Р Е Ш Е Н И Е

275                                         01.10.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На първи октомври 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Албена Ангелова

ПРОКУРОР: Румен Арабаджиков

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №224 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.203 от АПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано по исковата молба на „А.Д.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ №52, представлявано от управляващия едноличен собственик на капитала Красимир Минев, а в съдебното производство от редовно упълномощен адвокат против Национална агенция по приходите гр. София с искане за осъждането й да заплати сумата от 3 400лв./ три хиляди и четиристотин/, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди -изплатени възнаграждения за процесуално представителство по АНД №3195/17г. по описа на РС Стара Загора и по КАНД №86/2018г. по описа на АС Стара Загора, за защита срещу незаконосъобразно Наказателно постановление №289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив с наложена на ищеца имуществена санкция в размер на 50 000лв.

      В исковата молба се твърди, че с Решение № 2/03.01.2018г., постановено по АНД №3195/17г. по описа на РС Стара Загора е отменено НП № 289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив с наложена на ищеца имуществена санкция в размер на 50 000лв.  като незаконосъобразно. Решението е постановено по жалба на санкционираното дружество, което за защитата срещу административната санкция и за процесуално представителство по делото е заплатило възнаграждение на един адвокат в размер на 2080лв., съгласно приложен по посоченото дело договор за адвокатска защита и съдействие. Недоволен от отмяната на наказателното постановление, АНО е обжалвал въззивното съдебно решение на РС Стара Загора и по касационната му жалба се е развило производството по КАНД №86/2018г. по описа на АС Стара Загора, приключило с постановяване на Решение №136/25.04.2018г. за оставяне в сила на Решение №2/03.01.2018г. на РС Стара Загора по АНД №3195/17г. по описа на същия съд.  За защита срещу касационната жалба дружеството – ищец по настоящото съдебно производство е сключило договор за защита и съдействие с адвокат, комуто твърди да е заплатило в брой сумата от 1320лв, но съгласно документ представен в хода на КАНД №86/2018г. по описа на АС Стара Загора, възнаграждението е в размер на 1120лв. Съответно пред касационната инстанция са претендирани същите по вид вреди / имуществени за възнаграждение на един адвокат/, но в размер от 3200лв / 2080лв. плюс 1120лв/.

       Въз основа на тези факти излага правни съображения за наличие на основание да бъде осъден ответника да заплати сбора от сумите на изплатени възнаграждения за един адвокат за всяка съдебна инстанция, пред която е извършена проверка и е установена незаконосъобразността на наложената имуществена санкция. Позовава се на ТР №1/15.03.2017г., по т.д.№2/2016г. на ОСС на І-ва и ІІ-ра колегия на ВАС на РБ, според което е налице пряка причинно-следствена връзка между издаденото и отменено като незаконосъобразно наказателно постановление и заплатеното възнаграждение на един адвокат за защита срещу ангажирането на имуществената, съответно административно наказателната отговорност на лицата по смисъла на ЗАНН. Според посоченото тълкувателно решение заплатените възнаграждения за адвокатска защита срещу наказателни постановления представляват имуществена вреда, която е в пряка причинно-следствена връзка с незаконосъобразната административно наказателна дейност на административно-наказващите органи.

     Претендират се и разноските в настоящото производство, съгласно представен списък, като на възражението на ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение в размер на 580лв. за настоящото исково производство се противопоставят правни доводи основани на разпоредбата на 7 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

       Ответника – Национална агенция за приходите гр. София не изпраща представител по делото, като в писмен отговор упълномощения представител на ИД на НАП твърди, че исковата претенция е недоказана. По делото не са събрани доказателства за претърпени имуществени вреди, представляващи адвокатско възнаграждение по обжалването на наказателното постановление в посочения от ищеца размер, поради което иска е неоснователен.

      Възражение за прекомерност е направено по отношение претендирания за присъждане размер на адвокатското възнаграждение в настоящото исково производство с твърдение, че сумата от 580лв. не съответства на фактическата и правна сложност на делото. Иска се осъждане на ищеца да заплати възнаграждение за юрисконсулт на ответника в размер на 300лв. съгласно чл.25 ал.1 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

    Представителя на ОП Стара Загора дава заключение за основателност на исковата претенция.

        Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното: Исковата молба е допустима, а  разгледана по същество е основателна за сумата от 2080лв, представляваща възнаграждение за един адвокат, изплатено до приключване на АНД №3195/2017г по описа на РС Стара Загора и за сумата от 1 120лв., представляваща възнаграждение за един адвокат, изплатено до приключване на КАНД №86/18г. по описа на АС Стара Загора или общо за 3200лв като за разликата до пълния предявен размер от 3400лв. следва да бъде отхвърлена.

      На стр. 38 по АНД №3195/17г. по описа на РС Стара Загора е приложен договор за правна защита и съдействие №068543 от 23.11.2017г., по силата на който ищцовото дружество възлага на адвокат М.Т. да го представлява като се явява и защитава по АНД №3195/17г. по описа на РС Стара Загора срещу сумата от 2080лв. заплатена изцяло в брой на същата дата. Писмения документ съдържа писмено изявление на адвокат Т.с характера на разписка за получената сума, който частен документ има достоверна дата – датата, на която е представен по АНД №3195/17г. и като такъв доказва изплащането на възнаграждение на процесуален представител за осъществяване на защита срещу наложената с НП №  №289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив имуществена санкция в размер на 50 000лв.   Адвокат Т.се е явила на откритото съдебно заседание, проведено на 28.11.2017г. пред РС Стара Загора и е представила писмена защита т.е. изпълнила е задължението си по договора, за което е получила възнаграждение.  След постановяване на Решение № 2/03.01.2018г. по АНД №3195/17г. по описа на РС Стара Загора за отмяна на наказателното постановление, по касационна жалба на АНО се е развило съдебно производство пред АС Стара Загора – КАНД №86/18г., по който е постановено Решение № 136/25.04.2018г. за оставяне в сила на въззивното съдебно решение. По касационно съдебно производство ответника по касация и настоящ ищец отново е сключил договор с адвокат Тонева за процесуална защита и съдействие срещу сумата от 1 120лв., платена в брой на 22.02.2018г.,  съгласно представения на стр. 19 по делото договор за правна защита и съдействие №102809. Адвокат Т. се е явила на откритото съдебно заседание на 28.03.2018г като е претендирала и разноски пред двете съдебни инстанции в размер на 3200лв. – молба на стр. 20 по делото.

       Представените съдебни решения за отмяна като незаконосъобразно на наказателно постановление с наложена на ищеца имуществена санкция в размер  на 50 00лв. и приложените по делата договори за адвокатска защита и съдействие, ведно с писмени изявления за заплатено възнаграждение за нейното оказване и официални документи / протоколите от съдебни заседания/ за действителното и предоставяне, представляват доказателства за фактите, наведени в исковата молба и субсумиращи изцяло състава на чл.1 ал.1 от ЗОДОВ. Съществуването на фактическия състав на отговорността на държавата и разрешените с ТР №1/15.03.2017г., по т.д.№2/2016г. на ОСС на І-ва и ІІ-ра колегия на ВАС на РБ въпроси относно характера на адвокатските възнаграждения и причинно-следствената връзка между заплащането им и незаконосъобразната административно наказателна дейност,  обусловена от правото на защита срещу наказателната репресия, обуславят извод за доказаност и основателност на предявения иск в размер на 3200лв. Недоказана остана исковата претенция за разликата до 3400лв. или за сумата от 200лв.

     В отговора не са направени възражения за прекомерност на изплатените в хода на административно наказателните съдебни производства възнаграждения за един адвокат, поради което и този въпрос не може да се обсъжда служебно от съда. В отговора на ответника е релевирано възражение за прекомерност на изплатеното в хода на настоящото съдебно производство адвокатско възнаграждение, което е неоснователно, тъй като същото има за предмет определен материален интерес – сумата на обезщетението, която обуславя и минималния размер на адвокатското възнаграждение. Съгласно чл. 8 ал.1 т.2 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, при материален интерес от 3400лв.  / колкото е исковата претенция/ се следва минимален размер от 300лв. плюс 7% за горницата над 1000лв или 300 плюс 168лв, което е равно на 468лв. Претендира се изплатено в настоящото производство възнаграждение в размер на 580лв., което е с 112лв повече от минималното, но ищеца е ползвал услугите на адвокат, считано от 03.05.2018г., преди датата на предявяване на исковата молба, в която е посочил и съдебния му адрес за призоваване и е представил договор №102842 от същата дата на стр. 7 по делото, а в откритото съдебно заседание упълномощения адвокат се яви и представи писмена защита, което сочи на съразмерност между заплатеното и предоставеното като услуга. Претендираната сума на разноските от 580лв. плюс 25 лв. за държавна такса / 605лв/ не може да бъде присъдена, поради правилото за съответствие с уважената част от иска т.е. дължи се сумата от 569.41лв. На ответника се дължи сумата от 60лв. възнаграждение за юрисконсулт.

              Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

РЕШИ

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на „А.Д.“ ЕООД ЕИК 123667705 сумата от 3 200лв. / три хиляди и двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП№289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив, както и   сумата от 569.41лв/петстотин шестдесет и девет и четиридесет и една, представляваща разноски по адм.д.№224/18г по описа на АС Стара Загора, ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 3400лв/ три хиляди и четиристотин/.

ОСЪЖДА  „А.Д.“ ЕООД ЕИК 123667705 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 60лв/шестдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: