е бил обявен и осъществен в периода от 02.09.2016г.-03.10.2016г съгласно Заповед РД -09-552/02.08.2016г на Министъра на земеделието и храните, достъпна на интернет страницата на ДФЗ /http://www.dfz.bg/bg/prescentar/to_2016_news/-7-2-2014-2020/.

 

В заявлението за кандидатстване, подадено от Община Чирпан е описано проектното предложение – дейност „строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“ /чл.4 т.1 от Наредбата/, вкл.реконструкция на 3600.72 л.м. /31936 кв.м/ улична мрежа в гр.Чирпан и селата Гита, Свобода, Зетьово, общ размер на разходите 1954813.02 лв. Отбелязани са със знак “х“  приложените документи, вкл. декларация в оригинал съгласно приложение №4 към чл.7 ал.3 т.1 и 2 от Наредба№12 от 25.07.2016г за прилагане на подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, одобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ /л.23, т.2/.

 

С уведомително писмо Държавен фонд „Земеделие“ № 199/Подмярка 7.2 с изх.01-0800/513 от 07.03.2017г, подписано от Заместник-изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“ /л.45, т.2/, Община Чирпан е уведомена, че при извършване на проверки по отношение на представените към заявлението документи, заявени данни и посочени факти, за установени изброени в писмото в т1- т.9 липси/нередовности на документи, непълноти и неясноти. Сред изброените не се коментира обстоятелство от декларираните по чл. 7, ал.3, т.1 от Наредбата. В отговор на указанията, с писма изх.№92-00-37 от 23.03.2017г, писмо изх.№92-00-37 от 04.04.2017г и изх.№ 92-00-37 от 05.05.2017г Община Чирпан представя документи и обяснения /л.48-52/.

 

         С уведомително писмо изх.№01-0800 /513 от 22.05.2017г /л.53, т.2/ Заместник- изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ уведомява Община Чирпан за други констатирани по заявлението за подпомагане липси/нередовности на документи, непълноти и неясноти, вкл. необходимост от представяне заповед за изменение за отстраняване на техническа грешка, ако е такава налице, в издадено разрешение за строеж №3/16.02.2017г. Отговор е даден с писмо изх.№92-00-83/31.05.2017г. от Кмета на Община Чирпан с приложени документи /л.55-57, т.2/.

 

         С уведомително писмо Държавен фонд „Земеделие“ № 199/Подмярка 7.2  изх.№ 01-0800/1193 от 22.06.2017г. от Държавен фонд „Земеделие“ №199/Подмярка 7.2 се сочат отново констатации за липси/нередовности /л.58/, в отговор на което е изпратено писмо изх.№92-100-06.07.2017г /л.61/.

 

         С уведомително писмо Държавен фонд „Земеделие“ № 199/Подмярка 7.2 изх.№ 01-0800/2196 от 02.11.2017г до Община Чирпан се уведомява, че във връзка с подадени заявление за подпомагане по мярка 7.2., вкл. №24/07/2/0/00713, при извършване на проверки по отношение на представените към заявлението документи, заявени данни и посочени факти са установени следните липси/нередовности на документи, непълноти и неясноти: 1.не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при наличие на някое от обстоятелствата, цитирани в чл.7 ал.1 от Наредба №12 от 25.07.2016г за прилагане на подмяра 7.2. с посочено наименование. Посочено е, че при обработка на заявлението е установено, че Община Чирпан не отговаря на условията на чл.7 ал.1 т.8 и т.12, тъй като за същата е налице неизпълнение с повече от 50% - отказ от финансиране на договор по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г по договори №24/321/00821, №24/321/00822 24/321/00823 и 24/321/00824, всички от 08.10.2010г между Община Чирпан и ДФ „Земеделие“.  На основание чл.36 ал.3 от Наредба № 12 кандидатът се приканва да представи документи, необходими за отстраняване на констатираните пропуски, вкл. удостоверение за верността на заявените данни и факти, по т.1 – на основание чл.7 ал.5 от Наредба №12/25.06.2016г да представи обяснителна записка за цитираните в писмото факти и документи, удостоверяващи предприетите действия за отстраняването им /л.62-63/.  Писмото е получено на 15.11.2017г /л.64, т.2/,  няма данни Община Чирпан да е изпълнила дадените указания.

 

         С вх.№ 03-0416/5991 / 21.12.2017г до Изпълнителния директор на ДФЗ е постъпил доклад  от  заседание на постоянната работна група, назначена със заповед № 03-РД/801 от 07.04.2017г на  ИД на ДФЗ, състояло се на 14.12.2017г Работната група се събира с цел да извърши анализ на констатирани обстоятелства при извършени проверки и оценката за наличие на обстоятелства, посочени в чл.106 и/или 107 от Регламент №966/2012г във връзка с подадено заявление за подпомагане с ид.№24/07/2/0/00713 и № 24/07/2/0/00715 по подмярка 7.2., като въз основа на проверките е констатирано, че община Чирпан не отговаря на условията на чл.7 ал.1 т.8 предвид установено неизпълнение с повече от 50% от стойността или обема на договорените дейности по договори с изброени номера. Сочи се, че съгласно уведомително писмо за отхвърляне на плащанията № 1606 от 29.15.2015г  при извършена проверка на място от Дирекция „Технически инспекторат“ са установени несъответствия между реално изпълнените количества по дейностите, свързани с „Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на север от главен път Чирпан-Меричлери“ и договорените количества по дейностите, свързани със СМР съгласно одобрена количествено-стойностна сметка, неразделна част от Анекс №3 от 26.8.2015г към Договор 24/321/00821, сключен между ДФЗ и Община Чирпан. При извършени последващи административни проверки било установено, че допустимите за финансиране разходи за СМР  по проекта са 1 058 001.24 лв без ДДС. Въз основа на допустимите за финансиране разходи, свързани със СМР са определени и допустимите за финансиране общи разходи и  разходи за консултации в размер на 126960.15 лв. Общият размер на допустимите за финансиране разходи бил определен в размер 1 184961.39лв, като е приложена и допълнителна редукция на субсидията в този размер, т.е. окончателен размер на допустимата субсидия по подадената заявка за окончателно плащане е 0.00 лв. На основание т.9.1. от Договора, във връзка с неизпълнение на договорно задължение, установено в т.4.15 и поради ненастъпване условие за плащане на договорената финансова помощ, е посочено, че подлежи на възстановяване авансовото плащане в размер 2391253.00лв при изготвен доклад за нередност № 169 от 16.03.2016г., въз основа на който на 30.03.2016г е регистрирано лошо вземане по договора, което не било погасено. В т.2, т.3 и т.4  се сочат сходни факти и обстоятелства относно другите три договора, като се визират  уведомително писмо за отхвърляне на плащанията № 1619 от 29.15.2016г относно Договор № 24/321/00822 – за с.Гита; уведомително писмо №1605/29.12.2015г за договор № 24/321/00823 – за с. Зетьово, на юг от главен път Чирпан-Меричлери, и уведомително писмо № 1607/29.12.2015г за договор № 24/321/00824 – за с.Свобода. Посочено е в доклада и обстоятелството, че не е постъпил отговор на писмото от 02.11.2017г, с което е предоставена възможност на Община Чирпан на основание чл.7 ал.5 от Наредба№ 12 /25.06.2016г да представи доказателства за предприети действия. В заключение работната група предлага да бъде отказано финансиране на заявленията, подадени от Община Чирпан  за подпомагане по мярката, поради несъответствие с изискванията на чл.7 ал.1 т.8 от Наредбата. С предложение да се издаде заповед за отказ от финансиране на Община Чирпан по заявление с  ид.№24/07/2/0/00713/03.10.2016г е и Докладна записка №03-0416/345 от 23.01.2018г на Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ /л.70, т.2/.

 

С оспорената Заповед № 03-РД-134/24.01.2018г. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София, на основание чл.20а ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители/ЗПЗП/, чл.41, ал.1 вр.с чл.38, ал.1, т.2, вр с чл.36, ал.1, т.5 вр с чл.7, ал.1, т.8 от Наредба № 12/25.07.2016г е постановил отказ да бъде финансирано подадено от Община Чирпан заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта: 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 1954813.02 лв без ДДС /л.74,/.  Като фактическо основание за отказа е прието  обстоятелството, установено при извършена административна проверка за наличие критерии за отстраняване неизпълнение с повече от 50% от стойността или обема на договорените дейности по договори № 24/321/00821; договор № 24/321/00822; договор № 24/321/00823 и договор № 24/321/00824 всички от 08.10.2010г, между Община Чирпан и ДФ“Земеделие“ по ПРСР 2007-2013г. Неизпълнението се изразява в: 1.съгласно уведомително писмо  за отхвърляне на плащанията № 1619 от 29.15.2015г- установени при извършена проверка на място от Дирекция „Технически инспекторат“ несъответствия между  реално изпълнени количества по дейностите, свързани с  „Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на север от главен път Чирпан-Меричлери“  и договорените количества по дейностите съгласно КСС неразделна част от Анекс №3/26.08.2015г. към Договор 24/321/0821. Въз основа последващи административни проверки е установено, че от заявените инвестиционни разходи с посочен размер, допустимите са в по-малък, също посочен размер. Въз основа допустимите за финансирани разходи за СМР се сочат определени допустимите за финансиране общи. Доколкото общите заявени разходи е 3657501.83 лв, от които допустими -1184961.39 лв, приложена била допълнителна редукция на субсидията, като се приема за допустима субсидия по подадена заявка за окончателно плащане -0.00 лв. На основание т.9.1. от Договора, във връзка с неизпълнение на договорно задължение, установено в т.4.15 и поради ненастъпване условието за плащане на договорената финансова помощ по т.1.3.5, подлежи на възстановяване авансовото плащане и авансово изплатеното ДДС, ведно със законната лихва от деня на забава. Изготвен е Доклад за нередност №169 от 16.03.2016г., въз основа на който на 30.03.2016г е регистрирано лошо вземане по договор №0821, което към момента не е погасено.

 

Констатации в сходен смисъл се съдържат и в т.2, 3 и 4, относно другите три договора между ДФЗ и Община Чирпан,  като се визират  уведомително писмо за отхвърляне на плащанията № 1619 от 29.15.2016г,  относно Договор № 24/321/00822 – за с.Гита, съответно общия размер на заявените и приетите за допустими за финансиране разходи по проекта, предмет на този договор, определения окончателен размер на финансиране – 0 лв, подлежащите на възстановяване суми, Доклад за нередност №169/16.03.2016г.;  уведомително писмо за отхвърляне на плащанията №1605/29.12.2015г за договор № 24/321/00823 – за с. Зетьово, на юг от главен път Чирпан-Меричлери, съответно общия размер на заявените и приетите за допустими за финансиране разходи по проекта, предмет на този договор, определения окончателен размер на финансиране – 0 лв, подлежащите на възстановяване суми, Доклад за нередност №169/16.03.2016г,  уведомително писмо № 1607/29.12.2015г за договор № 24/321/00824 – за с.Свобода, съответно общия размер на заявените и приетите за допустими за финансиране разходи по проекта, предмет на този договор, определения окончателен размер на финансиране – 0 лв, подлежащите на възстановяване суми, Доклад за нередност №169/16.03.2016г, въз основа на който е регистрирано лошо вземане и по този договор. Вземанията се сочат непогасени.

 

По делото са приети като доказателства документите по преписката по издаване на оспорената заповед, както и по договори № 24/321/00821; договор № 24/321/00822; договор № 24/321/00823 и договор № 24/321/00824 всички от 08.10.2010г, между Община Чирпан и ДФ“Земеделие“ по ПРСР 2007-2013г.

 

По преписката е приложена Заповед № 03-РД/ 3948/ 28.12.2015г на Изпълнителния директор на ДФЗ, с която е отказано изплащането на финансова помощ по Договор №24/321/00821 от 08.10.2010г /л.210-211, т.2/. Съгласно мотивите, по повод подадена на 09.10.2015г заявка за окончателно плащане, проектът е бил изпратен за извършване от дирекция „Технически инспекторат“ на ДФ „Земеделие“ проверка на място на инвестицията, обект на финансово подпомагане,  на 08.12.2015г, при която били установени несъответствия между реално изпълнените количества по дейностите, свързани с СМР по „Реконструкция /рехабилитация на водопроводна мрежа в с.Зетьово на север от главен път Чирпан-Меричлери и договорените количества съгласно КСС към Анекс №3 от 26.08.2015г към Договор 24/321/00821 от 08.10.10г. Сочат се последващи административни проверки и извършена допълнителна редукция на субсидията. Въз основа на резултатите ДФЗ-РА отказва изплащане на финансовата помощ по договора на основание т.1.3.5, т.4.4. б“а“, и б.“е“ от него и чл.40 ал.1 т.1 и 2 от Наредба № 25/29.07.2008г. Посочено е, че ползвателят дължи връщане на получените суми по договора на основание т.9.1.от същия и чл.48ал.1 от същата Наредба. В заповедта не е посочено подлежи ли на обжалване и пред кой орган, а само че подателят следва да се уведоми за отказа. В изпълнение на заповедта с Уведомително писмо №1606 за отхвърляне на плащанията с изх№ 01-0800/8619 от 29.12.2015г /л.213/, Заместник-изпълнителният директор на ДФЗ уведомява Община Чирпан, че ДФЗ-РА отказва изплащането на финансовата помощ по Договор №24/321/00821 от 08.10.2010г по идентични мотиви с изложените в заповедта, но без тя да е цитирана. Писмото е получено от Община Чирпан на 08.01.2016г/л.254, т.2/.

 

Със Заповед № 03-РД/ 3948/ 28.12.2015г на Изпълнителния директор на ДФЗ е отказано изплащането на финансова помощ по Договор №24/321/00822  от 08.10.2010г /л.324-325, т.2/. Мотивите сочат, че по повод подадена на 09.10.2015г заявка за окончателно плащане, проектът е бил изпратен за извършване от дирекция „Технически инспекторат“ на ДФ „Земеделие“ проверка на място на инвестицията, обект на финансово подпомагане,  на 08.12.2015г, при която били установени несъответствия между реално изпълнените количества по дейностите, свързани с СМР по реконструкция /рехабилитация на водопроводна мрежа в с.Гита и договорените количества съгласно КСС към Анекс №3 от 26.08.2015г към Договор 24/321/00822 от 08.10.10г. Сочат се и последващи административни проверки, извършена допълнителна редукция на субсидията. Въз основа на резултатите ДФЗ-РА  отказва изплащане на финансовата помощ по договора на основание т.1.3.5, т.4.4. б“а“, и б.“е“ от същия и чл.40 ал.1 т.1 и 2 от Наредба № 25/29.07.2008г. Посочено е и че ползвателят дължи връщане на получените суми по договора на основание т.9.1.от него и чл.48ал.1 от същата Наредба. В заповедта не е посочено подлежи ли на обжалване и пред кой орган, а само че подателят следва да се уведоми за отказа. В изпълнение с Уведомително писмо №1619 за отхвърляне на плащанията с изх№ 01-0800/54 от 06.01.2016г /л.346, т.2/,Заместник- изпълнителният директор на ДФЗ уведомява Община Чирпан, че ДФЗ-РА отказва изплащането на финансовата помощ по Договор №24/321/00822 от 08.10.2010г по идентични мотиви с изложените в заповедта, но без тя да е цитирана. Писмото е получено от Община Чирпан на 21.01.2016г  /л.348, т.2/.

 

Със Заповед № 03-РД/ 3950/ 28.12.2015г на Изпълнителния директор на ДФЗ е отказано изплащането на финансова помощ по Договор №24/321/00823  от 08.10.2010г /л.450-451, т.2/. Мотивите сочат, че по повод подадена на 09.10.2015г заявка за окончателно плащане, проектът е бил изпратен за извършване от дирекция „Технически инспекторат“ на ДФ „Земеделие“ проверка на място на инвестицията, обект на финансово подпомагане,  на 09.12.2015г, при която били установени несъответствия между реално изпълнените количества по дейностите, свързани с „Реконструкция /рехабилитация на водопроводна мрежа в с.Зетьово на юг от главен път Чирпан-Меричлери и договорените количества съгласно КСС към Анекс №3 от 26.08.2015г и Договор 24/321/00823 от 08.10.10г. Сочат се и последващи административни проверки, допълнителна редукция на субсидията. Въз основа на резултатите ДФЗ-РА отказва изплащане на финансовата помощ по договора на основание т.1.3.5, т.4.4. б“а“, и б.“е“ от договора, чл.40 ал.1 т.1 и 2 от наредба № 25/29.07.2008г. Посочено е и че ползвателят дължи връщане на получените суми по договора на основание т.9.1.от него и чл.48ал.1 от същата Наредба. В заповедта не е посочено подлежи ли на обжалване и пред кой орган, а само че подателят следва да се уведоми за отказа. В изпълнение с Уведомително писмо №1605 за отхвърляне на плащанията с изх№ 01-0800/8622 от 29.12.2015г Заместник-изпълнителният директор на ДФЗ /л.480, т.2/, уведомява Община Чирпан, че ДФЗ-РА отказва изплащането на финансовата помощ по Договор №24/321/00823 от 08.10.2010г. Писмото е получено от Община Чирпан на 06.01.2016г/л.483, т.2/.

 

Със Заповед № 03-РД/ 3949/ 28.12.2015г на Изпълнителния директор на ДФЗ е отказано изплащането на финансова помощ по Договор №24/321/00824  от 08.10.2010г /л.145-146/. Мотивите сочат, че по повод подадена на 14.10.2015г заявка за окончателно плащане, проектът е бил изпратен за извършване от дирекция „Технически инспекторат“ на ДФ „Земеделие“ проверка на място на инвестицията, обект на финансово подпомагане,  на 08.12.2015г, при която били установени несъответствия между реално изпълнените количества по дейностите, свързани с СМР по реконструкция /рехабилитация на водопроводна мрежа в с.Свобода и договорените количества съгласно КСС към Анекс №3 от 26.08.2015г към Договор 24/321/00824 от 08.10.10г. Сочат се и последващи административни проверки, допълнителна редукция на субсидията. Въз основа на резултатите ДФЗ-РА  отказва изплащане на финансовата помощ по договора на основание т.1.3.5, т.4.4. б“а“, и б.“е“ от договора, чл.40 ал.1 т.1 и 2 от наредба № 25/29.07.2008г. Посочено е и че ползвателят дължи връщане на получените суми по договора на основание т.9.1.от същия и чл.48ал.1 от същата Наредба. В заповедта не е посочено подлежи ли на обжалване и пред кой орган, а само че подателят следва да се уведоми за отказа. В изпълнение с Уведомително писмо №1607 за отхвърляне на плащанията с изх № 01-0800/8621 от 06.01.2016г /л.156/, Зам.изпълнителният директор на ДФЗ уведомява Община Чирпан, че ДФЗ-РА отказва изплащането на финансовата помощ по Договор №24/321/00824 от 08.10.2010г по идентични мотиви с изложените в заповедта, но без тя да е цитирана. Писмото е получено от Община Чирпан на 06.01.2016г/обратна разписка л.24, т.1/.

 

Въз основа на изложеното съдът формира следните правни изводи:

 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, одобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г /ПРСР/, е регламентирана в Наредба № 12/25.07.2016г, приета на основание чл.9а от ЗПЗП. Посочената наредба предвижда условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, различни от регламентираните в ЗУСЕСИФ, т.е. „друго“ по смисъла на §4 ал.3 от ДР на ЗУСЕСИФ, поради което условията и реда на ЗУСЕСИФ са неприложими в  случая. Според чл.41 ал.1 изр.второ от наредба, заповедта за частично  одобрение и заповедта за отказ от финансиране на заявлението за подпомагане по тази подмярка подлежат на обжалване по реда на АПК. Жалбата е подадена от процесуално легитимирано лице, адресат на акта, за който този акт се явява неблагоприятен. Заповедта е връчена на Община Чирпан с уведомително писмо за отказ изх.№01-800/2196/ 24.01.20218г на 25.01.2018г. Подадената на 08.02.2018г жалба е в 14-дневния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Следователно оспорването е процесуално допустимо с оглед наличие на годен за обжалване индивидуален административен акт и подадена в срок жалба от лице с правен интерес.

 

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

 

Оспорената Заповед № 03-РД-134/24.01.2018г. е издадена от материално и териториално компетентен орган - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. Според чл.41, ал.1 от Наредба № 12/25.07.2016г за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г,  изпълнителния директор на РА се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомагане. Съгласно разпоредбата на §1, т.13 от ДР на ЗПЗП, Разплащателната Агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти по правилата на Европейския съюз. По силата на чл.11а от ЗПЗП, ДФ „Земеделие” е акредитиран за единствена Разплащателна агенция за РБългария за прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Изпълнителният директор на ДФ“Земеделие“ е и изпълнителен директор на РА, съгласно чл.20а ал.1 от ЗПЗП. Следователно той е компетентен да издаде акт по чл.41, ал.1 от Наредба №12 /25.07.2016г.

 

Оспореният акт е в надлежна писмена форма и съдържа мотиви, от фактическо и правно  естество.  Неоснователно оспорващият твърди липса на мотиви предвид непрецизиране  хипотезата от изброените няколко такива в чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата. Според тази разпоредба изпълнителният директор на РА издава заповед за пълен или частичен отказ за финасиране при несъответствие с целите и изискванията към кандидатите, дейностите, проектите и заявените разходи, определени в тази наредба. Органът се е позовал на неизпълнение на изискване по чл.7, ал.1, т.8 от същата наредба, съдържащо изискване към кандидата, като е посочил в какво се изразява визираното спрямо община Чирпан несъответствие. С оглед съдържащите се в мотивите твърдения за факти и обстоятелства за оспорващия е ясно какви са съображенията за отказа и не е създадено затруднение да организира защитата си. Възможен е съдебният контрол за законосъобразност на акта спрямо така изложените в него мотиви, с оглед на което не е налице основанието за отмяна по чл.146, т.2 от АПК.

 

Заповед № 03-РД-134/24.01.2018г. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София е издадена при спазване на относимите процесуални правила, раздел ІІ, глава Трета от Наредба №12/25.06.2016г. Изпълнено е и изискването за извършване административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане, като за констатирани нередовности и/или липси на документи, както и/или необходимост от допълнителни документи, Община Чирпан е била уведомявана  /чл.36 ал.3, вр.с ал.1 т.3 от Наредбата/. В жалбата се твърди, че не е изпълнено изискването за указване кандидата да представи декларация съгласно приложение №4 или че са предприети действия за отстраняване на обстоятелствата в срок от 10 дни. Според чл.7, ал.5, кандидати/ползватели, за които е налице обстоятелство по ал. 1 имат право да представят доказателства при подаване на декларация съгласно приложение №4 или в срок до 10 дни от получаване на уведомление от РА за констатирани обстоятелства по ал.1, че са предприели действия за тяхното отстраняване.  В случая е налице уведомление до Община Чирпан за установено от РА обстоятелство по чл.7 ал.1 от Наредбата, а именно Уведомително писмо Държавен фонд „Земеделие“ № 199/Подмярка 7.2 изх.№ 01-0800/2196 от 02.11.2017г /л.62/, в което се визира обстоятелството, че Община Чирпан не отговаря на условието по т.8 на чл.7 ал.1 т.8 поради неизпълнение с повече от 50% - отказ от финансиране на договор по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г по договори №24/321/00821, №24/321/00822 24/321/00823 и 24/321/00824, всички от 08.10.2010г, сключени  между Община Чирпан и ДФ „Земеделие“.  На основание чл.36, ал.3 и чл.7, ал.5 от Наредба № 12/2016г кандидатът е поканен да представи документи, удостоверяващи предприетите действия за отстраняването им /л.62-63/.  В предоставения срок, броен от 16.11.2017г и до 25.11.2017г /л.64/, Община Чирпан не е депозирала отговор. Следователно не е налице визираното процесуално нарушение, кандидатът не е бил лишен от възможност да участва в тази фаза на производството, да се запознае с констатациите за несъответствието му с изискванията за подпомагане по чл.7, ал.1 от визираната наредба и да представи доказателства за опровергаването им.

 

Спорният въпрос между страните по приложението на материалния закон е относно наличието на визираната в чл.7, ал.1, т.8 от Наредбата пречка за подпомагане на Община Чирпан по подмярка 7.2, мярка 7 от ПРСР 2014-2020г. Съгласно чл.7, ал.1, т.8 от Наредба №12/25.07.2016г не се подпомагат кандидати/ползватели,  когато по отношение на тях е установено обстоятелство за отстраняване - по тяхна вина не са изпълнили задълженията си по договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или услуга, довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други договорни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договорените дейности по договора.

С декларация – Приложение №4 към наредбата кандидатът декларира,  че не попада в някоя от хипотезите на чл.131, пар.4, вр.с §106 пар.1 от Регламент (ЕС, Евратом) №966 /2012г за отстраняване. Според чл.131, §4 изр.второ от Регламент (ЕС, Евратом) №966 /2012г заявителите декларират дали се намират в едно от положенията, посочени в чл.106 параграф 1 или чл.107, и, ако е приложимо, дали са предприели коригиращи мерки, както е посочено в чл.106 пар.7 б.“а“. Когато извършва необходимата проверка във връзка с текущи процедури за възлагане и съществуващи договори в съответствие с чл.108 пар.4, разпоредителят с бюджетни кредити гарантира, че на заявителя или бенефициера е предоставена възможност да представи забележките си преди приемането на мярка, засягаща неблагоприятно правата му.  Според чл.106 параграф 1, буква „д“ от Регламента  възлагащите органи отстраняват икономически оператор от участие в процедури за възлагане, уредени с този регламент, когато икономическия оператор е показал значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнението на договор, финансиран от бюджета, което е довело до преждевременното му прекратяване или до прилагането на обезщетения за загуби и пропуснати ползи или други договорни санкции, или което е било разкрито впоследствие при одити или разследвания, проведени от разпоредител с бюджетни кредити, ОЛАФ, Сметна палата. Идентични са изискванията в българското законодателство по чл.7, ал.1, т.8 и ал.5 от Наредба №12/25.07.2016г. По аргумент от разпоредбата на чл.7, ал.4, т.3 от Наредба №12/25.07.2016г, основанията за отстраняване по ал.1 се прилагат до изтичане на три години от влизане в сила на акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

 В случая при подаване на заявлението си за подпомагане по мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г Община Чирпан е декларирала с декларация по образец приложение №4 към чл.7 ал.1 от Наредба №12/25.07.2016г, че спрямо нея не са налице пречки за подпомагане. В мотивите на оспорената заповед обаче се твърди, че декларираното обстоятелство е опровергано и пречката по т.8 от Наредбата е налице на основание посочени уведомителни писма за отхвърляне на плащанията по четири договора, сключени между ДФЗ и Община Чирпан.

Съгласно цитираната нормативна уредба, предпоставките да се откаже финансиране на основание визираната в оспорената заповед разпоредба включват: 1. виновно неизпълнение на договор с източник на финансиране от ЕСИФ от изброените в чл.7 ал.1 т.8; 2. неизпълнението да е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно българското законодателство; 3. неизпълнението да е довело до предсрочно прекратяване на договора, изплащане на обезщетения или други договорни санкции и 4. да е засегнало  50 и над 50% от стойността или обема на договорените дейности по договора.

В оспорения акт се посочва, че кандидатът за подпомагане по мярката 7.2. от ПРСР 2014-2020г Община Чирпан не е изпълнил с повече от 50% от стойността или обема на договорените дейности по договори № 24/321/00821, 24/321/00822; №24/321/823 и №24/321 /824 всички от 08.10.2010г., сключени между ДФ“Земеделие“ и Община Чирпан по ПРСР за програмен период 2007-2013г. Четирите посочени договора са с предмет предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. за изпълнение дейностите по проекти, заявени от Община Чирпан.   ПРСР 2007-2013г. е финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, т.е. със средства от ЕСИФ.

 

Не е налице обаче следващата кумулативно необходима материална предпоставка, за да се приеме, че кандидатът за подпомагане не изпълнява изискването на чл.7, ал.1, т.8 от Наредба №12/2016г. Визираните в оспорения акт уведомителни писма за отхвърляне на плащанията, каквито са били издадени на различни дати в края на 2015г и началото на 2016г., не сочат на окончателно решаване на въпроса относно изпълнението или неизпълнението на визираните договори № 24/321/00821, 24/321/00822; №24/321/823 и №24/321 /824 всички от 08.10.2010г, още по-малко дали неизпълнението се дължи на виновно поведение на бенефициента.

 

В Заповед № 03-РД/ 3948/ 28.12.2015г на Изпълнителния директор на ДФЗ, с която е отказано изплащането на финансова помощ по Договор №24/321/00821 от 08.10.2010г не е посочено подлежи ли на обжалване и пред кой орган, а само че подателят следва да се уведоми за отказа. В изпълнение на заповедта с Уведомително писмо №1606 за отхвърляне на плащанията с изх№ 01-0800/8619 от 29.12.2015г /л.213/, Заместник-изпълнителният директор на ДФЗ уведомява Община Чирпан, че ДФЗ-РА отказва изплащането на финансовата помощ по Договор №24/321/00821 от 08.10.2010г по идентични мотиви с изложените в заповедта. В Заповед № 03-РД/ 3948/ 28.12.2015г на Изпълнителния директор на ДФЗ, с която е отказано изплащането на финансова помощ по Договор №24/321/00822  от 08.10.2010г не е посочено подлежи ли на обжалване и пред кой орган, а само че подателят следва да се уведоми за отказа. В изпълнение с Уведомително писмо №1619 за отхвърляне на плащанията с изх№ 01-0800/54 от 06.01.2016г /л.346, т.2/,Заместник- изпълнителният директор на ДФЗ уведомява Община Чирпан, че ДФЗ-РА отказва изплащането на финансовата помощ по Договор №24/321/00822 от 08.10.2010г по идентични мотиви с изложените в заповедта. В Заповед № 03-РД/ 3950/ 28.12.2015г на Изпълнителния директор на ДФЗ, с която е отказано изплащането на финансова помощ по Договор №24/321/00823  от 08.10.2010г не е посочено подлежи ли на обжалване и пред кой орган, а само че подателят следва да се уведоми за отказа. В изпълнение с Уведомително писмо №1605 за отхвърляне на плащанията с изх№ 01-0800/8622 от 29.12.2015г Заместник-изпълнителният директор на ДФЗ /л.480, т.2/, уведомява Община Чирпан, че ДФЗ-РА отказва изплащането на финансовата помощ по Договор №24/321/00823 от 08.10.2010г. В Заповед № 03-РД/ 3949/ 28.12.2015г на Изпълнителния директор на ДФЗ, с която е отказано изплащането на финансова помощ по Договор №24/321/00824  от 08.10.2010г не е посочено подлежи ли на обжалване и пред кой орган, а само че подателят следва да се уведоми за отказа. В изпълнение с Уведомително писмо №1607 за отхвърляне на плащанията с изх № 01-0800/8621 от 06.01.2016г /л.156/, Зам.изпълнителният директор на ДФЗ уведомява Община Чирпан, че ДФЗ-РА отказва изплащането на финансовата помощ по Договор №24/321/00824 от 08.10.2010г по идентични мотиви с изложените в заповедта.

 

Горецитираните четири заповеди на директора на ДФ „Земеделие“ са административните актове, съдържащи волеизявленията на ДФ „Земеделие“ РА за отказ да заплати остатъка от договореното финансово подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“  на основание несъответствие между реално изпълнените от страна на Община Чирпан и договорени количества по дейностите, предмет на проектите по всеки от  четирите договора от 08.10.2010г. и връщане заплатеното под форма на аванс подпомагане. Те не са съобщени на адресата, респективно не са влезли в сила. Уведомителните писма нямат характера на индивидуални административни актове, тъй като са издадени в изпълнение на заповедите, подписани са от друг орган, т.е. не обективират самостоятелни волеизявления на издателя си. Предвид характера си на уведомления те не са годни да породят правните последици, каквито са им придадени в оспорената заповед – да установят неизпълнение на договори от страна на Община Чирпан с източник на финансиране от ЕСИФ.

 

На следващо място, за да се приеме, че кандидатът за подпомагане по подмярка 7.2., финансирана по ПРСР 2014-2020г не отговаря на изискването за надеждност, каквото чл.7 ал.1 т.8 от Наредба №12/25.07.2016г, съответно чл.106 §1 б“д“ Регламент 966/2012г, формулират, по смисъла на визираните актове следва да е установено от компетентен орган. Разпоредбата на чл.7, ал.1, т.8 от Наредба № 12/2016г, тълкувана във връзка с чл.105а, т.2 от Регламент /ЕС, Евратом/ 966/2012г /според която решението за отстраняване и/или за налагане на финансова санкция се взема от възлагащия орган, като се основава на окончателно съдебно решение или на окончателно административно решение/, изисква обстоятелството, обективиращо пречка кандидатът да бъде подпомаган по мярка 7.2, да бъде установено с влязъл в сила акт на компетентен орган. В случая  неизпълнение с над 50% на договорните задължения на Община Чирпан по визираните договори не е установено от компетентен орган, независимо от позоваването в мотивите на оспорения акт на изброените уведомителни писма, издадени на дати 29.12.2015г и 06.01.2016г, непосредствено след влизане в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ на 25.12.2015г. Предвид изложеното по-горе за правния им характер уведомителните писма не могат да дадат окончателен отговор на релевантния въпрос виновно ли е неизпълнението на договорите, от което произтичат визираните вземания. Освен това за същите обстоятелства са издадени други уведомителни писма - № 652/ 021/15.12.2016г, № 653/ 021/15.12.2015г, № 654/ 021/15.12.2015г и № 655/021/ 15.12.2015г, всички на Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с които общината е уведомена за резултати от извършени проверки и за извършена редукция по подадена заявка за плащане като е задължена да възстанови сумите, представляващи авансово плащане по всеки един от четирите договора /л.349, 485, т.2/. Именно във връзка с тези уведомителни писма от ползвателя на помощта Община Чирпан е предявен осъдителен иск с подадена в началото на 2016г искова молба срещу ДФ „Земеделие“. Претенцията се основава на твърдения, че задълженията на Община Чирпан по визираните четири  договора от 08.10.2010г са изпълнени и че й се следва заплащане на сумите, съставляващи остатък от одобрената и незаплатена финансова помощ по всеки от тях. Не е спорно между страните и се установява от данните по представената преписка, че предметът на спора по предявения иск касае отказаните за изплащане суми по сключените с ДФ „Земеделие“ през 2010г договори за подпомагане, които се цитират в оспорената в настоящото производство заповед. С Определение № 39 /27.04.2018г,  по адм.д. №1/2018г. на смесен състав на ВКС и ВАС в производство по чл.135, ал.4  и ал.7 от АПК е постановено, че компетентен да се произнесе по исковата молба на Община Чирпан против ДФ“Земеделие“ е Софийски градски съд. Следователно изпълнението на договори № 24/321/00821, 24/321/00822; №24/321/823 и №24/321 /824, всички от 08.10.2010г, е предмет на неприключил граждански спор, тъй като производството е висящо  пред Софийски градски съд. Няма данни след изпращането му по подсъдност делото да е приключило с влязъл в сила съдебен акт, а и това е обективно невъзможно предвид краткия времеви период.

 

В този смисъл не е установено релевантното в случая обстоятелство – с влязъл в сила съдебен или административен акт да е прието, че Община Чирпан виновно не е изпълнила  договори № 24/321/00821, 24/321/00822; №24/321/823 и №24/321 /824, всички от 08.10.2010г. Липсата на една от изброените в кумулативност материални предпоставки, обуславя извод и без да се изследват останалите, че не е налице визираното от органа несъответствие на кандидата с изискванията за подпомагане. Фактът на висящ съдебен спор е бил известен на ответника преди издаване на оспорената в настоящото производство заповед, но въпреки това не е взет предвид, нито е обсъдено отражението му върху крайния извод за надеждност на кандидата.  

 

Макар в обжалваната заповед да не са изложени мотиви в такава насока, с оглед наличието на данни по преписката следва да се обсъди приложението на разпоредбата на чл.106 §2 от Регламент №966/2012г, според която при липса на окончателно съдебно решение, или когато е приложимо на окончателно административно решение в случаите по пар.1, букви „в)“, „г)“ и „е“, или в случая по пар.1 б.“д)“, възлагащият орган отстранява икономически оператор въз основа на първоначална правна квалификация на поведението посочено в тези букви, като се вземат предвид установените факти или други констатации, съдържащи се в препоръката на експертната комисия, посочена в чл.108. Пояснено е какво следва да включват фактите и констатациите, посочени в първата алинея. В случая не може да се приеме, че отстраняването на Община Чирпан от участие се основава на първоначална правна квалификация на поведението, вкл. установени факти и констатации, съдържащи се в препоръка на специалната комисия, нито че е изпълнена процедурата на чл.108 вр.с чл.106 §2 от Регламент №966/2012г. Според §6 на чл.108 експертната комисия се състои председател на високо равнище, двама представители на комисията, в качеството й  на собственик на системата за ранно откриване и отстраняване, които изразяват съвместна позиция, и представител на подалия искането възлагащ орган. Съставът на експертната комисия гарантира наличието на подходящ правен и технически експертен опит. По преписката е приложен доклад изх.№ ОЗ-0416/5991 /21.12.2017г. от заседание на „постоянна работна група“, назначена със Заповед № 03-РД-/801 от 07.04.2017г /л.65/. Работната група включва председател - Директор на Дирекция „ДПМРСР“ и четирима членове, служители на ДФ “Земеделие“. Всички членове са служители на ответника, което изключва независимостта и безпристрастността им, каквито са основните изисквания към този орган. С оглед на изложеното препоръката на работната група не може да обуслови отстраняване на Община Чирпан въз основа на предварителна оценка с характер на първоначална правна квалификация на поведението й като попадащо в буква д) на чл.106 §1  от Регламент № 966/2012г, съответно в хипотезата на чл.7, ал.1, т.8 от Наредба №12/25.07.2016г.

 

Не се споделят единствено оплакванията на жалбоподателя за нарушаване на принципа на легитимните очаквания и на принципа за съразмерност. Административният орган няма как да е бил наясно още при приема на документите, че Община Чирпан е недопустим кандидат. Съгласно чл.35 от  Наредба №12/25.07.2016г. към този момент се проверява само редовността на заявлението, разбирана като съвкупност от изискуемите документи. За преценка допустимостта на кандидата по предвидените в наредбата критерии се извършват допълнителни проверки. Действително, ответникът значително е надвишил предвидения в чл.36, ал.1 от Наредба №12/25.07.2016г срок за произнасяне, но предвид развилата се процедура и разменена кореспонденция с общината, за последната не може да има легитимно очакване, че заявлението й непременно ще бъде одобрено. Наведените доводи за нанасяне на значителни вреди на жители на малки населени места с оглед отказаното финансиране на проект за реконструкция на общинска пътна мрежа са неотносими към твърдяното нарушение на чл.6 от АПК. Одобряването на заявлението за подпомагане не е в пряка зависимост от целите на проекта, а от съответствието му с приложимото право на ЕС и с националното право, които въвеждат редица изисквания към проектите и кандидатите и които ДФ „Земеделие“ е длъжен да провери. Затова по принцип законосъобразно издаденият отказ за финансиране не може да причини вреди, несъизмерими с преследваната цел, която в случая е социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, но само при добро финансово управление на европейските средства, включващо стриктен подбор на кандидатите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони.

 

По всички тези съображения съдът счита, че  оспорената Заповед № 03-РД-134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София като издадена при неправилно прилагане на чл.38, ал.1, т.2 вр. с чл.7, ал.1 т.8 от Наредба №12/25.07.2016г. е незаконосъобразна и следва да се отмени.

 

На основание чл.173, ал.2 от АПК и с оглед естеството на въпроса делото следва да се изпрати на ответника за ново разглеждане и произнасяне по подаденото заявление за подпомагане от Община Чирпан като се съобрази наличието на висящ съдебен спор между страните.

 

При този изход на спора ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50лв за държавна такса.

 

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на Община Чирпан Заповед № 03-РД/134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 1954813.02 лв без ДДС, като незаконосъобразна.

 

ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление № 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г., подадено от Община Чирпан.

 

ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв за държавна такса.

 

 Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: