Р Е Ш Е Н И Е

296                                         03.10.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На втори октомври 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Ива А.

ПРОКУРОР: Маргарита Димитрова

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №290 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.203 от АПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано по исковата молба на Р.Г.Д. представляван в съдебното производство от редовно упълномощен адвокат против Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора София с искане за осъждането й да заплати сумата от 200 лв./ двеста/, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди –изплатено възнаграждение на един адвокат за процесуално представителство по АНД №2735/13г. по описа на РС Стара Загора, приключило с Решение №266/19.03.2014г. за отмяна поради незаконосъобразност на Наказателно постановление №3001/25.09.2013г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.

      В исковата молба се твърди, че сумата на търсеното обезщетение представлява заплатено на адвокат възнаграждение в размер на 200лв. в изпълнение на Договор за правна защита и съдействие №126/28.11.2013г. с предмет подаване на жалба срещу НП №3001/25.09.2013г. на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора и процесуално представителство по делото, образувано въз основа на въззивната жалба.  

           Предвид отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно и платеното възнаграждение на един адвокат за постигане на този правен резултат, от съда се иска осъждане на ОД на МВР Стара Загора да възмезди сторените разноски, представляващи имуществени вреди от незаконосъобразна административно наказателна дейност, както и разноските в настоящото съдебно производство – държавна такса и възнаграждение за един адвокат.

       Ответника ОД на МВР Стара Загора, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание и в писмен отговор оспорва жалбата и твърди, че липсва законово основание да се ангажира отговорността на държавата за разноски сторени в хода на административно наказателно производство, в което адвокатската защита е право на избор, не и задължение, както и че липсва годно доказателство за заплащане на сумата от 200лв- платежен документ, предвид на факта, че договор №126/28.11.2013г. не е обективиран върху бланка-образец.

    Прави възражение за прекомерност на заплатеното възнаграждение за един адвокат в настоящото съдебно производство и моли да бъде присъдено до размера предвиден в чл.8 ал.1 т.1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

    Представителя на Окръжна прокуратура дава заключение за основателност на исковата претенция като доказана по основание и размер.

        Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното: Исковата молба е допустима, а  разгледана по същество е изцяло основателна за сумата от 200лв, представляваща възнаграждение за един адвокат, изплатено до приключване на АНД №2735/2013г по описа на РС Стара Загора.

      На стр.5 от АНД №2735/13г. по описа на РС Стара Загора е приложен договор за правна защита и съдействие №126 от 28.11.2013г., по силата на който ищеца възлага на адвокат К. да изготви жалба срещу НП №3001/13г на Началник група в сектор Пътна полиция към ОД на МВР Стара Загора като видно от приложената на стр. 3 от делото жалба, същата е изготвена от упълномощения процесуален представител. В проведеното на 19.02.2014г. открито съдебно заседание адвокат К. се е явила и престирала поетото по договора задължение да осъществи и процесуално представителство, чрез участие в съдопроизводствените действия. Договор №126/28.11.2013г. съдържа всички реквизити на бланковите договори, подредени в прономерован кочан, като част от  този договор е писменото изявление на упълномощения адвокат, че уговореното възнаграждение в размер на 200лв. е заплатено в брой, при това най-късно на достоверната му дата – тази на която е приложено по АНД №2735/13г. по описа на РС Стара Загора. Следователно налице е доказателство / частен документ - разписка с достоверна дата/ за извършени разноски по повод на незаконосъобразното наказателно постановление, представляващи пряка и непосредствена последица от факта на налагане на административното наказание, срещу което защитата е основно право на субекта на наказателната репресия.

      Сумата от 300лв. на адвокатското възнаграждение по настоящото дело е равна на минималния размер, определен в чл.8 ал.1 т.1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения при материален интерес до 1000лв.

                     Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

РЕШИ

 

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Р.Г.Д. ЕГН ********** сумата от 200лв. /двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №3001/13 от 25.09.2013г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: