Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

               270      15.10.2018г.      град Стара Загора

                          

                     

              В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

           

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                              

 

                                                       

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:    РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                     СТИЛИЯН МАНОЛОВ

       

 

при секретар  Стефка Христова                                                                       и с участието

            на прокурор  Константин Тачев                                                                    като разгледа

            докладваното  от   съдия    Р. ТОДОРОВА  административно  дело   № 212  по  описа

за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.  

                                                                                                                                                                

Образувано е по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.5, ал.1, т.1 и чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан.  

 

В протеста са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорените разпоредби от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по съображения за тяхната материална незаконосъобразност. Поддържа се, че тъй като приетият на основание и по силата на законовата делегация на чл.21, ал.3 от ЗМСМА Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация представлява подзаконов нормативен акт по см. на чл.7, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и чл.75, ал.1 от АПК, същият следва да се основава на нормативните актове от по-висока степен. Обосновава се, че съдържащата се в протестираните разпоредби правна регламентация противоречи на законовите норми на чл. 27, ал.4 и чл.45, ал.7 от ЗМСМА, което е в нарушение на принципа по чл.15 от ЗНА. Направено е искане за отмяна като незаконосъобразни на оспорените разпоредби на чл.5, ал.1, т.1 и чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Чирпан.

 

            Представителят на Окръжна прокуратура - Стара Загора в съдебно заседание изразява становище за наличието на основание за прекратяване на производството по делото, поради отпаднал предмет на оспорване.

 

Ответникът -  Общински съвет – Чирпан, в представеното по делото писмено становище от Председателя на общинския съвет, прави искане подаденият протест да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото – прекратено, по съображения за оттегляне с последващо решение на ОбС – Чирпан на протестираната разпоредба на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и настъпилата законодателна промяна в правната регламентация по чл.27, ал.4 от ЗМСМА, обн. ДВ бр.47/ 05.06.2018г.

           

            По отношение на подадения от Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му по оспорването на разпоредба на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан:

 

Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е приет на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА с Решение № 5 по Протокол № 4 от проведено на 10.12.2015г. заседание на Общински съвет – Чирпан. В проведеното гласуване са участвали 20 /от общо 21/ общински съветници, от които 11 са гласували „за”, 8 – „въздържал се” и 1 „против”.

 

По делото е постъпило писмо вх. № 3632/ 04.09.2018г. от Председателя на Общински съвет – Чирпан, с приложено към него влязло в сила Решение № 426/ 31.07.2018г. на Общински съвет – Чирпан, с което е изменена протестираната от Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредба на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чрез привеждането на правната регламентация в съответствие с нормативната уредба по чл.45, ал.7 от ЗМСМА. Обективираното в Решение № 426/ 31.07.2018г. волеизявление на Общински съвет – Чирпан по своята правна същност представлява оттегляне на протестираната от Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредба на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК, приложима на основание чл.196 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт. В случая в съдебното производство няма конституирани други ответници освен административния орган – Общински съвет – Чирпан. Изменението на протестираната разпоредба е направено с решение, прието преди първото по делото съдебно заседание, поради което не е необходимо съгласието на оспорващия и/ или на други лица. А в случая такова съгласие от страна на оспорващия е налице, видно от приложеното по делото Становище вх. № 3769/ 17.09.2018г. на прокурор в ОП – Стара Загора.  

 С оглед на което съдът намира, че са налице предпоставките на чл.159, т.3 във вр. с чл. 156, ал.1 във вр. с чл.196 от АПК за прекратяване на производството по делото в частта му по оспорването на  разпоредбата на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Чирпан.

 

            По отношение на подадения от Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му по оспорването на разпоредба на чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан:

 

            Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК,  право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Нормата на чл.186, ал.2 от АПК овластява прокурора да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт, като според чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

            С оглед на което оспорването на чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Чирпан, обективирано в подадения протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, е процесуално допустимо.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в протеста доводи и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на протестираната разпоредба от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Чирпан /ПОДОбС – Чирпан/, намира за установено следното:

 

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правният статут и компетентността на общинския съвет като орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл.21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Този правилник, по аргумент от чл.7, ал.1 от ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК, представлява подзаконов нормативен акт. Общият принцип, регламентиран в чл.15, ал.1 от ЗНА, предвижда че всеки нормативен акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В този смисъл съдебният контрол за материална законосъобразност на оспорената разпоредба от ПОДОбС – Чирпан, следва да обхване преценката дали същата съответства на съдържащата се правна регламентация в нормативни актове от по-висока степен и дали не противоречи на императивни законови норми.

 

При така извършената преценка съдът приема следното:

 

Упражнената от Общински съвет – Чирпан компетентност по приемането на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е при осъществяване на правомощието по чл.21, ал.3 от ЗМСМА. С оглед на което съдът приема, че протестираната разпоредба на чл.5, ал.1, т.1 от ПОДОбС - Чирпан, е приета от материално и териториално компетентен административен орган, в рамките на неговите правомощия.

 

Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан, с което е приет Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство.

 

С протестираната от Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредба на  чл.5, ал.1, т.1 от ПОДОбС - Чирпан, е предвидено, че Общинският съвет създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство от 11 общински съветници /повече от половината от общия брой общински съветници/.

 

От фактическа страна не е спорно /а и се потвърждава от чл.4, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация/, че общият брой общински съветници в Общински съвет – Чирпан, е 21 съветници. Законът, в нормата на чл. 27, ал.4 от ЗМСМА регламентира, че решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и почл.21а, ал.3 от ЗМСМА /вкл. решението, с което общинският съвет създава постоянни и временни комисии и избира техните членове – чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА/,  се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Според подателя на протеста след като Общински съвет – Чирпан се състои от 21 общински съветника, изискуемото съгласно чл.27, ал.4 във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА мнозинство за приемане на решението, с което общинският съвет създава постоянни и временни комисии и избира техните членове /повече от половината от общия брой на общинските съветници/, изисква положителния вот на 12 общински съветника, а не на 11, както неправилно и незаконосъобразно било регламентирано с протестираната разпоредба. Това становище е обосновано със съображения, че при определяне на мнозинство от повече от половината от съветниците, не се касае до обикновено математическо изчисление за да се закръгля на половинки, а е необходим глас на един общински съветник за да се получи необходимото мнозинство. Посочено е, че при изчисляване на мнозинство за вземане на решение от колективен административен орган, не могат да намерят приложение общо известните математическите правила за закръгляване на числа към цяло, прилаган в математиката. Доколкото се касаело до осъществяване на правно регламентирана административна дейност по приемане решение с разписано от закона необходимо мнозинство, това мнозинство следвало да се определи като минималния брой от членовете на органа, които трябва да подкрепят съответното решение. Когато необходимото мнозинство математически се изчислява като нецяло число, какъвто бил настоящият случай /10,5/, преценката дали е взето решение следвало да се извърши като резултатът се закръгли на следващата по-голяма величина, тъй като само по този начин можело да се приеме, че това е минималния брой от членовете формирали волята на колективния орган.

Този довод, на който се основава подадения протест с оспорване на разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от ПОДОбС – Чирпан, съдът приема за неоснователен, по следните съображения:

 

Общинският съвет е колективен орган на местно самоуправление и приема решенията си съобразно правилата на чл.27 от ЗМСМА. Всеки един от общинските съветници участва при формиране волята на колективния орган чрез гласуване, като приетото решение е решение от името на органа, а не решение на отделните негови членове. За формиране на решение при изискуемо мнозинство повече от половината от общия брой /респ. от присъстващите/ членове на колективния орган, е необходимо и достатъчно броят на гласувалите „за” членове на колективния орган, да е по-голям от броя от останалите лица, включени в състава на органа /респ. участвали в гласуването/. Не намира каквото и да е било нормативно основание тези правила за изчисляване на мнозинство за вземане на решение от колективни органи, да не намират приложение при формиране на изразения чрез гласуване вот на общинските съвети. При посочения по-горе начин за изчисляване на мнозинствата за приемане на решения от колективен орган не се касае за приложение на общо известните математическите правила за закръгляване на числа към цяло или за формален математически подход, а за определяне на минималния брой от членовете на органа, чийто изразен чрез гласуване вот формира волеизявлението на органа, обективиран в съответното решение. Аргумент за това са и измененията в ЗМСМА /ДВ бр. 47/ 05.06.2018г./, с които са допълнени разпоредбите на чл.27, ал.2, ал.3 и ал.4 чрез въвеждането на нормативни пояснения кога решението се счита за прието със съответното мнозинство. Съгласно чл.27, ал.4, изр. второ от ЗМСМА, решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници. Законодателното разрешение при това изменение и допълнение на ЗМСМА, е не въвеждането на ново правило за изчисляване и за определяне на мнозинството за приемане на решенията от колективния орган в хипотезата на вземане на решения с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, а да бъдат отстранени възникналите спорове и съотв. противоречива съдебна практика по този въпрос. Нито граматическото, нито логическото тълкуване на изменението на чл.27, ал. 4 от ЗМСМА /с което разпоредбата е допълнена с изричното посочване кога решението се счита за прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници/, дава основание да се приеме, че до промяната на нормата е съществувал друг начин за определяне на минималния брой общински съветници, чийто вот е необходим за формиране волята на колективния орган от гл.т на законово регламентираното мнозинство за вземане на решението. С посочването,  че решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници, легално се дефинира и се създава яснота на вложения от законодателя смисъл във въведеното изискване за приемането на решението с „мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците”. Ето защо настъпилата законодателна промяна в разпоредбата на чл.27, ал.4 от ЗМСМА всъщност единствено уточнява нормата в смисъла, в който следва да бъде логически тълкувана и прилагана. С оглед на което протестираната от Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредба на чл.5, ал.1, т.1 от ПОДОбС, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан, предвиждаща, че Общинският съвет създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство от 11 общински съветници /при общ брой 21 общински съветници в Общински съвет – Чирпан/, не противоречи на императивната законова норма на чл.27, ал.4 от ЗМСМА както по сега действащата редакция на разпоредбата, така и по предходните редакции преди обнародваното в ДВ бр. 47/ 2018г. изменение, като съдържащата се в нормативния административен акт правна регламентация е съобразена със смисъла на правилото, вложен от законодателя във въведеното изискване по чл.27, ал.4 от ЗМСМА.

 

Във връзка с направеното от страните искане за прекратяване на производството по делото и в частта му по подадения протест срещу чл.5, ал.1, т.1 от ПОДОбС – Чирпан следва да се отбележи, че приетият ЗИД на ЗМСМА /обн. ДВ бр. 47/ 2018г./ и допълването на разпоредбата на чл.27, ал.4 от ЗМСМА, не води до процесуална недопустимост на подадения протест, нито в хипотезата на липса на предмет, нито поради отпаднал правен интерес от оспорването. Както вече беше посочено, новосъздадената регламентация с изречение второ на чл.27, ал.4 от ЗМСМА, не въвежда ново правило за поведение, а единствено дефинира вложения от законодателя смисъл в изискването по чл.27, ал.4, изр. първо от ЗМСМА. В този смисъл посочените законовите изменения нямат за последица „саниране“ на  разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от ПОДОбС, а са аргумент за нейното законосъобразно приемане.

 

          С оглед на гореизложеното приетата от Общински съвет – Чирпан разпоредба на чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, нито нарушава общия принцип по чл.15, ал.1 от ЗНА; нито противоречи на императивна правна норма на ЗМСМА; нито е налице друго основание за отмяната й като материално незаконосъобразна. Ето защо подаденият от прокурор в ОП – Стара Загора протест в тази му част следва да бъде отхвърлен, като неоснователен.

    

 

 

 

 

            На основание чл. 143, ал.2 от АПК следва да бъде уважено искането на Окръжна прокуратура – Стара Загора за присъждане на направените разноски, като Общински съвет – Чирпан бъде осъден да заплати на ОП – Стара Загора сумата от 20лв., представляваща внесена такса за публикуване в Държавен вестник на обявление за оспорването.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1 от АПК и чл.159, т.3 във връзка с чл. 156, ал.1 във вр. с чл.196 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

   Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан, като неоснователен.   

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 426/ 31.07.2018г. на Общински съвет – Чирпан. 

 

            ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски за публикуване в Държавен вестник на обявление за оспорването.

 

           Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.

                                

 

         2.