Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№316                                  18.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

         Старозагорският административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на девети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

             СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

       

при секретар Зорница Делчева като разгледа докладваното от съдия М. Русев адм. дело №348 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

                            

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК, във вр. с чл. 172, ал. 4 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.

Делото е образувано по жалба на „Д.- Н.Д.“ЕООД, представлявано от управителя Н.Д. и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1 против Заповед №18-1228-000937/25.06.2018 год. на Началник  Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Стара Загора, с която е прекратена регистрацията на МПС, собственост на  „Д. - Н.Д.“ЕООД за срок от шест месеца. Жалбоподателят оспорва заповедта, като издадена в противоречие материалния закон. Твърди, че цитираният в заповедта акта за установяване на административно нарушение не му е връчен, поради което и не е запознат с неговото съдържание, евентуално извършено нарушение. Счита на следващо място, че адресат на мярката може да бъде само лицето, което е управлявало собствено МПС, но не и в случаите, като неговия, когато МПС е собственост на дружеството и се управлява от трето лице. Направено искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

Ответникът, редовно призован, не се явява. В съдебно заседание се представлява от юриск. А., който изразява становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, като взе предвид приетите по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, както и относимите правни разпоредби и извърши служебно цялостна проверка на оспорения административен акт, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Със Заповед №18-1228-000937 от 25.06.2018 год. на Началника на  Сектор „ПП“ при Областна дирекция на министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на жалбоподателят „Д. - Н. Д.“ЕООД, представлявана от управителя Н.Д. е наложена принудителна административна мярка "прекратяване на регистрацията на ППС”. В същата се съдържа указание за реда и срока на обжалване. Като фактическо основание за издаване на заповедта се сочи, на 25.06.2018 год. в 17.30 часа в гр. Стара Загора, по ул.“Анастасия Тошева“ до бензиностанция Ромпетрол в посока юг-север товарен автомобил с рег. №СТ 4709 АВ, собственост на „Д. – Н.Д.“ЕООД с управител Н.И.Д. се управлява от лицето М.И. Генчев, което не притежава СУМПС – отнето/иззето. ЗПППАМ е издадена въз основа на АУАН серия Д №410705/25.06.2018 год. Запознавайки се с констатациите на акта, административният орган приема наличие на основание по чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП, за налагане на принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на МПС за срок от шест месеца, за това, че Генчев е управлявал МПС без да притежава СУМПС.

Заповедта е връчена на управителя на „Д. - Н.Д.“ЕООД на 29.06.2018 год., а жалбата е депозирана в деловодството на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора на 11.07.2018 год. При така установените факти, съдът намира жалбата по делото за допустима, като подадена от лице с правен интерес от обжалването и в срока за това, а разгледана по същество, за неоснователна, по следните съображения:

По делото е приета като доказателство административната преписка по издаване на оспорения акт и са представени доказателства за компетентност на ответния административен орган – Заповед с №8121з-1524/09.12.2016 год. на Министъра на вътрешните работи, с която се определят основните структурни звена на МВР, които да осъществяват контрол по Закона за движение по пътищата и Заповед №349з-268/06.03.2018 год.  на Директора на ОД на МВР – Стара Загора за определяне на длъжностните лица, упълномощени да налагат ПАМ по Закона за движение по пътищата. Въз основа на гореизложеното, съдът намира, че ответникът по делото притежава необходимата компетентност да налага ПАМ.

Принудителните административни мерки по чл.171, т.2а ЗДвП се налагат за осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения по този закон, поради което те са преустановяващи ПАМ по смисъла на чл.22, предложение второ от Закона за административните нарушения и наказания. Издадената заповед за прилагането на ПАМ по правното си действие има характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 АПК, като при липса на предвидено друго в специалния закон - ЗДвП, на основание чл.2, ал.1 от АПК и във вр. с чл.23 от ЗАНН, се прилага редът на глава пета, раздел втори от АПК. Предпоставка за издаването на заповед с правно основание по различните състави на чл.171 от ЗДвП е извършено от водача на МПС административно нарушение, предвидено в хипотезата на същата, което се установява с акта за установяване на административно нарушение, съставен от компетентните длъжностни лица по реда на ЗАНН. Съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП, редовно съставените актова за установяване на административни нарушение имат доказателствена сила до доказване на противното. Същите представляват и официален документ по смисъла на чл.179 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и имат обвързваща доказателствена сила за извършеното пред длъжностното лице изявления, както и за извършените от него и пред него действия, поради което на основание чл.193, ал.1, изречение първо във вр. с чл.154, ал.1 от ГПК, доказателствената тежест за установяване на фактическа обстановка, различна от тази по АУАН, лежи върху жалбоподателя. Всъщност спор относно фактическата обстановка по извършеното административно нарушение не съществува между страните.

Заповедта за прилагане на принудителната административна мярка съдържа необходимите реквизити, визирани в разпоредбата на чл.171, т.2а от ЗДвП, във връзка с чл.59, ал. 2, т. 4 от АПК. Оспореният акт е мотивиран, посочени са фактическите обстоятелства, възприети от органа при произнасянето му и изразяващи се в управлението на МПС от страна на неправоспособния водач М. И. Г.. Това обстоятелство не се оспорва от страна на жалбоподателят, а и не са представени доказателства, че водача е бил правоспособен към момента на установяване на административното нарушение.

Съгласно чл.171, т.2а от ЗДвП, принудителната административна мярка "прекратяване регистрацията на пътно превозно средство" се налага на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или след като е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства – за срок от 6 месеца до една година.  В конкретния случай, е видно от фактическото описание на административното нарушение, че административният орган е приел наличието на последната хипотеза на законовата разпоредба.

В хода на съдебното производство не е оспорена истинността на събраните по административната преписка доказателства по реда на чл.193, ал.1 ГПК, вр. чл.144 АПК от страна на жалбоподателя. Събраните доказателства по административната преписка, съгласно чл.171, ал.1, изр. първо от АПК, имат доказателствена сила в настоящия процес. Доказателствата по административната преписка съдът цени, защото са безспорни и следващите от тях фактически установявания са конкретни, логични, съответстват си и не са опровергани. На основание чл.17, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.189, ал.2 от ЗДвП, съдът при преценката на валидността на акта за установяване на административно нарушение във вр. с чл.179 от ГПК, намира, че същият е съставен от компетентен орган по чл.189, ал.1 от ЗДвП, има необходимото съдържание по чл.42 от ЗАНН - съдържа описание на нарушението, дата, място и обстоятелствата, при които е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба - чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, съдържат се необходимите индивидуализиращи данни, като са спазени и относимите разпоредби на чл.40 - 43 от ЗАНН за съставянето му. При съставянето му, нарушителят Генчев не е имал възражения по съставянето му. Наказателното постановление, с което е водачът Генчев, управлявал товарния автомобил, собственост на жалбоподателят, е лишен от правото на управлява МПС за срок от 12 месеца, му е връчено на 15.03.2018 год. и е влязло в законна сила на 23.03.2018 год. Следователно към датата посочена в акта за установяване на административно нарушение – 25.06.2018 год. същият е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС.

 На основание посоченото, следва и извод, че АУАН е издаден от компетентен орган, в установените от закона форма и ред, поради което е и валидно доказателство, обвързващо съда по смисъла на чл.179, ал.1 от ГПК във вр. с чл.189, ал.2 от ЗДвП, по отношение на установеното от фактическа страна в мотивите му.

Съдът намира, че поведението е било правилно квалифицирано от наказващият орган, както и че са налице предпоставките за налагането на ПАМ. Минималният срок на действието на ПАМ е шест месеца, с което се е съобразил и административният орган. Този срок съответства на законовата разпоредба и не може да бъде определен в по-малък размер от предвиденото в закона, нито от административният орган в лицето на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР – Стара Загора.

При това положение, настоящият съдебен състав, намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за прилагането на ПАМ по чл.171, т.2а, б.“а“, предложение последно от ЗДвП.

Предвид изхода на делото искането на ответника по жалбата за присъждане на разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.4 от АПК, в тежест на жалбоподателят „Д. – Н. Д.“ЕООД следва да бъде възложено заплащането на възнаграждение за осъществената от юрисконсулт правна защита на административния орган, определено в размер на 100.00 лв., съгласно чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ във връзка с чл.78, ал.8 от ГПК и чл.37 от Закона за правната помощ. 

Видим от изложеното и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, административен съд Стара Загора,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д. - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1 против заповед №18-1228-000937/25.06.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна.

ОСЪЖДА „Д.- Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1, да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора Г. Х. сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: