Р Е Ш Е Н И Е

313                                         11.10.2018г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На девети октомври 2018г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: Албена Ангелова

ПРОКУРОР: Константин Тачев

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №358 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.203 от АПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано по исковата молба на Г.Т.С. представляван в съдебното производство от редовно упълномощен адвокат против Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора София с искане за осъждането й да заплати сумата от 100 /сто/лв, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди - възнаграждение на един адвокат, упълномощен с договор за правна защита и съдействие, причинени от отменено като незаконосъобразно НП №1959а-1011/25.05.2016г. на Началник Първо РУ „Полиция“ Стара Загора, с Решение №1152/05.08.2016г, постановено по АНД №1761/16г. на РС Стара Загора. Претендира се законната лихва върху сумата на обезщетението от датата на влизане в сила на решението – 08.09.2016г. и възнаграждението за един адвокат по настоящото производство. За доказване на претърпените имуществени вреди представя заверено копие на пълномощно без дата за упълномощаване на един адвокат да представлява ищеца по АНД №1761/16г. по описа на РС Стара Загора до приключване на делото във всички инстанции с уговорено възнаграждение в размер на 100лв.

        Ответника ОД на МВР Стара Загора, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание и в писмен отговор оспорва жалбата и твърди, че липсва законово основание да се ангажира отговорността на държавата за разноски сторени в хода на административно наказателно производство, в което адвокатската защита е право на избор, не и задължение, а заплащането на възнаграждение е резултат от сключения договор между равнопоставени страни. Оспорва се причинно-следствената връзка между незаконосъобразното наказателно постановление и извършеното плащане. На следващо място се иска от съда да приеме, че присъждането на лихва върху вземането за разноски ще доведе до неоснователно обогатяване на ищеца в разрез с възприетото в ТР №1/15.03.2017г. по тълкувателно дело №2/16 на ОСС на ВАС І-ва и ІІ колегия, становище че институтът на обезщетението от непозволено увреждане не е и не може да се превърне в средство за неоснователно обогатяване, поради което и съдът, спазвайки принципа на справедливостта и съразмерността, следва да присъди само и единствено такъв размер на обезщетението, който да отговаря на критериите на чл. 36 ал.2 от Закона за адвокатурата – да  е „обосновано и справедливо“.  

         Твърди, че липсват доказателства за изплатено адвокатското възнаграждение по АНД №1761/16г. по описа на РС Стара Загора.

       Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение по настоящото съдебно производство и моли същото да бъде определено в минимален размер според чл.8 ал.1 т.1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

        Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното: Исковата молба е допустима, а  разгледана по същество е изцяло неоснователна за сумата.

      От приложеното към настоящото дело АНД №1761/16г. по описа на РС Стара Загора се установява, че ищеца е подал въззивна жалба срещу НП № 1959а-1011/25.05.2016г. на Началник на І-во РУ „Полиция“ на МВР гр. Стара Загора с наложена му глоба в размер на 1 000лв. на основание чл.45 ал.4 от Закона за закрила на детето, чрез упълномощен адвокат. На стр.4 по делото е приложено Пълномощно в заверено копие без дата, като в този случай датата на която най-късно е могло да бъде извършено упълномощаването е прилагането му по делото, а именно 23.06.2016г., когато жалбата е подадена ведно с писменото изявление за упълномощаване, чрез административно наказващия орган. В пълномощното е удостоверено уговарянето на възнаграждение в размер на 100лв., но тази уговорка няма съдържанието на разписка за плащане, предвид липсата на писмено изявление от страна на адвоката, че е получил сумата от 100лв в брой, нито е уговорен начин на плащане, за да се укаже на ищеца да представи платежен документ.

Ищеца е представляван от адвокат, който е изготвил жалба против наказателното постановление, отменено като незаконосъобразно, с което част от фактическия състав на отговорността на държавата по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ е осъществен, но липсват доказателства за последния елемент – причинени вреди. При този изход на спора на ищеца не се следват и разноските по настоящото дело.

             Воден от тези мотиви, Административен съд Стара Загора   

 

РЕШИ

 

ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Т.С. против Областна дирекция на МВР Стара Загора за сумата от 100лв./сто/, ведно със законната лихва, считано от датата на отмяна на НП №1959а-1011/25.05.2016г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: