Р Е Ш Е Н И Е  277

 

      гр.Стара Загора 18.10.2018 год.

 

   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и пети септември

през      две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

           Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                             Членове:         

  

при секретаря    Минка Петкова

и в присъствието на  прокурора                 ,                                                           като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     277 по описа  за 2018год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.211 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/.

 

Образувано е по жалба от Д.П.Д. *** против Заповед № 349з-1666/ 25.05.2018г, издадена от Директора на  ОД на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „мъмрене“. В жалбата са направени оплаквания за незаконосъобразност на оспорената заповед  по съображения за неправилно приложение на материалния закон и за съществено нарушение на процесуалните правила. Според жалбоподателя не е извършено нарушение на  Вътрешните правила за организацията на работата в МВР по заявителските материали за престъпления от общ характер.  Твърди липса на реквизити на заповедта относно времето на извършване на дисциплинарното нарушение и несъответствие между номера на прекратената преписка, посочени в оспорената заповед и в справката за извършена проверка. Счита, че в производството по налагане на дисциплинарното наказание не е спазен чл.16 от Инструкция № 8121з-470/ 27.04.2015г за дейността по установяване на дисциплинарни нарушения. По тези съображения е направено искане за отмяна на оспорената заповед.

 

Ответникът  - Директор на ОД на МВР Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт А. оспорва жалбата като неоснователна. Намира оспорената заповед за законосъобразна и моли да бъде потвърдена.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

 

С оспорената заповед № 349з-1666/ 25.05.2018г Директорът на ОД на МВР гр. Стара Загора е наложил на главен инспектор Д.П.Д. – началник на сектор „Криминална полиция“ към Първо РУ Стара Загора, дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 месец, считано от датата на връчване на заповедта.

 

От фактическа страна се е мотивирал с обстоятелството, че  с резолюция от 14.07.2017г в гр.Стара Загора Д. е прекратил преписка № 195900-9419/ 2017г, образувана по заявление от М.Д.Т. от гр.Стара Загора и я предал за съхранение в деловодството на Първо РУ Стара Загора. М.Т. е заявил в Първо РУ Стара Загора, че е установил липса на портфейл с лични документи. Твърдял, че вероятно е загубил портфейла, търси личните си документи и желае преписката по случая да бъде прекратена.

 

При тази фактическа обстановка дисциплинарнонаказващият орган приел, че жалбоподателят е нарушил чл.9, ал.3 от Вътрешните правила за организацията на работата в МВР по заявителските материали за престъпления от общ характер, утвърдени с МЗ № 8121з-780/ 24.10.2014г. Според ответника това представлява нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.199, ал.1, т.5 от ЗМВР – пропуски в изучаването и прилагането на разпоредбите, регламентиращи служебната дейност. За установяването на фактическата обстановка ответникът  изцяло се е позовал на данните, съдържащи се в справка рег.№ 349р-6395/ 23.03.2018г. В справката е цитирана преписка № 195500-9419/ 11.07. 2017г.

 

 Справката е изготвена във връзка с постъпила с разпоредена от Директора на ОД на МВР Стара Загора с негова Заповед № УРИ: 349з-709 от 02.03.2018г. проверка по повод Докладна записка № 4575р-409/ 08.02.2018г от извършена проверка на служители от Дирекция „Инспекторат“ и ГД „Национална полиция“. В докладната записка е констатирано, че за времето 01.01.2017г-30.09.3017г в Първо РУ Стара Загора и РУ Казанлък са нарушени Вътрешните правила за организацията на работата в МВР по заявителските материали за престъпления от общ характер.

 

В хода на производството са приобщени като доказателства Справка за извършена проверка по  получени данни за констатирано дисциплинарно  нарушение в 01РУ – Стара Загора  и РУ – Казанлък  при ОДМВР Стара Загора на Вътрешните  правила за организация на работа в МВР със заявителски  материал за престъпления от общ характер  рег. № 349р-6395/23.03.2018 г., Обяснение от главен инспектор Д.П.Д. рег. № 349р-8694/23.04.2018 г. и Докладна записка от Д.Д.Д. рег. № 1959р-13903/18.07.2017 г., Справка рег. №349р-6395/23.03.2018 г. , Заповед № 8121з-780/24.10.2014г. на Министъра на МВР, Вътрешни правила  за  организацията  на работата в МВР по заявителски материали за престъпления от общ характер, Регистър  за постъпилия заявителски материал  в  МВР  - приложение №1 към чл.4, ал. 1 и Уведомително писмо  - приложение №2 към чл. 19, ал. 1, Докладна записка рег. № 4575р 409 от 08.0.2.2018г., Заповед № 8121з-1414 от 21.11.2017г.; Заповед № УРИ: 349з-709 от 02.03.2018г. и Справка УРИ: 349р-26393 от 11.12.2017г.

 

От Докладна записка рег. № 1959р-13903/18.07.2017 г от Д.Д.Д. – мл.р-ч в група „ПКП“ –Т към сектор КП при Първо РУ Стара Загора, до Началника на Първо РУ Стара Загора се установява, че Д. е извършил проверка по  преписка № 195900-9419/ 2017г, образувана по заявление от М.Д.Т. от гр.Стара Загора /л.24/. Констатирал, че М.Т. е заявил в Първо РУ Стара Загора установена липса на портфейл с лични документи. Твърдял, че не е сигурен какво точно се е случило и вероятно е загубил портфейла, търси личните си документи и желае преписката по случая да бъде прекратена. Предвид незначителния размер на щетата предлага да се приеме, че деянието не съставлява престъпление и преписката да бъде изпратена в архив в деловодството на Първо РУ Стара Загора. Върху докладната записка е поставена резолюция „КД“ от 14.07.2017г, за която не се спори, че е подписана от жалбоподателя.

 

В Справка рег.№ 349р-6395/23.03.2018 г. дисциплинарно-разследващият орган приема, че жалбоподателят е извършил нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се превишаване на правомощия по чл.200, ал.1, т.5 от ЗМВР като е прекратил с резолюция и предал в деловодството на структурното звено преписка № 195500-9419/ 2017г, образувана по заявление от М.Д.Т. от гр.Стара Загора /посочена в т.2 относно 01 РУП Стара Загора/, в която са налице данни за извършено престъпление. Въпреки това не разпоредил пререгистрирането й като заявителски материал, съгласно изискванията на чл.5, ал.2 от  Вътрешните правила за организацията на работата в МВР по заявителските материали за престъпления от общ характер и в нарушение на чл.9, ал.3 от Правилата не я изпратил на компетентната прокуратура. Вместо това я прекратява, приемайки, че не са налице достатъчно доказателства за престъпление от общ характер, а тази преценка е единствено в правомощията на съответния прокурор. На 11.04.2018г Директорът на ОД на МВР Стара Загора е запознат със справката /л.26/. На 12.04.2018г с нея е запознат жалбоподателят и е дал обяснение до наказващия орган рег.№ 349р-8694/ 23.04.2018г.

 

От така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

 

Жалбата е допустима като подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, за което административният акт е неблагоприятен.

 

Разгледана по същество, се явява основателна.

 

Оспорената Заповед № 349з-1666з/ 25.05.2018г на Директора на ОД на МВР Стара Загора е издадена от компетентен орган по смисъла на чл. 204, т. 3 от ЗМВР – ръководителя на структурата, в която жалбоподателят заема ръководна длъжност съгласно Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР. Заповедта е постановена в изискуемата писмена форма и след даване на писмени обяснения от служителя по реда на чл.206, ал.1 от ЗМВР. Неоснователно е оплакването, че е издадена в нарушение на чл.210 от ЗМВР. В нея изрично са посочени всички предвидени от закона реквизити, включително времето на извършване на нарушението – датата 14.07.2017г, когато е поставена резолюцията за прекратяване на преписка № 195900-9419/ 2017г. Действително прекратената преписка е посочена с различен номер от този отразен в справка рег. № рег.№ 349р-6395/ 23.03.2018г - № 195500-9419/ 11.07.2017г, но различието в една цифра не обуславя порок на заповедта, тъй като от доказателствата по дисциплинарната преписка сочат, че в заповедта е посочен верният номер.

 

Процесният индивидуален административен акт е постановен  в законоустановения срок по чл.195, ал.1 от ЗМВР до 2 месеца от откриването на дисциплинарното нарушение и не по-късно от една година от извършването му, който е спазен при прилагане на правилата по чл.196 от ЗМВР. Дисциплинарното производство не е образувано за тежко нарушение на служебната дисциплина, по смисъла на чл. 203, ал. 1, т. 2-15 от ЗМВР. Същото е образувано за нарушение по чл. 198-202 от ЗМВР, при което правилно проверката е разпоредена по реда на чл. 205, ал. 2 от ЗМВР, като дисциплинарното производство е образувано с надлежна заповед, която е поставила неговото начало. В проведеното производство не е спазено изискването на чл. 16 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарните нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, но нарушението не е съществено, тъй като правото на защита на жалбоподателя в производството не е било нарушено след като му е дадена възможност да участва лично и да даде обяснения /Р № 2143 от 16.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10207/2016 г., V отд/. Съгласно чл. 206, ал. 1 от ЗМВР дисциплинарнонаказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения. Смисълът на разпоредбата е да се даде възможност на служителя да се защити пред административния орган като даде обяснения относно всички вменени му дисциплинарни нарушения, за които наказващият орган има правомощието да му наложи дисциплинарно наказание. В случая това е направено, тъй като от текста на обяснение рег.№ 349р-8694/ 23.04.2018г, адресирано до наказващия орган, недвусмислено се установява, че жалбоподателят е запознат със справка рег.№ 349р-6395/ 23.03.2018г и не е поискал събиране на нови доказателства. Процесната заповед е издадена на 25.05.2018г и в обстоятелствената й част са обсъждани посочените писмени сведения, приети на 25.05.2018г. Следователно по делото има данни, че дисциплинарно-наказващият орган е приел писмените обяснения преди да наложи дисциплинарното наказание, запознал се е с тях и ги е посочил в оспорената заповед, което означава, че заповедта съдържа мотиви относно всички събрани доказателства. Видно от съдържанието й, са налице изложени съображения от фактическо и правно естество. В нея е прецизно вписано правното основание и е цитирана справка рег.№ 349р-6395/ 23.03.2018г., която представлява неразделна част от административния акт за налагане на дисциплинарното наказание.

При преценка на материалната законосъобразност на оспорената заповед съдът намира, че е постановена в нарушение на закона, тъй като вмененото нарушение на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР е недоказано.

 

Съгласно посочената за нарушена норма на чл.9, ал.3 от Вътрешните правила за организацията на работата в МВР по заявителските материали за престъпления от общ характер, утвърдени с МЗ № 8121з-780/ 24.10.2014г., след приключване на проверката /има се предвид по заявителски материал/ служителят незабавно докладва на съответния ръководител и материалите се изпращат на компетентната прокуратура. По смисъла на чл.2, изр.1 от Вътрешните правила заявителски материал е получено в структурите на МВР съобщение, което съдържа данни за престъпление от общ характер.

 

Събраните по делото писмени доказателства недвусмислено сочат, че подаденото от М.Т. заявление в Първо РУ-Стара Загора е в изпълнение на задължението му по чл.8, ал.2 от Закона за българските лични документи - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина. Неизпълнението на това задължение е административно нарушение и е обявено за наказуемо в нормата на чл.81, ал.2, т.3 от Закона за българските лични документи. При извършената проверка от служител в сектор КП при Първо РУ-Стара Загора не са събрани никакви данни за кражба на документите, което би сочило на извършено престъпление. В хода на съдебното производство също не са представени доказателства в тази насока. Затова съобщението на М.Т., по което е образувана преписка № 195900-9419/ 2017г, не може да се квалифицира като заявителски материал, респективно спрямо него не следва да се прилагат правилата за приемане, докладване и регистриране по раздел II от Вътрешните правила за организацията на работата в МВР по заявителските материали за престъпления от общ характер, сред които посочената от дисциплинарнонаказващия орган като нарушена норма на чл.9, ал.3 от правилата. В случая е приложима разпоредбата на чл. 5, ал.1, т. 5 от Вътрешните правила, която предвижда, че не се регистрират като заявителски материал сведения и сигнали от гражданскоправен и административноправен характер. При преценката да събраните данни от неговия подчинен служител жалбоподателят е приложил именно посочената хипотеза. Ето защо неправилно е прието, че служебното му поведение показва пропуски в изучаването и прилагането на релевантните разпоредби при изпълнение на дейността му.

 

Дисциплинарната отговорност е ангажирана в противоречие с материалния закон и при несъответствие с целта му – да се налага дисциплинарно наказание само при надлежно  установяване на извършено дисциплинарно нарушение при осъществяване на дейността на органите на МВР по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

 

По тези съображения съдът намира, че жалбата е основателна и заповедта следва да се отмени като незаконосъобразна на  основание чл.146, т.4, и т.5 от АПК.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба от Д.П.Д. ЕГН ********** *** Заповед № 349з-1666/ 25.05.2018г, издадена от Директора на  ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 месец, считано от датата на връчване на заповедта,  КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.          

 

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: