Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

    305      31.10.2018г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на трети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

 

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

 

      

 

при секретар   Пенка Маринова                                                                      и с участието

                        на прокурор                                                                                                          като разгледа

                        докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 352 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                         

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.83, ал.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.  

 

Образувано е по жалба на К.Р.К. ***, подадена чрез пълномощника му адв. С. Ч. ***, уточнена с писмени молби вх. № 3339/ 07.08.2018г. и вх. № 3421/ 15.08.2018г., против мълчалив отказ на Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора и последвалия го изричен Отказ № 284з-671/ 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев.

            В жалбата и в уточняващата я молба вх. № 3421/ 15.08.2018г. са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, по съображения за постановяването му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят поддържа че решаващият орган необосновано е приел, че е налице нормативно регламентираната материалноправна пречка по чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, с която законът свързва постановяването на отказ за издаване на разрешителен административен акт за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели. Твърди, че в нарушение на процесуалните правила, Началникът на РУ – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора не е изпълнил задължението си да укаже необходимостта от представянето на сочените в обжалвания акт като изискуеми се документи. Излага доводи, че с оглед влезлите в сила съдебни решения, поредният отказ за издаване на разрешение на К.Р.К. за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели, се явява постановен при превратно упражняване на власт и проявена явна тенденциозност към заявителя. Направено е искане за отмяна оспорения административен акт, като незаконосъобразен.

 

            Ответникът по жалбата -  Началник на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на оспорването.  

 

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

            Жалбоподателят в настоящото производство – К.Р.К., е подал Заявление по образец с вх. № 1230.К/ 30.07.2015г. до Началника на РУ - Казанлък, с което е направил искане за издаване на разрешение за закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели на основание чл.76 от ЗОБВВПИ. В заявлението е посочено, че оръжието ще бъде закупено от оръжеен магазин в страната; че К.К. е редовен ловец в ловна Дружинка „Съединение – 70“; оръжието му е необходимо за ловни цели и ще бъде съхранявано в неподвижно закрепена метална каса със секретно заключване. Към искането са приложени Свидетелство за съдимост рег. № 8412 от 03.09.2015г.;  Служебна бележка с рег. № 8032 от 28.07.2015г. от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Стара Загора, относно липсата на данни за образувани и неприключили досъдебни наказателни производства и повдигнати обвинения за престъпления от общ характер; медицинско свидетелство; диплома за завършено средно образование; членска карта от Българския ловно рибарски съюз от 21.07.2015г. , билет за лов, валиден до 31.12.2015г. и др.

            С Отказ УРИ: 284з-489 от 28.08.2015г. на Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, на К.Р.К. е отказано издаване на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели, по съображения че не е посочена основателна причина и не е доказана необходимост от придобиване на такова оръжие по см. на чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ.

По жалба на К.К. против постановения от Началника на РУ – Казанлък Отказ УРИ: 284з-489 от 28.08.2015г. е било образувано адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

С влязло в сила Решение № 285 от 11.01.2016г. по посоченото дело, отказът е отменен като незаконосъобразен, като административната преписка е върната на Началника на РУ – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от К.Р.К. Заявление вх. 1230-К от 30.07.2015г., съгласно дадените от съда указания за тълкуването и прилагането на закона.

 

След влизане в сила на Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, с молба от 06.06.2016г. К.К. е направил искане да бъде разгледано подаденото от него до Началника на РУ – Казанлък Заявление с вх. № 1230-К/30.07.2015г., при произнасяне съобразно дадените от съда указания. С Отказ УРИ: 284з-247/ 29.06.2016г., издаден от Началника на РУ – Казанлък, на К.Р.К. отново е отказано издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели. От фактическа страна отказът е обоснован с обстоятелството, че след извършването на проверки е установено, че лицето е многократно осъждано, като срещу него са образувани 25 броя ЗМ, повечето от тях за тежки престъпления.

По жалба на К.К. против Отказ УРИ: 284з-247/ 29.06.2016г. на Началника на РУ – Казанлък, е било образувано адм. дело № 348/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. С Решение № 259 от 21.10.2016г. по посоченото дело, жалбата на К.  К. против Отказ УРИ: 284з-247/29.06.2016г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, е отхвърлена като неоснователна.

 

           С Решение № 5494/ 26.04.2018г., постановено  по адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на Върховен административен съд, по жалба на К.Р.К. е отменено Решение № 259 от 21.10.2016г. по адм. дело № 348/ 2016г. по описа на Старозагорския административен съд и вместо него е постановено друго, с което е отменен като незаконосъобразен Отказ УРИ: 284з-247/ 29.06.2016г. на Началника на РУ - Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели, като преписката е върната на административния орган за ново произнасяне. В мотивите на решението на ВАС са изложени съображения, че не са налице посочените в административния акт фактически и правни основания за постановяване на отказ за издаване на разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие в хипотезата по чл. 58, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ.

           

            След влизане в сила на решението на Върховен административен съд, с молба вх. № 284000-12463/ 11.06.2018г. К.К. отново е направил искане до Началника на РУ – Казанлък за произнасяне по подаденото от него Заявление вх. № 1230 -К/ 30.07.2015г. за издаване на разрешение за закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели.

 

            С оспорения в настоящото съдебно производство Отказ № 284з-671 от 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, издаден от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, на основание чл. чл.83, ал.5 във вр. с чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, на жалбоподателя К.Р.К. е отказано издаване на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. От фактическа страна отказът е мотивиран с необоснованост на искането и недоказана необходимост за издаване на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие за ловни цели. Прието е, че от една страна сочената от заявителя мотивировка е несъстоятелна, а от друга – че не са представени необходимите документи: билет за лов и членска карта от БЛРС, заверени за 2018г. на основание чл.77, ал.2 и чл.81, ал.1, т.1 от ЗОБВВПИ.  Посочено е, че изложените от заявителя факти и обстоятелства не кореспондират със законовите изисквания за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев и не доказват необходимостта от придобиване на такова. Въз основа на което решаващият орган е направил извод за липса на нормативно установена предпоставка по чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ за издаване на разрешение по чл.76 от ЗОБВВПИ на К.К. за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели.

 

            По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се административната преписка по издаването на обжалвания Отказ № 284з-671/ 03.07.2018г. на Началника на РУ – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора.

 

            Към материалите по делото са приложени адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, адм. дело № 348/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора и адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на Върховен административен съд.

                      

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Оспорването, като направено от легитимирано лице с правен интерес – адресат на обжалвания отказ, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

 Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Отказ № 284з-671/ 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, е издаден от материално и териториално компетентния по см. на чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ административен орган – Началникът на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора; в писмена форма и при спазване на изискванията по чл. 59, ал.2, т.4 от АПК във вр. с чл. 83, ал.5 от ЗОБВВПИ за постановяване на мотивиран административен акт. Посочени са възприетите от административния орган като правнорелевантни за хипотезата на чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ факти – необосновано и недоказано наличие на основателна причина и необходимост за заявителя от издаване на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели. Дали и доколко са налице сочените от Началника на РУ – Казанлък обстоятелствата и съответно изпълнена ли е нормативно регламентираната предпоставка за постановяване на отказ за издаване на исканото разрешение, е въпрос на материална, а не на формална законосъобразност на оспорения административен акт.

 

Обжалваният отказ № 284з-671/ 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, постановен в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Съображенията за това са следните:

 

 Съдебният контрол за материална законосъобразност на обжалвания административен акт обхваща преценката налице ли са установените от административния орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта/ и доколко същите се субсумират в посочената като правно основание за неговото издаване правна норма, респективно -  дали се следват разпоредените с акта правни последици.    

 

Контролът върху дейностите с огнестрелните оръжия и боеприпасите, условията и редът за издаване на разрешения за упражняването им, е уреден със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Съгласно разпоредбата на чл.50, ал.3 във вр. с ал.1 от посочения нормативен акт, българските граждани могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство, след получаване на разрешение за придобиване. Физическите лица могат да придобиват, носят и съхраняват огнестрелно оръжие и боеприпаси само за посочените в чл.6, ал.3 от ЗОБВВПИ граждански цели, вкл. да придобиват огнестрелни оръжия за лов /чл.6, ал.3, т.2 от ЗОБВВПИ/. В разпоредбата на чл. 58, ал.1, т.1 - т.10 от ЗОБВВПИ нормативно са установени материалноправните пречки за издаване на разрешения за осъществяване на дейности с огнестрелно оръжие от физически лица по ЗОБВВПИ. В разпоредбата на чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ е регламентирано, че разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице, което няма основателна причина - самоотбрана, ловни цели, спортни цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение. По аргумент за противното наличието на „основателна причина”, обосноваваща по несъмнен начин необходимостта от придобиване, съхранение, носене или употреба на огнестрелно оръжие, е материалноправна предпоставка за издаване на разрешение т.е ЗОБВВПИ дава възможност за осъществяване на дейности с огнестрелно оръжие от физически лица само за посочените в закона цели и при условие, че е налице необходимост, надлежно обоснована и доказана пред компетентния административен орган. Анализът на приложимите норми и въведената с тях императивна правна регламентация води до извода, че доказването на необходимостта от притежаването, носенето и съхранението на огнестрелно оръжие за някоя от изрично изброените в закона цели, е задължителен елемент от фактическия състав по разрешаване на дейност по ЗОБВВПИ. Съответно законът поставя в тежест на заявителя да обоснове искането си, като представи и съответните доказателства в зависимост от конкретното основание, посочено в него, които доказателства да установяват, че действително е налице необходимост, представляваща основателна причина за получаване на разрешение за исканата дейност с огнестрелно оръжие. Следователно подаването на искането има не само сезираща функция – освен че с него се поставя началото на административното производство, с това искане заявителят определя и обхвата на проверката, която органът е длъжен да извърши, а именно да установи съществуването на твърдените факти и обстоятелства, с които е обоснована нуждата от издаване на разрешението и дали тези обстоятелства релевират обоснована необходимост за ползване на оръжие за посочената в заявлението цел.

 

В случая оспореният Отказ № 284з-671/ 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, се свързва с произнасяне по подадено от К.Р.К. Заявление по образец с вх. № 1230-К/ 30.07.2015г. до Началника на РУ -  Казанлък, с което заявление лицето е направило искане за издаване на разрешение за закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели. Че произнасянето е именно по това заявление, е посочено в самия обжалван административен акт, а следва и от обстоятелството, че и двата предходни постановени отказа по това заявление - Отказ УРИ: 284з-489 от 28.08.2015г. и Отказ УРИ: 284з-247/29.06.2016г. на Началника на РУ - Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, са отменени като незаконосъобразни с влезли в сила съдебни решения -  Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и Решение № 5494/ 26.04.2018г., постановено  по адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на ВАС, като и с двете съдебни решения освен отмяната на отказите за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, е постановено и връщане на преписката на Началника на РУ – Казанлък за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от К.К. заявление, с което е било образувано административното производство – т.е Заявление с вх. № 1230-К/30.07.2015г. В това заявление изрично е посочено, че направеното искане за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, е за ловни цели, като е посочено, че К.К. е редовен ловец в ловна Дружинка „Съединение – 70“ и че оръжието му е необходимо за ловни цели. Когато заявеният за издаване разрешителен акт за дейности с огнестрелно оръжие, е „за ловни цели“, посочването на тази причина  и на данни че лицето е член на БЛРС с издаден билет за лов, е достатъчно за да се счита, че заявеното искане е обосновано. Целта на законовото изискване, регламентирано в чл.58, ал.,1 т.10 от ЗОБВВПИ, е да се посочат факти и обстоятелства, от които може да се направи извод, че за конкретното лице е налице „основателна причина”, обуславяща нуждата от придобиване на съответния вид оръжие за съответния вид ползване, с оглед декларираната цел на използване на оръжието. В случая, с оглед на направената от К.К. мотивировка в подаденото Заявление с вх. № 1230-К/30.07.2015г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев /че оръжието е за ловни цели и че К.К. е редовен ловец в ловна Дружинка „Съединение – 70“/, в необходимата и достатъчна степен се обосновава съществуването на основателна причина за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели. С оглед на което несъответен на съдържанието на Заявление вх. № 1230-К/30.07.2015г. и абсолютно неправилен и незаконосъобразен е извода на административния орган, че приложената в заявлението мотивировка „по същество е несъстоятелна“ и не обосновава необходимост по см. на чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ от придобиване на огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели. Нещо повече – този извод противоречи на приетото с влязло в сила Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и не е съобразен с дадените с това съдебно решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. С посоченото решение е отменен като незаконосъобразен Отказ УРИ: 284з-489 от 28.08.2015г. на Началника на РУ – Казанлък за издаване на К.Р.К. на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели, като постановената от съда отмяна е именно по съображения, че не е налице възприетата от административния орган материалноправна предпоставка по чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ за отказа - непосочване на основателна причина и недоказана необходимост от придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели в подаденото от К.К. Заявление с вх. № 1230-К/30.07.2015г.   

            Необосновано, в нарушение и при неправилно приложение на материалноправните разпоредби на закона решаващият орган е приел и че не е доказана необходимост и наличието на основателна причина за издаване на разрешение на К.К. за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. Действително, съгласно чл.77, ал.2 от ЗОБВВПИ, физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели, освен останалите изискуеми документи, следва да представят и заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. По аргумент от разпоредбите на чл.83, ал.1 и ал.2 от ЗОБВВПИ, преди произнасянето си решаващият административен орган има задължението да оцени пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение, като при констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на ЗОБВВПИ, органът е длъжен да уведоми писмено заявителя, да даде указания и съотв. 30-дневен срок за отстраняването на непълнотите /несъответствията.  В случая на първо място Началникът на РУ – Казанлък не е съобразил обстоятелството, че произнасянето му е в хипотезата на ново произнасяне по подаденото от К.К. Заявление с вх. № 1230-К/30.07.2015г. за издаване на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели, след двукратно отменени с влезли в сила съдебни решения на предходно издадени  откази по това заявление - Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и Решение № 5494/ 26.04.2018г. по адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на ВАС, при постановено от съда връщане на преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по това заявление при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. При условие, че в подаденото Заявление с вх. № 1230-К/30.07.2015г. заявителят е посочил обстоятелства, обосноваващи  необходимост от издаването исканото разрешение /че е редовен ловец в ловна Дружинка „Съединение – 70“/ и след като към заявлението са били приложени членска карта от Българския ловно-рибарски съюз от 21.07.2015г. и билет за лов, валиден до 31.12.2015г., административният орган не само не е изпълнил процесуалното си задължение да извърши надлежна проверка досежно наличието на въведените от заявителя като основание за издаването на разрешението факти, но и при допуснато грубо нарушение на чл.83, ал.2 от ЗОБВВПИ, констатирайки, че представените членска карта от БЛРС и билет за лов, надлежно заверени към датата на подаване на заявлението, но незаверени за 2018г., не е указал на заявителя установеното несъответствие на подадените документи с изискванията на закона и съответно преди произнасянето си не е дал възможност на К.К. в 30-дневен срок да отстрани това несъответствие. Допуснатото нарушение на чл.83, ал.2 от ЗОБВВПИ следва да бъде квалифицирано като съществено такова на административно-производствените правила. Съгласно правната теория и константната съдебна практика съществено е това нарушение, което е повлияло или би могло да повлияе върху съдържанието на акта – когато създава вероятност за неистинност на установените факти, от значение за съществуването на разпореденото или отказано с акта субективно право т.е такова нарушение, недопускането на което е могло да доведе до друго разрешение на поставения пред административния орган въпрос. В конкретния случай констатираното нарушение на административно-производствените правила се е отразило върху съдържанието на волеизявлението на органа, обективирано в оспорения Отказ № 284з-671/ 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. Развилото се съдебно производство и представените от жалбоподателя заверена за 2018г. членска карта от Българския ловно-рибарски съюз при платен членски внос на 07.12.2017г. и съотв. заверен за 2018г. билет за лов, налагат извод, че ако в хода на проведеното административно производство и преди издаването на обжалвания акт, Началникът на РУ – Казанлък беше изпълнил процесуалното си задължение по чл.83, ал.2 от ЗОБВВПИ и беше указал на заявителя и съотв. предоставил възможност на К.К. да представи заверени за 2018г. членска карта от БЛРС и ловен билет, би се установила фактическа обстановка и респ. обосновани правни изводи и резултат, различни от възприетото административно решение – т.е допуснатото нарушение е повлияло върху съдържанието на обжалвания акт.

 

Ето защо фактически, правно и доказателствено необоснован е направеният от решаващия орган извод, че по отношение на заявителя К.Р.К. е налице законово регламентираната материалноправна пречка по чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, за постановяване на разрешителен административен акт за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели. Поради неспазването на изискването по чл.83, ал.2 от ЗОБВВПИ обжалваният Отказ № 284з-671/ 03.07.2018г. на Началника на РУ – Казанлък се явява издаден и при допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, довело до възприемането на невярна фактическа обстановка и съответно до неправилен от гл.т на материалния закон извод за наличието на обстоятелства, с които разпоредбата на чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ свързва постановяването на отказ за издаване на исканото разрешение. С оглед на което оспореният административен акт следва да бъде отменен, като незаконосъобразен, а преписката върната на компетентния административен орган за ново разглеждане и произнасяне по заявеното от К.К. искане за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели, при съобразяване на влязло в сила Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на АС – Стара Загора и влязло в сила Решение № 5494/ 26.04.2018г., постановено  по адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на ВАС и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона.   

 

            Предвид изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като Областна Дирекция на МВР – Стара Загора следва да бъде осъдена да заплати на К.Р.К. сумата от 510лв., представляваща 10лв. внесена държавна такса и 500лв. договорено и заплатено възнаграждение за един адвокат, съгласно приложения договор за правна защита и съдействие от 10.07.2018г. 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ и чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

 

    Р     Е     Ш     И     :

           

            ОТМЕНЯ по жалба на К.Р.К. ***, Отказ № 284з-671 от 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, издаден от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с който на основание с чл.83, ал.5 във вр. с чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, на К.Р.К. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели, като незаконосъобразен.

 

           ВРЪЩА преписката на Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от К.Р.К. Заявление с вх. № 1230-К/ 30.07.2015г., при съобразяване на влязло в сила Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и влязло в сила Решение № 5494/ 26.04.2018г., постановено  по адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на Върховен административен съд и дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.Р.К. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  СЪДИЯ: